1324/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan maatalouden tutkimuskeskuksesta 4 päivänä toukokuuta 1984 annetun asetuksen (350/84) 27§:n 1 momentin 11 kohta, 29§, 31§:n 2-4 momentti sekä 32 ja 33§,

näistä 27§:n 1 momentin 11 kohta sellaisena kuin se on 22 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (223/85),

muutetaan 2§:n 2 momentti, 10§, 11§:n 2 momentti, 13 ja 14§, 24§:n 2 momentti, 27§:n 1 momentin johdantokappale ja 8-10 kohta samoin kuin 2 momentti sekä 28 ja 30§,

näistä 2§:n 2 momentti, 11§:n 2 momentti, 27§:n 1 momentin johdantokappale ja 8-10 kohta sekä 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (223/85), sekä

lisätään 6§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:


Tutkimuskeskuksessa on neljätoista alueellista tutkimusasemaa, sikatalouden tutkimusasema, turkistalouden tutkimusasema ja tervetaimiasema. Alueelliset tutkimusasemat jaetaan sijaintinsa mukaan kolmeen tutkimusasemaryhmään seuraavasti:

ensimmäiseen ryhmään kuuluvat Lounais-Suomen, Satakunnan, Sata-Hämeen, Hämeen ja Kymenlaakson tutkimusasemat;

toiseen ryhmään kuuluvat Etelä-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Karjalan ja Pohjois-Savon tutkimusasemat;

sekä kolmanteen ryhmään kuuluvat Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin tutkimusasemat.Tervetaimiaseman tehtävänä on ylläpitää yhteistyössä kasvitauti-, tuhoeläin- ja puutarhaosaston kanssa puutarhakasvien lajikkeista lisäystuotannon aitoa ja puhdasta perusaineistoa sekä tuottaa siitä kantavaliotaimia ja vastaavanlaatuista muuta lisäysaineistoa, tuottaa puutarhaosaston jalostamien lajikkeiden lisäysaineistoa, tuottaa ja toimittaa tutkimuskeskuksen toimintayksiköiden tutkimustoiminnassa tarvitsema taimi- ja lisäysaineisto sekä myydä tuottamaansa taimitarhakasvien lisäysaineistoa maatilahallituksen hyväksymille taimitarhoille ja muiden puutarhakasvien lisäysaineistoa ensisijaisesti taimien tuottajille.


10§

Tutkimuskeskuksen hallituksen tulee:

1) käsitellä ja ratkaista tutkimuskeskuksen toimintaan ja sen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät periaatteelliset kysymykset;

2) hyväksyä tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma, tulo- ja menoarvioehdotus, tutkimusohjelma ja muut määräaikaissuunnitelmat sekä vuosikertomus;

3) päättää tutkimuskeskukselle myönnettyjen varojen käyttöä ja jakoa koskevat asiat;

4) tehdä virkaehdotus osaston professoria nimitettäessä;

5) ratkaista virkamiesten nimittämistä, virkavapautta ja palkkausta koskevat asiat, mikäli ne eivät kuulu ylijohtajalle tai muulle viranomaiselle;

6) ratkaista tutkimuskeskuksen nimitettävien virkojen ja työsopimussuhteisten toimien sijoittelua ja siirtämistä toimintayksiköihin koskevat asiat;

7) käsitellä lainsäädäntöä ja tärkeitä oikeudellisia asioita koskevat kysymykset;

8) hyväksyä tutkimuskeskuksen kannalta merkittävät suunnitelmat ja sopimukset;

9) asettaa tutkimuskeskuksen pysyväisluontoiset toimikunnat; sekä

10) käsitellä tutkimuskeskusta ylempien viranomaisten ratkaistavat asiat.

Lisäksi hallitus käsittelee asiat, jotka koskevat useamman kuin yhden osaston toimialaa, samoin kuin sellaiset asiat, jotka ylijohtaja saattaa sen käsiteltäväksi.

11§

Sikatalouden ja turkistalouden tutkimusasemia sekä tervetaimiasemaa varten tutkimuskeskuksen hallitus voi asettaa neuvottelukunnat, joihin kuuluu tutkimuskeskuksen edustaja puheenjohtajana ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Muiksi jäseniksi hallitus kutsuu enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan alan erikoisjärjestöjen, virastojen tai laitosten ehdolle panemia henkilöitä. Hallitus määrää myös yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi.


13§

Tutkimuskeskuksen päällikkönä on sopimuspalkkainen ylijohtaja, jolla on professorin arvonimi.

Ylijohtajan sijaisen määrää maa- ja metsätalousministeriö.

Tutkimuskeskuksen kunkin osaston johtajana on peruspalkkainen professori. Milloin hän on estynyt, toimii osaston johtajana ylijohtajan määräämä saman osaston muu virkamies.

Tutkimuskeskuksessa on lisäksi peruspalkkaisia erikoistutkijan, johtajan, toimistopäällikön, tutkimusaseman ja tervetaimiaseman johtajan, ylitarkastajan, tarkastajan, vanhemman tutkijan, tiedotussihteerin, tutkijan, kamreerin, kirjastonhoitajan, mestarin, tutkimussihteerin, toimistosihteerin, kirjaajan, laborantin, pääkirjanpitäjän, kirjanpitäjän, tutkimusapulaisen, apulaiskanslistin, laboratorioapulaisen, toimistoapulaisen ja toimistovirkailijan virkoja.

Tutkimuskeskuksessa voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

14§

Ylijohtajan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa tutkimuskeskuksen toimintaa siten, että tutkimuskeskus toimii tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

Ylijohtajan tulee erityisesti:

1) seurata maatalouden ja sen lähialojen tutkimuksen yleistä kehitystä sekä perehtyä esiintyviin tutkimustarpeisiin;

2) huolehtia tutkimuskeskuksen toimintayksiköiden tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä ja sopimusperusteisten tutkimusohjelmien ja tutkimusten tarkoituksenmukaisesta yhteisestä toteuttamisesta;

3) ylläpitää ja edistää tutkimuskeskuksen yhteistoimintaa alalla toimivien koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja tutkimustoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja virastojen kanssa sekä johtaa ja kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä;

4) seurata tutkimustulosten hyväksikäytettävyyttä maatalouden ja sen lähialojen tuotantotoiminnassa;

5) johtaa ja kehittää tiedotus- ja julkaisutoimintaa;

6) käsitellä asiat, jotka koskevat viran haettavaksi julistamista, nimittämistä, virkavapautta, palkkausta, ikälisien myöntämistä ja virkamatkoja;

7) valvoa tutkimuskeskuksen varainkäyttöä ja omaisuuden hoitoa; sekä

8) suorittaa ne muut tehtävät, jotka voimassa olevien säännösten tai erikseen annettujen määräysten mukaan hänelle kuuluvat.

24§

Työjärjestyksen vahvistaa tutkimuskeskuksen hallitus.

27§

Kelpoisuusehtoina tutkimuskeskuksen virkoihin vaaditaan, että asianomainen omaa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Lisäksi vaaditaan:


8) keskuslaboratorion johtajalta virkaan soveltuva tohtorin tutkinto tai lisensiaatin tutkinto ja hyväksytty väitöskirja sekä että hänellä on tieteellisiä lisäansioita keskuslaboratorion toimialalla ja että hän on laboratoriotyöskentelyyn käytännössä perehtynyt;

9) laskentatoimiston toimistopäälliköltä, ylitarkastajalta, tiedotussihteeriltä ja kirjastonhoitajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin; sekä

10) kamreerilta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys kirjanpitoon ja valtion tililaitoksen tuntemusta.

Kelpoisuuden tutkimuskeskuksen virkoihin tuottaa myös tässä pykälässä mainittuja tutkintoja vastaava aikaisempi tutkinto ja virkoihin, joissa vaaditaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto, myös vastaava aikaisempi agronomin tutkinto.

28§

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Professorin nimittää tasavallan presidentti tutkimuskeskuksen hallituksen tehtyä virkaehdotuksen, johon tulee liittyä hallituksen jäsenten lausunnot. Ennen virkaehdotuksen tekemistä tutkimuskeskuksen hallitus voi tarvittaessa hankkia enintään neljän asiantuntijan kirjallisen lausunnon hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä.

Tutkimuskeskuksen hallitus on oikeutettu myöntämään professorin viran hakijoille enintään yhden vuoden valmistautumisajan.

Erikoistutkijan, keskuslaboratorion johtajan, hallintotoimiston ja laskentatoimiston toimistopäällikön, tutkimusaseman johtajan, ylitarkastajan ja tarkastajan nimittää maa- ja metsätalousministeriö.

Tiedotussihteerin, vanhemman tutkijan, tutkijan, kamreerin ja kirjastonhoitajan nimittää tutkimuskeskuksen hallitus.

Muut tutkimuskeskuksen virkamiehet nimittää ylijohtaja.

Tilapäiset virkamiehet ja työsuhteisen henkilökunnan ottaa tutkimuskeskuksen hallitus, ylijohtaja tai asianomaisen toimintayksikön johtaja, niin kuin siitä työjärjestyksessä määrätään.

30§

Milloin kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksin sovituin edellytyksin oikeus tai muusta enintään yhden vuoden kestävästä virkavapaudesta, myöntää ylijohtajalle ja professorille virkavapautta maa- ja metsätalousministeriö ja muulle henkilökunnalle tutkimuskeskuksen ylijohtaja.

Milloin kysymys on yli vuoden kestävästä virkavapaudesta, päättää virkavapauden myöntämisestä ylijohtajalle ja professorille valtioneuvosto, erikoistutkijalle, keskuslaboratorion johtajalle, hallintotoimiston ja laskentatoimiston toimistopäällikölle, tutkimusaseman johtajalle, ylitarkastajalle ja tarkastajalle tutkimuskeskuksen hallitus ja muulle henkilökunnalle tutkimuskeskuksen ylijohtaja.

Viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottaa sama viranomainen, joka päättää virkavapauden myöntämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.