35/1988

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1988

Asetus pankkitarkastusvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 8 päivänä helmikuuta 1985 pankkitarkastusvirastosta annetun asetuksen (169/85) 13§:n 1 momentin 7) kohta, 24§:n 1 momentin 7) kohta, 29§, 30§:n 2 momentti, 31 ja 32§ sekä

muutetaan 6§, 7§:n 2 momentti, 13§:n 1 momentin 4) kohta, 22§, 24§:n 1 momentin johdantokappale, 25§, 6 luvun otsikko, 26-28§ ja 33§, näin kuuluviksi:

6 §

Hallintotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat pankkitarkastusviraston virkamiesten virkasuhdetta ja henkilöstöhallintoa, tulo- ja menoarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaa, tilinpitoa, pankkitarkastusvirastolle tilivirastona kuuluvia tehtäviä ja muita sille työjärjestyksessä määrättyjä tehtäviä.

7 §

Lisäksi pankkitarkastusvirastossa on sopimuspalkkaisia pankkiylitarkastajan, pankkitarkastajan ja suunnittelijan virkoja sekä toimistosihteerin, kirjanpitäjän, kanslistin, konekirjoittajan, apulaiskanslistin, toimistovirkailijan, virastomestarin ja lähetin virkoja.

13 §

Pankkitarkastusviraston istunnossa käsitellään asiat, jotka koskevat:


4) virkamiesten virkasuhdetta ellei asia kuulu ylijohtajalle;


22 §

Ylijohtajan tai asianomaisen osaston päällikön tai hallintotoimiston päällikön poissaollessa ei saa ilman painavia syitä päättää sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka saattavat poiketa aikaisemmin noudatetuista periaatteista, eikä ylijohtajan poissaollessa ilman hänen suostumustaan saa täyttää virkoja.

24 §

Kelpoisuusehtona pankkitarkastusviraston virkoihin vaaditaan:


25 §

Yleisenä kelpoisuusehtona pankkitarkastusviraston virkoihin vaaditaan lisäksi, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

6 luku

Virkojen täyttäminen ja virka- vapauden myöntäminen

26 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Osastopäällikön nimittää valtioneuvosto ylijohtajan annettua asiasta lausuntonsa.

Muun virkamiehen nimittää pankkitarkastusvirasto.

27 §

Virkavapauden, jonka saamiseen on laissa tai asetuksessa säädetyin taikka virkaehtosopimuksin sovituin edellytyksin oikeus tai muun virkavapauden, joka kestää enintään vuoden, myöntää ylijohtajalle valtiovarainministeriö ja muulle virkamiehelle pankkitarkastusvirasto.

Yli vuoden kestävän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää ylijohtajalle valtioneuvosto, osastopäällikölle valtiovarainministeriö ja muulle virkamiehelle pankkitarkastusvirasto.

28 §

Viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottaa sama viranomainen, joka päättää virkavapauden myöntämisesta.

Tilapäisen virkamiehen ottaa ylijohtaja.

33 §

Tarkemmat määräykset viraston sisäisestä työnjaosta ja toimivallasta annetaan ylijohtajan vahvistamassa työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1988.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1988

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.