125/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Laki rintamasotilaseläkelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 8§:n 3 momentin 9 kohta,

muutetaan 1§:n 4 momentti ja 8§:n 3 momentin 1, 2, 12 ja 13 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 4 momentti 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (938/87) sekä 8§:n 3 momentin 12 ja 13 kohta 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (55/85), ja

lisätään 8§:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1980, 23 päivänä heinäkuuta 1982 sekä 4 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla laeilla (1085/80, 575/82 ja 3/85) ja mainitulla 18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla, uusi 14 kohta seuraavasti:

1 §

Rintamasotilaseläkettä ei makseta rintamasotilaalle eikä rintamapalvelukseen osallistuneelle henkilölle, joka saa kansaneläkettä tai perhe-eläkelain (38/69) mukaista leskeneläkkeen jatkoeläkettä. Jos rintamasotilaseläke myönnetään samalta ajalta, jolta on maksettu kansaneläkettä tai perhe-eläkettä, pidetään viimeksi mainittuja rintamasotilaseläkkeen ennakkosuorituksena.

8 §

Vuosituloksi ei lueta:

1) tämän lain mukaista eläkettä, rintamalisää eikä ylimääräistä rintamalisää;

2)kansaneläkelain mukaan maksettavaa pohjaosaa, lisäosaa, hoitotukea, puolisolisää ja lapsikorotusta;


12) rintamasotilaseläkkeensaajan puolison työtuloa, jos puoliso ei saa kansaneläkettä eikä rintamasotilaseläkettä;

13) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoidon tukea; eikä

14) vammaistukilain (124/88) mukaista vammaistukea.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988, kuitenkin siten, että 1§:n 4 momentin ja 8 §:n 3 momentin 14 kohdan säännöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1989.

Hallituksen esitys 126/87
Sosiaalivaliok. miet. 22/87
Suuren valiok. miet. 118/87

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja tervysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.