1307/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus teknillisestä tarkastuskeskuksesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään teknillisestä tarkastuskeskuksesta 20 päivänä tammikuuta 1984 annetun lain (65/84) 4, 6 ja 11§:n nojalla:

Teknillisen tarkastuskeskuksen tehtävät

Teknillisen tarkastuskeskuksen tulee teknillisestä tarkastuskeskuksesta annetussa laissa (65/84) säädettyjen sekä erikseen säädettyjen tai määrättyjen tehtäviensä lisäksi:

1) seurata yleistä kehitystä toimialallaan ja tehdä esityksiä toimialansa lainsäädännön kehittämiseksi;

2) suorittaa toimialaansa koskevia selvityksiä ja vauriotutkintaa, osallistua alansa tutkimustoimintaan ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä;

3) suorittaa toimialaansa liittyvää testausta;

4) suorittaa vientiin liittyvää, sopimuksiin perustuvaa tarkastusta;

5) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja osallistua alansa koulutustoimintaan;

6) osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistoimintaan; sekä

7) suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille erikseen määrätään.

Keskushallinnon osastot ja toimistot

Tarkastuskeskuksen keskushallinnossa on:

1) hallinto-osasto;

2) mittausteknillinen osasto;

3) paineastia- ja koneosasto; sekä

4) yleisteknillinen osasto.

Osastot jakaantuvat toimistoihin sen mukaan kuin jäljempänä säädetään. Tarkastuskeskuksen keskushallinnon työjärjestyksessä voidaan määrätä toimistojen jakaantumisesta jaostoihin.

Tarkastuskeskuksen tehtäviä voidaan toteuttaa myös erillisinä hankkeina työjärjestyksessä tarkemmin määrättävällä tavalla.

Hallinto-osastossa on hallintotoimisto ja suunnittelutoimisto.

Hallintotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) henkilöstöhallintoa;

2) lainsäädäntöä 17§:ssä säädetyin poikkeuksin sekä muita oikeudellisia kysymyksiä;

3) toiminnan ja talouden suunnittelua, tulo- ja menoarviota, maksuliikettä, laskentatointa ja muuta taloushallintoa;

4) asiakirjojen kirjaamista ja lähettämistä, arkistointia, nimikirjan pitämistä ja muita toimistopalveluja;

5) toimitiloja; sekä

6) tarkastuskeskuksen toimialaan kuuluvia sellaisia tehtäviä, jotka eivät kuulu muille toimistoille.

Suunnittelutoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) teknillisen tarkastustoiminnan yleistä kehittämistä;

2) teknillisten määräysten ja standardien kehittämistä ja valmistelua;

3) tietohallintoa ja tilastointia;

4) julkaisu- ja tiedotustoimintaa;

5) alan koulutustoimintaa; sekä

6) muita sille annettuja suunnittelutehtäviä.

Mittausteknillisessä osastossa on mittauspalvelutoimisto, vakaustoimisto ja jalometallitoimisto.

Mittauspalvelutoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä metrologiaa; sekä

2) mittauspalvelutoiminnan yhtenäistämistä ja valvontaa.

Vakaustoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) vakaustoimintaa;

2) mittaamisvälineiden vakaamista;

3) oman toimialansa mittausten kansainvälistä vertailukelpoisuutta; sekä

4) oman alansa mittauspalveluja.

Jalometallitoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)jalometallituotteiden valmistusta;

2)jalometallituotteiden tuontia ja vientiä; sekä

3)jalometallituotteiden kauppaa.

Lisäksi jalometallitoimisto huolehtii tarkastusleimauksesta toimipaikallaan.

10§

Paineastia- ja koneosastossa on rakennetoimisto ja käyttötoimisto.

11§

Rakennetoimisto käsittelee paineastioihin liittyvät asiat, jotka koskevat:

1) suunnittelua;

2) rakenneaineita ja valmistusta;

3) aineenkoetusta; sekä

4) vientitarkastuksia.

12§

Käyttötoimisto käsittelee paineastioihin liittyvät asiat, jotka koskevat:

1) käyttöä ja käytön turvallisuutta;

2) kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoja;

3) tarkastustoimintaa; sekä

4) testausta.

13§

Yleisteknillisessä osastossa on vaarallisten aineiden toimisto, räjähdystarviketoimisto ja kaivostoimisto.

14§

Vaarallisten aineiden toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) palavia nesteitä ja kaasuja;

2) myrkkyjä;

3) öljylämmityslaitteistoja;

4) aerosoleja; sekä

5) vaarallisten aineiden kuljettamista.

15§

Räjähdystarviketoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) räjähdystarvikkeita;

2) ampuma-aseita ja -tarvikkeita; sekä

3) ammoniumnitraattia.

16§

Kaivostoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) kaivosturvallisuutta, kaivoskarttoja ja kaivosten jätealueita ja -patoja; sekä

2) rakennussementtiä ja betoniin käytettäviä mineraalisia seosaineita.

17§

Mittausteknillinen osasto, paineastia- ja koneosasto sekä yleisteknillinen osasto käsittelevät 6-16§:ssä säädettyjen asioiden lisäksi osastonsa toimialaan liittyvät lainsäädäntöasiat.

Osastot ja toimistot käsittelevät edellä mainittujen tehtäviensä lisäksi muut niille erikseen määrätyt tehtävät.

Piirihallinto
18§

Teknillisen tarkastuskeskuksen tehtävien alueellista hoitamista varten kussakin tarkastuspiirissä on piiritoimisto. Piirihallinnon työjärjestyksessä voidaan määrätä piiritoimistojen jakaantumisesta jaostoihin. Piiritoimistolla voi olla sivutoimipisteitä.

19§

Piiritoimisto suorittaa toimialueellaan teknilliselle tarkastuskeskukselle kuuluvaa teknillistä tarkastusta ja siihen liittyviä valvontatehtäviä siten kuin niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

Piiritoimiston tehtävät kohdistuvat:

1) paineastioiden valmistukseen, maahantuontiin ja käyttöön;

2) palaviin nesteisiin ja kaasuihin, aerosoleihin, öljylämmityslaitteistoihin, vaarallisten aineiden kuljettamiseen, myrkkyihin, räjähdystarvikkeisiin, ampuma-aseisiin ja -tarvikkeisiin, rakennussementteihin ja kaivoksiin;

3) mittaamisvälineiden vakaamiseen, kuljetusastioiden merkitsemiseen ja muuhun vakaustoimeen; sekä

4) jalometallituotteisiin.

Lisäksi piiritoimisto:

1) osallistuu toimialansa koulutus-, tiedotus- ja kehittämistoimintaan;

2) pitää yhteyttä toimialalla eri viranomaisiin, laitoksiin ja yhteisöihin;

3) ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sellaisten säännösten ja määräysten rikkomisen johdosta, joiden noudattamisen valvonta kuuluu piiritoimistolle; sekä

4) suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille on säädetty tai määrätty.

Johtokunta ja sen tehtävät
20§

Tarkastuskeskuksen johtokunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä määrätään myös henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi johtokuntaan kuuluu jäsenenä tarkastuskeskuksen ylijohtaja.

Johtokunnan puheenjohtajaksi tulee määrätä kauppa- ja teollisuusministeriön edustaja. Muista jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä yhden tulee edustaa sisäasiainministeriön, yhden puolustusministeriön, yhden valtiovarainministeriön, yhden maa- ja metsätalousministeriön, yhden liikenneministeriön, yhden kauppa- ja teollisuusministeriön, yhden sosiaali- ja terveysministeriön ja yhden ympäristöministeriön hallinnonalaa sekä yhden valtion teknillistä tutkimuskeskusta, yhden teollisuutta ja yhden työntekijöitä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

21§

Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja valvoa tarkastuskeskuksen toimintaa sekä antaa sitä varten tarpeellisia ohjeita.

22§

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä on läsnä.

Erimielisyyden sattuessa asia ratkaistaan äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisissä tuomioistuimissa.

Valitusosasto
23§

Valitusosaston kokoonpanosta on säädetty teknillisestä tarkastuskeskuksesta annetun lain 6§:n 2 momentissa.

Valitusosaston istunnon varapuheenjohtajana on kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä valitusosaston jäsen.

24§

Valitusosasto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Valitusosasto on päätösvaltainen, kun sen istunnossa on saapuvilla kokouksen puheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä, joista yksi on hallinto-osaston päällikkö ja yksi sen osaston päällikkö, jonka toimialaan käsiteltävä valitusasia kuuluu.

Erimielisyyden sattuessa asia ratkaistaan äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisissä tuomioistuimissa.

25§

Asian esittelijänä valitusosaston istunnossa toimii puheenjohtajan määräämä jäsen, jonka edustaman osaston toimialaan asia kuuluu, tai puheenjohtajan määräämä asianomainen toimistopäällikkö taikka muu tarkastuskeskuksen virkamies.

26§

Valitusosaston sihteerinä ja pöytäkirjan pitäjänä toimii ylijohtajan määräämä tarkastuskeskuksen virkamies.

Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä. Pöytäkirja katsotaan tarkistetuksi, kun se on allekirjoitettu.

27§

Milloin teknilliseltä tarkastuskeskukselta pyydetään lausuntoa asiasta, jonka valitusosasto on ratkaissut, valitusosaston tulee, mikäli mahdollista, antaa lausuntonsa siinä kokoonpanossa, jossa ratkaisu on tehty.

Tarkastuskeskuksen virkamiehet ja heidän tehtävänsä
28§

Tarkastuskeskuksen päällikkönä on ylijohtaja.

Hallinto-osaston, mittausteknillisen osaston, paineastia- ja koneosaston ja yleisteknillisen osaston päällikkönä on johtaja.

Kunkin toimiston päällikkönä on toimistopäällikkö.

Piiritoimiston päällikkönä on piiripäällikkö.

Ylijohtajalla on professorin ja johtajilla teknillisen neuvoksen arvonimi. Toimistopäälliköillä, lukuun ottamatta hallintotoimiston toimistopäällikköä, on yli-insinöörin arvonimi.

Tarkastuskeskuksessa voi lisäksi tulo- ja menoarvion rajoissa olla muuta virkasuhteessa sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

29§

Ylijohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää tarkastuskeskuksen toimintaa niin, että laitos toimii tehokkaasti.

Tehtäviensä hoitamiseksi ylijohtajan tulee:

1) seurata teknillisen tarkastustoiminnan yleistä kehitystä ja tehdä aloitteita tarpeellisiksi uudistuksiksi ja parannuksiksi;

2) ylläpitää ja edistää tarkastuskeskuksen yhteistoimintaa muiden tarkastusviranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa; sekä

3) huolehtia tarkastuskeskuksen toimintayksiköiden välisestä yhteistyöstä.

Ylijohtajan tehtävänä on myös huolehtia johtokunnassa ratkaistavien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

30§

Johtajan tehtävänä on:

1) johtaa, valvoa ja kehittää osastonsa toimintaa sekä sen toimialaan kuuluvien asioiden hoitoa;

2) jakaa tehtävät osastonsa toimistoille sekä käsitellä tärkeimmät osastolle kuuluvat asiat;

3) huolehtia siitä, että osastolle kuuluvat asiat hoidetaan tehokkaasti; sekä

4) seurata yleistä kehitystä toimialallaan.

31§

Toimistopäällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää toimiston toimintaa ja valvoa, että toimistolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja huolellisesti;

2) jakaa tehtävät alaisilleen virkamiehille;

3) seurata yleistä kehitystä toimialallaan; sekä

4) valmistella ja esitellä ne toimistolle kuuluvat asiat, joita ei ole määrätty toimiston muiden virkamiesten käsiteltäviksi.

32§

Piiripäällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää piiritoimiston toimintaa ja valvoa, että piiritoimistolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja huolellisesti;

2) jakaa tehtävät alaisilleen virkamiehille;

3)seurata yleistä kehitystä toimialallaan; sekä

4)suorittaa muut hänelle annetut tehtävät.

Asioiden käsitteleminen ja ratkaiseminen
33§

Tarkastuskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee, sen mukaan kuin jäljempänä säädetään, johtokunta, valitusosasto istunnossaan taikka ylijohtaja, johtaja tai muu tarkastuskeskuksen virkamies, jolle on sellainen päätösvalta annettu.

Asioiden esittelystä valitusosastossa on säädetty 25§:ssä. Myös johtokunta ja tarkastuskeskuksen virkamiehet tekevät päätöksensä esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

34§

Johtokunta ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) tarkastuskeskuksen tulo- ja menoarvioehdotusta, toiminta- ja taloussuunnitelmaa, vuosikertomusta ja keskushallinnon työjärjestystä;

2) tarkastuskeskuksen toiminnan yleisiä suuntaviivoja ja tarkastuskeskuksen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä; sekä

3) muita erityisen laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä, ei kuitenkaan yksittäisiä lupa- ja lausuntoasioita.

35§

Valitusosasto käsittelee tarkastuskeskuksen piirihallinnon päätöksistä tehdyt valitukset sekä tarkastuskeskuksen palveluksessa olevan tai sen määräämän tarkastajan päätöksistä tehdyt valitukset.

36§

Ylijohtaja ratkaisee ne asiat, joita ei 34§:ssä ole säädetty johtokunnan tai 35§:ssä valitusosaston istunnossa ratkaistaviksi taikka joita työjärjestyksessä ei ole annettu johtajan, toimistopäällikön, piiripäällikön tai muun virkamiehen ratkaistaviksi. Johtaja ratkaisee kuitenkin osastonsa käsiteltäviin kuuluvat lupa-asiat, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Ylijohtaja voi, jos hän katsoo asian laadun niin vaativan, ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen sellaisenkin asian, joka muutoin olisi johtajan, toimistopäällikön tai piiripäällikön taikka muun virkamiehen ratkaistava. Sama oikeus on johtajalla osastonsa toimistopäällikön tai muun virkamiehen ratkaistavien asioiden osalta ja toimistopäälliköllä toimistonsa virkamiehen ratkaistavien asioiden osalta sekä piiripäälliköllä piiritoimiston virkamiehen ratkaistavien asioiden osalta.

37§

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, minkä virkamiehen ratkaistaviin asia kuuluu, tai jos virkamies katsoo, että jokin hänen päätösvaltaansa kuuluva asia on laajakantoinen tai muutoin tärkeä, on kysymys asian ratkaisijasta saatettava ylijohtajan päätettäväksi.

38§

Asia, joka koskee kahden tai useamman osaston tai toimiston toimialaa, käsitellään siinä osastossa tai toimistossa, jonka toimialaan asia pääasiallisesti kuuluu. Epäselvässä tapauksessa ylijohtaja määrää, missä osastossa tai toimistossa asia on käsiteltävä.

39§

Ylijohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä johtaja.

Johtajan sijaisena on ylijohtajan määräämä saman osaston toimistopäällikkö tai muu virkamies. Toimistopäällikön ja piiripäällikön sijaisen määrää niin ikään ylijohtaja.

40§

Tarkastuskeskuksen virkamies on velvollinen tarvittaessa ylijohtajan, johtajan, toimistopäällikön tai piiripäällikön määräyksestä suorittamaan sellaisenkin tehtävän, joka asianomaisen työjärjestyksen mukaan ei kuulu hänelle.

41§

Tarkastuskeskuksen keskushallinnon sekä piirihallinnon työjärjestyksissä annetaan tarkemmat määräykset keskushallinnossa sekä piirihallinnossa käsiteltävistä asioista, niiden esittelystä ja muusta käsittelystä sekä siitä, kenelle asian ratkaiseminen kuuluu.

Piirihallinnon työjärjestyksen vahvistaa ylijohtaja.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
42§

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksina tarkastuskeskuksen virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys teknillisen tarkastuskeskuksen toimialaan kuuluviin kysymyksiin ja hallinnollisiin tehtäviin;

2) johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan sekä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin; hallinto-osaston päällikkönä toimivalta johtajalta vaaditaan kuitenkin oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;

3) hallintotoimiston toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä muilta toimistopäälliköiltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimiston toimialaan;

4) piiripäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

5) ylitarkastajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai teknillisessä opistossa suoritettu virkaan soveltuva tutkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

6) suunnittelijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto; sekä

7) kamreerilta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys tilinpitoon.

Virkojen täyttäminen sekä virkavapaus ja virkamiesten irtisanominen
43§

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Johtajan nimittää valtioneuvosto tarkastuskeskuksen annettua asiasta lausuntonsa.

Toimistopäällikön ja piiripäällikön nimittää kauppa- ja teollisuusministeriö tarkastuskeskuksen annettua asiasta lausuntonsa.

44§

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa tarkastuskeskuksen ylijohtaja, jollei keskushallinnon työjärjestyksessä toisin määrätä. Haettavaksi julistamatta voidaan tarvittaessa täyttää muut kuin 42§:n 2 momentin 2-7 kohdissa mainitut virat.

45§

Virkavapautta myöntää ylijohtajalle kauppa- ja teollisuusministeriö ja johtajalle teknillinen tarkastuskeskus.

Muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin yli vuodeksi ylijohtajalle valtioneuvosto ja johtajalle kauppa- ja teollisuusministeriö.

Virkavapauden myöntämisestä muille virkamiehille määrätään keskushallinnon työjärjestyksessä.

Viran hoidosta virkavapauden aikana taikka viran ollessa avoinna päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

Virkamiehen irtisanoo se viranomainen, jolle viran täyttäminen kuuluu.

46§

Tarkastuskeskuksen päätökseen, joka koskee henkilön määräämistä palkkioperusteiseen tehtävään tai vapauttamista tehtävistään, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Erinäisiä säännöksiä
47§

Tarkastuskeskuksen ylijohtajaa ja johtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa ja muita tarkastuskeskuksen virkamiehiä asianomaisessa alioikeudessa.

48§

Tarkastuskeskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva taikka sen määräämä tarkastaja ei saa omistaa eikä johtaa tarkastuksensa alaista yritystä, liikettä tai laitosta eikä muutoinkaan olla siinä siten osallisena, että hän tulee virkamiesten esteellisyyttä koskevien säännösten mukaan toiminnassaan esteelliseksi. Hän ei myöskään saa omistaa patentti- tai mallioikeutta sellaisessa yrityksessä, liikkeessä tai laitoksessa käytettävään koneeseen, laitteeseen, valmistusmenetelmään tai malliin.

Tarkastuskeskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei ole oikeutettu ilman ylijohtajan lupaa antamaan yksityistä asiantuntijalausuntoa tarkastuskeskuksen toimialaan kuuluvalta alalta. Lupa voidaan myöntää, jos lausunnon antaminen ei ole ristiriidassa niiden tehtävien kanssa, jotka johtuvat asianomaisen virka-asemasta tai palvelussuhteesta.

Tarkastuskeskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva tai sen määräämä tarkastaja ei saa sivulliselle ilmaista eikä yksityiseksi hyödykseen käyttää, mitä hän tarkastustoiminnassaan on elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuksista saanut tietoonsa.

49§

Jos tarkastuskeskuksen virkamies tai sen määräämä tarkastaja tarkastuksen yhteydessä havaitsee epäkohdan tai puutteellisuuden sellaisessa työpaikan koneessa, laitteessa tai välineessä, jonka turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta ei kuulu teknillisen tarkastuskeskuksen tehtäviin, on hänen ilmoitettava asiasta asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

50§

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

51§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan teknillisestä tarkastuskeskuksesta 20 päivänä tammikuuta 1984 annettu asetus (66/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumotun asetuksen 20§:n nojalla asetetun tarkastuskeskuksen johtokunnan toimikausi jatkuu kuitenkin asettamispäätöksen mukaisesti.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.