37/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1988

Asetus rehujen ja lannoitteiden tarkastuksesta suoritettavista maksuista ja palkkioista

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 16 päivänä toukokuuta 1986 annetun rehulain (376/86) 21§:n ja 16 päivänä toukokuuta 1986 annetun lannoitelain (377/86) 19§:n nojalla:

1 luku

Maksut ja palkkiot valmistuksen tarkastuksesta

1 §

Valtion maatalouskemian laitoksen asettamien valantehneiden tarkastajien rehulain ja lannoitelain perusteella suorittamasta rehun tai lannoitteen valmistuksen tarkastuksesta peritään valmistajalta kultakin kuukaudelta valtiolle valtion maatalouskemian laitoksen toimesta maksu, joka määrätään siten, että se vastaa asianomaisen valmistuslaitoksen tuotannon tarkastuksesta muulta osin kuin otettujen näytteiden tutkimuksen osalta, joista perittävistä maksuista on säädetty erikseen, valtiolle kysymyksessä olevalta kuukaudelta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Nämä kustannukset, jotka jäljempänä jaetaan työ- ja muihin kustannuksiin, lasketaan seuraavasti:

1. Työkustannuksina veloitetaan määrä, joka saadaan kun tarkastajalle tämän asetuksen 4§:n 1, 2 ja 3 momentin mukaan valmistuksen tarkastuksesta kyseiseltä kuukaudelta suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä korotetaan 52 prosentilla tai jos mainittu palkkioiden kokonaismäärä jää pienemmäksi kuin 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 2 §:n 1 momentissa (664/85) tarkoitettu kulloinkin sovellettava markkamäärä, 24 prosentilla.

2. Muut kustannukset. Tarkastajalle tämän asetuksen 4§:n 4 momentin mukaan kysymyksessä olevalta kuukaudelta suoritettavat matkakustannukset otetaan erikseen huomioon täysimääräisinä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 15 prosenttia 1 kohdan mukaan laskettavista työkustannuksista.

2 §

Valmistajan tulee asettaa tarkastajan käytettäväksi riittävästi näytepusseja tai muita näytteiden säilyttämiseen tarvittavia päällyksiä tai suorittaa tarkastajalle niiden hankintakustannukset. Valmistajan tulee suorittaa näytteiden lähettämisestä valtion maatalouskemian laitokselle aiheutuvat postimaksut.

3 §

Valmistajan on suoritettava 1§:ssä tarkoitettu maksu valtiolle 14 päivän kuluessa siitä, kun valtion maatalouskemian laitoksen lasku on postitse lähetetty tai muutoin toimitettu valmistajalle. Jollei maksua suoriteta määräajassa, peritään vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

4 §

Saatuaan tarkastajalta valmistajan allekirjoituksella varmennetun ilmoituksen asianomaisessa rehun tai lannoitteen valmistuslaitoksessa edellisen kuukauden kuluessa tarkastuksen alaisena valmistetuista eri tuotteiden määristä valtion maatalouskemian laitos suorittaa tarkastajalle tarkastuspalkkioita valmistuslaitoksen tuotannon suuruudesta riippuen seuraavasti:

1. Rehuseosten valmistuksen tarkastuksesta:

Kuukausituotanto Palkkio/kk
Alle 30 tonnia 210 markkaa
30 - alle 1 000 tonnia 210 markkaa sekä lisäksi 30 tonnia ylittävältä osalta 20 penniä tonnilta
1 000 - alle 10 000 tonnia 404 markkaa sekä lisäksi 1 000 tonnia ylittävältä osalta 7 penniä tonnilta
10 000 tonnia tai enemmän 1 034 markkaa sekä lisäksi 10 000 tonnia ylittävältä osalta 6 penniä tonnilta

2. Eläinkunnasta saatavan muun rehun kuin seoksen valmistuksen tarkastuksesta:

Kuukausituotanto Palkkio/kk
Alle 30 tonnia 210 markkaa
30 - alle 100 tonnia 210 markkaa sekä lisäksi 30 tonnia ylittävältä osalta 3,90 markkaa tonnilta
100 - alle 400 tonnia 483 markkaa sekä lisäksi 100 tonnia ylittävältä osalta 1,59 markkaa tonnilta
400 tonnia tai enemmän 960 markkaa sekä lisäksi 400 tonnia ylittävältä osalta 1,00 markkaa tonnilta.

3. Rehun lisäaineiden valmistuksen tarkastuksesta:

Kuukausituotanto Palkkio/kk
Alle 10 tonnia 280 markkaa
10 - alle 100 tonnia 280 markkaa sekä lisäksi 10 tonnia ylittävältä osalta 70 penniä tonnilta
100 tonnia tai enemmän 343 markkaa sekä lisäksi 100 tonnia ylittävältä osalta 1,4 penniä tonnilta.

4. Muun kuin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun rehun valmistuksen tarkastuksesta:

Kuukausituotanto Palkkio/kk
Alle 300 tonnia 210 markkaa
300 tonnia tai enemmän 210 markkaa sekä lisäksi 300 tonnia ylittävältä osalta 1,4 penniä tonnilta.

5. Lannoitteiden, maanparannusaineiden ja lannoitetun kasvualustan valmistuksen tarkastuksesta:

Kuukausituotanto Palkkio/kk
Alle 200 tonnia 210 markkaa
200 - alle 5 000 tonnia 210 markkaa sekä lisäksi 200 tonnia ylittävältä osalta 3,5 penniä tonnilta
5 000 tonnia tai enemmän 378 markkaa sekä lisäksi 5 000 tonnia ylittävältä osalta 1 penni tonnilta.

6. Muiden kuin edellä mainittujen tuotteiden valmistuksen tarkastuksesta:

Valtion maatalouskemian laitos määrittelee kuukausittaisen tarkastuspalkkion suuruuden erikseen kunkin tuotteen osalta edellä kohdissa 1-5 tarkoitettuja periaatteita soveltaen ja ottaen vertailukohtana huomioon tarkastusten vaatiman työmäärän.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja palkkioita sovelletaan sellaisen valmistuslaitoksen osalta, jonka rehun lisäaineiden ja rehuseosten kuukausituotannon yhteismäärästä yli 50 prosenttia on lisäaineita, myös rehuseosten tuotannon osalta. Mikäli laitoksen valmistamien lisäaineiden kuukausituotannon määrä sen sijaan on mainittua pienempi, sovelletaan sanotun momentin 1 kohdassa tarkoitettuja rehuseosten tarkastuspalkkioita laitoksen lisäainetuotannonkin osalta.

Lisäksi valtion maatalouskemian laitos suorittaa tarkastajalle 1 momentin 1-6 kohdassa tarkoitettuun tarkastukseen liittyvistä näytteistä 29 markkaa näytteeltä. Jos näytteenotossa käytetään automaattista näytteenkerääjää, suoritetaan palkkioita 21 markkaa näytteeltä. Näytteenottopöytäkirjan laatimisesta suoritetaan 6 markkaa sekä näytteiden sinetöimisestä ja nimilapulla varustamisesta 3 markkaa näytteeltä.

Valtion maatalouskemian laitos suorittaa tarkastajalle tämän lisäksi matkakustannusten korvausta valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta ja päivärahasta voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

2 luku

Palkkiot maahantuonnin ja kaupan tarkastamiseksi otettavista näytteistä

5 §

Maahan saapuvasta ja kaupan olevasta rehulain (376/86) tai lannoitelain (377/86) alaisesta tavarasta, josta tarkastusta varten on otettava näytteitä, on tavaran omistajan tai omistajan edustajan suoritettava valtion maatalouskemian laitoksen asettamalle valantehneelle näytteenottajalle seuraavat palkkiot:

A. Rehut

1.Orgaanista alkuperää olevat rehut

a)näytteet, jotka otetaan normaalilla tiheydellä ravinteellista ja mikrobiologista tarkastusta varten seuraavasti:

Näytteiden lukumäärä Palkkio
1-10 29 markkaa näytteeltä
11-20 319 markkaa ja lisäksi 25 markkaa kultakin näytteeltä 11-20
21-50 569 markkaa ja lisäksi 23 markkaa kultakin näytteeltä 21-50
51-150 1 259 markkaa ja lisäksi 21 markkaa kultakin näytteeltä 51-150
yli 150 3 359 markkaa ja lisäksi 14 markkaa kultakin 150 ylittävältä näytteeltä

b)näytteet, jotka otetaan tiheästi mikrobiologista tarkastusta varten seuraavasti:

Näytteiden lukumäärä Palkkio
1-10 14 markkaa näytteeltä
11-50 140 markkaa ja lisäksi 2,80 markkaa kultakin näytteeltä 11-50
yli 50 252 markkaa ja lisäksi 2,60 markkaa kultakin 50 ylittävältä näytteeltä

2.Kivennäisrehut 29 markkaa näytteeltä.

3.Pienissä vakiopakkauksissa olevat rehut, joista näyte otetaan pakkausta rikkomatta, 21 markkaa näytteeltä.

B.Lannoitteet, maanparannusaineet ja lannoitetut kasvualustat sekä typpibakteeri- ja kompostointivalmisteet.

1. Päällyksissä tai irrallaan olevat 29 markkaa näytteeltä.

2. Pienissä vakiopakkauksissa olevat, joista näyte otetaan pakkausta rikkomatta, 21 markkaa näytteeltä.

Mikäli kohdissa A 1 a ja b sekä B 1 tarkoitetussa näytteenotossa käytetään automaattista näytteenkerääjää, on palkkioita alennettava 30 prosentilla.

6 §

Milloin tavaraerä on niin pieni, että siitä on otettava vain 1-3 näytettä tai siitä on muutoin määrätty otettavaksi 1-3 näytettä, saadaan 5§:ssä säädettyihin palkkioihin lisätä ensimmäisen näytteen osalta 21 markkaa.

Mikäli tavaraerästä, jonka suuruus on vähintään 3 000 000 kg, on määrätty otettavaksi vain yksi näyte, saadaan 5§:ssä säädettyyn palkkioon lisätä 150 markkaa.

7 §

Jos tavaraerän purkamisen tai kuormaamisen johdosta näytteenotto on suoritettava kello 18-21 välisenä aikana, on 5§:ssä säädetyt palkkiot suoritettava 30 prosentilla korotettuina ja kello 21-06 välisenä aikana tai pyhä-, juhla- tai vapunpäivänä taikka pääsiäislauantaina, juhannusaattona tai jouluaattona kaksinkertaisina.

8 §

Jos näytteenottaja on pyynnöstä paikalla koko tavaraerän purkamisen tai kuormaamisen ajan, on hänelle suoritettava jokaiselta täydeltä tunnilta lisäkorvausta 21 markkaa.

Jos näytteenottaja on pyydetty turhaan paikalle, on hän oikeutettu saamaan korvauksen matkakustannuksista ja palkkion yhden näytteen ottamisesta 5§:n kohdan A 1 a mukaan.

9 §

Näytteenottajalle suoritetaan tarkastusmatkoista korvausta valtion virkamiesten matkustussäännön mukaisesti.

10 §

Näytteenottopöytäkirjan laatimisesta on näytteenottajalle suoritettava 6 markkaa sekä näytteiden sinetöimisestä ja nimilapulla varustamisesta 3 markkaa näytteeltä.

11 §

Näytteenottaja on oikeutettu perimään näytteitä varten hankkimiensa näytteenottopöytäkirjojen, nimilappujen, näytepussien tai -tölkkien ja päällysten hankintakustannukset sekä näytteiden postitusmaksut.

12 §

Palkkiot näytteenottajien toimittamista näytteenotoista on 5§:ssä tarkoitetun, näytteen ottamista pyytäneen suoritettava näytteenottajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun näytteenottopöytäkirja on postitse lähetetty tai muulla tavalla toimitettu. Ellei palkkiota suoriteta määräajassa, saadaan periä vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

13 §

Jos paikkakunnalle on määrätty useampia valantehneitä näytteenottajia, päättää valtion maatalouskemian laitos heidän keskinäisestä työnjaostaan.

14 §

Näytteenottajien ottamien näytteiden tutkimuksista perittävistä maksuista on säädetty erikseen.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

15 §

Jollei tässä asetuksessa säädettyjä maksuja tai palkkioita suoriteta määräajassa, voidaan ne periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja julkisten maksujen ulosotosta on säädetty.

16 §

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988 ja sillä kumotaan rehujen ja lannoitteiden tarkastuksesta suoritettavista maksuista ja palkkioista 17 päivänä syyskuuta 1982 annettu asetus (666/82) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, kuitenkin siten, että sanottua asetusta edelleenkin sovelletaan ennen 1 päivänä helmikuuta 1988 suoritetuista tarkastuksista ja näytteenotoista perittäviin maksuihin ja suoritettaviin palkkioihin.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.