1245/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Asetus lisenssivirastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan lisenssivirastosta 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetun asetuksen (484/82) 24, 25, 31 ja 32§ ja

muutetaan 8 ja 18§, 20§:n edellä oleva väliotsikko, 20-23§ ja 33§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

8 §

Lisenssivirastossa voi tulo- ja menoarvion rajoissa olla johtaja, osastopäälliköitä, apulaisosastopäälliköitä ja esittelijöitä sekä muita virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

18 §

Lisenssiviraston johtokunnan jäsenen sekä viraston virkamiehen esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä on säädetty.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset, virkojen täyttäminen ja virkavapaus
20 §
Kelpoisuusvaatimuksena lisenssiviraston virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) johtajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä taloudellisiin kysymyksiin;

2) yleisen osaston osastopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto; ja

3) muulta osastopäälliköltä sekä apulaisosastopäälliköltä ja esittelijältä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

21 §

Johtajan nimittää valtioneuvosto johtokunnan annettua asiasta lausunnon.

Osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön nimittää kauppa- ja teollisuusministeriö johtokunnan annettua asiasta lausunnon. Esittelijän nimittää johtokunta.

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottaa johtaja.

22 §

Virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus sekä muun virkavapauden, joka kestää enintään vuoden, myöntää lisenssivirasto. Muun virkavapauden myöntää virkamiehen nimittänyt viranomainen. Johtajalle virkavapauden myöntää kuitenkin aina kauppa- ja teollisuusministeriö.

23 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää virasta virkavapauden.

33 §

Työjärjestyksen vahvistaa johtokunta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.