1313/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle 14 päivänä tammikuuta 1938 annetun lain (23/38) 1§:n 1 ja 2 momentti ja 2§, näistä 1§:n 1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (45/85), sekä

lisätään 11§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Kun kiinteistö on ulosottotoimin myyty, voi maatalouspiiri tai, milloin huutokauppahinta ylittää asetuksella säädettävän määrän, maatilahallitus kolmenkymmenen päivän kuluessa huutokaupan toimittamisesta lukien lunastaa myydyn kiinteistön huutokauppahinnasta. Lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole, kun kiinteistö on kokonaan alueella, jolla on voimassa asemakaava tai joka on rakennuskiellossa asemakaavan laatimista varten tai alueella, joka rakennuskaavassa tai rantakaavassa taikka vahvistetussa yleiskaavassa on osoitettu muihin kuin maa- ja metsätaloudellisiin tarkoituksiin. Kauppakirjaa ei saa ostajalle tätä ennen antaa.

Maatalouspiirin, jolle ilmoitetaan pakkohuutokaupan toimittamisesta, ei tarvitse saattaa maatilahallitukselle sen ratkaistavaksi 1 momentin mukaan kuuluvaa kiinteistön lunastamista koskevaa asiaa, milloin kysymys on kiinteistöstä, joka ei sovellu maatilalain (188/77) tai muutoin valtion tarkoituksiin.


Jos maatalouspiiri tai maatilahallitus on päättänyt lunastaa kiinteistön valtiolle, tulee sen ilmoittaa siitä 1§:ssä mainitun ajan kuluessa pakkohuutokaupan toimittajalle, jonka on annettava kauppakirja ilmoituksen tehneelle viranomaiselle.

11§

Maatilahallitus voi antaa maatalouspiireille tarkempia määräyksiä, jotka ovat tarpeen maatilatalouden kehittämisrahaston käyttösuunnitelmassa tämän lain mukaisiin lunastuksiin osoitettujen varojen ohjaamiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988. Ennen mainittua päivää tapahtuneisiin pakkohuutokauppoihin sovelletaan kuitenkin aikaisempia säännöksiä. Ennen mainittua päivää voidaan ryhtyä toimenpiteisiin lain täytäntöönpanemiseksi sen voimaantullessa.

Hallituksen esitys 113/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 111/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.