1305/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta 30 päivänä tammikuuta 1987 annetun lain (110/87) 4§:n 1 momentin sekä 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

Valtionhallinnon kehittämiskeskus, jäljempänä kehittämiskeskus, perii palveluistaan ja muista suoritteistaan valtiolle maksun tämän asetuksen mukaan. Kehittämiskeskuksen koulutus-, konsultointi-, julkaisu- sekä tutkimus- ja muuhun toimintaan liittyviä suoritteita ovat koulutusohjelmat, kurssit ja muut koulutustilaisuudet, koulutusaineistot, virasto- ja laitoskohtainen koulutus sekä siihen liittyvät muut palvelut, konsultointi sekä siihen liittyvät muut palvelut, julkaisut, tutkimustyö sekä toimitilojen ja laitteiden käyttö.

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut määrää ja perii kehittämiskeskus suoritteen tilaajalta.

Jos suoritetta ei ole mainittu tämän asetuksen liitteenä olevassa hinnastossa, maksu määrätään suoritekohtaisesti. Näin määrättävän maksun on vastattava suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten yhteismäärää eli suoritteen omakustannusarvoa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Omakustannusarvoon kuuluvat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien määrä ja työn laatu. Työkustannukset tuntia kohti saadaan jakamalla työtä suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkkaus säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2) Konekustannukset lasketaan kertomalla koneen tuntihinta, käyttötapa huomioon ottaen, kysymyksessä olevan suoritteen tuottamiseen kuluneella koneen käyttöajalla. Koneen tuntihinta saadaan jakamalla vuokratun koneen kuukausivuokra tai oman koneen laskennallinen kuukausivuokra luvulla 130. Tuntihinnan lisäksi otetaan konekustannuksina huomioon kaikki koneen toiminnasta ja käytöstä aiheutuvat välittömät kustannukset.

3) Muut kustannukset. Kehittämiskeskuksen suorittamat maksut muilta ostamistaan suoritteen tuottamiseen kuuluvista palveluista ja suoritetta varten tekemistään hankinnoista otetaan huomioon täysimääräisinä. Matkakustannukset otetaan huomioon matkoista keskimäärin aiheutuvien kustannusten mukaan. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 50 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista. Kehittämiskeskuksen >toteuttamiin virastoille ja laitoksille tarkoitettuihin yhteisiin koulutustilaisuuksiin tarvittujen toimitilojen käytöstä veloitetaan lisäksi välillisinä kustannuksina 50 prosenttia liitteen mukaisista hinnoista, jos tilaisuus järjestetään kehittämiskeskuksen toimitiloissa.

Milloin kehittämiskeskuksen suoritteen tuottamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin muiden tuottamien vastaavien suoritteiden markkinahinta, suoritteesta voidaan periä vallitsevaa hintatasoa vastaava markkinahintainen maksu.

Valtion virastoille ja laitoksille koulutustoimintaan annetun koulutusaineiston sekä virastoille ja laitoksille tarkoitettujen yhteisten koulutustilaisuuksien osalta maksu voidaan periä omakustannusarvoa pienempänä tai jättää kokonaan perimättä. Liiketoimintaa harjoittavilta valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta maksu peritään kuitenkin täysimääräisenä.

Maksun suuruus vahvistetaan kehittämiskeskuksen asiakkaan niin pyytäessä ennen suoritteen tuottamista, mikäli maksun suuruus on etukäteen täsmällisesti laskettavissa.

Kehittämiskeskus voi periä ennakko- ja osamaksuja. Lopullinen maksu peritään suoritteen tuottamisen jälkeen tapahtuvana laskutuksena. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on toimitettu suoritteen tilaajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi tilaajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Erityisestä syystä voidaan maksuaikaa pidentää, jolloin pidennysajalta peritään 12 prosentin vuotuinen viivästyskorko. Jos maksua ei suoriteta viimeistään eräpäivänä, peritään 16 prosentin vuotuinen viivästyskorko.

Tämän asetuksen perusteella määrätty maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista 20 päivänä helmikuuta 1987 annettu asetus (206/87).

Tämän asetuksen mukaisia maksuja ei peritä konsultointitoiminnan suoritteesta, jonka tuottaminen on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka saatetaan päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1988. Koulutustoiminnan osalta asetusta sovelletaan vuoden 1988 aikana ainoastaan virastokohtaisen koulutuksen suoritteisiin ja kehittämiskeskuksen johtokunnan erikseen päättämiin koulutustilaisuuksiin.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Liite

HINNASTO
Toimitilojen käyttö
Munkkiniemen toimitilat
auditorio 1 000 mk/päivä
luentosali 400 mk/päivä
ryhmätyöhuone 250 mk/päivä
kokoushuone 250 mk/päivä
kielistudio 150 mk/tunti
atk-luokka 800 mk/päivä tai
150 mk/tunti
sauna 200 mk/tunti
ruokasali 200 mk/tunti
ruokasalin kabinetti 150 mk/tunti
kerhohuone 170 mk/tunti
Keilaniemen toimitilat
iso luentosali 800 mk/päivä
luentosali 400 mk/päivä
ryhmätyöhuone 150 mk/päivä
majoitus (2 hengen huone) 150 mk/vrk/hlö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.