1338/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki kotimaisesta öljykasvituotannosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset

Kotimaisen öljykasvituotannon turvaamiseksi säännellään öljykasvituotannon määrää, päätetään öljykasvien siementen hinnasta sekä tuetaan öljykasvituotantoa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Satovuodella tarkoitetaan tässä laissa heinäkuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välistä ajanjaksoa.

Öljykasvituotannon määrä

Kotimaassa viljeltävien öljykasvien siementen tuettu enimmäismäärä on satovuosittain 115 miljoonaa kiloa.

Valtioneuvosto voi, sovittuaan asiasta maataloustuottajain keskusjärjestöjen sekä elintarviketeollisuutta edustavan järjestön kanssa, tarkistaa 1 momentissa mainittua seuraavana kalenterivuotena alkavan satovuoden enimmäismäärää viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

Öljykasvien siementen perushinta

Valtioneuvosto vahvistaa 2§:ssä tarkoitetun enimmäismäärän puitteissa viljelysopimusten perusteella viljeltävien öljykasvien siementen perushinnat satovuotta edeltävän maaliskuun loppuun mennessä.

Valtioneuvoston on ennen siementen perushintojen vahvistamista neuvoteltava maataloustuottajien keskusjärjestöjen ja elintarviketeollisuutta edustavan järjestön kanssa. Jos neuvotteluissa saavutetaan yksimielisyys, hinnat vahvistetaan sen mukaisesti.

Milloin erityiset syyt sitä vaativat, valtioneuvosto voi, neuvoteltuaan maataloustuottajien keskusjärjestöjen ja elintarviketeollisuutta edustavan järjestön kanssa, tarkistaa viimeistään syyskuun 15 päivänä vahvistettuja öljykasvien siementen perushintoja.

Öljynpuristamojen jalostusosuudet

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa vuosittain kunkin öljynpuristamon markkinointiosuuden 2§:ssä tarkoitetusta siemenmäärästä puristamoiden keskenään tekemän yksimielisen sopimuksen mukaisesti. Mikäli sopimusta ei synny, valtioneuvosto vahvistaa markkinointiosuudet viimeistään maaliskuun 15 päivänä.

Valtion tuen yleiset edellytykset

Tämän lain 2§:ssä tarkoitetun enimmäismäärän puitteissa alennetaan öljykasvien siementen kotimainen hinta valtion tuella öljykasvien siementen tuontihintatasolle. Öljykasvien siemeniä, joiden hinta on alennettu valtion varoin, voidaan käyttää vain öljynpuristamoteollisuuden raaka-aineena.

Tukea voidaan suorittaa vain sellaiselle yhteisölle, joka harjoittaa öljynpuristamotoimintaa tammikuun 1 päivänä 1987 tai joka jatkaa mainittuna ajankohtana toiminnassa olleen puristamon toimintaa.

Öljynpuristamoiden tulee huolehtia viljelysopimusten tekemisestä osuuksiensa puitteissa.

Hinnanalennuskorvauksen laskentaperusteet

Kotimaisen öljykasvien siemenen hinta lasketaan siten, että helmikuun 1 päivänä voimassa olevaan hintaporrastettuun perushintaan tehdään kotimaisen ja ulkomaisen siemenen laatueroja vastaava muutos ja näin saatuun hintaan lisätään kohtuulliset hankintakulut. Jos täten määritelty hinta on vastaavan ulkomailta tuotavan siemenen hintaa korkeampi, myönnetään öljynpuristamoille valtion varoista kalenterikuukausittain hinnanalennuskorvausta määrä, joka vastaa kotimaassa tuotetun siemenen kilohinnan ja vastaavan ulkomaisen siemenen keskimääräisen tuontihinnan välistä erotusta.

Hinnanalennuskorvauksen saamisen edellytyksenä on, että öljynpuristamo on sitoutunut viljelijälle suorittamaan 3§:ssä tarkoitetun siemenen perushinnan tarkistettuna maa- ja metsätalousministeriön kulloinkin vahvistamien perusteiden mukaisesti siemenen laadusta ja varastoinnista hintaan ehkä aiheutuvilla muutoksilla ja että öljynpuristamo muutoinkin noudattaa, mitä tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä on määrätty.

Ulkomaisen öljykasvin siemenen hinta

Kotimaista vastaavan ulkomaisen öljykasvin siemenen kiloa kohti laskettu kalenterikuukauden tuontihinta on vastaavan ulkomaisen öljykasvin siemenen kyseisen kuukauden edustavien maailmanmarkkinahintanoteerausten keskiarvo lisättynä kohtuullisilla tuontikuluilla.

Jos siemenelle ei ole saatavissa edustavaa maailmanmarkkinahintanoteerausta, se lasketaan öljyn ja rouheen tai niitä vastaavien tuotteiden maailmanmarkkinahintojen muutosten perusteella.

Hinnanalennuskorvauksen suorittaminen

Hinnanalennuskorvausta suoritetaan kalenterikuukauden aikana jalostuksessa käytettyjen siemenmäärien perusteella.

Hakemus hinnanalennuskorvauksen suorittamisesta on tarpeellisine selvityksineen tehtävä kuukausittain maatilahallitukselle sen määräämän ajan kuluessa.

Maatilahallitus huolehtii hinnanalennuskorvauksen määräämisestä ja suorittamisesta öljynpuristamoille.

Öljynpuristamojen velvollisuudet

Öljynpuristamon tulee pitää kotimaisten öljykasvien osalta viljelysopimusrekisteriä ja sellaista kirjanpitoa, josta käy selville viljelysopimusten perusteella ostetut siemenmäärät, siementen käyttö öljynpuristukseen ja saadut öljy- ja rouhemäärät sekä viljelijöille tilitetyt hinnat hinnoitteluperusteineen.

Öljynpuristamon on pyydettäessä toimitettava elinkeinohallitukselle öljykasvituotteiden hinnoittelulaskelmat sekä raportit kustannus- ja kannattavuusseurannastaan.

Öljynpuristamo on velvollinen esittämään maatilahallituksen tai elinkeinohallituksen määräämälle virkamiehelle tarkastusta varten kustannuslaskentansa ja kaikki tarvittavat tili- ja muut asiakirjat sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa.

10§
Laiminlyönnin seuraukset

Jos öljynpuristamo kehotuksesta huolimatta laiminlyö 8§:n 1 momentin mukaisen kirjanpidon pitämisen taikka sen mitä öljynpuristamon velvollisuudeksi on saman pykälän 2 momentissa säädetty, voi maatilahallitus, ottaen huomioon laiminlyönnin syyt, lopettaa hinnanalennuskorvauksen maksamisen siitä ajankohdasta lukien, jolloin laiminlyönti on todettu.

Hinnanalennuskorvaus peritään takaisin sen mukaan kuin maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta 27 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (88/71) on säädetty.

11§
Liikesalaisuus

Liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa, joka on hankittu tämän lain nojalla, ei saa käyttää yksityiseksi hyödyksi eikä kertoa sivullisille.

12§
Valtuutussäännös

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

13§
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja se koskee kotimaassa vuosina 1988-1990 viljeltyjä öljykasvien siemeniä.

Satovuoden 1987/88 sadon osalta sovelletaan kotimaisesta öljykasvituotannosta 17 päivänä joulukuuta 1982 annettua lakia (965/82).

Vuoden 1987 satovahinkojen aiheuttaman viljakasvien siemenpulan johdosta valtioneuvosto voi satovuoden 1988/89 osalta korottaa tämän lain 2§:n 1 momentissa tarkoitettua öljykasvien siementen tuettua enimmäismäärää 130 miljoonaan kiloon.

Hallituksen esitys 86/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 4/87
Suuren valiok. miet. 82/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.