50/1988

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hypoteekkiyhdistyksistä 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (936/78) 4§:n 1 momentti, 19§:n 1 momentti ja 28§:n 1 momentti sekä

lisätään 4§:ään uusi 3 momentti ja lain 5 lukuun uusi 28 a§ seuraavasti:

4 §

Hypoteekkiyhdistyksen toiminnan valvonnasta, sivukonttorin perustamisesta, pankkitarkastusvirastolle tehtävistä ilmoituksista, tilintarkastuksesta, liiketoiminnasta ja vakavaraisuudesta on, jollei jäljempänä toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä kiinnitysluottopankeista on kiinnitysluottopankkilaissa (545/69) säädetty. Samoin sovelletaan kiinnitysluottopankkilaissa olevia vahingonkorvausja rangaistussäännöksiä hypoteekkiyhdistykseen.


Jos hypoteekkiyhdistyksen toiminta on keskeytettävä tai se asetetaan suoritustilaan, on, jollei jäljempänä toisin säädetä, soveltuvin osin noudatettava, mitä säästöpankkilain (541/69) 80-110§:ssä on säädetty.

19 §

Hypoteekkiyhdistyksen hallituksessa on oltava vähintään viisi jäsentä, jotka valitsee hallintoneuvosto. Säännöissä voidaan määrätä, että valtiovarainministeriö nimittää enintään kaksi jäsentä hypoteekkiyhdistyksen hallitukseen. Lisäksi hallitukseen kuuluvat hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja ja muu johtaja.


28 §

Päätös kahden tai useamman hypoteekkiyhdistyksen yhtymisestä tai hypoteekkiyhdistyksen jakamisesta useammaksi hypoteekkiyhdistykseksi on tehtävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen. Sama koskee päätöstä hypoteekkiyhdistyksen toiminnan lopettamisesta, paitsi milloin hypoteekkiyhdistyksen varat ovat tappioiden takia siinä määrin vähentyneet, että hypoteekkiyhdistyksen omasta pääomasta on ainakin puolet katsottava menetetyksi eikä hypoteekkiyhdistyksen oma pääoma täytä asetettuja vakavaraisuusvaatimuksia, tai milloin käy ilmi, ettei hypoteekkiyhdistys voi täyttää sitoumuksiaan.


28 a §

Jos hypoteekkiyhdistys omistaa osakeyhtiön kaikki osakkeet, voivat hypoteekkiyhdistyksen hallitus ja osakeyhtiön hallitus tehdä sopimuksen osakeyhtiön sulautumisesta hypoteekkiyhdistykseen. Sopimukselle on haettava valtiovarainministeriön suostumus. Ministeriöllä on oikeus määrätä, missä ajassa sopimuksen hyväksymisestä on tehtävä ilmoitus rekisteröintiä varten ja miten sulautumisessa on muutoin meneteltävä. Muutoin on sanotun osakeyhtiön osalta soveltuvin osin noudatettava, mitä osakeyhtiölain 14 luvun 5§:ssä on säädetty. Osakeyhtiö katsotaan puretuksi, kun tuomioistuimen lupaa koskeva päätös on rekisteröity.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.