1275/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tässä laissa säädetään oikeudesta toimia proviisorina tai farmaseuttina.

Proviisorin toiminnasta apteekkarina, apteekin tai sivuapteekin hoitajana, sairaala-apteekin hoitajana, lääkekeskuksen hoitajana ja lääketehtaan tai lääketukkukaupan vastuunalaisena johtajana sekä farmaseutin toiminnasta lääkekeskuksen, apteekin tai sivuapteekin hoitajana on lisäksi voimassa, mitä siitä on lääkelaissa (395/87) tai sen nojalla säädetty ja määrätty.

Oikeuden toimia laillistettuna proviisorina tai laillistettuna farmaseuttina myöntää hakemuksesta lääkintöhallitus. Edellytyksenä oikeuden myöntämiselle on, että hakija, joka on Suomen kansalainen, on suorittanut kotimaan korkeakoulussa proviisorin tai vastaavasti farmaseutin tutkinnon taikka ulkomaan korkeakoulussa proviisorin tai vastaavasti farmaseutin tutkintoa vastaavan tutkinnon sekä lääkintöhallituksen tarpeellisiksi katsomat lisäopinnot ja palvelun apteekissa, sivuapteekissa, lääketehtaassa, lääketukkukaupassa tai sairaala-apteekissa.

Jos hakija täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset, lääkintöhallituksen tulee myöntää proviisorin tai vastaavasti farmaseutin oikeus ja merkitä hänet laillistettuna proviisorina tai vastaavasti laillistettuna farmaseuttina näistä pidettävään luetteloon.

Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten oikeudesta toimia proviisorina tai farmaseuttina Suomessa on säädetty erikseen.

Edellä 2§:ssä mainitut edellytykset täyttävälle muun maan kansalaiselle lääkintöhallitus voi myöntää luvan toimia proviisorina tai vastaavasti farmaseuttina Suomessa määrääminsä ehdoin.

Lääkintöhallitus voi myöntää proviisorin tutkintoa suorittavalle opiskelijalle, joka on suorittanut proviisorin tutkinnon koulutusohjelmasta farmaseutin tutkintoa vastaavat opinnot ja lääkintöhallituksen tarpeellisiksi katsomat lisäopinnot sekä palvellut lääkintöhallituksen määräämän ajan apteekissa, lääketehtaassa, lääketukkukaupassa tai sairaala-apteekissa, luvan toimia väliaikaisesti farmaseuttina.

Proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittaja on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään toimen harjoittamisen edellyttämää ammattitaitoaan.

Jos proviisorin- tai farmaseutintoimen harjoittaja on toiminnallaan osoittanut tulleensa tai jos hänet on sairauden, vian, vamman tai muun sellaisen syyn vuoksi katsottava osittain tai kokonaan kykenemättömäksi harjoittamaan proviisorin- tai farmaseutintointa, lääkintöhallitus voi julistaa hänet menettäneeksi oikeuden proviisorintoimen tai farmaseutintoimen harjoittamiseen taikka rajoittaa sitä.

Jos on perusteltua aihetta otaksua proviisorin tai farmaseutin olevan kykenemätön toimimaan tehtävässään, lääkintöhallitus voi asian selville saamiseksi määrätä hänet lääkärintarkastukseen ja hankkia muun tarvittavan selvityksen sekä kieltää häntä toimimasta proviisorina tai farmaseuttina, kunnes kysymys hänen kykenemättömyydestään on lopullisesti ratkaistu. Jollei hän alistu lääkärintarkastukseen tai muuhun vastaavaan selvitykseen, poliisiviranomaisen on annettava tarvittavaa virka-apua.

Jos proviisori tai farmaseutti on toimessaan menetellyt vastoin lakia taikka lain nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tahi syyllistynyt tehtävässään muutoin virheellisyyteen tai laiminlyöntiin, eikä virheellisyys tai laiminlyönti ole sen laatuista, että häntä olisi syytettävä tuomioistuimessa, lääkintöhallitus voi rangaista häntä kurinpitotoimin kirjallisella varoituksella.

Joka harjoittaa tässä laissa tarkoitettua proviisorin- tai farmaseutintointa olematta siihen oikeutettu, on tuomittava luvattomasta proviisorintoimen harjoittamisesta tai luvattomasta farmaseutintoimen harjoittamisesta sakkoon, jollei muussa laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

10§

Lääkintöhallituksen tämän lain perusteella antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Lääkintöhallitus voi määrätä, että 6 ja 7§:ssä tarkoitettua päätöstä on valituksesta huolimatta heti noudatettava.

11§

Tarkempia säännöksiä proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta sekä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. Lääkintöhallitus antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä proviisorintoimen ja farmaseutintoimen harjoittamisesta.

12§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Jokainen, jonka lääkintöhallitus on ennen tämän lain voimaantuloa merkinnyt laillistetuista proviisoreista tai laillistetuista farmaseuteista pidettävään luetteloon, merkitään ilman eri hakemusta myös 2§:n 2 momentissa tarkoitettuun vastaavaan luetteloon.

Hallituksen esitys 153/87
Talousvaliok. miet. 12/87
Suuren valiok. miet. 168/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.