1326/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus valtion maatalouskemian laitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään valtion maatalouskemian laitoksesta 10 päivänä elokuuta 1979 annetun lain (652/79) 3 §:n ja 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5 §:n nojalla:

Valtion maatalouskemian laitoksen suorittamista tutkimuksista ja tarkastuksista sekä siltä tilatuista tutkimustöistä, lausunnoista, selvityksistä ja muista niihin verrattavista palvelutehtävistä peritään valtiolle maksuja sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

Näytteiden tutkimuksiin ja tarkastuksiin sisältyviin eri toimenpiteisiin sovelletaan seuraavia hintoja:

TAULUKKO PUUTTUU

Edellä 2§:ssä tarkoitetut tutkimukset suoritetaan kaksoismäärityksinä ja tulokset ilmoitetaan niiden keskiarvoina. Jos tilaaja haluaa tutkimuksen suoritettavaksi ohjeanalyysinä, suoritetaan määritykset vain kerran ja silloin peritään 2§:ssä mainitut hinnat 40 prosentilla alennettuina.

Mikäli tutkimuksen tilaaja haluaa analyysit suoritettaviksi kiireellisinä, peritään analyysihinnat 50 prosentilla korotettuina.

Rehulain (376/86) 22§:ssä ja lannoitelain (377/86) 20§:ssä tarkoitetusta tarkastuksesta on sen pyytäjän suoritettava edellä 2§:ssä säädetyt maksut.

Milloin maksua ei voida määrätä 2§:n nojalla, maksu määrätään laskemalla kunkin suoritteen osalta erikseen sen tuottamisesta valtiolle aiheutuvat kokonaiskustannukset eli suoritteen omakustannusarvo. Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset, jotka jäljempänä jaetaan työ-, kone- ja laite- sekä muihin kustannuksiin, lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohden saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Kone- ja laitekustannukset lasketaan kertomalla koneen tai laitteen tuntihinta, käyttötapa huomioon ottaen, kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen tai laitteen käyttöajalla. Koneen tai laitteen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen tai laitteen kuukausivuokra tai oman koneen tai laitteen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Mikäli koneen tai laitteen käyttöaika poikkeaa merkittävästi 130 tunnista kuukaudessa, otetaan laskelmissa huomioon todellinen käyttöaika kuukaudessa. Tuntihinnan lisäksi otetaan kone- ja laitekustannuksina huomioon kaikki muut koneen tai laitteen toiminnasta ja käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut kustannukset. Laitoksen suorittamat maksut muilta ostamistaan, suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluksista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista sekä henkilökunnan matkakustannuksista otetaan erikeen huomioon täysimääräisinä. Valtion maksuperustein (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 70 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

Toukokuun 16 päivänä 1986 annetussa rehulaissa (376/86) ja samana päivänä annetussa lannoitelaissa (377/86) mainittujen luonnollisen henkilön hallitsemalla alueella kulutettaviksi ostettujen rehujen, rehuseosten ja lannoitevalmisteiden, torjunta-aineiden ja näihin verrattavien tuotteiden sekä torjunta-ainejäämien tutkimuksista perittävät maksut voidaan määrätä suoritteen omakustannusarvoa alemmiksi seuraavasti:

1) lannoitevalmisteet sekä lannoitejäämät elintarvikkeissa, alennus 30 prosenttia;

2) rehut ja rehuseokset, alennus 50 prosenttia;

3) raskasmetallijäämät elintarvikkeissa, alennus 50 prosenttia; ja

4) torjunta-aineet ja niiden jäämät, alennus 70 prosenttia.

Alennus myönnetään vain, mikäli tutkimuksen suorittaminen on valtion maatalouskemian laitoksen käsityksen mukaan ihmisten tai kotieläinten terveyden kannalta perusteltua.

Maksu laitoksessa tehdystä tutkimuksesta on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku tutkimuksesta on tutkimuksen teettäjälle postin välityksellä lähetetty tai muutoin toimitettu. Ellei maksua suoriteta eräpäivään mennessä, peritään eräpäivän jälkeiseltä ajalta 16 prosentin vuotuista viivästyskorkoa.

Jollei tässä asetuksessa säädettyjä maksuja suoriteta määräajassa, voidaan ne periä siinä järjestyksessä kuin verojen ja julkisten maksujen ulosotosta on säädetty.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sillä kumotaan valtion maatalouskemian laitoksen suoritteista perittävistä maksuista 14 päivänä syyskuuta 1984 annettu asetus (667/84) siihen tehtyine muutoksineen. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa valtion maatalouskemian laitokseen toimitettujen näytteiden tutkimuksista peritään maksut aikaisempia säännöksiä noudattaen.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.