5/1988

Annettu Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1988

Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista

Valtioneuvosto on elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 9§:n 2 momentin ja 10§:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1015/82), valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Raaka-aineiden hinnanerokorvauksena suoritetaan elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 9§:n 2 momentissa tarkoitetulle kotimaiselle valmistajalle ja 10§:n 1 momentissa tarkoitetulle viejälle tai siirtäjälle sanotun lain 9§:n 1 momentin nojalla vahvistettu hinnanero jäljempänä säädetyin rajoituksin.

2 §

Valtioneuvosto voi vahvistaa enimmäismäärän hinnanerokorvaukseen oikeutetulle viennille.

Valtiovarainministeriö vahvistaa kotimaisten valmistajien osuudet edellä 1 momentissa tarkoitetusta vientimäärästä valmistajien tekemän yksimielisen sopimuksen tai valmistajan tekemän ilmoituksen perusteella. Jos tällaista sopimusta tai ilmoitusta ei ole toimitettu valtiovarainministeriölle, vahvistaa valtiovarainministeriö valmistajien osuudet vientimäärästä. Valtiovarainministeriö vahvistaa samalla näistä tuotteista suoritettavan hinnanerokorvauksen määrän.

3 §

Verotaulukon tuoteryhmiin 1-4 ja 11-40 kuuluvista lihajalosteista voidaan jäljempänä säädetyin rajoituksin suorittaa hinnanerokorvausta, jos niiden valmistuksessa käytetty liha tai eläimenosat ovat siasta, naudasta, lampaasta tai porosta.

4 §

Verotaulukon tuoteryhmiin 1-4 ja 30-33 kuuluvista tuotteista voidaan suorittaa hinnanerokorvausta, jos ne on valmistettu seuraavista ruhon osista:

-kinkku, kyljysrivi, ulkofilee, sisäfilee, niska, lapakinkku ja luuton kylki siasta;

-paisti, fileeselkä, ulkofilee ja sisäfilee naudasta; sekä

-paisti, ulkofilee ja sisäfilee lampaasta tai porosta.

5 §

Verotaulukon tuoteryhmiin 11-19 sekä tuoteryhmään 40 kuuluvista tuotteista voidaan suorittaa hinnanerokorvausta, jos ne on valmistettu pääasiassa lihasta tai maksasta.

6 §

Verotaulukon tuoteryhmiin 24-26 kuuluvista tuotteista voidaan suorittaa hinnanerokorvaus täysimääräisenä, jos:

1) tuoteryhmään 24 kuuluvan tuotteen valmistukseen on käytetty lihalajitelmaa S 2 (rasvapitoisuus alle 50 prosenttia) tai tätä parempilaatuista lihaa edellyttäen, että tuotteen rasvapitoisuus on alle 30 prosenttia;

2) tuoteryhmään 25 kuuluvan tuotteen valmistukseen on käytetty lihalajitelmaa N 2 tai R 2 (rasvapitoisuus alle 22 prosenttia) tai tätä parempilaatuista lihaa edellyttäen, että tuotteen rasvapitoisuus on alle 20 prosenttia;

3) tuoteryhmään 26 kuuluvan tuotteen valmistukseen on käytetty lihalajitelmia S 1 (rasvapitoisuus alle 40 prosenttia) ja N 2 tai R 2 (rasvapitoisuus alle 22 prosenttia) tai näitä parempilaatuista lihaa edellyttäen, että tuotteen rasvapitoisuus on alle 30 prosenttia.

Edellä 1-3 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen saa käyttää ainoastaan teurasruhojen punnituksesta annetun lain (627/66) 2§:ssä tarkoitetun teurasruhon osia.

Muista kuin 1 momentin kohdissa 1-3 tarkoitetuista tuotteista voidaan suorittaa hinnanerokorvausta puolet täydestä määrästä.

7 §

Verotaulukon tuoteryhmiin 35, 37 ja 39 kuuluvista tuotteista hinnanerokorvaus voidaan suorittaa täysimääräisenä edellyttäen, että niiden valmistukseen käytetty liha on laatuluokaltaan S 1, N 2, R 2 tai näitä parempilaatuista. Muista edellä mainittuihin tuoteryhmiin kuuluvista tuotteista voidaan suorittaa hinnanerokorvausta puolet täydestä määrästä.

8 §

Valmisteveron palautusta suoritetaan elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 10§:n 1 momentin nojalla sellaisenaan tai muuhun tuotteeseen sisältyneenä viedystä tai siirretystä tuoteryhmään 62 kuuluvasta kuorrutussuklaasta 1,50 markkaa kilolta, tuoteryhmään 96 kuuluvista tuotteista 0,60 markkaa kilolta ja tuoteryhmään 97 kuuluvista tuotteista 3,00 markkaa kilolta.

9 §

Elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 10§:n 1 momentissa tarkoitettu hinnanerokorvaus tai valmisteveron palautus suoritetaan vienti- tai siirtohetkellä voimassa olevien hinnanerokorvausmäärien mukaisena.

Maltaiden maastavientiin sovelletaan valmisteverotuslain 9§:n 2 momentin (1021/82) säännöksestä poiketen hinnanerokorvausta, joka on ollut voimassa sitovaa myyntitarjousta tehtäessä sekä soveltuvin osin sitä, mitä tulliverolain 19§:ssä (289/83) on säädetty vientiedusta ja ulkomaisen ja kotimaisen tavaran korvaavuudesta.

Kun elintarviketuotteiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitettuja tuotteita on ennen niiden maasta vientiä siirretty vapaa-alueelle, suoritetaan hinnanerokorvaus hakemuksesta vapaa-alueelta viennin tapahduttua. Korvaus maksetaan vientihetkellä voimassa olevien hinnanerokorvausmäärien mukaisesti.

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 1988.

Tätä päätöstä sovelletaan tuotteisiin, jotka toimitetaan verottomaan käyttötarkoitukseen, viedään maasta taikka siirretään vapaa-alueelle, tullivarastoon tai verottomien tavaroiden myymälään 1 päivänä tammikuuta 1988 tai sen jälkeen.

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 9 päivänä tammikuuta 1986 antama päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista (5/86).

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 1988

Ministeri
Ulla Puolenne

Finanssineuvos
Lasse Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.