Säädökset alkuperäisinä: 1987

1250/1987
Vakuutusyhdistyslaki
1249/1987
Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1248/1987
Laki väestökirjahallinnosta annetun lain muuttamisesta
1247/1987
Asetus vuoden 1986 kansainvälisen kaakaosopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1246/1987
Laki vuoden 1986 kansainvälisen kaakaosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1245/1987
Asetus lisenssivirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1244/1987
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1243/1987
Asetus telemaksuasetuksen muuttamisesta
1242/1987
Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1241/1987
Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain 2§:n 3 momentin kumoamisesta
1240/1987
Laki matkailun edistämiskeskuksesta annetun lain 4§:n kumoamisesta
1239/1987
Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1238/1987
Laki tie- ja vesirakennuslaitoksesta annetun lain 3§:n ja 5§:n 3 momentin kumoamisesta
1237/1987
Valtioneuvoston päätös oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuen edellytyksistä
1236/1987
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1235/1987
Asetus rajavartiolaitoksen eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1234/1987
Asetus lääninhallitusten eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1233/1987
Lääninhallituslaki
1232/1987
Sisäasiainministeriön päätös rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
1231/1987
Asetus museovirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1230/1987
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1229/1987
Asetus Hongkongin kanssa eräiden tekstiilituotteiden Hongkongista tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1228/1987
Asetus Tanskan kanssa tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen eräiden määräysten kumoamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1227/1987
Asetus Kiinan kanssa taloudellisesta, teollisesta, tieteellisestä ja teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1226/1987
Asetus Kiinan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1225/1987
Asetus Malesian kanssa tehdyn sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1224/1987
Laki Malesian kanssa tehdyn sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1223/1987
Verohallituksen päätös rajoitetusti verovelvollisen opiskelijan tai harjoittelijan tai pohjoismaisen työnvaihto-ohjelman piirissä työskentelevän palkasta tehtävästä vähennyksestä
1222/1987
Valtioneuvoston päätös tuontimaksulain liitteenä olevan teollisuusetuluettelon muuttamisesta
1221/1987
Valtioneuvoston päätös tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin ja teollisuustulliluettelon muuttamisesta
1220/1987
Asetus tulliasetuksen muuttamisesta
1219/1987
Asetus tullihallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1218/1987
Asetus poliisitoiminnasta puolustuslaitoksessa annetun asetuksen muuttamisesta
1217/1987
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
1216/1987
Asetus poliisin eräiden virkojen perustamisesta
1215/1987
Laki polttoaineverosta annetun lain 4§:n väliaikaisesta muuttamisesta
1214/1987
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta
1213/1987
Verohallituksen päätös osingon, koron ja voitto-osuuden vapauttamisesta ennakonpidätyksestä eräissä tapauksissa
1212/1987
Verohallituksen päätös vuonna 1988 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1211/1987
Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 7 ja 11§:n muuttamisesta
1210/1987
Asetus liikevaihtoverohallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1209/1987
Asetus välittömän verotuksen piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1208/1987
Asetus verohallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1207/1987
Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1988
1206/1987
Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1205/1987
Asetus työriitojen sovittelusta
1204/1987
Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista
1203/1987
Valtion virkaehtosopimusasetus
1202/1987
Asetus työaikalain soveltamisesta valtion virkamiehiin annetun asetuksen muuttamisesta
1201/1987
Asetus työajasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.