1315/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 e§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain 6 e§, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1126/85), näin kuuluvaksi:

6 e§

Maatalouspiirin on annettava eläkelaitokselle lausuntonsa siitä,

1) onko 6 a§:ssä tarkoitettua viljelmää pidettävä sellaisena jatkamiskelpoisena viljelmänä, joka ei ole perheviljelmää olennaisesti suurempi, ja onko luovuttaja 6 a§:n 1 momentin 4 kohdassa mainituin edellytyksin oikeutettu maatilalain mukaiseen lainaan;

2) onko luovuttajalla katsottava olevan oikeus pidättää viljelmästä 6 b§:n 5 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu alue, onko viljelmää 6 b§:n 6 momentissa mainituin tavoin pirstottu ja täyttääkö luovutuksensaaja sanotun pykälän 7 momentissa tarkoitetut edellytykset; sekä

3) ovatko muutkin 6 a ja 6 b§:ssä säädetyt sukupolvenvaihdoseläkkeen saamisen edellytykset olemassa.

Jos eläkelaitos katsoo, että maatalouspiiri on lausunnossaan 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen eläkkeen saamisen edellytysten osalta soveltanut lakia ilmeisen väärin tai että asia on sanotulta osin selvästi tulkinnanvarainen, eläkelaitoksen tulee alistaa eläkehakemuksesta annettu lausunto maatilahallitukselle.

Maatalouspiirin ja maatilahallituksen lausuntoon sisältyvään ratkaisuun, jonka mukaan 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja eläkkeen saamisen edellytyksiä ei ole olemassa, haetaan muutosta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Muuhun maatalouspiirin tai maatilahallituksen tämän lain nojalla antamaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Eläkelaitoksella, eläkelautakunnalla ja vakuutusoikeudella ei ole oikeutta poiketa ratkaisussaan maatalouspiirin tai maatilahallituksen lausunnosta siltä osin kuin se koskee 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä.

Tämän lain mukaan maatalouspiirille ja maatilahallitukselle kuuluvien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988. Ennen lain voimaantuloa annettuihin maatalouspiirin ja maatilahallituksen lausuntoihin sovelletaan kuitenkin aikaisempia säännöksiä.

Hallituksen esitys 113/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 111/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.