60/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan väestökirjahallinnosta 17 päivänä helmikuuta 1984 annetun asetuksen (183/84) 28, 29 ja 31-33§,

muutetaan 2§:n 2 momentti, 6, 9, 13 ja 17§, 19§:n 1 kohta, 3 luvun otsikko, 22§:n 1 momentti, 2 momentin 5-8 kohta ja 3 momentin 2 kohta, 23§:n 2 ja 3 momentti, 24§:n 1 ja 3 momentti ja 25-27§,

sellaisina kuin niistä ovat 6§ osittain muutettuna 14 päivänä helmikuuta 1986 annetulla asetuksella (159/86), 17§ muutettuna 14 päivänä helmikuuta 1986 ja 24 päivänä heinäkuuta 1987 annetuilla asetuksilla (159/86 ja 686/87) ja 22§:n 2 momentin 6-8 kohta mainitussa 14 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 22§:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 14 päivänä helmikuuta 1986 annetulla asetuksella, uusi 9 kohta seuraavasti:

2 §

Yksiköistä ja jaostoista sekä niiden työtehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa väestörekisterikeskus.

6 §

Väestörekisterikeskuksessa on ylijohtajan virka sekä osastopäällikön, ylitarkastajan, erikoissuunnittelijan, tarkastajan, esittelijän ja suunnittelijan virkoja.

Väestörekisterikeskukseen voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa myös muita vakinaisia ja tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

9 §

Ylijohtajan ja osastopäällikön tehtävistä voidaan antaa täydentäviä määräyksiä työjärjestyksessä.

Väestörekisterikeskuksen muiden virkamiesten sekä työntekijöiden tehtävistä voidaan määrätä työjärjestyksessä.

13 §

Ylijohtajan poissa ollessa ei ilman painavia syitä saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat poiketa hänen toiminnassaan noudattamista periaatteista. Ylijohtajan poissa ollessa ei ilman hänen suostumustaan myöskään saa täyttää virkoja eikä tehdä esitystä avoinna olevan viran täyttämisestä.

17 §

Rekisteritoimistossa on henkikirjoittajan ja tarkastajan virkoja.

Rekisteritoimistoon voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa myös muita vakinaisia ja tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

19 §

Henkikirjoittajan tehtävänä on lisäksi:

1)toimia vihkimisviranomaisena siviiliavioliittoja päätettäessä;


3 luku

Virkojen kelpoisuusvaatimukset, virkojen täyttäminen sekä virkavapaus

22 §

Kelpoisuusvaatimuksena väestörekisterikeskuksen ja rekisteritoimiston virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan väestörekisterikeskuksessa:


5) ylitarkastajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin;

6) erikoissuunnittelijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä automaattiseen tietojenkäsittelyyn ja väestökirjanpitoon;

7) tarkastajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin;

8) esittelijältä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä hallintotehtäviin; sekä

9) suunnittelijalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

Rekisteritoimistossa vaaditaan sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty:


2) tarkastajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

23 §

Osastopäällikön nimittää sisäasiainministeriö väestörekisterikeskuksen annettua lausuntonsa hakijoista.

Muut väestörekisterikeskuksen virat täyttää ja muun henkilöstön ottaa väestörekisterikeskus.

24 §

Henkikirjoittajan nimittää lääninhallitus väestörekisterikeskuksen annettua lausuntonsa hakijoista.


Muut rekisteritoimiston virat täyttää ja muun henkilöstön ottaa rekisteritoimisto.

25 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapauden sisäasiainministeriö ja osastopäällikölle väestörekisterikeskus, jos kyse on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus taikka jos kyse on enintään yhden vuoden kestävästä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä ylijohtajalle päättää valtioneuvosto ja osastopäällikölle sisäasiainministeriö.

Muille väestörekisterikeskuksen virkamiehille myöntää virkavapauden väestörekisterikeskus.

26 §

Henkikirjoittajalle ja tarkastajalle myöntää virkavapauden lääninhallitus. Muille rekisteritoimiston virkamiehille myöntää virkavapauden rekisteritoimisto.

27 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottaa sama viranomainen, joka päättää virkavapauden myöntämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sen estämättä, mitä 22§:n 2 momentissa on säädetty väestörekisterikeskuksen suunnittelijan viran kelpoisuusvaatimuksista, väestörekisterikeskuksen käytönvalvoja, joka ei täytä asetuksenkohdassa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia, voidaan nimittää väestörekisterikeskuksen vastaavaan suunnittelijan virkaan sitä ensimmäistä kertaa täytettäessä.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.