1214/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamiseksi palkasta, ennakkoperintälain 5 ja 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista sekä palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 11, 12 ja 13§:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (946/82), määrännyt:

1 luku

Ennakonpidätys palkasta

Ennakonpidätys on toimitettava palkansaajalle päätoimesta maksettavasta palkasta verokorttiin merkityn pidätystaulukkoa osoittavan ennakonpidätystunnuksen ja muun verokortissa olevan pidätystä koskevan määräyksen mukaan verohallituksen kullekin vuodelle erikseen vahvistamia laskentaperusteita (pidätystaulukoita) tai verokorttiin palkkaa varten merkittyä henkilökohtaista pidätysprosenttia käyttäen.

Päätoimesta saatuna tulona pidetään sellaista ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta palkansaaja saa pääasiallisen toimeentulonsa.

Päätoimesta maksettavasta lomakorvauksesta, yli- tai sunnuntaityökorvauksesta, tai muusta vastaavasta säännöllisen palkan lisäksi maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava 1§:n mukaisesti korvauksen ja palkan yhteismäärän mukaan tai verovelvollisen verokorttiin palkanlisiä varten merkityn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan.

Vuosiloman ajalta maksettavasta palkasta ennakonpidätys toimitetaan 1§:n mukaisesti.

Palkasta, joka maksetaan sivutoimesta sekä palkkiosta, joka maksetaan kahdelle tai useammalle palkansaajalle yhteisesti, ennakonpidätys toimitetaan seuraavasti:

Nostettavan tai hyvitettävän Ennakon-
palkan määrä, mk pidätys, %
20,00-200,00 30
200,01-500,00 40
500,01 tai enemmän 50

Ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava verovelvolliselle määrätyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin, jossa on ennakonpidätystunnus sivutuloja varten, tai verotoimiston antaman muun henkilökohtaista pidätysprosenttia koskevan määräyksen.

Lomaltapaluurahasta, lomarahasta ja muusta vastaavasta loma-ajan palkan lisäksi suoritettavasta loman pituuden mukaan määräytyvästä korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava prosenttimääräisenä seuraavasti:

Korvauksen tai palkan Ennakon-
määrä, mk pidätys, %
1,00-1 500,00 30
1 500,01-2 500,00 40
2 500,01 tai enemmän 50

Rakennustoiminnan aloilla, joilla työnantaja valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti tilittää lomapalkan ja lomakorvauksen sekä lomaltapaluurahan Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille, toimitetaan ennakonpidätys kuitenkin 1 momentista poiketen 32 prosentin mukaan.

Tässä pykälässä tarkoitettuja määräyksiä sovelletaan sekä päätoimesta että sivutoimesta maksettaviin edellä tarkoitettuihin suorituksiin.

Verovelvollisen eläketulon lisäksi saamasta palkasta tai muusta ennakonpidätyksen alaisesta tulosta ennakonpidätys on toimitettava edellä 1-4 §:stä poiketen verovelvolliselle lasketun henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, jos verovelvollinen esittää verokortin tai muun määräyksen henkilökohtaisesta pidätysprosentista.

2 luku

Ennakonpidätys eläkkeestä, elinkorosta ja eläkevakuutusmaksujen palautuksesta

Eläkkeestä ja elinkorosta ennakonpidätys on toimitettava verovelvolliselle verohallituksen vuosittain erikseen vahvistamien laskentaperusteiden perusteella määrätyn henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan.

Jos verovelvolliselle ei ole määrätty eläkkeestä toimitettavaa ennakonpidätystä varten henkilökohtaista pidätysprosenttia, ennakonpidätys eläkkeestä ja elinkorosta on toimitettava 1§:n tai 3§:n 1 momentin mukaan.

Tulo- ja varallisuusverolain 20§:n 4 kohdassa tarkoitetusta eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä ennakonpidätys on toimitettava siten kuin 3§:ssä on määrätty.

3 luku

Ennakonpidätys vakuutus- ja vahingonkorvauksista

Suoritettaessa sairausvakuutuslain mukaista päivä- ja äitiysrahaa sekä muuta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettavaa korvausta vakuutetulle, ennakonpidätys toimitetaan verohallituksen erikseen vahvistamien laskentaperusteiden mukaan laskettavan henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaisena. Henkilökohtaisen prosenttiluvun laskee kansaneläkelaitos.

Jos verovelvolliselle ei ole laskettu henkilökohtaista prosenttilukua tai verovelvollinen voi osoittaa, että prosenttilukua laskettaessa käytetyt tiedot ovat oleellisesti muuttuneet, ennakonpidätys toimitetaan prosenttimääräisenä seuraavasti:

Työtulo vuodessa Sairausvakuutus- Pidätysprosentti
lain mukaisen
korvauksen
määrä
0-43 125 48,50-115,00 20
43 135-65 625 115,05-175,00 25
65 635-87 375 175,05-233,00 30
87 385-137 256 233,05-325,00 35
137 266-251 120 325,05-450,00 40
251 130-431 120 450,05-630,00 45
431 130-684 120 630,05-883,00 50
684 130- 883,05 55

Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta ennakonpidätys toimitetaan 1§:ssä tarkoitetun pidätystunnuksen mukaan, tässä pykälässä tarkoitetuista korvauksista toimitetaan ennakonpidätys 2§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, tai sen puuttuessa edellä 2 momentissa olevan taulukon osoittaman pidätysprosentin mukaan, kuitenkin enintään 50 prosentin suuruisena.

Ansiotyössä olevalle verovelvolliselle vähimmäismääräisenä maksetusta äitiysrahasta ennakonpidätys on toimitettava 40 prosentin suuruisena.

Maksettaessa tartuntatautilain (583/86) nojalla päivärahaa ja korvausta ansionmenetyksestä ennakonpidätys toimitetaan siten kuin edellä 1-3 momenteissa on määrätty.

Suoritettaessa vahingoittuneelle pakollisen tapaturma- ja liikennevakuutuksen nojalla tai muun ennakkoperintälain 5§:ssä tarkoitetun vakuutuksen nojalla taikka rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla muuta korvausta kuin eläkettä tai elinkorkoa, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1§:ssä on määrätty.

Jos verovelvollinen saa samalta ajalta muuta tuloa, josta toimitetaan 1§:ssä tarkoitetun pidätystunnuksen mukainen pidätys, edellä 1 momentissa tarkoitetuista korvauksista ennakonpidätys toimitetaan 2§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan tai sen puuttuessa siten kuin 3§:ssä on sivutuloista määrätty.

4 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista, työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitetusta koulutustuesta, nuorten yhteiskuntatakuun perusteella maksettavasta harjoittelurahasta, yrittäjäksi ryhtyvän työttömän tukemiskokeilusta annetun asetuksen (702/84) nojalla maksettavasta toimeentulotuesta, vajaakuntoisten henkilöiden työhönsijoituksen tukemisesta annetun asetuksen (999/86) nojalla maksettavasta päivärahasta ja työttömyyden lieventämiseen liittyvistä metsänhoidollisista töistä annetun asetuksen (538/85) nojalla työttömälle metsänomistajalle tai hänen perheenjäsenelleen maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1§:ssä määrätyllä tavalla. Toimitettaessa ennakonpidätystä työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta ja määrältään sitä vastaavasta työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta koulutustuesta, ennakonpidätyksestä ei kuitenkaan vähennetä ilman verojohtajan antamaa määräystä muita vähennyksiä kuin yksinhuoltajalle myönnettävä lapsivähennys.

Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti muuta tuloa, josta toimitetaan ennakonpidätys 1§:ssä tarkoitetun pidätystunnuksen mukaan, työttömyysturvalain ja työllisyyskoulutuksesta annetun lain nojalla maksettavista etuuksista ennakonpidätys toimitetaan 2§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan ja sen puuttuessa siten kuin 3§:ssä on sivutuloista määrätty.

Harjoittelurahasta ja yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulotuesta ennakonpidätys toimitetaan edellä 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa siten kuin 3§:ssä on sivutuloista määrätty.

5 luku

Ennakonpidätys lapsen kotihoidon tuesta

10§

Lapsen kotihoidon tuesta annetun lain (24/85) perusteella maksettavasta tuesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 7§:n 1-3 momenteissa on määrätty.

Muulla kuin edellä 1 momentissa tarkoitetulla perusteella maksettavasta lapsen kotihoidon tuesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 ja 3§:ssä tai 7§:n 1-3 momenteissa on määrätty.

6 luku

Ennakonpidätys aikuisopintorahasta

11§

Maksettaessa opintotukilain 10 a§:ssä (95/87) tarkoitettua aikuisopintorahana myönnettyä ansionmenetyskorvausta ennakonpidätys on toimitettava 10 prosentin suuruisena.

7 luku

Ennakonpidätys palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta

12§

Palkkaturvalain (649/73) nojalla työntekijälle palkkaturvana maksettavasta suorituksesta toimitetaan ennakonpidätys 1§:n mukaan tai prosenttimääräisenä seuraavasti:

Jos suoritus on vähintään 20 mk ja enintään 7 500 mk, ennakonpidätys on 30 prosenttia. Suorituksen siitä osasta, joka ylittää 7 500 markkaa, ennakonpidätys on 50 prosenttia.

8 luku

Ennakonpidätys ennakkoperintälain 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista

13§

Ennakkoperintälain 6§:ssä tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava soveltuvin osin siten kuin palkasta toimitettavasta ennakonpidätyksestä on tässä päätöksessä määrätty.

9 luku

Muut ennakonpidätyksen toimittamista koskevat määräykset

14§

Maksettaessa palkkaa aikaisemmin maksetun palkan lisäksi useamman kuin yhden maksukauden ajalta tai palkan loppusuoritusta useamman kuin yhden palkanmaksukauden aikana tehdystä työstä, ennakonpidätys toimitetaan 2§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan. Siltä osin kuin palkka kohdistuu samaan kalenterivuoteen, jona se maksetaan, ennakonpidätys voidaan kuitenkin toimittaa 1§:ssä tarkoitettua pidätystunnusta käyttäen siten, että kunkin maksukauden palkkaan lisätään siihen kohdistuva osa maksettavasta palkasta, ja yhteismääristä lasketuista ennakonpidätyksistä vähennetään aikaisemmin samalta ajalta toimitettujen ennakonpidätysten määrä.

Maksuvuoteen kohdistuvasta palkasta, joka maksetaan tai hyvitetään kuukautta pidemmältä ajalta ja josta ennakonpidätys on toimitettava 1§:ssä tarkoitetun pidätystunnuksen mukaan, toimitettavan ennakonpidätyksen määrän on vastattava sitä ennakonpidätystä, joka suhteellisesti laskettuna olisi toimitettava niiltä kuukausilta, joilta suoritus maksetaan tai hyvitetään.

15§

Maksettaessa eläkettä tai 7, 8 ja 10§:ssä tarkoitettuja korvauksia aikaisemmin maksettujen eläkkeiden ja korvausten lisäksi tahi useammalta maksukaudelta taikka kertasuorituksena, ennakonpidätys toimitetaan 14§:n 1 tai 2 momentissa määrätyllä tavalla tai korvauksen yhteismäärästä siten kuin 3§:ssä on määrätty.

Edellä 1 momentista poiketen ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta pelkkää kansaneläkettä saavalle maksettavasta 1 momentissa tarkoitetusta kansaneläkkeestä, joka on kertynyt vain maksuvuodelta.

Kansaneläkkeestä, joka myönnetään samalta ajalta, jolta on maksettu perhe-eläkelain (38/69) mukaista perhe-eläkettä tai rintamasotilaseläkettä, ennakonpidätys toimitetaan 15 prosentin suuruisena. Ennakonpidätys voidaan kuitenkin toimittaa enintään eläkkeiden erotuksena maksettavan määrän suuruisena.

Maksettaessa työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitettuja työttömyysturvaetuuksia, työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitettua koulutustukea ja työttömyyden lieventämiseen liittyvistä metsänhoidollisista töistä annetun asetuksen (538/85) nojalla työttömälle metsänomistajalle tai hänen perheenjäsenelleen työllistämistukea aikaisemmin maksettujen suoritusten lisäksi tai useammalta maksukaudelta taikka kertasuorituksena ennakonpidätys toimitetaan 2§:n 1 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen prosenttiluvun mukaan, kuitenkin enintään seuraavan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:

Päiväraha mk/päivä Pidätys %
1,00-82,00 20
82,01-114,00 25
114,01-142,00 30
142,01-169,00 35
169,01-210,00 40
210,01-348,00 45
348,01- 50

Siltä osin kuin suoritus kohdistuu samaan kalenterivuoteen, jona se maksetaan, ennakonpidätys voidaan kuitenkin toimittaa 1§:ssä tarkoitettua pidätystaulukkoa osoittavaa pidätystunnusta käyttäen siten, että kunkin maksukauden suoritukseen lisätään siihen kohdistuva osa maksettavasta kokonaissuorituksesta, ja yhteismääristä lasketuista ennakonpidätyksistä vähennetään mahdollisesti aikaisemmin samalta ajalta toimitettujen ennakonpidätysten määrä.

16§

Kaikista tässä päätöksessä tarkoitetuista suorituksista ennakonpidätys on toimitettava siten, että pidätyksestä jätetään täysien markkojen ylimenevä osuus lukuunottamatta.

17§

Jos verovelvollinen saa sellaista tässä päätöksessä tarkoitettua eläkettä tai muuta korvausta kuin palkkaa, josta on toimitettava 1, 2 tai 6§:n mukainen ennakonpidätys, verovelvollisen ei tarvitse esittää verokorttia korvauksen maksajalle, mikäli korvauksen maksaja on saanut verokorttiin merkityt pidätystiedot verohallitukselta tai korvauksensaajan työnantajalta tapaturmavakuutuslain 39§:ssä tarkoitetulla tapaturmailmoituksella tai liikennevahingossa työnantajalta pyydettävällä vahinkoilmoituksella.

Jos verovelvollinen ei esitä suorituksenmaksajalle verokorttia eikä maksaja saa edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä ennakonpidätystä toimitettaessa ole sovellettava 3§:ssä tarkoitettuja prosenttilukuja, ennakonpidätys on toimitettava 50 prosentin suuruisena.

18§

Automaattista tietojenkäsittelyä eläkkeiden maksatuksessa käyttävä eläkkeenmaksaja saa pyynnöstä verohallitukselta eläkkeestä ja elinkorosta toimitettavaa ennakonpidätystä varten tarvittavat eläkkeensaajan pidätystunnus- ja muut pidätystä koskevat tiedot. Eläkkeenmaksajan on esitettävä pyyntö konekielisessä muodossa.

Pidätyksen toimittamista varten kansaneläkelaitos saa tarvittavat tiedot konekielisessä muodossa verohallitukselta. Vastaavat tiedot verohallitus luovuttaa työttömyyskassoille ja ammattikurssikeskuksille sekä liikennevakuutusyhdistykselle, joka voi antaa tiedot edelleen lakisääteistä vakuutustoimintaa harjoittavalle vakuutuslaitokselle pidätyksen toimittamista varten.

19§

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sillä kumotaan verohallituksen 19 päivänä joulukuuta 1985 antama vastaava päätös (1080/1985) siihen myöhemmin päätöksillä (1021/86, 105/87 ja 598/87) tehtyine muutoksineen.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1988 tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin kuitenkin siten, että edellä 7§:n 2 momenttia sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1988 alkaen. Tammikuussa 1988 ennakonpidätys toimitetaan 7§:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuten vuonna 1987.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Pääjohtaja
Lauri Honkavaara

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.