82/1988

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä toukokuuta 1972 annetun kunnallisvaalilain (361/72) 5§:n 1 momentti, 8§:n 2 momentti, 59§ ja 100§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5§:n 1 momentti, 8§:n 2 momentti ja 59§ 3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (372/85), sekä

lisätään lakiin uusi 5 a§, 59§:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 7 a luku ja 100 a§ seuraavasti:

5 §

Kunnanvaltuuston on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi, sekä 59§:n 1 momentissa tarkoitettuja laitoksia ja 7 a luvussa tarkoitettua ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava muutoin paitsi 7 a luvussa tarkoitettua ennakkoäänestystä varten siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.


5 a §

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä ne henkilöt, jotka huolehtivat 7 a luvussa tarkoitetusta ennakkoäänestyksestä. Tehtävään ei saa määrätä henkilöä, joka on ehdokkaana kunnallisvaaleissa.

8 §

Jokaiseen pohjaluetteloon on liitettävä aakkosjärjestyksessä oleva kortisto luetteloon otetuista henkilöistä ja heidän luettelojen kirjoitushetkellä tiedossa olevista osoitteistaan (hakemistokortisto). Luetteloon on myös liitettävä kutakin henkilöä koskeva ilmoituskortti, johon on kirjoitettava hänen täydellinen nimensä, syntymävuotensa kaksi viimeistä numeroa ja hakemistokortistossa oleva osoitteensa sekä tiedot siitä, minkä äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty, milloin ja missä vaaliluettelo on nähtävänä sekä milloin ja missä vaalitoimitus tapahtuu. Tämän lisäksi kortissa saa olla vain ohjeet sen käyttämisestä, kortista ehkä ilmenevien virheiden oikaisemisesta ja menettelystä äänestettäessä sekä ilmoitus 7 a luvussa tarkoitetusta ennakkoäänestyksestä.


59 §

Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka otettu rangaistuslaitokseen, joita tässä laissa sanotaan laitoksiksi, taikka joka 44§:ssä tarkoitettuina vaalipäivinä muusta syystä todennäköisesti on estynyt käyttämästä äänioikeuttaan sen äänestysalueen vaalitoimituksessa, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty, saa äänestää ennakolta niin kuin tässä luvussa säädetään.

Ennakkoäänestyksestä kotona säädetään 7 a luvussa.

7 a luku

Ennakkoäänestys kotona

74 a §

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä kunnassa, jonka äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty, niin kuin tässä luvussa säädetään. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä.

74 b §

Kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija, jona on tähän tehtävään 5 a§:n mukaan määrätty vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen. Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin vaalitoimitsija menee.

Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

74 c §

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 25. päivänä ennen vaaleja ennen kello 16 sen kunnan keskusvaalilautakunnalle, jonka äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Ilmoituksessa on mainittava:

1) äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, milloin ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) ettei äänestäjä pääse 74 a§:ssä tarkoitetun vamman tai sairauden vuoksi äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; ja

3) voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 74 b§:n 2 momentissa tarkoitettu, äänestäjän valitsema henkilö.

Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jonka kaavan oikeusministeriö vahvistaa. Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että lomakkeita on painettuina tai monistettuina kotiäänestystä haluavien äänestäjien saatavina ainakin keskusvaalilautakunnassa. Kirjallinen ilmoitus on allekirjoitettava.

Vaaliviranomaisen on, mikäli mahdollista, tarvittaessa poistettava ilmoituksessa oleva puutteellisuus ja varmistettava, että ilmoituksen on tehnyt siinä mainittu äänestäjä tai tämän valitsema henkilö.

Kunnan keskusvaalilautakunnassa on pidettävä tehdyistä ilmoituksista luetteloa oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

74 d §

Edellä 74 c §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta on äänestäjälle annettava tieto ainakin kahden tunnin tarkkuudella siitä ajankohdasta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen. Samalla on mainittava vaaliviranomaisen puhelinnumero mahdollista yhteydenottoa varten.

Jollei äänestyksen toimittamiseen vaikuttavaa, ilmoituksessa olevaa puutteellisuutta ole voitu poistaa tai jos ilmoitus on tehty kunnan keskusvaalilautakunnalle säädetyn määräpäivän jälkeen, on äänestäjälle annettava tieto siitä, ettei kotiäänestystä toimiteta.

Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että 1 ja 2 momentissa tarkoitettu tieto annetaan äänestäjälle viipymättä kirjallisesti tai puhelimitse.

74 e §

Milloin vaalitoimitsija on estynyt saapumasta ilmoitettuna ajankohtana, on estyneisyydestä ja uuden käynnin ajankohdasta viipymättä ilmoitettava äänestäjälle.

Jos kotiäänestystä ei voida lainkaan toimittaa kulkuyhteyksien katkeamisen tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi, on myös siitä viipymättä ilmoitettava äänestäjälle.

74 f §

Kotiäänestys tulee toimittaa aikaisintaan 18. päivänä ennen vaaleja ja viimeistään 5. päivänä ennen vaaleja arkipäivänä kello 9:n ja 20:n välisenä aikana.

Vaalitoimitsijan on keskeytettävä kotiäänestys, jos äänestäjän vaalivapautta tai äänestyksen häiriötöntä kulkua ei voida turvata. Keskeyttämisestä ja, mikäli äänestystä ei voida jatkaa, myös sen lopettamisesta on tehtävä merkintä kotiäänestyksistä pidettävään luetteloon.

Lähetekirjeen tulee sisältää 70§:n 2 momentissa tarkoitettujen selityksen ja ilmoitusten lisäksi äänestäjän allekirjoittama vakuutus, että hänen kykynsä liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Edellä 74 b§:n 2 momentissa tarkoitetun, äänestyksessä läsnä olevan henkilön on merkittävä lähetekirjeeseen nimikirjoituksensa.

Vaalitoimitsijan on lähetekirjeessä todistettava, että kotiäänestys on tapahtunut 68§:n 2 ja 3 momentissa, 69§:n 3 momentissa, 71§:n 1 momentissa ja 74 b§:ssä säädetyin tavoin. Vaalitoimitsijan on päivättävä todistus ja allekirjoitettava se. Vaalikuori ja lähetekirje on tämän jälkeen suljettava lähetekuoreen. Vaalitoimitsijan on viipymättä toimitettava lähetekuori kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta 74§:n 2 momentissa mainitusta syystä tai, jos lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen henkilön nimikirjoitus.

Sen lisäksi, mitä tässä luvussa on säädetty, on kotiäänestyksestä ja menettelystä siinä muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 66 ja 67§:ssä, 68§:n 2 ja 3 momentissa, 69§:ssä, 70§:n 1 ja 3 momentissa, 71§:n 1 ja 2 momentissa sekä 74§:ssä on säädetty.

74 g §

Tässä luvussa tarkoitettuun vaaliviranomaisen toimenpiteeseen tai päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

100 §

Kaikki kuntien keskusvaalilautakuntien, vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien sekä 74 b§:n 1 momentissa tarkoitettujen vaalitoimitsijain menot on kuntien suoritettava, mutta äänestysliput sekä 66§:ssä ja 72§:n 2 momentissa tarkoitetut ennakkoäänestysasiakirjat kustannetaan ja kaikki 61§:ssä tarkoitettujen vaalitoimitsijain menot suoritetaan valtion varoista.


100 a §

Vammaisten äänestäjien kuljetuksesta äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle on voimassa, mitä kuljetuspalveluista on säädetty vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/87).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 171/87
Perustuslakivaliok. miet. 11/87
Suuren valiok. miet. 162/87

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.