1308/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus geologian tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan geologian tutkimuskeskuksesta 29 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (1141/83) 8§:n 7 momentti, 24§:n 2 momentti, 32§:n 2-4 momentti, 33§:n 2 momentti ja 39§,

muutetaan 1§:n 2 momentin 1 kohta, 4§:n 6 momentti, 8§:n 4-6 momentti, 15§, 26§:n 3 ja 4 momentti, 27§:n 2-5 momentti, 28§:n 1, 2 ja 4 momentti, 29 ja 30§ sekä 31§:n 4 momentin 3 kohta,

näistä 26§:n 3 momentti sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä helmikuuta 1986 annetulla asetuksella (150/86), sekä

lisätään 2§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 14 päivänä helmikuuta 1986 annetulla asetuksella, uusi 6 momentti seuraavasti:


Tutkimuskeskuksen tulee lisäksi:

1) suorittaa kallio- ja maaperän raaka-ainevarojen tutkimusta ja etsintää erityisesti ottaen huomioon kaivannaisteollisuuden, muun elinkeinoelämän sekä ympäristöhuollon edistämisen;Tutkimuskeskukselle kuuluvia tehtäviä voidaan suorittaa myös projektiorganisaatiota käyttäen siten kuin tutkimuskeskuksen työjärjestyksessä määrätään.


Geokemian osaston tehtävänä on suorittaa geokemiallista kartoitusta sekä muita malmien ja muiden teollisuudessa ja rakennustoiminnassa käytettävien mineraalien ja kivilajien etsintään sekä geologiseen kartoitukseen liittyviä geokemiallisia tutkimuksia sekä suorittaa tutkimuskeskuksen toiminnassa tarvittavat kemialliset määritykset.


Lisäksi tutkimuskeskuksessa voi olla valtiongeologin, valtiongeofyysikon, valtiongeokemistin, toimistopäällikön, erikoistutkijan, geologin, geofyysikon, geokemistin, kemistin, tutkijan, turvelaboraattorin, kirjastonhoitajan, osastosihteerin, tutkimusassistentin, automestarin, ylityönjohtajan, työnjohtajan, pääkirjanpitäjän, kirjanpitäjän, arkistonhoitajan, hieteknikon, laboratoriomestarin, preparaattorin, pääkartanpiirtäjän, kartanpiirtäjän, toimistosihteerin, tutkimusapulaisen, kirjaajan, kirjastoapulaisen, laboratorioapulaisen, vanhemman vahtimestarin, nuoremman vahtimestarin, toimistovirkailijan, varastomestarin, konekirjoittajan ja puhelunvälittäjän virkoja.

Tutkimuskeskuksessa voi tulo- ja menoarvion rajoissa olla myös tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Ylijohtajalla, tutkimusjohtajalla ja osastonjohtajalla on professorin arvonimi.

15§

Johtokunnan tulee:

1) käsitellä tutkimuskeskuksen johtamista ja kehittämistä koskevia periaatteellisia kysymyksiä;

2) päättää kauppa- ja teollisuusministeriölle tehtävistä ehdotuksista, jotka koskevat toiminta- ja taloussuunnitelmaa, tulo- ja menoarvioehdotusta sekä vuotuista toimintasuunnitelmaa;

3) vahvistaa työjärjestys;

4) hyväksyä edellisen vuoden toimintakertomus;

5) käsitellä asiat, jotka koskevat virkasuhteen perustamista tai irtisanomista taikka virkavapauden myöntämistä, milloin asian ratkaiseminen ei kuulu ylijohtajalle tai muulle virkamiehelle; sekä

6) käsitellä muut asiat, jotka ylijohtaja määrää johtokunnassa käsiteltäviksi.

26§

Kelpoisuusehtoina muihin virkoihin vaaditaan:

1) hallintojohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin ja taloudellisiin tehtäviin;

2) valtiongeologilta, valtiongeofyysikolta ja valtiongeokemistiltä tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet virkaan soveltuvalta alalta ja ansiokasta toimintaa osaston toimialalla sekä sillä tutkimusalalla, joka on mainittu virkaa haettavaksi julistettaessa;

3) hallintotoimiston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

4) taloustoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä taloushallinnollisiin tehtäviin;

5) informaatiotoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tieteellisen informoinnin tehtäviin;

6) atk-toimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä automaattiseen tietojenkäsittelyyn;

7) aluetoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, tutkimuskeskuksen toimialan hyvää tuntemusta sekä perehtyneisyyttä hallintotoimiin;

8) erikoistutkijalta yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva lisensiaatin tutkinto ja perehtyneisyyttä tutkimustyöhön sillä tutkimusalalla, joka on mainittu virkaa haettavaksi julistettaessa;

9) geologilta, geofyysikolta, geokemistiltä, kemistiltä, tutkijalta ja turvelaboraattorilta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä tutkimustyöhön sillä tutkimusalalla, joka on mainittu virkaa haettavaksi julistettaessa; sekä

10) kirjastonhoitajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Yleisinä kelpoisuusehtoina 3 momentissa tarkoitettuihin virkoihin on sellainen taito ja kyky, joita viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

27§

Tutkimusjohtajan, osastonjohtajan ja hallintojohtajan nimittää valtioneuvosto tutkimuskeskuksen valtuuskunnan ja johtokunnan annettua asiasta lausunnon.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainitut virat täytetään niitä haettavaksi julistamatta.

Valtiongeologin, valtiongeofyysikon, valtiongeokemistin, toimistopäällikön ja erikoistutkijan nimittää johtokunta.

Geologin, geofyysikon, geokemistin, kemistin, tutkijan, turvelaboraattorin ja kirjastonhoitajan nimittää ylijohtaja.


28§

Virkavapautta myöntää ylijohtajalle kauppa- ja teollisuusministeriö sekä tutkimusjohtajalle ja hallintojohtajalle johtokunta, kuitenkin niin, että yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää ylijohtajalle valtioneuvosto sekä tutkimusjohtajalle ja hallintojohtajalle kauppa- ja teollisuusministeriö.

Osastonjohtajalle myöntää virkavapautta ylijohtaja. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö.


Viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka myöntää virkavapauden.

29§

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

30§

Työsopimuksen purkaa tai irtisanoo se, joka ottaa henkilön työsopimussuhteeseen.

31§

Valtuuskunnan tehtävänä on:


3) antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle lausunto tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tulo- ja menoarvioehdotuksesta, vuotuisesta toimintasuunnitelmasta sekä muut ministeriön siltä pyytämät lausunnot;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.