1306/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta 17 päivänä helmikuuta 1984 annetun asetuksen (189/84) 7§:n 4 momentti, 8§:n 1 momentti, 36§, 8 luku ja 39§:n 2 momentti sekä 41§,

sellaisina kuin niistä ovat 7§:n 4 momentti ja 8§:n 1 momentti 21 päivänä elokuuta 1987 annetussa asetuksessa (720/87) ja 8 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen,

muutetaan 3 luvun otsikko, 7§:n 3 momentti, 24§:n 4 kohta, 29§, 6 luvun otsikko, 31§:n 1 momentti, 7 luvun otsikko, 32§:n 1-3 momentit, 33, 34 ja 35§,

sellaisina kuin niistä ovat 7§:n 3 momentti mainitussa 21 päivänä elokuuta 1987 annetussa asetuksessa ja 32§:n 3 momentti 6 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (102/87), sekä

lisätään 32§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 6 päivänä helmikuuta 1987 annetulla asetuksella, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 luku

Tutkimuskeskuksen henkilöstö ja henkilöstön tehtävät


Laboratorion päällikkönä on laboratorionjohtaja ja toimiston päällikkönä toimistopäällikkö. Lisäksi tutkimuskeskuksessa voi olla tutkimusprofessoreja ja muuta henkilöstöä.

24§

Tutkimuskeskuksen istunnossa käsitellään ja ratkaistaan asiat, jotka koskevat:


4) virkamiehen nimittämistä, eron myöntämistä ja irtisanomista, milloin asiasta päättäminen ei kuulu pääjohtajalle tai muulle tutkimuskeskuksen virkamiehelle taikka muulle viranomaiselle;


29§

Pääjohtajan, asianomaisen tutkimusjohtajan tai hallintojohtajan poissa ollessa ei ilman painavia syitä saa tehdä sellaista ratkaisua tai päättää sellaisesta toimenpiteestä, joka saattaa poiketa hänen toiminnassaan noudattamistaan periaatteista. Pääjohtajan poissa ollessa ei ilman hänen suostumustaan myöskään saa täyttää virkoja eikä tehdä esitystä avoinna olevan viran täyttämisestä.

6 luku

Virkojen kelpoisuusvaatimukset


31§

Kelpoisuusehtoina tutkimuskeskuksen muihin virkoihin vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.


7 luku

Virkojen täyttäminen ja virkavapaus

32§

Pääjohtajan ja tutkimusprofessorin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Tutkimusjohtajan, hallintojohtajan ja laboratorionjohtajan nimittää valtioneuvosto tutkimuskeskuksen ja tutkimuskeskuksen valtuuskunnan annettua asiasta lausuntonsa.

Informaatiopalvelulaitoksen johtajan, toimistopäällikön, erikoistutkijan ja tutkijan nimittää virkaansa tutkimuskeskus istunnossaan.

Pääjohtajan, tutkimusjohtajan, hallintojohtajan, laboratorionjohtajan ja tutkimusprofessorin virat voidaan täyttää haettavaksi julistamatta.

33§

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa tutkimuskeskus istunnossaan taikka pääjohtaja tai muu tutkimuskeskuksen virkamies tai työntekijä siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

34§

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriö ja tutkimusjohtajalle sekä hallintojohtajalle tutkimuskeskus istunnossaan. Laboratorionjohtajalle ja tutkimusprofessorille myöntää virkavapautta pääjohtaja.

Muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain (664/70) mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin yli vuodeksi pääjohtajalle valtioneuvosto ja tutkimusjohtajalle, hallintojohtajalle, laboratorionjohtajalle sekä tutkimusprofessorille kauppa- ja teollisuusministeriö.

Virkavapauden myöntämisestä muille kuin 1 momentissa mainituille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä.

35§

Viran hoitamisesta virkavapauden aikana taikka avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se, joka myöntää virkavapauden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.