1281/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/46) 9§ sekä

muutetaan 1 ja 3§, 4§:n 1 ja 2 momentti, 5, 6, 8, 10 ja 12 sekä 13§:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10§ ja 13§:n 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (758/65), näin kuuluviksi:

Apteekkiliikkeestä on apteekkarin vuosittain suoritettava liikevaihdon mukaan määrätty maksu.

Apteekkiliikkeen liikevaihdon määräämistä varten apteekkarin tulee toimittaa lääkintöhallitukselle ilmoitus liikkeen tuloista ja menoista kunakin kalenterivuonna viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun 1 päivänä. Lääkintöhallitus voi kuitenkin erityisistä syistä myöntää apteekkarille oikeuden poiketa mainitusta määräajasta. Ilmoitus on laadittava lääkintöhallituksen ohjeiden mukaan ja sen vahvistamille lomakkeille.

Apteekkarin ilmoituksen perusteella lääkintöhallitus vahvistaa apteekkiliikkeestä suoritettavan apteekkimaksun.

Jos apteekkari ei toimita säädetyssä ajassa lääkintöhallitukselle 3§:ssä mainittua ilmoitusta eikä kehoituksestakaan sitä tee tai jos on ilmeistä, että hän on ilmoittanut liikevaihdon todellista pienemmäksi, lääkintöhallituksella on oikeus vahvistaa apteekkimaksu arvioimansa liikevaihdon perusteella.


Jos apteekki sen vuoden aikana, jolta maksu on suoritettava, on siirtynyt toiselle apteekkarille, on kalenterivuodelta laskettu maksu jaettava apteekkarien kesken heidän liikevaihtonsa suuruuden mukaan.

Apteekkimaksu suoritetaan postisiirrolla lääninhallitukselle yhdessä tai useammassa erässä siten kuin lääkintöhallitus määrää. Lääkintöhallituksen tulee ennen heinäkuun alkua sen vuoden jälkeisenä vuonna, jolta maksu on määrätty, lähettää lääninhallitukselle luettelo läänissä suoritettavista apteekkimaksuista.

Vapautetut apteekkimaksun suorittamisesta ovat Helsingin yliopiston apteekki, sotilasapteekit, sairaala-apteekit ja lääkekeskukset.

Milloin erityistä syytä on, valtioneuvosto voi vapauttaa apteekkarin apteekkimaksun suorittamisesta osittain tai kokonaan.

10§

Apteekkarin tulee lääkintöhallitukselle tai sen apteekkiliikettä tarkastamaan määräämälle henkilölle antaa ne täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka apteekkimaksun määräämistä varten ovat tarpeen, sekä esittää liikekirjansa ja niihin kuuluvat kalusto- ja varastoluettelonsa, sopimus- ja velkakirjansa, laskunsa, kuittinsa ja kirjeenvaihtonsa ynnä muut asiakirjat sekä näyttää varastonsa.

Lääketehtaiden ja -tukkukauppojen tulee lääkintöhallituksen kehotuksesta antaa tietoja apteekeille toimittamistaan tavaraeristä.

12§

Muutoksenhausta lääkintöhallituksen tämän lain nojalla antamiin päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Lääkintöhallituksen päätös on valituksesta huolimatta heti pantava täytäntöön.

13§

Jos apteekkimaksu on väärin ilmoitetun liikevaihdon johdosta määrätty liian vähäiseksi, on apteekkimaksu oikaistava ja lisää maksettava määrä pantava apteekkarin maksettavaksi. Maksua ei kuitenkaan saa oikaista, jos on kulunut viisi kalenterivuotta sen vuoden lopusta lukien, jolloin oikaistava apteekkimaksu on maksuunpantu tai olisi pitänyt maksuunpanna.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 152/87
Talousvaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 139/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.