1317/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetun lain (426/70) 2 ja 3§ näin kuuluviksi:

Valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin annetussa laissa (433/63), jota jäljempänä sanotaan rahoituslaiksi, maataloushallitukselle ja maanviljelysinsinööripiireille kuuluviksi säädetyt tehtävät, joita tässä laissa ei määrätä maataloushallinnolle, suoritetaan vesi- ja ympäristöhallinnossa sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Edellä 2§:ssä tarkoitettuihin maataloushallinnon tehtäviin kuuluu:

1) sen mukaan kuin rahoituslaissa on säädetty, päättää maankuivatusyritystä koskevan suunnitelman laatimisen ja toteuttamisen rahoittamisesta;

2) päättää rahoituslain 16§:ssä tarkoitetusta rahoituspäätöksen muuttamisesta ja sanotun lain 23§:ssä tarkoitetusta lykkäyksen myöntämisestä vuotuismaksujen suorittamisessa;

3) päättää rahoituslain 38§:n 1 momentissa tarkoitetusta kuivatuslainan osaksi tai kokonaan perimättä jättämisestä; sekä

4) valvoa rahoituslain 11§:n 3 momentin mukaisten töiden toimeenpanoa sekä huolehtia näitä töitä koskevien avustusten maksamisesta ja mahdollisesta takaisinperimisestä.

Jollei rahoituslain mukaista maankuivatustyötä varten hakijan kustannuksella laadittua tai tämän lain voimaan tullessa laadittavana olevaa suunnitelmaa toteuteta, maataloushallinto voi myöntää hakijalle, milloin se katsotaan kohtuulliseksi, suunnitelman laatimisesta aiheutuneiden kustannusten määrän kokonaan tai osaksi avustuksena valtion varoista.

Milloin ojitusyritys 5§:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa toteutetaan muun viranomaisen kuin vesi- ja ympäristöhallintoviranomaisen toimesta, voidaan sen estämättä, että yritystä ei 2§:n mukaisesti toteuteta vesi- ja ympäristöhallintoviranomaisten toimesta tai valvonnassa, yrityksen kustannuksiin osallistumaan velvolliselle yksityiselle kiinteistön omistajalle myöntää rahoituslain mukaista avustusta ja lainaa, mikäli sanotussa laissa säädetyt edellytykset ovat muutoin olemassa.

Maataloushallinnolle edellä tässä pykälässä kuuluvien tehtävien suorittamisesta säädetään tarkemmin asetuksella. Maatilahallitus voi antaa maatalouspiireille tarkempia määräyksiä rahoituspäätösten edellytyksistä ja niiden tehtävien suorittamisesta, jotka tämän pykälän ja mainitun asetuksen mukaan kuuluvat maatalouspiireille.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988. Milloin rahoituslain 11§:n 3 momentissa tarkoitettua työtä koskeva rahoituspäätös on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, on aikaisempia säännöksiä sovellettava sen nojalla tehtävien töiden toimeenpanon valvontaan ja avustuksen maksamiseen.

Hallituksen esitys 113/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 111/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.