1333/1987

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1987

Valtiovarainministeriön päätös liikevaihtoverolain alkutuotevähennyksen ja palautuksen laskemisperusteista

Valtiovarainministeriö on 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 18§:n 4 momentin, sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1964 annetussa laissa (170/64), ja 28§:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (533/82), sekä eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (915/78) 5§:n 3 momentin ja 6§:n 2 momentin nojalla määrännyt:

Soveltamisala

Liikevaihtoverolain 18§:n 2 momentissa ja 28§:n 1 momentissa sekä eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 5§:n 1 momentissa ja 6§:n 1 momentissa tarkoitetuksi vähennykseksi ja veronpalautukseen oikeuttavan raaka-aineen osuudeksi katsotaan jäljempänä 2 ja 5§:ssä mainitut määrät.

Maastaviennin ja kotimaan käytön yhteydessä vähennyksen osuus lasketaan tavaran myyntihinnasta. Maahantuonnin yhteydessä raaka-aineen osuus lasketaan tullausarvosta.

Maahantuonti ja maastavienti
Tullitariffin nimike %
03.02 80
03.03 80
03.04 fileet 50
muut 80
03.05 vähintään 50 kilon päällyksissä (brutto) 70
muut 50
04.04 40
04.06 sulate- ja sinihomejuusto 110
muut 125
04.08 keitetyt kananmunat, myös muotoillut 50
07.10-
07.12 75
08.11-
08.13 90
09.04 80
11.01-
11.04 60
11.06 60
11.08 tärkkelys 50
15.01 muut kuin luu- ja jäterasvat 60
15.02 muut kuin luu- ja jäterasvat 60
15.03 45
15.04 kalarasvat 30
15.16 kalarasvat 30
16.01 90
16.03 lihasta saadut uutteet ja mehut 75
muut 50
16.04 vähintään 50 kilon päällyksissä (brutto) 70
muut 30
18.06 suklaa ja kaakaota sisältävät makeiset, maitotuotteita sisältävät 10
19.01 mallasuute 35
19.02 30
19.04 40
19.05 20
20.01-
20.03 20
20.04 perunasosevalmisteet 35
muut 20
20.05 perunasosevalmisteet 35
muut 20
20.06-
20.08 20
20.09 mehutiivisteet 60
muut 20
21.03 lihaa tai eläimenosia sisältävät tuotteet 40
muut 20
21.04 lihaa tai eläimenosia sisältävät tuotteet 40
muut 20
21.06 lihaa tai eläimenosia sisältävät tuotteet 40
muut 20
22.02 mehut 20
35.05 tärkkelysmodifikaatit 20
Maahantuonnissa esitettävä selvitys

Milloin veronpalautukseen oikeuttavan raaka-aineen osuus poikkeaa oleellisesti 2§:ssä määrätystä prosenttiluvusta, tulliviranomainen voi maahantuojan esittämän selvityksen perusteella vahvistaa sovellettavan prosenttiluvun. Selvitys on esitettävä myös tulliviranomaisen vaatimuksesta ja siitä tulee käydä ilmi jalosteeseen sisältyvän veronpalautukseen oikeuttavan raaka-aineen laatu ja määrä sekä sen osuus jalosteen hinnasta. Muun kuin 2§:ssä tarkoitetun jalosteen osalta maahantuojan on veronpalautuksen saamiseksi aina esitettävä edellä mainittu selvitys.

Jos maahantuoja ei esitä 1 momentissa tarkoitettua tulliviranomaisen vaatimaa selvitystä tai sitä ei voida hyväksyä prosenttiluvun vahvistamista varten, raaka-aineen osuus on määrättävä arvion mukaan.

Veronpalautus

Veronpalautus on liikevaihtoverolain 16§:n 1 momentin osoittaman prosenttiluvun mukainen määrä raaka-aineen osuudesta jalosteen tullausarvosta.

Maastavienti ja veroton kotimaan käyttö

Sen lisäksi mitä edellä 2§:ssä on määrätty liikevaihtoverolain 18§:n 2 momentissa ja eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 6§:ssä tarkoitetuksi vähennykseksi, jäljempänä mainittujen maastavietyjen tai verottomaan kotimaiseen käyttöön menneiden tavaroiden kohdalla vähennyksen osuudeksi katsotaan seuraavat määrät myyntihinnasta.

Tullitariffin nimike %
02.01-
02.10 liha 125
04.01 maito, kerma 155
04.02 rasvainen maitojauhe 145
rasvaton maitojauhe 130
04.03
ja
19.01 pääasiallisesti maitojauhetta ja maitorasvaa sisältävät valmisteet 100
04.05 voi 155
04.07 kananmunat 85
05.11 teurasjätteet 125
11.07 maltaat 65
16.02 kokolihavalmisteet ja säilykkeet
- vähintään 80 % lihaa tai eläimenosia sisältävät 1.1.-31.1.1988 välisenä aikana maastaviedyt 60
-muut 60
muut 50
17.02 laktoosi 40
22.03-
22.06
ja
22.08 viinit, liköörit, katkerot, siiderit ja mallasjuomat 5
22.08 viljaviina 15
23.02 leseet, lesejauhot ja muut viljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet 60
23.03 märkä rankki 60
kuiva rankki 15
64.03 jalkineet 5
- liikevaihtoverolain 4§:n 1 momentissa mainitut tavarat paitsi tässä päätöksessä mainitut 90
- rehuseokset 75
- rehuseokset 1.1.-30.6.1988 välisenä aikana siltä osin kuin niiden hinta ylittää yksi markka 60 penniä kilolta 30
- rehuseokset 1.7.1988 lukien siltä osin kuin niiden hinta ylittää 2 markkaa 15 penniä kilolta 30
Maastaviennissä ja kotimaan toimituksissa esitettävä selvitys

Maastaviennin ja kotimaan toimitusten yhteydessä voidaan käyttää myös muita kuin 2 ja 5§:ssä mainittuja alkutuotevähennyksen prosenttiosuuksia, jos niistä esitetään selvitys.

Myyntihinta

Myyntihinnalla tarkoitetaan tässä päätöksessä vientihintaa vapaasti suomalaisessa vientisatamassa vähennettynä suoritettavalla, laissa tai asetuksessa säädetyllä taikka valtioneuvoston päätöksessä määrätyllä vientimaksulla ja, milloin valtion varoista suoritetaan korvausta viennin tukemiseksi, vientitakuuhintaa tai muuta korvauksella lisättyä vientihintaa sekä, milloin vientituotteista suoritetaan hinnanerokorvausta tai valmisteveron palautusta elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain mukaan, hinnanerokorvauksella tai valmisteveron palautuksella lisättyä vientihintaa.

Vähennyksen määrä eräissä tapauksissa

Sellaisella verovelvollisella, jonka pitämässä tullilain 25§:ssä tarkoitetussa muonitusvarastossa olevasta jokaisesta tavarasta jo tavaran varastoon toimittamisen tai panemisen perusteella suoritetaan veroa tehdyn alkutuotevähennyksen määrästä, on oikeus vaihtoehtoisesti laskea kysymyksessä olevan vähennyksen määräksi kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita ei myydä muonitusvaraston kautta, 80 prosenttia tavaroiden myyntihinnasta edellyttäen, että sanottujen tavaroiden myyntijakautuma on laivamuonitusalalla tavanomainen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä päätöksellä kumotaan 27 päivänä huhtikuuta 1983 annettu valtiovarainministeriön päätös (415/83) alkutuotevähennyksen laskemisperusteista liikevaihtoveroa alkutuotevähennyksestä suoritettaessa sekä 27 päivänä huhtikuuta 1983 annettu valtiovarainministeriön päätös (416/83) maahantuoduista jalosteista maksettavan liikevaihtoveropalautuksen laskemisperusteista.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1987

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. nuorempi hallitussihteeri
Hannele Nikkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.