93/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Laki valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (402/87) 7§,

muutetaan 17§ sekä

lisätään 3§:ään uusi 2 ja 3 momentti sekä lakiin uusi 2 a luku ja 19 a§ seuraavasti:

3 §

Musiikin ammattiopetusta antava oppilaitos saa valtioneuvoston hyväksymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisestä aiheutuviin 4§:ssä mainittuihin sekä tällaiseen koulutukseen liittyvistä valtioneuvoston päätöksen mukaisesti järjestetyistä ja annetuista opintososiaalisista eduista aiheutuviin käyttökustannuksiin valtionosuutta 1 momentissa säädetystä poiketen soveltuvin osin siten kuin ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 6 ja 9§:ssä säädetään.

Jako 2 momentissa tarkoitetusta ja muusta oppilaitoksen järjestämästä koulutuksesta aiheutuvien käyttökustannusten kesken tehdään opetustuntien lukumäärän suhteessa.

2 a luku

Oppilaan kotikunnan maksuosuudet ja korvaukset ammatillista koulutusta antaville musiikkioppilaitoksille

11 a §

Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan ammatillista koulutusta antavan kunnallisen musiikkioppilaitoksen ylläpitäjälle oppilaskohtaisen maksuosuuden, jonka määrän kouluhallitus vahvistaa ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain 6§:n asteikon ja kuntien kantokykyluokituksen huomioon ottaen. Maksuosuus määräytyy musiikkioppilaitoksen edellä 3§:n 2 momentissa tarkoitetuista valtionosuuteen oikeuttavista, oppilasta kohden lasketuista käyttökustannuksista. Käyttökustannuksista vähennetään ensin musiikkioppilaitoksen tässä tarkoitettuun koulutukseen kohdistuvat valtionosuudet sekä oppilaitoksen tästä koulutuksesta johtuvat muut tulot.

Oppilaan kotikunnan tulee suorittaa kunnallisen oppilaitoksen ylläpitäjälle 1 momentissa tarkoitettuihin maksuosuuksiin ennakkona kouluhallituksen maksamiin ennakoihin perustuen kaksi erää, joista ensimmäinen on maksettava helmikuussa ja toinen lokakuussa.

11 b §

Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan korvauksen ja siihen ennakon yksityisen ammatillista koulutusta antavan musiikkioppilaitoksen ylläpitäjälle samojen perusteiden mukaan kuin se suorittaa maksuosuuden ja siihen ennakon vastaavalle kunnallisen oppilaitoksen ylläpitäjälle. Korvausta määrättäessä otetaan kuitenkin huomioon 17 §:ssä tarkoitettu eläkekustannusosuus.

11 c §

Oppilaan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa oppilaalla on väestökirjalaissa (141/69) tarkoitettu kotipaikka kunkin lukukauden alussa.

17 §

Yksityisen musiikkioppilaitoksen valtionosuuteen oikeuttavaan henkilöstöön kuuluvan henkilön oikeudesta eläkkeeseen ja oikeudesta hänen jälkeensä suoritettavaan perhe-eläkkeeseen sekä oppilaitokselle palkkaukseen tulevasta valtionosuudesta vähennettävästä eläkekustannusosuudesta on voimassa, mitä niistä on eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä annetussa laissa (382/69) säädetty. Sanotun lain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu kustannusosuusprosentti määräytyy siitä prosenttimäärästä, jolla oppilaitos tämän lain 3§:n mukaan itse ja 11 b§:ssä tarkoitetussa tapauksessa opiskelijan kotikunta osallistuu palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

19 a §

Ammatillista koulutusta antavan musiikkioppilaitoksen ammatilliseen peruskoulutukseen osallistuville oppilaille järjestetään ja annetaan opintososiaalisia etuja samojen perusteiden mukaan kuin ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetussa laissa (498/83) ja sen nojalla asetuksella säädetään ja valtioneuvoston päätöksellä määrätään. Ammattikasvatushallitukselle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin kouluhallitus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Tämän lain 19 a §:ää sovelletaan oppilasmaksujen poistamisen ja maksuttoman aterian osalta 1 päivästä elokuuta 1989.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 110/87
Sivistysvaliok. miet. 4/87
Suuren valiok. miet. 123/87

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.