1331/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös vuoden 1987 satovahinkojen korvaamiseksi maksettavista rehuksi myytävän tai alkoholin valmistuksessa käytettävän vehnän hinnanalennuskorvauksista

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä satovahinkojen korvaamisesta 24 päivänä lokakuuta 1975 annetun asetuksen (820/75) 2§:n nojalla päättänyt:

1 §

Vuoden 1987 satovahinkojen johdosta suoritettavista yleiskorvauksista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n 2 momentin 3 kohdassa (1329/87) tarkoitettua hinnanalennuskorvausta voidaan maksaa koko maassa siten kuin jäljempänä tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Hinnanalennuskorvausta voidaan maksaa maa- ja metsätalousministeriön 29 päivänä lokakuuta 1987 rehuksi myytävän vehnän laatuhinnoittelusta satovuonna 1987/88 antamassa päätöksessä tarkoitetun vehnän hinnan alentamiseksi.

Hinnanalennuskorvausta voidaan maksaa yksityiselle viljelijälle tai yksityisten viljelijöiden muodostamalle yhtymälle, jonka tarkoituksena on harjoittaa maataloudellista yhteistoimintaa.

3 §

Hinnanalennuskorvausta voidaan maksaa viljelijän tai yhtymän satovuonna 1987/88 tuottamasta teollisuudelle tai valtion viljavarastolle myymästä rehuksi tai alkoholin valmistukseen edelleen käytettävästä vehnästä.

Hinnanalennuskorvauksen suuruus on 20 penniä kilolta edellyttäen, että laatuhinnoittelun edellyttämä hinnantarkistus on laskettu kausiporrastamattomasta tavoitehinnasta.

4 §

Tuotettu viljaerä voidaan myydä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuun käyttöön joko suoraan tai viljaliikkeen välityksellä. Hinnanalennuskorvauksen maksaa siihen oikeutetulle tuottajalle viljan hinnassa valtion viljavarasto taikka se muu viljaliike tai teollisuuslaitos, jolle kyseinen viljaerä on myyty. Tuottajalle annettavassa viljan hintatilityksessä tulee eritellä hinnanalennuskorvauksen osuus kokonaishinnasta.

Valtion viljavarastolla, viljaliikkeellä ja teollisuuslaitoksella on oikeus tilitystä vastaan periä maksamansa hinnanalennuskorvaus valtiolta.

5 §

Maksettua hinnanalennuskorvausta vastaavan osuuden viljan hinnasta suorittaa valtion viljavarastolle, viljaliikkeelle tai teollisuuslaitokselle maatilahallitus hakemuksen perusteella. Hakemukseen tulee, sen mukaan kuin maatilahallitus tarkemmin määrää, sisältyä maksatuksen kannalta tarpeelliset tiedot.

6 §

Jos hinnanalennuskorvauksen maksanut valtion viljavarasto, viljaliike tai teollisuuslaitos on maksanut tuottajalle tai saanut tilityksen perusteella hinnanalennuskorvausta perusteettomasti tai enemmän kuin tässä tarkoitetaan, noudatetaan liikaa maksetun määrän takaisinperimisen osalta, mitä maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta annetussa laissa (88/71) on säädetty.

7 §

Maataloustoimiston ja Ahvenanmaalla lääninhallituksen tulee osaltaan valvoa tämän päätöksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista.

Valtion viljavarasto, viljaliike ja teollisuuslaitos on velvollinen esittämään maatilahallituksen sekä maataloustoimiston ja Ahvenanmaalla lääninhallituksen määräämälle tarkastajalle kaikki tarkastuksessa tarvittavat tili- ja muut asiakirjat sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamista.

8 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja ohjeita sen soveltamisesta antaa maatilahallitus.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Nuorempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.