1332/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös vuoden 1987 satovahinkojen korvaamiseksi maksettavasta rukiin ja vehnän lisähinnasta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä satovahinkojen korvaamisesta 24 päivänä lokakuuta 1975 annetun asetuksen (820/7 5) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Vuoden 1987 satovahinkojen johdosta suoritettavista yleiskorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 § : n 2 momentin 4 kohdassa (1329/87) tarkoitettua yleiskorvauksena suoritettavaa rukiin ja vehnän lisähintaa voidaan maksaa koko maassa valtioneuvoston erikseen päättämä pennimäärä kiloa kohti siten kuin jäljempänä tässä päätöksessä määrätään.

Lisähintaa voidaan maksaa yksityiselle viljelijälle tai yksityisten viljelijöiden muodostamalle yhtymälle, jonka tarkoituksena on harjoittaa maataloudellista yhteistoimintaa.

2 §

Lisähintaa voidaan maksaa vuonna 1987 tuotetusta viljaliikkeelle 1.7.1987–30.6.1988 myydystä rukiista ja vehnästä.

Lisähintaa maksetaan kaikelle vehnälle ja rukiille, kun niiden tilityshinta laatutekijöistä johtuen on alittunut vähintään 14 pennillä voimassa olevasta vahvistetusta tavoitehinnasta. Hinnan alentamista laskettaessa otetaan laatutekijöinä huomioon roskapitoisuus, rikkapitoisuus, hehtolitranpaino, sakoluku ja sitko.

Lisähinta maksetaan viljan 15,0 prosentin kosteuspitoisuutta vastaavan painon perusteella. Lisähintaa maksetaan enintään 20 000 markkaa maatilaa kohti. Aviopuolisoiden ja heidän alaikäisten lastensa hallitsemat tilat, tilanosat ja alueet katsotaan yhdeksi tilaksi riippumatta siitä, sijaitsevatko tilat yhdessä tai useammassa kunnassa.

3 §

Lisähintaa maksetaan hakemuksen perusteella, joka on toimitettava viimeistään 31.7. 1988 sen kunnan maatalouslautakunnalle, jossa maatilan talouskeskus sijaitsee. Hakemukseen on liitettävä viljaliikkeen antama ostokuitti tai sen oikeaksi todistettu jäljennös tai muu vastaava selvitys. Myöhästyneen hakemuksen perusteella ei korvausta myönnetä.

4 §

Lisähintaa koskevan päätöksen tekee ja lisähinnan maksaa siihen oikeutetulle maatalouslautakunta sen jälkeen, kun maatilahallitus on hakemuksista laaditut yhteenvedot saatuaan ja valtioneuvoston vahvistettua 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun lisähinnan suuruuden, asettanut maatalouslautakunnan käytettäväksi tarkoitukseen tarvittavat varat ja antanut ohjeet lisähinnan suorittamisesta.

5 §

Jos lisähintaa on maksettu perusteettomasti tai enemmän kuin hakijalle tämän päätöksen mukaan olisi voitu suorittaa, noudatetaan liikaa maksetun määrän takaisinperimisen osalta, mitä maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetussa laissa (88/71) on säädetty.

6 §

Edellä 3 ja 4 §:ssä maataloustoimistolle ja maatalouslautakunnalle määrättyjä tehtäviä hoitavat Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitus ja kunnanhallitus tai niitä hoitamaan asetetut kunnalliset lautakunnat. Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Ahvenanmaan lääninhallitukselta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

7 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja ohjeita sen soveltamisesta antaa maatilahallitus.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pobjala

Nuorempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.