108/1988

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1988

Laki Oulun yliopistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Oulun yliopistosta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (1033/83) 8§ sekä

muutetaan 10, 12 ja 14§ näin kuuluviksi:

10 §

Yliopiston opettajan virkaan vaaditaan, että virkaan pyrkivä riittävästi hallitsee suomen kieltä. Opettajalta vaaditaan lisäksi kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta säädetään asetuksella.

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opettajan virkaan sen estämättä, että hän ei ole osoittanut 1 momentissa säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Muuhun kuin opettajan virkaan vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/22) on säädetty.

12 §

Sen estämättä, mitä valtion virkamieslain (755/86) 10§:n 1 momentissa ja valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 8§:n 1 momentissa on säädetty, voidaan avoinna olevaan professorin virkaan kutsusta nimittää henkilö, jonka pätevyys on todettu ja kiistaton ja jonka nimittäminen virkaan on yliopiston tehtävän kannalta tarkoituksenmukaista.

14 §

Professorin tai muun viran perustamisesta yliopistoon 13§:ssä tarkoitetuilla varoilla säädetään kussakin tapauksessa annettavalla asetuksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viran haltijalla on soveltuvin osin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin yliopiston muulla vastaavan viran haltijalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.