84/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (533/78) 1, 3, 5, 9, 13, 15-17 ja 22§ näin kuuluviksi:

1 §

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajan tulee seurata oikeusperiaatteiden soveltamisen ja lain tulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa sekä sitä, että lautakunnalle kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja joutuisasti. Lisäksi puheenjohtaja ratkaisee talousja hallintoasioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

3 §

Kuluttajavalituslautakunnan sihteerin tehtävänä on:

1) johtaa lautakunnan esittelijöiden ja muun henkilöstön työtä sekä valvoa, että kuluttajavalituslautakunnassa asioivien palveluun kiinnitetään erityistä huomiota ja että henkilöstölle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti;

2) valmistella ja esitellä täysistunnossa käsiteltävät asiat, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä;

3) valmistella ja esitellä puheenjohtajan ratkaistavat asiat;

4) vastata lautakunnan yleishallinnosta ja ratkaista tähän liittyviä talous- ja hallintoasioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään; sekä

5) huolehtia siitä, että kuluttaja-asiamiehelle tiedotetaan kuluttaja-asiamiehestä annetun lain (40/78) 2§:n 2 ja 3 momentissa edellytetyssä tarkoituksessa kuluttajavalituslautakunnan ja sen jaostojen ratkaisuista.

5 §

Kuluttajavalituslautakunnassa voi sihteerin lisäksi olla vakinaisia ja tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Kuluttajavalitusasioita valmistelevat lautakunnan sihteeri ja muu henkilöstö. Valmistelussa on pyrittävä sovintoon ja tehtävä tarvittaessa sitä edistävä ehdotus.

Kuluttajavalitusasioita esittelevät lautakunnan sihteeri ja esittelijät.

9 §

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtaja voi omasta aloitteestaan taikka jaoston tai sihteerin esityksestä saattaa kuluttajavalituslautakunnan täysistunnon käsittelyyn periaatteellisesti tärkeät valitusasiat sekä valitusasiat, jotka lautakunnan ratkaisukäytännön yhdenmukaistamiseksi on tarpeen käsitellä myös täysistunnossa. Lisäksi täysistunnossa käsitellään periaatteellisesti tärkeät lausunto- ja hallintoasiat sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

13 §

Kuluttajavalituslautakunnan päätöstaltiot sekä asianomaisille annettavat toimituskirjat allekirjoittaa istunnon puheenjohtaja ja varmentaa asian esittelijä. Valmistavien asiakirjojen allekirjoittamisesta sekä jäljennösten ja otteiden varmentamisesta määrätään työjärjestyksessä.

15 §

Kuluttajavalituslautakunnan esittelijöiltä vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Muulta henkilöstöltä vaaditaan sellainen kyky ja taito kuin viran hoitaminen edellyttää.

Esittelijät nimittää virkaansa kauppa- ja teollisuusministeriö lautakunnan puheenjohtajan esityksestä. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa lautakunnan puheenjohtaja täysistuntoa kuultuaan virkoja haettavaksi julistamatta.

16 §

Kuluttajavalituslautakunnan sihteerille myöntää virkavapauden lautakunnan puheenjohtaja. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö.

Muulle henkilöstölle myöntää virkavapauden lautakunnan puheenjohtaja.

17 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottaa lautakunnan puheenjohtaja.

22 §

Kuluttajavalituslautakunnan täysistunto vahvistaa lautakunnalle työjärjestyksen.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1988.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.