1337/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 13§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kotieläintuotannon ohjaamisesta eräissä tapauksissa 28 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (1011/84) 13§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (239/87), sekä

lisätään 13§:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

13§

Kanatalousyrityksen harjoittamista varten myönnetty lupa on peruutettava aina silloin, kun yrityksen harjoittaja on maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain 6§:n 4 momentin (1335/87) nojalla sitoutunut luopumaan kananmunatuotannosta kokonaan. Tällaisen sitoumuksen antaneella viljelijällä ei muutoinkaan ole sitoumuksen antamisen jälkeen oikeutta harjoittaa tässä laissa tarkoitettua kanatalousyritystä. Kyseisen sopimuksen tehneelle viljelijälle ei myöskään saa myöntää lupaa kanatalousyrityksen harjoittamiseen ennen kuin sopimuksen tekemisestä on kulunut 7 vuotta. Lupaa kanatalousyrityksen harjoittamiseen kyseisellä maatilalla ei saa sanottuna aikana myöntää myöskään sille, jolle maatilan tai sen osan omistus- tai hallintaoikeus on sopimuksen tekemisen jälkeen siirtynyt.

Milloin nautakarja-, sika- tai siipikarjatalousyritys, jolla on lupa tai muutoin oikeus harjoittaa tässä laissa tarkoitettua kotieläintuotantoa, on keskeyttänyt toimintansa maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (81/83) mukaisen tuotannonmuutossopimuksen tai muun lain mukaisen kotieläintuotannon rajoittamista tarkoittavan sopimuksen johdosta eikä yritys ole aloittanut toimintaansa uudelleen kahden vuoden kuluessa sopimuksen päättymisestä taikka, jos yrityksen toiminta on muusta syystä keskeytynyt ja keskeytyminen on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta, katsotaan yrityksen lopettaneen toimintansa pysyvästi. Edellä 3 momentissa tarkoitetun sitoumuksen antaneen viljelijän katsotaan kuitenkin lopettaneen kanatalousyrityksen harjoittamisen heti, kun hän on antanut maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain 6§:n 4 momentissa (1335/87) tarkoitetun sitoumuksen kananmunatuotannosta luopumisesta. Jos tässä momentissa tarkoitetun yrityksen toiminta on tarkoitus aloittaa uudelleen, sitä pidetään tätä lakia sovellettaessa uutena yrityksenä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Tässä laissa tarkoitetulle kanatalousyritykselle aikaisemman lainsäädännön nojalla myönnetyn luvan peruuttamiseen nähden on voimassa mitä 13§:n 3 momentissa on säädetty.

Hallituksen esitys 117/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 9/87
Suuren valiok. miet. 113/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.