1334/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki kotimaisesta tärkkelystuotannosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tärkkelystuotannon tukeminen

Kotimaisen tärkkelystuotannon turvaamiseksi voidaan valtion tulo- ja menoarvion puitteissa tukea kotimaisesta perunasta ja viljasta tärkkelystä valmistavia yhteisöjä sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Satovuodella tarkoitetaan tässä laissa heinäkuun 1 päivän ja kesäkuun 30 päivän välistä ajanjaksoa.

Tärkkelyksen määrä

Perunatärkkelystä valmistaville yhteisöille myönnetään valtion tukea satovuotta kohti 18 miljoonan tärkkelyskilon perusmäärän ja 6 miljoonan tärkkelyskilon lisämäärän markkinointiin.

Mikäli perunatärkkelyksen tuettomissa markkinoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, valtioneuvosto voi tarkistaa 1 pykälässä tarkoitettua tuenalaista perusmäärää.

Kotimaisesta viljasta valmistetun viljatärkkelyksen markkinointiin voidaan myöntää vuosittain tukea valtion tulo- ja menoarvion puitteissa.

Tärkkelyksen raaka-aineen hinta

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain viljely- ja hankintasopimusten perusteella viljeltävän tärkkelysperunan hinnan seuraavaa satovuotta varten. Lisämäärään kuuluvan tärkkelysperunan hinta on 75 prosenttia perusmäärään kuuluvan tärkkelysperunan hinnasta.

Valtioneuvoston on ennen vahvistamispäätöstä neuvoteltava maataloustuottajain keskusjärjestöjen ja elintarviketeollisuutta edustavan järjestön kanssa sekä kuultava tärkkelystä käyttävää teollisuutta. Jos neuvotteluissa on saavutettu yksimielisyys, valtioneuvosto vahvistaa helmikuun loppuun mennessä seuraavana satovuotena noudatettavan hinnan neuvottelutuloksen mukaisesti. Jollei neuvotteluissa ole saavutettu yksimielisyyttä, valtioneuvosto vahvistaa perunan hinnan maaliskuun loppuun mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tärkkelysperunan laatuvaatimukset sekä tärkkelysperunan laatuhinnoittelun perusteet.

Tärkkelyksen raaka-aineena käytettävän viljan hinnoista ja laatuvaatimuksista on voimassa, mitä maataloustulolain (629/82) ja viljakauppalain (580/78) nojalla on määrätty.

Valtion tuesta määrääminen

Valtioneuvosto määrää vuosittain viimeistään lokakuun 15 päivänä perunatärkkelyksen tuen perusteet kuluvalle satovuodelle.

Valtioneuvosto päättää vuosittain kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä ne perusteet, joilla tukea voidaan maksaa kuluvana kalenterivuotena markkinoitavalle viljatärkkelykselle.

Tuki voidaan määrätä joko tärkkelys- tai raaka-ainekiloa kohti ja sille asetetaan enimmäismäärä.

Tärkkelyksen käyttötarkoitukset ja yhteisöjen markkinointiosuudet

Valtioneuvosto määrää ne kotimaisen tärkkelyksen käyttötarkoitukset, joihin markkinoitavan tärkkelyksen osalta valtion tukea voidaan saada.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa kunkin tärkkelystä valmistavan yhteisön markkinointiosuuden 2 §:n 1 momentissa tarkoitetusta määrästä yhteisöjen keskenään tekemän sopimuksen mukaisesti. Jos yhteisöt eivät asiasta sovi, valtioneuvosto vahvistaa markkinointiosuudet viimeistään maaliskuun 15 päivänä.

Valtion tuen edellytykset

Valtion tuen saamisen edellytyksenä on, että yhteisö on sitoutunut suorittamaan viljelijälle tärkkelysperunan 3 §:n mukaisen hinnan tarkistettuna maa- ja metsätalousministeriön kulloinkin vahvistamien perusteiden mukaisesti perunan laadusta hintaan ehkä aiheutuvilla muutoksilla ja että yhteisö muutoinkin noudattaa, mitä tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä on määrätty.

Tukea voidaan myöntää vain sellaiselle tärkkelystä valmistavalle yhteisölle, joka on ollut toiminnassa 1 päivänä tammikuuta 1987 tai joka on jatkanut mainittuna ajankohtana toiminnassa olleen yhteisön toimintaa.

Hakemus valtion tuen saamiseksi on tarpeellisine selvityksineen tehtävä maatilahallitukselle sen määräämän ajan kuluessa.

Maatilahallitus päättää tuen myöntämisestä ja huolehtii sen maksamisesta tärkkelystä valmistavalle tai markkinoivalle yhteisölle.

Tuki voidaan maksaa 1 §:n 1 momentissa mainittujen yhteisöjen sijasta kotimaisesta raaka-aineesta valmistettua tärkkelystä markkinoivalle yhteisölle.

Varastointi

Mikäli tässä laissa tarkoitettua tärkkelystä joudutaan varastoimaan, voidaan varastoinnista aiheutuvat kustannukset erityisistä syistä korvata valtion varoista sen mukaan kuin valtioneuvosto päättää.

Yhteisöjen velvollisuudet

Valtion tukea saavan yhteisön tulee pitää viljelysopimusrekisteriä sekä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville kaikki viljely- tai hankintasopimusten perusteella ostetut raaka-ainemäärät, hinnat hinnoitteluperusteineen sekä ostetut ja myydyt tärkkelysmäärät.

Yhteisö on velvollinen pyydettäessä toimittamaan maatilahallitukselle tai elinkeinohallitukselle tärkkelyksen hinnoittelulaskelmat sekä raportit kustannus- ja kannattavuusseurannastaan.

Yhteisö on velvollinen esittämään maatilahallituksen tai elinkeinohallituksen määräämälle virkamiehelle tarkastusta varten kustannuslaskentansa ja kaikki tarvittavat tili- ja muut asiakirjat sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa.

Laiminlyönnin seuraukset

Mikäli valtion tukea saava yhteisö kehotuksesta huolimatta laiminlyö sen, mitä yhteisön velvollisuudeksi on 8§:ssä säädetty, voi maatilahallitus lopettaa valtion tuen maksamisen siitä ajankohdasta lukien, jolloin laiminlyönti on todettu.

Myönnetty tuki peritään takaisin sen mukaan, mitä maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetussa laissa (88/71) on säädetty.

10§
Tärkkelysasiain neuvottelukunta

Tässä laissa tarkoitettujen toimenpiteiden valmistelua varten valtioneuvosto asettaa tärkkelysasiain neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on toimia maa- ja metsätalousministeriön apuna tärkkelyksen tuotantoa ja markkinointia koskevissa asioissa sekä seurata tärkkelysten hintakehitystä. Neuvottelukunnassa on edustaja maa- ja metsätalousministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, kauppa- ja teollisuusministeriöstä, maatilahallituksesta, elinkeinohallituksesta, maataloustuottajien keskusjärjestöistä sekä elintarviketeollisuutta edustavasta järjestöstä.

Neuvottelukunnan kokoonpanosta ja muista tehtävistä määrätään tarkemmin valtioneuvoston päätöksellä.

11§
Liikesalaisuus

Liikesalaisuudeksi katsottavaa tietoa, joka on hankittu tämän lain nojalla, ei saa käyttää yksityiseksi hyödyksi eikä kertoa sivullisille.

12§
Valtuutussäännös

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

13§
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja se koskee satovuosina 1988/89-1990/91 kotimaassa markkinoitavaa perunatärkkelystä ja vuosina 1988-1990 kotimaassa markkinoitavaa viljatärkkelystä.

Hallituksen esitys 85/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 12/87
Suuren valiok. miet. 116/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.