1207/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1988

Eduskunta on 18 päivänä joulukuuta 1987 hyväksynyt seuraavan tulo- ja menoarvion vuodelle 1988:

TULOT
Osasto 11
mk
11. VEROTJA VERONLUONTEISET TULOT 92 793 900 000
01. . Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 33 075 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero 32 390 000 000
03.Perintö- ja lahjavero 465 000 000
04.Arpajaisvero 220 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 35 417 000 000
01.Liikevaihtovero 34 170 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 1 060 000 000
03.Apteekkimaksut 187 000 000
06 . Tuonnin perusteella kannettavat verot ja maksut 1 959 000 000
01.Tuontitulli 969 000 000
02.Tuontimaksut 94 000 000
09.Tasausvero 896 000 000
08 . Valmisteverot 13 048 000 000
01.Tupakkavero 2 200 000 000
02.Makeisvero 135 000 000
03.Olutvero 1 725 000 000
04.Alkoholijuomavero 4 125 000 000
05.Virvoitusjuomavero 90 000 000
06.Elintarviketuotteiden valmistevero 150 000 000
07.Polttoainevero 3 880 000 000
08.Ravintorasvavero 268 000 000
09.Sokerivero 185 000 000
11.Lannoitevero 75 000 000
13.Rehuseosvero 20 000 000
14.Valkuaisvero 195 000 000
10 . Muut verot 8 485 000 000
01.Leimavero 3 880 000 000
03.Auto- ja moottoripyörävero 3 990 000 000
04.Moottoriajoneuvovero 615 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 989 900 000
01.Oy Alko Ab:n ylijäämä 790 000 000
02.Lästimaksut 2 900 000
04.Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut 15 000 000
06.Eräistä maataloustuotteista kannettavat tasausmaksut 140 000 000
07.Maidon kiintiömaksu ja pellonraivausmaksu 25 000 000
08.Öljyjätemaksu 16 000 000
09.Muut verotulot 1 000 000

Osasto 12

12. SEKALAISET TULOT 8 592 367 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 17 250 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 17 250 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 296 000 000
01.Tuomioistuintulot 125 000 000
31.Yksityisoikeudellisista tiedoksiannoista kertyvät tulot 7 000 000
47.Ulosottomaksut 41 000 000
50.Vankeinhoitolaitoksen tulot 118 500 000
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 500 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 137 500 000
06.Väestökirjanpidon tulot 24 300 000
62.Tulot poliisivarikkojen maksullisesta palvelutoiminnasta 13 200 000
64.Ulosotto- ja haastemiestoimen maksutulot 71 000 000
90.Rajavartiolaitoksen tulot 15 000 000
99.Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 14 000 000
27 . Puolustusministeriön hallinnonala 157 000 000
14.Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta 16 500 000
20.Tulot puolustusvoimien irtaimen omaisuuden myynnistä ja vuokrauksesta 7 000 000
27.Vuokratulot 48 500 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 85 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 973 286
24.Tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden vakuutus maksuosuus 8 276 000
28.Kuntien osuudet verotuskustannuksista 340 000 000
29.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 92 000 000
30.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 52 000 000
49.Tullilaitoksen tulot 28 625 000
50.Suomen rahapajan tulot 40 300 000
52.Tilastokeskuksen tulot 15 600 000
54.Pankkitarkastusviraston tulot 9 785 000
60.Rakennushallinnon tulot 113 700 000
70.Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen tulot 3 000 000
82.Siirto valtion investointirahastosta 1 150 000 000
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 120 000 000
29 . Opetusministeriön hallinnonala 2 025 180 000
06.Valtion audiovisuaalisen keskuksen tulot 3 100 000
07.Suomen elokuva-arkiston tulot 1 600 000
10.Korkeakoulujen tulot 339 400 000
39.Valtion opintotukikeskuksen tulot 28 030 000
42.Eräiden valtion oppilaitosten tulot 6 200 000
43.Ylioppilastutkintolautakunnan tulot 11 700 000
51.Lastentarhanopettajaopistojen tulot 3 300 000
55.Vammaisten lasten koulujen tulot 5 200 000
60.Valtion ammatillisten oppilaitosten tulot 477 500 000
61.Ammattikasvatushallituksen koulutilojen ja metsien tulot 79 000 000
91.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 971 000 000
92.Suomenlinnan tulot 3 900 000
93.Valtionarkiston tulot 560 000
94.Maakunta-arkistojen tulot 290 000
95.Museoviraston tulot 4 000 000
96.Tulot elokuvien tarkastuksesta 400 000
99.Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot 90 000 000
30 . Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 381 335 000
08.Maataloushallinnon tulot 7 500 000
10.Valtion maatalouskemian laitoksen tulot 8 000 000
12.Valtion siementarkastuslaitoksen tulot 7 510 000
14.Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksen tulot 2 315 000
15.Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen tulot 7 000 000
16.Valtion maitotalouden tutkimuslaitoksen tulot 5 700 000
17.Valtion hevosjalostuslaitoksen tulot 1 500 000
30.Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta 42 000 000
32.Kasvinjalostusmaksut 8 585 000
35.Hirvieläinten metsästysmaksut 22 150 000
36.Pilkintämaksut 7 200 000
37.Maksut kalatalouden edistämiseksi 17 935 000
38.Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tulot 4 270 000
39.Riistanhoitomaksut 25 404 000
50.Metsähallituksen sekalaiset tulot 4 300 000
60.Maanmittaushallinnon tulot 130 000 000
70.Maatalouden tutkimuskeskuksen tulot 18 600 000
76.Metsäntutkimuslaitoksen tulot 17 050 000
80.Lihantarkastustoiminnan maksutulot 19 816 000
84.Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen tulot 22 900 000
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 1 600 000
31. Liikenneministeriön hallinnonala 712 050 000
2.Kuntien osuus paikallisteiden kunnossapitomenoista 58 000 000
23.Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä 38 000 000
24.Tie- ja vesirakennuslaitoksen sekalaiset tulot 17 500 000
25.Ulkopuolisilta perittävät osuudet tietöiden kustannuksista 53 000 000
26.Tulot tie- ja vesirakennuslaitoksen maksullisesta palvelutoiminnasta 17 400 000
40.Autorekisterikeskuksen tulot 184 740 000
47.Lentoliikenteen ja lentoasemien kiinteistöjen tulot 329 850 000
50.Ilmatieteen laitoksen tulot 1 3560 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 826 405 000
02.Tulot teollisuuspiirien maksullisesta palvelutoiminnasta 8 500 000
12.Merenkulkulaitoksen tulot 300 580 000
28.Elinkeinohallituksen tulot 100 000
32.Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisen palvelutoiminnan tulot 44 400 000
34.Lisenssiviraston tulot 8 500 000
39.Tulot teknillisen tarkastuskeskuksen maksullisesta palvelutoiminnasta 39 100 000
40.Geologian tutkimuskeskuksen tulot 4 200 000
42.Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tulot 383 600 000
99.Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot 37 425 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 823 611 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriön tulot 4 600 000
03.Työsuojeluhallinnon tulot 650 000
40.Valtion koulukotien tulot 51 780 000
53.Valtion päihdehuollon toimintayksiköiden tulot 28 860 000
63.Valtion mielisairaaloiden tulot 4 880 000
65.Kansanterveyslaitoksen tulot 72 330 000
66.Lääkelaboratorion tulot 2 160 000
67.Lääkevalmisteiden ja lääkkeenomaisten tuotteiden myyntilupatulot 17 810 000
68.Säteilyturvakeskuksen tulot 26 900 000
92.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 435 141 000
98.Valtionapujen palautukset 170 000 000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 8 500 000
34. Työvoimaministeriön hallinnonala 121 100 000
50.Korvaukset kesäkauden ylityöllistämisestä 100 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset 109 000 000
99.Työvoimaministeriön hallinnonalan muut tulot 12 000 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 39 950 000
23.Vesiensuojelumaksut 1 100 000
25.Vesi- ja ympäristöhallinnon tulot 1 800 000
32.Asuntolainoitettujen vuokra-asuntojen ja -talojen luovutuksesta valtiolle syntyvät tulot 5 000 000
40.Asuntohallinnon tulot 1 450 000
60.Korvaukset öljysuojatoiminnasta 30 000 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 600 000
39. Muut sekalaiset tulot 1 081 700 000
01.Sakkorahat 210 000 000
02.Valtiolle tilitettävät viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset veronmaksun laiminlyömisestä määräaikana 275 000 000
03.Oikaisurahat 500 000
04.Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 370 000 000
05.Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti 30 000 000
06.Valtion maaomaisuuden luovutuksesta saadut tulot, joita voidaan käyttää maiden ostamiseen valtion metsätaloutta varten 200 000
07.Valtionapulaitosten omavastuuosuus eläkkeistä 30 000 000
08.Pysäköintivirhemaksut 1 000 000
09.Valtiolle maksettavat päivä- ja äitiysrahat sekä sosiaaliturvamaksut 155 000 000
10.Muut sekalaiset tulot 10 000 000
Osasto 13
13. KORKO- JA OSINKOTULOT SEKÄ OSUUS VALTION RAHALAITOSTEN VOITOSTA 2 363 500 000
01. Korkotulot 1 920 000 000
01.Korot asunto- ja perusparannuslainoista 792 000 000
03.Korot vientimaksulainoista 3 000 000
05.Korot muista lainoista 315 000 000
07.Korot talletuksista 710 000 000
08.Korot obligaatioista 100 000 000
02. Kurssihyvitykset 5 500 000
01.Kurssihyvitykset 5 500 000
03. Osinkotulot 403 000 000
01.Osinkotulot valtionenemmistöisistä osakeyhtiöistä 400 000 000
02.Muut osinkotulot 3 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 35 000 000
02.Osuus Postipankin voitosta 35 000 000
Osasto 14
14. VALTION LIIKEYRITYKSET 2 326 747 500
01. Valtionrautatiet
01.Henkilöliikenteen tulot 783 300 000
02.Tavaraliikenteen tulot 2 152 700 000
03.Postinkuljetustulot 20 900 000
04.Sekalaiset tulot 133 000 000
05.Korvaus alennuskuljetuksista 86 500 000
06.Eräät rautatieliikennekorvaukset 28 000 000
07.Tulot ulkopuolisille suoritetuista töistä 106 300 000
Käyttötulot yhteensä 3 310 700 000
Käyttömenot (31.90.01-29) 4 793 909 300
Käyttötalouden lisärahoitustarve 1 483 209 300
04. Posti- ja telelaitos
01.Postitoimen tulot 3 629 500 000
02.Teletoimen tulot 3 720 000 000
03.Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset 1 960 000
04.Sekalaiset tulot 180 000 000
Käyttötulot yhteensä 7 531 460 000
Käyttömenot (31.94.01-29) 5 599 797 500
Käyttötalouden rahoituskate 1 931 662 500
05. Posti- ja telelaitoksen konepajat
02.Turun Asennuspajan tulot 38 500 000
03.Keskusautokorjaamon tulot 18 000 000
Käyttötulot yhteensä 56 500 000
Käyttömenot (31.95.22-23) 54 700 000
Käyttötalouden rahoituskate 1 800 000
07. Valtion ravitsemiskeskus
01.Ravitsemiskeskuksen käyttötulot 333 500 000
Käyttömenot (28.94.21) 313 770 000
Käyttötalouden rahoituskate 19 730 000
10. Valtion painatuskeskus
01.Painatuskeskuksen käyttötulot 203 084 000
Käyttörnenot (28.90.21) 179 056 000
Käyttötalouden rahoituskate 24 028 000
16. Valtion tietokonekeskus
01.Tietokonekeskuksen käyttötulot 457 300 000
Käyttömenot (28.92.21) 370 300 000
Käyttötalouden rahoituskate 87 000 000
20. Puolustusministeriön alainen teollisuus- ja liiketoiminta
01.Pukutehtaan tulot 58 500 000
02.Vammaskosken tehtaan tulot 97 000 000
03.Patruunatehtaan tulot 107 250 000
04.Metsätaloustoiminnan tulot 14 300 000
Käyttötulot yhteensä 277 050 000
Käyttömenot(27.90.05-24) 258 151 000
Käyttötalouden rahoituskate 18 899 000
30. Valtion hankintakeskus
01.Hankintakeskuksen käyttötulot 71 770 000
Käyttömenot (32.90.21) 53 725 000
Käyttötalouden rahoituskate 18 045 000
40. Valtion margariinitehdas
01.Valtion margariinitehtaan käyttötulot 37 465 000
Käyttömenot (30.90.05-22) 36 708 000
Käyttötalouden rahoituskate 757 000
43. Maanmittaushallituksen karttapaino
01.Karttapainon käyttötulot 43 800 000
Käyttömenot (30.92.21) 36 494 000
Käyttötalouden rahoituskate 7 306 000
45. Metsähallituksen metsät
01.Metsähallituksen metsien käyttötulot 1 110 000 000
Käyttömenot (30.95.01-24) 922 070 000
Käyttötalouden rahoituskate 187 930 000
47. Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta
01.Jokioisten siemenkeskuksen tulot 15 150 000
03.Siemenperunakeskuksen tuotantotoiminnan tulot 20 800 000
Käyttötulot yhteensä 35 950 000
Käyttömenot (30.98.05-24) 33 780 000
Käyttötalouden rahoituskate 2 170 000
60. Tulot liikeyritysten hallinnassa olevan valtion omaisuuden myynnistä 27 420 000
01.Sekalaiset myyntitulot 22 920 000
02.Metsähallituksen hallinnassa olevien maa-alueiden ja rakennusten myyntitulot 4 000 000
03.Korvaukset metsähallitukselle maatilalain mukaisista aluevaihdoista. 500 000

Osasto 14:

Rahoituskatteet ja omaisuuden myyntitulot (tulot sarakkeessa) 2 326 747 500
Käyttötulot (tulot sarakkeen ulkopuolella) 13 468 579 000

Osasto

15. LAINAT 7 581 031 000
01. Takaisin maksetut lainat 2 006 031 000
01.Asunto- ja perusparannuslainojen takaisinmaksut 1 403 000 000
03.Vientimaksulainojen lyhennykset 10 500 000
04.Muiden lainojen lyhennykset 575 000 000
05.Maatila-, maankäyttö- ja maanhankintalain mukaan muodostettujen tilojen kauppa- ja lunastushintojen lyhennykset 14 531 000
06.Eräät maanmittaustoimitusten tukemiseen liittyvät takaisin maksettavat lainat 3 000 000
02. Valtion lainanotto 5 575 000 000
01.Nettolainanotto 5 575 000 000

Tulojen kokonaismäärä: 113 837 545 500

MENOT
Pääluokka 21
mk
21. TASAVALLAN PRESIDENTTI 12 046 800
01. Tasavallan Presidentti (010) 1 160 000
01.Presidentin palkkio ja edustusrahat 1 050 000
21.Presidentin käyttövarat 110 000
02. Tasavallan Presidentin kanslia (010) 10 886 800
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 6 590 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 3 046 800
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 1 250 000
Pääluokka 22
22. EDUSKUNTA 164 497 000
01. Kansanedustajat (010) 56 893 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 37 843 000
02.Edustajien kulukorvaukset (arviomääräraha) 12 700 000
05.Vuoden kuluessa kansanedustajille myönnetyt ylimääräiset eläkkeet. 50 000
20.Matkat (arviomääräraha) 6 300 000
02. Eduskunnan kanslia (010) 66 311 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 30 021 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 20 400 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 15 890 000
05. Eduskuntatalo (010) 5 650 000
10.Rakennusten käyttö (arviomääräraha) 4 850 000
13.Korjaukset (siirtomääräraha) 800 000
09. Valtiontilintarkastajat (010) 3 501 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 2 566 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 935 000
14. Eduskunnan oikeusasiamies (010) 5 037 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 4 507 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 530 000
19. Eduskunnan kirjasto (280) 10 731 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 6 257 000
21.Kirjallisuuden hankinta ja sidonta (siirtomääräraha) 1 944 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 1 130 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha) 1 400 000
25. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (030) 6 921 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 1 650 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 5 271 000
99. Eduskunnan muut menot (010) 9 453 000
21.Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten 8 568 000
22.Parlamenttienvälisen liiton Suomen ryhmän käytettäväksi 885 000
Pääluokka 23
23. VALTIONEUVOSTO 135 137 000
01. Valtioneuvosto (010) 17 114 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 10 614 000
20.Matkat (arviomääräraha) 800 000
21. Ministeriöiden käyttövarat 5 700 000
02. Valtioneuvoston kanslia (050) 18 550 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 13 495 000
29.Muut kulutusmenot 4 255 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 800 000
03. Oikeuskanslerinvirasto (010) 6 956 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 6 096 000
29.Muut kulutusmenot 670 000
70.Kaluston hankkiminen 190 000
25. Valtioneuvoston edustus- ja virkahuoneistot (050) 27 152 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 2 042 000
21.Valtioneuvoston edustustilojen kulutusmenot (arviomääräraha) 220 000
23.Säätytalon väliaikainen hallinto 140 000
26.Kalastajatorpan vierastalo (arviomääräraha) 1 400 000
70.Kaluston hankkiminen (siittomääräraha) 350 000
74.Valtioneuvoston väestönsuoja (siirtomääräraha) 10 000 000
75.Säätytalon peruskorjaustyöt (siirtomääräraha) 4 000 000
76.Tasavallan Presidentin virka-asunto (siirtomääräraha) 9 000 000
27. Poliittisen toiminnan avustaminen (010) 61 300 000
50.Puoluetoiminnan tukeminen 61 300 000
99. Valtioneuvoston muut menot (050) 4 065 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 955 000
24.Kunniamerkkien korvaaminen sekä arvonimilautakunnan menot(arviomääräraha) 690 000
25.J. V. Snellmanin kootut teokset (siirtomääräraha) 880 000
26.Suomen hallintohistoria (siirtomääräraha) 1 540 000
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 039 315 000
01. Ulkoasiainministeriö (030) 64 500 000
22.Kansainvälinen tiedotustoiminta (siirtomääräraha) 12 500 000
27.Tietojen koneellinen käsittely 3 500 000
29.Muut kulutusmenot 38 000 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 10 500 000
10. Edustustot (030) 198 340 000
10.Kiinteistöjen käyttö ja kunnossapito (arviomääräraha) 62 000 000
20.Matkat ja muutot (arviomääräraha) 34 300 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 700 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 33 500 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 15 240 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 9 600 000
88.Kiinteistöjen ja huoneistojen hankkiminen (siirtomääräraha) 42 000 000
20. Ulkoasiainhallinnon palkkausmenot (030) 349 130 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 349 130 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö (040) 2 190 000 000
22.Tiedotustoiminta (siirtomääräraha) 5 000 000
66.Kansainvälisten järjestöjen kautta ohjattava kehitysapu (siirtomääräraha) 826 000 000
67.Kahdenvälinen lahjamuotoinen kehitysapu (siirtomääräraha) 959 000 000
68.Kehitysluotot, korkotuki ja vientitakuukorvaukset (siirtomääräraha) 260 000 000
69.Humanitaarinen apu kehitysmaille (siirtomääräraha) 140 000 000
40. Teollinen kehitysyhteistyö (040) 100 000 000
50.Valtionapu Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy:lle (arviomääräraha) 19 000 000
66.Taloudellinen, teollinen ja teknologinen yhteistyö kehitysmaiden kanssa (siirtomääräraha) 12 000 000
83.Lainat Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy:lle (siirtomääräraha) 26 000 000
88.Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy:n osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha) 43 000 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot (030) 137 345 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 200 000
09.Pysyvät toimikunnat 150 000
21.Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) 25 039 000
24.Osallistuminen kansainvälisiin kokouksiin (siirtomääräraha) 3 952 000
27.Kansainväliseen yhteistyöhön Suomessa liittyvät menot (arviomääräraha) 9 824 000
28.Turvallisuuspoliittinen tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 4 000 000
50.Eräät valtionavut 4 250 000
51.Hädänalaisten Suomen kansalaisten avustaminen (arviomääräraha). 210 000
66.Eräät jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 89 220 000
90.Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 500 000
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 458 511 000
01. Oikeusministeriö (070) 58 034 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 48 114 000
29.Muut kulutusmenot 9 500 000
70.Kaluston hankkiminen 420 000
10. Ylimmät tuomioistuimet (090) 42 215 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 38 615 000
29.Muut kulutusmenot 3 300 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 300 000
20. Hovioikeudet (090) 81 907 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 75 907 000
29.Muut kulutusmenot 5 600 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 400 000
30. Tuomiokunnat (090) 130 050 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 106 550 000
29.Muut kulutusmenot 21 200 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 2 300 000
31. Raastuvanoikeudet ja maistraatit (090) 144 012 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 116 712 000
29.Muut kulutusmenot 25 300 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 2 000 000
40. Erityistuomioistuimet (090) 50 957 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 44 707 000
29.Muut kulutusmenot 5 900 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 350 000
45. Eräät oikeudenhoitomenot (090) 107 100 000
22.Eräät oikeudenkäyntimenot (arviomääräraha) 12 500 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 6 000 000
30.Yleinen oikeusaputoiminta (arviomääräraha) 32 600 000
50.Maksuton oikeudenkäynti (arviomääräraha) 56 000 000
46. Syyttäjänvirastot (090) 21 126 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 18 576 000
29.Muut kulutusmenot 2 350 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 200 000
47. Ulosottovirastot (090) 113 649 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 84 349 000
29.Muut kulutusmenot 25 800 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 3 500 000
50. Vankeinhoitolaitos (100) 646 224 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 277 559 000
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 30 000 000
13.Kiinteistöjen korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha) 7 000 000
21.Vankien huolto ja koulutus (arviomääräraha) 48 400 000
23.Työtoiminta (arviomääräraha) 64 000 000
24.Työ- ja käyttörahat sekä avolaitospalkat (arviomääräraha) 29 500 000
29.Muut kulutusmenot 13 600 000
50.Valtionapu Kriminaalihuoltoyhdistykselle lainsäädäntöön perustuviin tehtäviin (arviomääräraha) 18 430 000
51.Valtionapu muun kriminaalihuoltotyön suorittamiseen 14 235 000
52.Valtionapu Kriminaalihuoltoyhdistykselle toimitilojen perustamis- ja peruskorjausmenoihin (siirtomääräraha) 1 900 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 9 200 000
74.Uudisrakennukset ja peruskorjaukset (siirtomääräraha) 46 600 000
75.Uudisrakennukset ja peruskorjaukset avolaitostyönä (siirtomääräraha) 50 900 000
76.Työleireille järjestettävät työt (siirtomääräraha) 4 200 000
77.Työsiirtoloille järjestettävät työt (siirtomääräraha) 30 000 000
79.Maa- ja vesirakennukset (siirtomääräraha) 700 000
60. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (070) 2 897 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 1 847 000
29.Muut kulutusmenot 1 000 000
70.Kaluston hankkiminen 50 000
61. Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Helsinginkriminaalipoliittinen instituutti (070) 1 753 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 803 000
29.Muut kulutusmenot 920 000
70.Kaluston hankkiminen 30 000
62 . Tietosuoja (070) 2 168 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 1 218 000
09.Tietosuojalautakunta (arviomääräraha) 100 000
29.Muut kulutusmenot 650 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 200 000
70. Vaalit (010) 20 000 000
21.Vaaleista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 20 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut menot (070) 36 419 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 700 000
09.Neuvottelu- ja toimikunnat (arviomääräraha) 694 000
26.Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha) 1 405 000
27.Automaattinen tietojenkäsittely 18 400 000
28.Oikeushallinnon henkilöstökoulutus 900 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 2 000 000
50.Eräät avustukset 320 000
70.Atk-laitteiden hankinta (siirtomääräraha) 12 000 000
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 504 216 100
01. Sisäasiainministeriö (050) 36 364 100
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 31 477 100
09.Pysyvät neuvottelu- ja toimikunnat 1 517 000
29.Muut kulutusmenot 2 870 000
70.Kaluston hankkiminen 500 000
05. Lääninhallitukset (050) 321 097 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 254 405 000
09.Pysyvät neuvottelukunnat 2 000 000
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 1 855 000
25.Eräät hallintomenot (arviomääräraha) 900 000
27.Tietojen koneellinen käsittely (arviomääräraha) 13 000 000
29.Muut kulutusmenot 21 437 000
70.Kaluston hankkiminen 7 500 000
06. Väestörekisterikeskus (050) 45 190 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 1 1170 000
27.Tietojen koneellinen käsittely 18 740 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 8 040 000
29.Muut kulutusmenot 7 100 000
70.Kaluston hankkiminen 140 000
07. Rekisteritoimistot (050) 66 084 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 52 004 000
27.Tietojen koneellinen käsittely 3 100 000
29.Muut kulutusmenot 9 500 000
70.Kaluston hankkiminen 1 480 000
75. Poliisitoimi (080) 1 766 623 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 1 432 402 000
09.Poliisipiirien neuvottelukunnat 300 000
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 74 600 000
21.Oppilaiden huolto 7 183 000
22.Poliisivarikoiden erityismenot (arviomääräraha) 18 500 000
25.Ajoneuvojen käyttö ja kunnossapito (arviomääräraha) 34 974 000
26.Päihtyneiden selviämisasemat (arviomääräraha) 1 217 000
27.Automaattinen tietojenkäsittely 18 500 000
28.Poliisitoimen erityismenot (arviomääräraha) 47 000 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 76 247 000
70.Kaluston ja välineiden hankkiminen (siirtomääräraha) 28 980 000
71.Ajoneuvojen hankinta (siirtomääräraha) 23 620 000
74.Eräät rakennustyöt (siirtomääräraha) 3 100 000
80. Pelastushallinto (110) 283 061 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 5 252 000
11.Laitteiden ja kaluston käyttö ja kunnossapito 1 600 000
21.Eräät palo- ja pelastustoimen ja pelastuspalvelun menot(arviomääräraha) 2 530 000
23.Erinäiset tutkimukset (siirtomääräraha) 740 000
24.Siviilipalvelusmiesten ylläpito ja koulutus (arviomääräraha) 639 000
25.Oppilaiden huolto (arviomääräraha) 3 500 000
29.Muut kulutusmenot 4 390 000
30.Valtionosuus aluehälytyskeskusten perustamiskustannuksiin 3 300 000
31.Valtionosuus aluehälytyskeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 21 500 000
32.Valtionosuus kunnan muun palo- ja pelastustoimen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 231 120 000
34.Väestönsuojelulain mukaiset korvaukset (siirtomääräraha) 2 240 000
70.Kaluston ja välineiden hankinta (siirtomääräraha) 3 700 000
74.Talonrakennukset ja eräät suojatilat (siirtomääräraha) 2 200 000
80.Lainat kunnille väestönsuojien rakentamista sekä erityiskaluston ja -välineistön hankkimista varten (siirtomääräraha) 350 000
90. Rajavartiolaitos (120) 620 417 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 419 227 000
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 32 630 000
13.Rakennusten korjaus- ja kunnossapitomenot (siirtomääräraha) 4 400 000
21.Kuljetus- ja kulkuvälineiden käyttö ja kunnossapito 30 500 000
23.Huoltomenot (arviomääräraha) 23 200 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 14 800 000
70.Kaluston ja välineiden hankkiminen (siirtomääräraha) 85 900 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 4 560 000
77.Laiturit, ampumaradat ja muut rakenteet (siirtomääräraha) 4 950 000
88.Maa-alueiden, rakennusten yms. hankkiminen (arviomääräraha) 250 000
97. Avustukset kunnille ja eräille järjestöille (960) 280 920 000
30.Kuntien yleiset rahoitusavustukset 280 000 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset 100 000
51.Valtionavustus eräille järjestöille 820 000
98. Läänien kehittäminen (850) 80 000 000
43.Läänien kehittäminen (siirtomääräraha) 80 000 000
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut menot (050) 4 460 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 3 400 000
25.Tutkimus- ja kehittämistoiminta 820 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 240 000
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 176 064 100
01. Puolustusministeriö (150) 30 605 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 22 449 000
09.Neuvottelukunnat (arviomääräraha) 1 780 000
21.Tieteellinen tutkimus (siirtomääräraha) 2 650 000
29.Muut kulutusmenot 3 226 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 500 000
12. palkkaus- ja muut menot (160) 2 031 758 100
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 1 845 261 100
16.Kalusteiden, koneiden ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 6 765 000
20.Matkat 57 645 000
25.Joukkojen ja tavaran kuljetukset (arviomääräraha) 41 839 000
27.Automaattinen tietojenkäsittely (siirtomääräraha) 35 000 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 6 394 000
29.Muut kulutusmenot 38 854 000
14. Asevelvollisten ylläpitomenot (160) 592 188 000
02.Päivärahat ja reserviläispalkat (arviomääräraha) 204 366 000
20.Kuljetukset (arviomääräraha) 43 039 000
21.Muonitus (arviomääräraha) 196 624 000
22.Vaatetus ja puhtaanapito (siirtomääräraha) 114 166 000
23.Terveydenhuolto (arviomääräraha) 18 775 000
29.Muut kulutusmenot 15 218 000
20. Perushankintamenot (160) 1 082 000 000
18.Perushankinnat, kokeilu- ja kehittämistyöt (siirtomääräraha) 1 082 000 000
25. Varustuksen uusinta- ja käyttömenot (160) 1 741 000 000
16.Uusinta (siirtomääräraha) 717 000 000
17.Uusinta käytöstä poistetun tilalle (arviomääräraha) 7 000 000
24.Varustuksen käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha) 1 017 000 000
27. Kiinteistömenot (160) 616 300 000
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 298 050 000
13.Rakennusten, sotilasalueiden ja -laitteiden korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha) 74 000 000
16.Varuskuntien viestiyhteyksien rakentaminen (siirtomääräraha) 10 200 000
17.Sisustusirtaimiston, koneiden ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 18 300 000
74.Uudisrakennukset ja peruskorjaukset (siirtomääräraha) 119 750 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha) 40 000 000
77.Sotilasalueiden ja -laitteiden rakennustyöt (siirtomääräraha) 41 000 000
88.Kiinteistöjen osto ja pakkolunastus (siirtomääräraha) 15 000 000
30. Kansainvälinen rauhanturvaamistyö (030) 6 531 000
21.Suomalainen valmiusjoukko (siirtomääräraha) 6 531 000
90. Puolustusministeriön alainen teollisuus- ja liiketoiminta (150)
05.Eläkkeet (arviomääräraha) 15 751 000
21.Pukutehdas (arviomääräraha) 51 400 000
22.Vammaskosken tehdas (arviomääräraha) 87 000 000
23.Patruunatehdas (arviomääräraha) 91 000 000
24.Metsätalous (arviomäärätaha) 13 000 000
Käyttömenot (05-24): 258 151 000
70.Teollisuuslaitosten konehankinnat (siirtomääräraha) 23 300 000
74.Uudisrakennukset ja peruskorjaukset (siirtomääräraha) 2 290 000
78.Puolustusministeriön metsien perusparannukset (siirtomääräraha) 300 000
Sijoitusmenot (70-78): 25 890 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot (150) 49 792 000
02.Työrajoitteisten palkkaukset (arviomääräraha) 49 102 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 90 000
40.Lapuan patruunatehtaalle keväällä 1976 sattuneen onnettomuuden johdosta maksettavat tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset (arviomääräraha) 360 000
50.Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen 190 000
90.Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 50 000
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 11 408 965 800
01. Valtiovarainministeriö (020) 68 817 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 49 390 000
09.Pysyvät neuvottelukunnat 970 000
29.Muut kulutusmenot 13 117 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 5 340 000
05. Valtiokonttori (020) 168 405 500
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 51 257 500
25.Palvelussuhdetietojen rekisteröinti (siirtomääräraha) 1 200 000
27.Automaattinen tietojenkäsittely 26 970 000
29.Muut kulutusmenot 4 628 000
50.Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha) 82 700 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 1 400 000
95.Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) 250 000
07. Eläkkeet (950) 4 886 960 000
05.Vakinaiset eläkkeet sekä perhe-eläkkeet ja hautausavut (arviomääräraha) 4 730 300 000
06.Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) 79 000 000
07.Muut eläkemenot (arviomääräraha) 77 660 000
10. Valtiontalouden tarkastusvirasto (020) 14 026 100
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 12 592 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 1 296 100
70.Kaluston hankkiminen 138 000
18. Verohallinto (020) 1 144 455 600
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 718 158 600
09.Pysyvät neuvottelu- ja lautakunnat (arviomääräraha) 19 000 000
21.Veronkantopalkkiot ja muut veronkantokustannukset(arviomäärätaha) 60 000 000
22.Veroluokitus (siirtomääräraha) 15 500 000
25.Korvaukset posti- ja telelaitokselle (arviomääräraha) 40 000 000
26.Palautettavien verojen korot sekä oikeudenkäyntikulut veroasioissa (arviomääräraha) 85 500 000
27.Automaattinen tietojenkäsittely 66 500 000
29.Muut kulutusmenot 111 697 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 28 100 000
37. Eräät hinnanerokorvaukset (670) 810 000 000
40.Eräiden valmisteverolakien mukaiset hinnanerokorvaukset (arviomääräraha) 810 000 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle (960) 413 800 000
30.Ahvenanmaan maakunnalle myönnettävä verotaloudellinen tasoitus (arviomääräraha) 396 000 000
31.Ahvenanmaan maakunnalle myönnettävät ylimääräiset määrärahat 14 600 000
32.Kunnallisveron saamatta jäämisen korvaaminen eräissä tapauksissa (arviomäärätaha) 2 500 000
40.Ahvenanmaan ja mantereen välisten tavarakuljetusten kuljetuskustannusten alentaminen (siirtomääräraha) 700 000
40. Tullilaitos (020) 340 846 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 280 895 000
27.Tietojen koneellinen käsittely 6 000 000
29.Muut kulutusmenot 38 326 000
70.Kulkuneuvojen hankkiminen (siirtomääräraha) 2 100 000
71.Kaluston, puhelimien ja muiden välineiden hankkiminen (siirtomääräraha) 5 700 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 7 825 000
50. Suomen rahapaja (020) 38 664 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 6 457 000
22.Raaka-aineet (arviomääräraha) 18 900 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 4 807 000
70.Koneiden hankkiminen (siirtomääräraha) 7 000 000
95.Vanhan vaihtorahan lunastaminen Suomen Pankilta (arviomääräraha) 1 500 000
52. Tilastokeskus (050) 111 857 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 61 375 000
09.Tilastoneuvosto 33 000
21.Määräaikaisselvitykset ja laskennat (siirtomääräraha) 11 465 000
27.Tietojen koneellinen käsittely 9 330 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 10 915 000
29.Muut kulutusmenot 14 359 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 4 380 000
54. Pankkitarkastusvirasto (820) 8 279 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 6 023 000
29.Muut kulutusmenot 2 056 000
70.Kaluston hankkiminen 200 000
56. Taloudellinen suunnittelukeskus (050) 5 029 600
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 3 511 000
09.Talousneuvosto 100 000
29.Muut kulutusmenot 1 318 600
70.Kaluston hankkiminen 100 000
60. Rakennushallinto (050) 356 197 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 330 036 000
29.Muut kulutusmenot 24 471 000
70.Kaluston hankkiminen 1 690 000

Pääluokka 28

64. Eräät valtion kiinteistömenot (050) 727 800 000
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomäärätaha) 225 000 000
11.Valtion virastojen ja laitosten edeltä arvaamattomat vuokramenot (arviomääräraha) 2 000 000
13.Korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha) 119 000 000
21.Otaniemen sähkölaitos (arviomääräraha) 22 000 000
70.Kiinteistöjen työkoneiden ja kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 5 800 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha) 87 000 000
76.Virastotalojen rakentaminen (siirtomääräraha) 161 000 000
88.Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden hankkiminen valtion tarpeisiin (siirtomääräraha) 106 000 000
70. Valtionhallinnon kehittämiskeskus (050) 19 479 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 11 062 000
26.Koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoiminnan erityismenot (siirtomääräraha) 5 050 000
29.Muut kulutusmenot 1 867 000
70.Kaluston ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 1 500 000
80. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot (990) 183 446 000
02.Eräät muut palkat ja palkkiot (arviomääräraha) 38 987 000
03.Ryhmähenkivakuutusta vastaava järjestely (arviomääräraha) 24 000 000
19.Hallinnon kehittämistoiminnan tukeminen (siirtomääräraha) 7 000 000
21.Valtion virastojen ja laitosten puolesta postisiirtoliikkeestä suoritettavat maksut (arviomääräraha) 10 000 000
22.Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha) 5 359 000
23.Työterveyshuollon kehittäminen (siirtomääräraha) 56 700 000
24.Työpaikkaruokailun kehittäminen (siirtomääräraha) 12 700 000
26.Eräät koulutuksen menot (siirtomääräraha 2 100 000
60.Valtion osuus erorahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) 10 600 000
74.Talonrakennushankkeiden kustannusarvioiden tarkistuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 5 000 000
95.Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon eiole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) 3 000 000
96.Edeltä arvaamattomat tarpeet 1 000 000
97.Tileistä poistot (arviomääräraha) 5 000 000
98.Eräät virastojen hoitomenot (arviomääräraha) 2 000 000
82. Valtion investointirahasto (840) 1 735 000 000
83.Valtion investointirahaston ulkomaan rahan määräisten varojen siirtäminen lainaksi Postipankille ja Kehitysaluerahasto Oy:lle (arviomääräraha) 585 000 000
88.Pääomasijoitus Postipankkiin (arviomääräraha) 1 150 000 000
83. Kansainvälinen Jälleenrakennuspankki (040) 17 000 000
66.Osuus Kansainvälisen Jälleenrakennuspankin osakepääoman korottamisesta (arviomääräraha) 17 000 000
84. Pohjoismaiden Investointipankki (840) 15 800 000
88.Osuus Pohjoismaiden Investointipankin peruspääoman korottamisesta (arviomääräraha) 15 800 000
85. Kansainväliset rahoitusyhteisöt (040) 150 040 000
66.Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) 145 000 000
68.Suomen osuus Kansainvälisen rahoitusyhtiön osakepääoman korottamisesta (arviomääräraha) 4 400 000
69.Suomen maksuosuus Länsipohjola-rahaston pääomasta (arviomääräraha) 640 000
87. Asuntosäästöpalkkiot (540) 58 000 000
53.Asuntosäästöpalkkiot (arviomääräraha) 58 000 000
90. Valtion painatuskeskus (050)
21.Käyttömenot (arviomääräraha) 179 056 000
Käyttömenot (21): 179 056 000
70.Koneiden ja kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 17 500 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 7 713 000
Sijoitusmenot (70-74): 25 213 000
92. Valtion tietokonekeskus (050)
21.Käyttömenot (arviomääräraha) 370 300 000
Käyttömenot (21): 370 300 000
70.Koneiden ja välineiden hankkiminen (siirtomääräraha) 70 000 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 2 400 000
88.Osakkeiden ja kiinteistöjen hankkiminen (siirtomääräraha) 5 500 000
Sijoitusmenot (70-88): 77 900 000
94. Valtion ravitsemiskeskus (050)
21.Käyttömenot (arviomäärätaha) 313 770 000
Käyttömenot (21): 313 770 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 5 000 000
71.Rakennusten kunnostaminen (siirtomääräraha) 80 000
Sijoitusmenot (70-71): 5 080 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut menot (020) 26 871 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomäärätaha) 830 000
25.Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha) 3 786 000
40.Ulkomaan kuorma-autoliikenteen polttoaineen hintaan sisältyvän liikevaihtoveron korvaaminen (arviomääräraha) 7 000 000
50.Sotainvalidien keräysviljan yleisen luovutushinnan ja liikevaihtoverolain säännöksistä johtuvan alemman hinnan välisen hinnaneron korvaaminen 255 000
58.Eräiden kulttuuritapahtumien tukeminen 3 000 000
61.Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) 12 000 000
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 19 624 673 900
01 . Opetusministeriö (210) 38 158 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 31 888 000
29.Muut kulutusmenot 4 470 000
70.Kaluston ja konttorikoneiden hankkiminen (siirtomääräraha) 1 800 000
02. Luterilainen kirkko (310) 10 692 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 7 489 000
29.Muut kulutusmenot 2 573 000
50.Valtionapu Suomen Merimieslähetysseuralle 530 000
51.Valtionavustus raamatunkäännösyksikön työskentelyyn 100 000
05. Ortodoksinen kirkko (310) 5 427 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 3 797 000
29.Muut kulutusmenot 970 000
50.Eräät valtionavut 360 000
51.Valtionavustus Tornion entisen ortodoksisen sotilaskirkon korjaustöitä varten (siirtomääräraha) 200 000
52.Valtionavustus Valamon luostarin kalustohankintoja varten (siirtomääräraha) 100 000
06. Valtion audiovisuaalinen keskus (210) 8 378 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 2 128 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 700 000
29.Muut kulutusmenot 3 050 000
70.Kaluston ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 500 000
10. Korkeakoulut (240) 2 825 992 900
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 1 728 807 900
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 163 000 000
21.Muut opetus- ja tutkimusmenot (siirtomääräraha) 296 380 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 266 100 000
53.Valtionavustus rakennustoimintaan (siirtomääräraha) 350 000
70.Tutkimus- ja opetusvälineiden sekä kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 243 775 000
71.Tutkimus- ja opetusvälineiden sekä kaluston uusiminen käytöstä poistetun tilalle (arviomäätäraha) 2 200 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 125 380 000
11. Valtion harjoittelukoulut (220) 177 571 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 145 741 000
21.Oppilashuolto (arviomäärätaha) 11 250 000
29.Muut kulutusmenot 11 700 000
70.Opetusvälineiden ja kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 2 580 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 6 300 000
12. Kuvataideakatemia (240) 4 606 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 2 496 000
29.Muut kulutusmenot 2 050 000
70.Kaluston ja opetusvälineiden hankkiminen (siirtomääräraha) 60 000
37. Muut korkeakoulumenot (240) 73 007 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 31 922 000
09.Korkeakouluneuvosto 675 000
21.Korkeakoululaitosta koskeva tutkimus- ja kehittämistoiminta 2 600 000
22.Varastokirjaston suunnittelu 400 000
23.Tutkintojen ja opetuksen kehittäminen 6 880 000
24.Korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan kehittäminen 1 500 000
25.Tieteellisten kirjastojen atk-toiminta 2 950 000
26.Opettajien poikkeuskoulutus ja opettajankoulutusyksiköiden opettajien jatko- ja täydennyskoulutus 6 200 000
27.Korkeakoulujen yhteinen atk-toiminta 12 600 000
29.Eräät aineenopettajien koulutuksen menot 3 420 000
50.Oppimateriaalin tuotannon edistäminen 820 000
51.Kesäyliopistojen valtionapu 3 040 000
39. Valtion opintotukikeskus (260) 1 162 807 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 4 349 000
29.Muut kulutusmenot 4 608 000
52.Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) 230 900 000
55.Opintoraha (arviomääräraha) 867 900 000
56.Aikuisopintoraha 30 000 000
57.Valtionavustus korkeakouluopiskelijoiden ruokailukustannusten alentamiseen (arviomääräraha) 24 900 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 150 000
41. Kouluhallitus (210) 44 764 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 31 444 000
22.Suunnittelutoiminta (siirtomääräraha) 3 800 000
23.Oppimateriaalien kehittäminen (siirtomääräraha) 5 000 000
29.Muut kulutusmenot 3 550 000
50.Kodin ja koulun yhteistyö 670 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 300 000
42. Eräät valtion oppilaitokset (220) 36 086 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 19 286 000
29.Muut kulutusmenot 5 600 000
53.Valtionapu rakennustoimintaan (siirtomääräraha) 10 500 000
70.Opetusvälineiden ja kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 700 000
Pääluokka 29
43. Lukiot (220) 1 110 611 000
09.Ylioppilastutkintolautakunnan menot (arviomääräraha) 10 500 000
29.Muut kulutusmenot 1 300 000
30.Valtionosuus lukioiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 098 311 000
32.Lukioiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 300 000
52.Kesälukiotoiminnan tukeminen 200 000
46. Pemskoulut (220) 6 256 630 000
30.Valtionosuus peruskoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 604 365 000
34.Valtionosuus peruskoulujen ja lukioiden perustamiskustannuksiin (arviomäätäraha) 120 000 000
35.Lisäavustus peruskoulujen ylläpitomenoihin (arviomääräraha) 8 000 000
38.Kesäsiirtoloiden valtionapu 765 000
51.Valtionapu Steiner-kouluille (arviomääräraha) 18 400 000
52.Vieraskielisten koulujen valtionapu 2 300 000
55.Valtionapu ulkomailla toimiville peruskoulua vastaaville yksityisille kouluille (arviomääräraha) 2 300 000
81.Rakennuslainat peruskouluille (arviomääräraha) 500 000
50. Eräät opettajankoulutuksen menot (230) 19 239 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 4 619 000
27.Kouluhenkilöstön täydennyskoulutus (siirtomääräraha) 10 800 000
29.Muut kulutusmenot 3 370 000
50.Stipendit ja apurahat 350 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 100 000
51. Lastentarhanopettajaopistot (230) 34 897 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 18 097 000
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 6 065 000
29.Muut kulutusmenot 2 235 000
70.Kaluston ja opetusvälineiden hankkiminen (siirtomääräraha) 2 000 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha) 6 500 000
55. Vammaisten lasten koulut (220) 70 457 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 52 187 000
20.Oppilaiden huolto (arviomääräraha) 9 650 000
29.Muut kulutusmenot 5 600 000
50.Stipendit ja apurahat 220 000
70.Kaluston ja opetusvälineiden hankkiminen (siirtomääräraha) 1 200 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 600 000
56. Kirjastotoimi (280) 518 390 000
28.Kirjastotoimen kehittäminen ja koulutus 200 000
30.Valtionosuus yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomäärätaha) 486 000 000
31.Valtionosuus kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 30 000 000
32.Valtionavustus yhteispohjoismaiseen kirjastotoimintaan 240 000
50.Valtionapu yksityiseen kirjastotoimintaan 50 000
51.Valtionapu kuurojen videotoimintaan 1 600 000
80.Rakennuslainat kirjastoille (arviomääräraha) 300 000
57. Yhteiskunnallinen sivistystyö (250) 587 003 000
30. Valtionosuus ja -avustus kansalais- ja työväenopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 301 271 000
50.Kansanopistojen valtionapu (arviomääräraha) 200 915 000
52. Eräät rakennusavustukset (siirtomääräraha) 12 750 000
54. Valtionapu järjestöjen vapaata sivistystyötä varten 15 517 000
55.Opintokeskusten valtionapu (arviomääräraha) 55 580 000
57.Kansanopistojen sekä kansalais- ja työväenopistojen rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 970 000
58. Näkövammaisten kirjasto (280) 12 265 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 4 405 000
29.Muut kulutusmenot 5 500 000
50.Valtionapu sokeain lehtipalvelun järjestämiseen 1 660 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 700 000
59. Ammattikasvatushallitus (210) 37 312 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 32 992 000
09.Ammattikasvatushallinnon henkilöstön kokoukset ja laskentatoimi. 470 000
29.Muut kulutusmenot 2 850 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 1 000 000
60. Valtion ammatilliset oppilaitokset (230) 1 582 227 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 921 044 000
21.Oppilashuolto (arviomääräraha) 182 760 000
26.Opettajankoulutus 5 700 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 40 820 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 204 150 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 92 200 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 128 905 000
88.Kiinteistöjen hankkiminen (siirtomääräraha) 6 648 000
61. Ammattikasvatushallituksen koulutilat ja metsät (230) 99 121 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 36 771 000
21.Metsien hoito (arviomääräraha) 800 000
22.Puutavaran hankinta ja myynti (arviomääräraha) 2 500 000
24.Maatilatalouden menot (arviomäärätaha) 39 500 000
29.Muut kulutusmenot 1 500 000
70.Irtaimiston hankkiminen (siirtomääräraha) 6 000 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 8 850 000
77.Perusparannukset (siirtomääräraha) 1 400 000
88.Maa-alueiden hankkiminen (siirtomääräraha) 1 800 000
65. Kunnalliset ammatilliset oppilaitokset (230) 1 639 105 000
30. Valtionosuus käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 1 442 205 000
32.Kunnallisten oppilaitosten rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 8 000 000
33.Lisäavustus kunnille oppilaiden matkakustannuksiin 400 000
34.Ylimääräinen valtionavustus kunnallisten ammatillisten oppilaitosten palvelutoimintaan 1 500 000
37.Valtionosuus ja -avustus perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 187 000 000
Pääluokka 29
67. Yksityiset ammatilliset oppilaitokset (230) 248 526 000
50. Valtionavustus käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 148 016 000
51. Valtionapu invalidien ammatillisille oppilaitoksille (arviomäätäraha) 82 210 000
52. Ylimääräinen avustus eräille ammatillista peruskoulutusta antaville oppilaitoksille 2 000 000
53. Yksityisten oppilaitosten rakentamisen korkotuki(arviomääräraha) 1 300 000
57. Valtionavustus perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 15 000 000
69. Ammatillinen kurssitoiminta ja ammatilliset erikoisoppilaitokset (250) 863 628 000
25.Aikuiskoulutuskokeilut 3 900 000
26.Ammatilliset pätevyystutkinnot (arviomääräraha) 2 200 000
27.Työllisyyskoulutus (arviomääräraha) 672 000 000
28.Valtion ammatillisten oppilaitosten muut ammattikurssit 29 200 000
30.Ammatillisten kurssikeskusten huoneistojen hankkimisen korkotuki (arviomääräraha) 300 000
33.Kunnallisten ja yksityisten ammatillisten oppilaitosten muut ammattikurssit 30 000 000
50.Valtionavustus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 78 028 000
51.Ylimääräinen valtionavustus eräille ammatillisille erikoisoppilaitoksille 11 100 000
52.Ammatillisten erikoisoppilaitosten rakentamisen korkotuki (arviomäärätaha) 200 000
57.Valtionavustus ammatillisten erikoisoppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 9 700 000
59.Valtionapu kirjeopiskelua varten 7 000 000
70.Kone- ja kalustohankinnat (siirtomääräraha) 20 000 000
74. Oppisopimuslakiin perustuva ammattikoulutus (230) 179 110 000
08. Keskustoimikunnat (arviomääräraha) 1 050 000
27. Kurssitoiminta (arviomääräraha) 23 500 000
30. Valtionosuus kunnille ja kuntainliitoille (arviomääräraha) 4 560 000
40.Korvaus työnantajille (arviomääräraha) 150 000 000
76. Ammattikasvatuksen muut menot (230) 325 772 000
21.Ammatillisen koulutuksen väliaikainen laajentaminen 210 000 000
22.Harjoittelutoiminnan uudistaminen 12 700 000
23.Tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 1 000 000
24.Oppilasvalinta 7 450 000
25.Oppimateriaalin valmistaminen sekä opetusväline- ja kalustosuunnittelu (siirtomääräraha) 9 800 000
28.Opettajien ja oppilaitosten muun henkilökunnan jatko- ja täydennyskoulutus 30 000 000
29.Muut kulutusmenot 7 150 000
50.Kotitalouden edistäminen 19 962 000
51.Kotiteollisuuden edistäminen 17 650 000
53.Eräät valtionavut 3 360 000
54.Apurahat opettajien käytännön työelämään osallistumista varten 6 700 000
87. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos (270) 2 045 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 1 159 000
29.Muut kulutusmenot 686 000
50.Apurahat 150 000
70.Kaluston hankkiminen 50 000
88. Suomen Akatemia ja tieteen tukeminen (270) 326 863 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 68 624 000
09.Neuvottelukunnat 775 000
29.Muut kulutusmenot 4 847 000
50.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha) 132 000 000
52.Suomen Akatemian apurahat (arviomääräraha) 10 822 000
53.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) 106 515 000
54.Eräät lisäavustukset tieteen tukemiseen 2 780 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 500 000
89. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (270) 8 458 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 4 793 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 600 000
29.Muut kulutusmenot 1 765 000
70.Kaluston ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 1 300 000
90. Taiteen tukeminen (290) 535 296 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 2 433 000
09.Valtion taidetoimikunnat 200 000
21.Suomalaisen kirjan 500-vuotisjuhlavuoden järjestäminen (siirtomääräraha) 800 000
30.Kuntien kulttuuritoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 35 742 000
51.Valtion taiteilija-apurahat (arviomääräraha) 21 901 000
52.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen (arviomääräraha) 376 345 000
53.Eräät lisäavustukset taiteen tukemiseen 9 675 000
54.Musiikkioppilaitosten ja musiikin keskiasteen koulutuksen valtionapu (arviomääräraha) 36 550 000
55.Kirjailijoille ja kääntäjille jaettavat apurahat ja avustukset (arviomääräraha) 15 000 000
57.Elokuvataiteen tukeminen 2 700 000
59.Valtionavustus Åbo Svenska Teatern -nimisen teatterin oimitilojen peruskorjaukseen (siirtomääräraha) 2 000 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 31 950 000
91. Urheilun ja nuorisonkasvatustyön tukeminen (300) 494 325 000
50.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatustyön tukemiseen (arviomäärätaha) 365 900 000
51.Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisonkasvatustyön tukemiseen (arviomääräraha) 122 240 000
52.Urheiluopistojen valtionapu 1 000 000
53.Valtionapu nuorisonkasvatustyöhön 3 960 000
54.Valtionapu urheiluun ja liikuntakasvatustyöhön 225 000
61.Nuorisotyöttömyyden seurausvaikutusten lieventäminen 1 000 000
Pääluokka 29
92. Suomenlinnan hoitomenot (280) 19 751 000
01.Palkkaukset (arviomäätätaha) 6 246 000
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 4 000 000
13.Rakennusten korjaus ja kunnossapito (siirtomääräraha) 3 400 000
29.Muut kulutusmenot 285 000
40.Valtionavustus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomäätäraha) 720 000
70.Laitteiden ja kaluston hankinta (siirtomääräraha) 200 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha) 4 900 000
93. Arkistolaitos (280) 24 972 000
01.Palkkaukset (arviomäärätaha) 16 306 000
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomäätäraha) 4 120 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 350 000
29.Muut kulutusmenot 1 970 000
70.Kaluston ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 600 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 626 000
94. Museovirasto (280) 45 928 000
01.Palkkaukset (arviomäätäraha) 26 689 000
10.Kiinteistöjen käyttö (arviomääräraha) 3 870 000
13.Rakennusten korjaus (siirtomäätätaha) 500 000
21.Tutkimus- ja valvontatoiminta 1 650 000
23.Museotoiminta 1 500 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 000 000
29.Muut kulutusmenot 1 569 000
50.Rakennusten entistämisavustukset (siirtomääräraha) 3 100 000
51.Valtionavustus Arktisen keskuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 900 000
70.Kaluston ja laitteiden hankkiminen (siirtomäätätaha) 800 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 600 000
75.Perusparannukset (siirtomääräraha) 2 200 000
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 550 000
95. Suomen elokuva-arkisto (290) 8 875 000
01.Palkkaukset (arviomäätäraha) 3 215 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 1 460 000
29.Muut kulutusmenot 3 600 000
70.Kaluston ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 600 000
96. Elokuvien tarkastus (820) 1 383 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 1 258 000
29.Muut kulutusmenot 95 000
70.Kaluston ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 30 000
97. Neuvostoliittoinstituutti (030) 2 426 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 2 006 000
29.Muut kulutusmenot 420 000
98. Kansainvälinen yhteistyö (030) 92 605 000
25.Kulttuurisopimuksien ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuvat menot ja kansainvälisen kulttuuriyhteistyön yleismenot (siirtomääräraha) 22 480 000
26.Suomen kielen ja kulttuurin tuntemuksen edistäminen ulkomailla 5 000 000
27.Ulkosuomalaisten koulutus- ja sivistysolojen edistäminen 6 075 000
50.Eräät valtionavut (arviomääräraha) 16 750 000
66.Kansainvälisistä järjestöistä aiheutuvat menot 8 600 000
67.Suomen osuus pohjoismaisesta kulttuuriyhteistyöstä aiheutuvista menoista 29 800 000
70.Kaluston ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 700 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 3 200 000
99. Opetusministeriön hallinnonalan muut menot (210) 89 965 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 2 400 000
09.Neuvottelu- ja toimikunnat 1 600 000
21.Koulunuudistuksen toimeenpanokustannukset 3 820 000
22.Koulutuksen suunnittelu 3 120 000
23.Opetusmenetelmien kehittäminen 1 500 000
24.Automaattisen tietojenkäsittelyn kehittäminen 310 000
25.Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha) 2 000 000
26.Eräät kopiointi- ja nauhoituskorvaukset 8 210 000
28.Lastentarhanopettajien väliaikaisen koulutuksen järjestäminen 9 800 000
50.Eräät valtionavut 8 890 000
51.Valtionavustus työväen- ja seurantalojen korjaukseen (siirtomääräraha) 16 350 000
52.Sivistystyön järjestäminen eräillä työmailla 600 000
53.Valtionavustus Yleisradion opetusohjelmien suunnitteluun 790 000
55.Karjalatalon rakentamisen ylimääräinen avustus lainojen lyhentämiseen 375 000
56.Uskonnollisten lehtien tukeminen 2 450 000
57.Mielipidelehtien tukeminen 2 100 000
71.Tutkimus- ja opetusvälineiden hankkiminen Neuvostoliitosta (siirtomääräraha) 25 650 000
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 466 661 000
01. Maa- ja metsätalousministeriö (650) 23 180 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 18 555 000
09.Neuvottelukunnat 435 000
29.Muut kulutusmenot 3 900 000
70.Kaluston hankkiminen 290 000
08. Maataloushallinto (670) 130 911 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 75 799 000
21.Valtiolle hankituista alueista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 150 000
22.Suunnittelutoimikuntien erillismenot (arviomääräraha) 1 415 000
23.Maatilatilasto 4 150 000
24.Kasvintarkastustoiminnan erillismenot (arviomääräraha) 1 650 000
25.Torjunta-aineiden tarkastustoiminnan erillismenot (arviomääräraha) 224 000
29.Muut kulutusmenot 12 954 000
30.Valtionapu maatalouslautakuntien menoihin sekä korvaukset maataloustuen jako- ja valvontatehtävistä Ahvenanmaalla (arviomääräraha) 29 559 000
41.Eräät korvaukset ja maksut (arviomääräraha) 1 710 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 3 300 000
10. Valtion maatalouskemian laitos (660) 9 687 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 7 631 000
29.Muut kulutusmenot 1 456 000
70.Kaluston hankkiminen 600 000
12. Valtion siementarkastuslaitos (660) 9 466 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 7 256 000
27.Asiakkaiden puolesta suoritettavat takaisin perittävät menot (arviomääräraha) 150 000
29.Muut kulutusmenot 860 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 200 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 000 000
14. Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos (660) 7 638 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 5 221 000
29.Muut kulutusmenot 1 817 000
70.Kaluston ja koneiden hankkiminen (siirtomääräraha) 400 000
77.Maanrakennustyöt (siirtomääräraha) 200 000
15. Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos (660) 8 926 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 5 876 000
27.Asiakkaitten puolesta suoritettavat takaisin perittävät menot (arviomääräraha) 50 000
29.Muut kulutusmenot 2 600 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 400 000
16. Valtion maitotalouden tutkimuslaitos (660) 9 896 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 3 291 000
29.Muut kulutusmenot 6 285 000
70.Kaluston hankkiminen 320 000
17. Valtion hevosjalostuslaitos (660) 14 011 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 2 011 000
29.Muut kulutusmenot 2 000 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 1 000 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 8 000 000
77.Maanparannustyöt (siirtomääräraha) 1 000 000
29. Valtion viljavarasto (670) 31 430 000
61.Siirto siementuotannon edistämisvaroihin (arviomääräraha) 930 000
64.Viljan ja nurmikasvien siementen varmuusvarastoinnista aiheutuvien kustannusten korvaaminen 30 500 000
30. Maatalouden neuvontatyön tukeminen (670) 138 896 000
40.Maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen 62 580 000
41.Karjanjalostuksen ja sikatalouden kehittäminen 7 700 000
43.Siipikarjatalouden kehittäminen 880 000
44.Turkiseläintalouden kehittäminen 1 129 000
45.Hevostalouden edistäminen vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvillä varoilla (arviomääräraha) 30 989 000
46.4H-toiminnan kehittäminen 28 023 000
47.Puutarhatalouden kehittäminen 2 903 000
48.Salaojitustoiminnan edistäminen 400 000
49.Muu neuvontatyön tukeminen 4 292 000
31. Maataloustuotteiden hintatuki (670) 4 201 148 000
40.Maataloustuotteiden markkinoinnin edistäminen ja hintatason vakaannuttaminen (arviomääräraha) 137 000 000
41.Viljelmäkoon mukaan maksettava hintapoliittinen tuki (siirtomääräraha) 593 843 000
42.Alueittainen hintapoliittinen tuki (siirtomääräraha) 594 805 000
43.Muu hintapoliittinen tuki (siirtomääräraha) 874 500 000
44.Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha) 1 430 000 000
45.Sokerintuotannon tukeminen 185 000 000
46.Öljykasvituotannon tukeminen (arviomääräraha) 330 000 000
47.Tärkkelystuotannon tukeminen 56 000 000
Pääluokka 30
32. Maataloustuotteiden vientituki ja tuotannon tasapainottamistoimenpiteet (670) 2 118 200 000
40.Maataloustuotteiden vientituki (arviomääräraha) 1 701 000 000
41.Maataloustuotannon tasapainottamismenot 417 200 000
33. Maatilatalouden rakenteen kehittäminen (670) 907 850 000
40.Nuorten viljelijöiden tukeminen (siirtomääräraha) 135 000 000
41.Maataloustuotteiden varastotilojen rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 3 400 000
42.Valtion osuus luopumiseläkelain mukaisista menoista (arviomääräraha) 198 600 000
44.Avustukset maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämiseen (arviomääräraha) 65 000 000
48.Valtionapu kuivatustöihin (siirtomääräraha) 5 000 000
49.Maatalouden korkotukilainojen menot (arviomääräraha) 105 850 000
60.Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon 390 000 000
83.Lainat kuivatustöihin (siirtomääräraha) 5 000 000
34. Muut maatalouden menot (670) 173 418 000
40.Eräät kuljetus- ja rahtiavustukset (siirtomääräraha) 43 000 000
41.Valtionapu karjantarkkailuyhdistyksille ja sonninpitoyhtymille (arviomääräraha) 28 543 000
42.Hukkakauran torjunnasta aiheutuvat korvaukset (arviomääräraha) 14 000 000
43.Satovahinkojen johdosta myönnettävien korkotukilainojen menot (arviomääräraha) 71 200 000
44.Avustukset maatilakiinteistöjen ja kasvihuoneviljelmien kotimaista energiaa käyttävien lämmitysjärjestelmien rakentamiseen ja uusimiseen (siirtomääräraha) 8 000 000
45.Maatalouden eräiden tuotantotarvikkeiden varmuusvarastointi 750 000
46.Metsämarjojen ja sienien varastoinnin tukeminen (siirtomääräraha) 900 000
47.Kasvinjalostustoiminnan edistäminen (arviomääräraha 6 025 000
48.Aggregaattiavustukset (siirtomääräraha) 1 000 000
35. Metsästys ja porotalous (690) 59 482 000
26.Suomen, Neuvostoliiton, Norjan ja Ruotsin välisistä porosopimuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 10 000
40.Riistanhoitomaksut riistanhoidon edistämiseen (arviomääräraha) 25 404 000
41.Luonnonvaraisten eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) 26 100 000
45.Porotalouden tukeminen 2 500 000
46.Paliskuntain yhdistys (arviomääräraha) 2 168 000
47.Poroaitojen kunnossapito (arviomääräraha) 2 900 000
48.Valtionapu eräiden poronhoidosta aiheutuvien kustannusten alentamiseksi 400 000
37. Kalatalous (690) 84 449 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 3 697 000
23.Alueellinen kalataloussuunnittelu ja kalatalouden kehittäminen (siirtomääräraha) 2 170 000
25.Kalakannan hoitovelvoitteet ja kalatalousselvitykset (arviomääräraha) 3 520 000
26.Tenojoen ja Inarin kalakantojen kehittäminen, kalastuksen valvonta ja kalataloustutkimukset (arviomääräraha) 1 685 000
29.Muut kulutusmenot 2 350 000
41.Kalastuslain mukaiset maksut (arviomääräraha) 23 125 000
42.Kalastuksesta saatavan tulon vakaannuttaminen ja kalansaaliin käytön edistäminen (siirtomääräraha) 25 400 000
44.Kalastusvakuutustoiminta (arviomääräraha) 4 100 000
47.Kalatalouden korkotukilainojen menot (arviomääräraha) 4 240 000
48.Eräät korvaukset ja maksut 550 000
49.Kalastusalan järjestöjen toiminnan tukeminen 10 492 000
70.Kaluston hankkiminen 420 000
77.Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha) 2 700 000
38. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (690) 67 807 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 19 230 000
14.Kalanviljelylaitosten lammikkoalueiden ja vesitysjärjestelmien sekä luonnonravintolammikoiden kunnossapito (siirtomääräraha) 500 000
23.Valtion kalanviljelytoiminta 6 000 000
24.Arvokalojen sopimuskasvatustoiminta (siirtomääräraha) 11 170 000
27.Maksullisten tilaustöiden erillismenot (arviomääräraha) 1 600 000
29.Muut kulutusmenot 6 647 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 2 000 000
74.Kalanviljelylaitosten rakennustyöt (siirtomääräraha) 19 610 000
75.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 050 000
40. Vesivarojen käyttö (560) 100 660 000
14.Vesistöjen hoito (siirtomääräraha) 4 350 000
15.Vesioikeudellisilla lupapäätöksillä määrätyt hoitovelvoitteet (siirtomääräraha) 5 650 000
23.Vesien käytön suunnittelu ja valvonta (siirtomääräraha) 3 060 000
30.Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 21 000 000
31.Avustukset yhdyskuntien vedenhankinta- ja viemäröintitoimenpiteisiin (siirtomääräraha) 27 000 000
77.Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha) 39 600 000
50. Yleismetsätalous (680) 49 746 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 10 581 000
21.Metsien erityiskäyttö 1 900 000
23.Metsien palosuojelu 1 600 000
24.Metsähallituksen metsänjalostustyöt (siirtomääräraha) 5 000 000
29.Muut kulutusmenot 2 913 000
40.Valtionapu Työtehoseuralle metsätalouden rationalisoimistyön tukemiseen 3 390 000
41.Valtionapu Metsänjalostussäätiölle metsäpuiden jalostustoimintaan 10 524 000
43.Iijoen vesistön vanhoista uittoväylätöistä aiheutuvat korvaukset (siirtomääräraha) 5 000 000
50.Eräät metsätaloudelliset valtionavut 3 088 000
51.Siemenviljelyssiemenen hinnanalennuskorvaus (siirtomääräraha) 2 550 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 200 000
77.Yleiset uittoväylätyöt (siirtomääräraha) 3 000 000
Pääluokka 30
58. Yksityismetsätalous (680) 603 392 000
41.Valtionapu keskusmetsälautakunnille 20 614 000
42.Valtionapu metsälautakunnille 258 278 000
44.Valtionapu metsänparannustöihin (siirtomääräraha) 159 500 000
83.Metsänparannuslainat (siirtomääräraha) 165 000 000
60. Maanmittaushallinto (550) 341 441 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 227 989 000
09.Neuvottelukunnat 51 000
21.Kartastotyöt (arviomääräraha) 22 740 000
22.Kiinteistötoimitukset (arviomääräraha) 23 600 000
24.Kiinteistörekisterin muodostaminen 4 100 000
25.Maksullisten tilaustöiden erillismenot (arviomääräraha) 10 761 000
29.Muut kulutusmenot 26 200 000
41.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) 14 000 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 12 000 000
65. Geodeettinen laitos (550) 7 748 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 3 118 000
21.Mittaus- ja tutkimustyöt 1 680 000
22.Maksullisten tilaustöiden erillismenot (arviomääräraha) 73 000
29.Muut kulutusmenot 1 677 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 1 200 000
70. Maatalouden tutkimuskeskus (660) 102 211 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 54 282 000
21.Tutkimustoiminnan yleiskustannukset 8 800 000
22.Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) 1 233 000
23.Tervetaimiaseman tuotantotoiminnan menot (arviomääräraha) 397 000
24.Kasvinjalostustoiminta (siirtomääräraha) 2 800 000
25.Maksullisten tilaustöiden erillismenot (arviomääräraha) 2 900 000
26.Maatalouden sääpalvelu 1 500 000
29.Muut kulutusmenot 12 139 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 5 550 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 12 000 000
77.Maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha) 460 000
88.Maan hankkiminen (siirtomääräraha) 150 000
72. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos (660) 6 631 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 4 061 000
29.Muut kulutusmenot 750 000
40.Maatalouskirjanpitotoiminnan avustaminen 1 640 000
70.Kaluston hankkiminen 180 000
76. Metsäntutkimuslaitos (660) 111 563 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 61 603 000
20.Maksullisten tilaustöiden erillismenot (arviomääräraha) 650 000
22.Puun tuotannon ja hankinnan menot (arviomääräraha) 7 500 000
24.Tutkimuksen yleiskustannukset ja tutkimusalueiden hoito (siirtomääräraha) 9 700 000
29.Muut kulutusmenot 17 610 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 6 800 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 5 800 000
77.Metsien perusparannukset (siirtomääräraha) 1 400 000
88.Maan hankkiminen (siirtomääräraha) 500 000
80. Eläinlääkintätoimi (670) 21 326 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 17 126 000
25.Eläintautien ehkäiseminen ja muu eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) 3 200 000
29.Muut kulutusmenot 600 000
30.Eräät valtionosuudet (arviomääräraha) 50 000
50.Valtionapu eläinsuojelutyöhön 300 000
70.Kaluston ja laitteiden hankkiminen 50 000
84. Valtion eläinlääketieteellinen laitos (670) 42 507 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 12 853 000
24.Ulkomaiset seerumit ja rokotusaineet (arviomääräraha) 17 000 000
27.Maksullisten tilaustöiden erillismenot (arviomääräraha) 44 000
29.Muut kulutusmenot 6 700 000
70.Kaluston ja tutkimusvälineiden hankkiminen (siirtomääräraha) 2 500 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 3 410 000
90. Valtion margariinitehdas (850)
05.Eläkkeet(arviomääräraha 1 100 000
22.Käyttömenot (arviomääräraha) 35 608 000
Käyttömenot (05-22): 36 708 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 200 000
Sijoitusmenot (70): 200 000
92. Maanmittaushallituksen karttapanio (550)
21.Käyttömenot (arviomääräraha) 36 494 000
Käyttömenot (21): 36 494 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 1 550 000
Sijoitusmenot (70): 1 550 000
Pääluokka 30
95. Metsähallituksen metsät (680)
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 82 070 000
05.Eläkkeet (arviomääräraha) 80 000 000
21.Liiketoiminnan käyttömenot (arviomääräraha) 690 000 000
24.Verot ja metsänhoitomaksut (arviomääräraha) 70 000 000
Käyttömenot (01-24): 922 070 000
70.Koneiden ja kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 12 500 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 2 400 000
77.Teiden rakentaminen ja metsäojitukset (siirtomääräraha) 21 000 000
88.Maan hankkiminen (siirtomääräraha) 7 000 000
Sijoitusmenot (70-88): 42 900 000
98. Maatalouden tutkimuskeskuksen liiketoiminta (660)
05.Eläkkeet (arviomääräraha) 260 000
22.Jokioisten siemenkeskus (arviomääräraha) 14 420 000
24.Siemenperunakeskuksen tuotantotoiminnan menot (arviomääräraha) 19 100 000
Käyttömenot (05-24): 33 780 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 770 000
77.Maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha) 25 000
Sijoitusmenot (70-77): 795 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot (650) 37 596 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 1 500 000
09.Pysyvät neuvottelu- ja toimikunnat 456 000
20.Eräät luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät tutkimukset (siirtomääräraha) 1 900 000
24.Happamoitumistutkimus (siirtomääräraha) 5 200 000
25.Kansainvälinen yhteistyö 11 890 000
26.Biotekniikan tutkimus 4 000 000
27.Maataloudelliset yhteistutkimukset (siirtomääräraha) 5 900 000
28.Metsätaloudelliset yhteistutkimukset (siirtomääräraha) 4 700 000
29.Kalataloudelliset yhteistutkimukset (siirtomääräraha) 1 000 000
41.Vuotoksen alueen kehittäminen (siirtomääräraha) 1 000 000
50.Eräät valtionavut 50 000

Pääluokka 31

31. LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 635 646 800
01. Liikenneministeriö (710) 23 442 500
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 17 334 500
09.Neuvottelu- ja toimikunnat 500 000
29.Muut kulutusmenot 688 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 920 000
24. Tiet (720) 4 503 079 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 395 779 000
14.Yleisten teiden kunnossapito (siirtomääräraha) 1 640 000 000
29.Muut kulutusmenot 63 500 000
31.Valtionapu kunnille paikallisteiden aiheuttamista menoista 3 100 000
33. Korvaukset katujen kestopäällystämisestä (arviomääräraha) 2 500 000
34.Valtionapu katujen rakentamiseen (siirtomääräraha) 46 500 000
35.Katumaksulain mukaiset korvaukset (arviomääräraha) 54 000 000
50.Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon (arviomääräraha) 95 000 000
51.Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen (siirtomääräraha) 28 000 000
52.Tielain mukainen korkotuki (arviomääräraha) 100 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 170 000 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 24 600 000
77.Yleisten teiden tekeminen (siirtomääräraha) 1 790 000 000
78.Ulkopuolisille tehtävät työt (arviomääräraha 67 000 000
88.Maa-alueiden hankinta ja tielain mukaiset korvaukset (arviomääräraha) 123 000 000
27. Vesitiet (730) 82 067 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 19 499 000
09.Saimaan kanavan hoitokunta (arviomääräraha) 630 000
14.Käyttö ja kunnossapito (siirtomääräraha) 21 000 000
29.Muut kulutusmenot 3 558 000
31.Veneilysatamien rakentamisen valtionapu (siirtomääräraha) 1 300 000
40.Keskuskalasatamien rakentamisen valtionapu (siirtomääräraha) 1 500 000
42.Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 2 500 000
43.Tahkoluodon syväsataman rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) 1 600 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 2 500 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 4 330 000
77.Vesitietyöt (siirtomääräraha) 23 350 000
88.Vesitiealueiden hankkiminen (siirtomääräraha) 300 000
40. Autorekisterikeskus (720) 172 511 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 106 780 000
29.Muut kulutusmenot 35 031 000
50.Valtionavut ajoharjoitteluratojen rakentamiseksi (siirtomääräraha) 2 000 000
70.Kalusto- ja laitehankinnat (siirtomääräraha) 10 400 000
74.Katsastusasemien rakentaminen (siirtomääräraha) 18 000 000
88.Maa-alueiden hankkiminen (siirtomääräraha) 300 000
47. Ilmailuhallinto (740) 376 497 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 128 568 000
14.Kunnossapito- ja käyttömenot (siirtomääräraha) 128 000 000
21.Ilmailuhallinnon toimesta ulkopuolisille suoritettavat työt (arviomääräraha) 9 000 000
29.Muut kulutusmenot 10 099 000
41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon 5 000 000
50.Eräät valtionavut ilmailutoiminnan ylläpitämiseen 900 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 45 000 000
71.Integroitu lennonvarmistusjärjestelmä (siirtomääräraha) 25 000 000
74.Lentokenttien talonrakennustyöt (siirtomääräraha 7 430 000
77.Lentokenttien rakentaminen (siirtomääräraha) 17 000 000
88.Lentokenttien maanlunastukset (siirtomääräraha) 500 000
50. Ilmatieteen laitos (830) 92 381 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 51 336 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 4 670 000
29.Muut kulutusmenot 24 875 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 11 500 000
55. Tietoliikenteen korvaukset ja avustukset (760) 482 310 000
21. Korvaus merenkulun viestintäpalvelusten tuottamisesta 1 560 000
22. Korvaus radiotoiminnan valvonnasta (arviomääräraha) 400 000
41.Sanomalehdistön tukeminen 102 250 000
42.Lehdistön yleinen kuljetustuki 350 000 000
43.Uutis- ja tietotoimistotuki 5 300 000
44.Sanomalehtien yhteisjakelun tukeminen (siirtomääräraha) 10 000 000
52.Valtionavustus televisio-ohjelmien välityskokeilun kustannuksiin Suur-Tukholman alueella (siirtomääräraha) 5 000 000
53.Vammaisten tiedonsaannin tuki (siirtomääräraha) 300 000
54.Ruotsin televisio-ohjelman siirtoverkon rakentaminen Etelä-Suomeen(siirtomääräraha) 7 500 000
Pääluokka 31
56. Korvaukset posti- ja telelaitokselle valtion virkalähetyksistä (050) 150 000 000
23.Korvaus virkalähetysoikeuden käytöstä postiliikenteessä (arviomääräraha) 113 000 000
24.Korvaus erityispalveluina toimitettavista virkalähetyksistä ja postiennakkolähetyksistä (arviomääräraha) 37 000 000
57. Joukkoliikenteen korvaukset ja avustukset (750) 231 300 000
30.Valtionapu joukkoliikenteen kehittämiseen ja säilyttämiseen (siirtomääräraha) 84 000 000
31.Valtionavustus tasoristeysten poistamisjärjestelyihin (siirtomääräraha) 5 000 000
33.Tahkoluodon radan rakentamisen korkotuki (siirtomääräraha) 800 000
34.Valtionavustus Kontula- Mellunmäki metroradan rakentamiseen (siirtomääräraha) 7 000 000
40.Eräät Valtionrautateille maksettavat korvaukset 28 000 000
41.Tavaraliikenteen alennuskuljetuskorvaukset 32 000 000
42.Linja-autojen linjaliikenteen tuki (siirtomääräraha) 20 000 000
50.Henkilöliikenteen alennuskuljetuskorvaukset (arviomääräraha) 54 500 000
85. Sijoitukset valtionenemmistöisiin osakeyhtiöihin (740) 40 000 000
88.Finnair Oy:n osakepääoman korottaminen (siirtomääräraha) 40 000 000
90. Valtionrautatiet (750) 01.Palkkaukset (arviomääräraha) 2 413 059 300
05.Eläkkeet (arviomääräraha) 1 246 500 000
14.Radanpito (arviomääräraha) 116 100 000
22.Liikenteen hoito (arviomääräraha) 846 300 000
28.Ulkopuolisille suoritettavat työt (arviomääräraha) 86 600 000
29.Muut käyttömenot (arviomääräraha) 85 350 000
Käyttömenot (01-29):4 793 909 300
Käyttötulot (14.01.01-07):310 700 000
Käyttö talouden lisärahoitustarve 1 483 209 300
60.Siirto Valtionrautateiden uudistusrahastoon 56 600 000
70.Työkoneiden, autojen yms. kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 79 500 000
72.Sähkölaitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 102 700 000
73.Vetokaluston ja vaunuston hankkiminen ja valmistus (siirtomääräraha) 153 900 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 76 000 000
78.Ratojen parantaminen (siirtomääräraha) 288 400 000
88.Maa-alueet ja finanssisijoitukset (siirtomääräraha) 11 500 000
Sijoitusmenot ja siirto uudistusrahastoon (60-88):768 600 000
94. Posti- ja telelaitos (760)
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 3 528 797 500
05.Eläkkeet (arviomääräraha) 602 000 000
10.Rakennusten ja huoneistojen käyttö ja kunnossapito (arviomääräraha) 341 000 000
11.Televerkkojen käyttö ja kunnossapito (arviomääräraha) 530 000 000
12.Moottoriajoneuvojen ja postivaunujen käyttö ja kunnossapito sekä autovarikkotoiminta (arviomääräraha) 118 000 000
22.Postiliikenteen hoito (arviomääräraha) 195 000 000
29.Muut käyttömenot (arviomääräraha) 285 000 000
Käyttömenot (01-29):599 797 500
60.Siirto posti- ja telelaitoksen uudistusrahastoon 60 000 000
70.Kaluston, koneiden ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 148 000 000
71.Televerkkojen kehittäminen (siirtomääräraha) 900 000 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 101 350 000
88.Tonttien sekä huoneisto-osakkeiden hankinta (siirtomääräraha) 14 000 000
Sijoitusmenot ja siirto uudistusrahastoon (60-88):1 223 350 000
95. Posti- ja telelaitoksen konepajat (760)
22.Turun Asennuspaja (arviomääräraha) 37 400 000
23.Keskusautokorjaamo (arviomääräraha) 17 300 000
Käyttömenot (22-23):54 700 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 400 000
Sijoitusmenot (70):400 000
99. Liikenneministeriön hallinnonalan muut menot (710) 6 500 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 250 000
22.Tutkimus ja suunnittelu (siirtomääräraha) 5 100 000
40.Eräät valtionavut 1 150 000

Pääluokka 32

32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 418 990 000
01 . Kauppa- ja teollisuusministeriö (810) 51 220 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 39 420 000
29.Muut kulutusmenot 10 800 000
70.Kaluston hankkiminen 1 000 000
02. Teollisuuspiirit (810) 25 155 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 16 305 000
28.Maksullinen palvelutoiminta 1 000 000
29.Muut kulutusmenot 7 150 000
70.Kaluston hankkiminen 700 000
04. Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (170) 3 201 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 1 893 000
09.Suunnittelukunta 130 000
29.Muut kulutusmenot 1 120 000
70.Kaluston hankkiminen 58 000
06. Varmuusvarastointi (170) 7 500 000
41.Korkotuki turvavarastojen perustamiseen ja ylläpitämiseen (arviomääräraha) 6 000 000
42.Turvavarastoinnin varastointiavustus 1 500 000
09. Merenkulun edistäminen (730) 30 400 000
21.Merenkulun elinkeino- ja liikennepolitiikkaa koskeva tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 400 000
40.Vesikuljetuskaluston hankintojen korkotuki (arviomääräraha) 2 000 000
41.Avustus pientonniston korkomenojen alentamiseen (siirtomääräraha) 5 000 000
42.Avustus ulkomaanliikenteen lastialusten korkokustannusten alentamiseksi (siirtomääräraha) 23 000 000
10. Merenkulkulaitos (730) 617 519 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 268 424 000
09.Neuvottelu- ja toimikunnat 67 000
28.Merenkulkualan tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 600 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 126 653 000
40.Saaristoliikenteen avustaminen 1 300 000
41.Korkotuki saaristolaisten kulkuyhteyksiä hoitaville liikennöitsijöille myönnettävistä lainoista (arviomääräraha) 25 000
50.Lästimaksuista suoritettavat valtionavustukset (arviomääräraha) 2 900 000
70.Kaluston ja teknillisten laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 8 300 000
71.Alusten ja muiden kulkuvälineiden hankkiminen (siirtomääräraha) 165 000 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 4 800 000
77.Turvalaitteiden rakentaminen ja väylätyöt (siirtomääräraha) 34 300 000
79.Muut maa- ja vesirakennustyöt (siirtomääräraha) 5 150 000
28. Elinkeinohallitus (820) 29 482 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 18 002 000
09.Neuvottelukunnat 300 000
21.Eräät elinkeinovalvonnan ja kuluttaja-asiain menot 3 650 000
29.Muut kulutusmenot 2 870 000
31.Valtionosuus kuluttajaneuvonnan järjestämiseen kunnissa (arviomääräraha) 3 475 000
50.Valtionavustus kuluttajajärjestöille 825 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 360 000
30. Kilpailuasiamiehen toimisto (820) 983 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 725 000
29.Muut kulutusmenot 250 000
70.Kaluston hankkiminen 8 000
31. Kuluttajansuoja (820) 6 970 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 4 650 000
09.Kuluttajavalituslautakunta 310 000
29.Muut kulutusmenot 1 845 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 165 000
32. Patentti- ja rekisterihallitus (820) 56 301 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 41 876 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 11 110 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 3 315 000
34. Lisenssivirasto (820) 5 318 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 3 538 000
29.Muut kulutusmenot 1 580 000
70.Kaluston hankkiminen 200 000
39. Teknillinen tarkastuskeskus (820) 48 757 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 33 877 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 11 080 000
70.Kaluston, koneiden ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 3 800 000
40. Geologian tutkimuskeskus (830) 190 852 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 90 565 000
09.Valtuuskunta 11 000
21.Eräät tutkimustoiminnan menot (siirtomääräraha) 43 076 000
28.Maksullinen palvelutoiminta (arviomääräraha) 2 650 000
29.Muut kulutusmenot 7 150 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 9 400 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 38 000 000
42. Valtion teknillinen tutkimuskeskus (830) 260 342 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 118 052 000
09.Valtuuskunta 10 000
21.Eräät tutkimustoiminnan menot (siirtomääräraha) 23 110 000
29.Muut kulutusmenot 30 260 000
70.Koneiden ja kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 36 000 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 51 410 000
88.Toimitilojen ostaminen 1 500 000
89.Teknisen tutkimuksen vientiä harjoittavan valtionenemmistöisen VTT Technology Oy:n toiminnan vakinaistaminen
43. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen maksullisen tutkimuspalvelut (830). 355 077 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 211 077 000
21.Eräät tutkimustoiminnan menot (siirtomääräraha) 100 000 000
22.Esitutkimuksista ja riskeistä aiheutuvat menot 14 000 000
70.Koneiden ja kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 30 000 000
44. Teknologian kehittämiskeskus (830) 514 726 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 15 876 000
09.Teknologian valtuuskunta 10 000
21.Tavoitetutkimustoiminta (siirtomääräraha) 161 400 000
29.Muut kulutusmenot 14 100 000
40.Avustukset teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan (siirtomääräraha) 145 000 000
42.Avustukset teknologia- ja tietotekniikkakeskuksille (siirtomääräraha) 11 200 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 2 140 000
83.Teollisuuden tuotekehityslainat (siirtomääräraha) 165 000 000
46. Teknisen ja kaupallisen tutkimuksen tukeminen (830) 40 010 000
21.Ulko- ja kotimaankauppaan liittyvä tutkimustoiminta (siirtomääräraha) 4 500 000
22.Kansainvälinen tekninen yhteistyö (siirtomääräraha) 13 500 000
23.Julkisten palvelujen asiantuntemuksen vienti (siirtomääräraha) 1 700 000
24.Jäänmurtamislaboratorion käyttäminen 2 240 000
25.Kansallisten mittauspaikkojen toiminnan kehittäminen (siirtomääräraha) 2 000 000
41.Avustukset teollisuuden kehittämistä edistäville yhteisöille 10 570 000
43.Ulkomaisen harjoittelun tukeminen (siirtomääräraha) 2 000 000
44.Avustukset taitotiedon lisäämishankkeisiin 3 500 000
47. Merentutkimuslaitos (830) 57 191 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 8 310 000
29.Muut kulutusmenot 11 881 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 2 000 000
71.Alusten hankkiminen (siirtomääräraha) 35 000 000
48. Teollisuussihteerit (830) 21 656 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 13 706 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 7 650 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 300 000
49. Kehitysaluerahasto Oy (840) 353 400 000
42.Kehitysaluerahasto Oy:lle maksettava korkotuki (arviomääräraha) 1 400 000
43.Luotto- ja kurssitappioiden korvaaminen (arviomääräraha) 62 000 000
44.Avustus Kehitysaluerahasto Oy:lle kehitysyhtiöiden osakkeiden merkitsemistä varten 10 000 000
45.Tutkimustoiminnan tukeminen (siirtomääräraha) 30 000 000
83.Laina Kehitysaluerahasto Oy:lle 250 000 000
50. Teollisuuden edistäminen (850) 608 922 000
09.Neuvottelukunnat 250 000
23.Teollistamistutkimukset (siirtomääräraha) 2 000 000
24.Yrittäjäkoulutus ja -neuvonta 18 000 000
30.Valtionosuus ja -avustus kuntien elinkeinoasiamiesten palkkaukseen (arviomääräraha) 25 572 000
40.Valtionavustus pienen ja keskisuuren teollisuuden edistämisjärjestöille 3 560 000
41.Kaivannaisteollisuuden edistäminen 25 700 000
42.Valtionavustus Kotimaisen Työn Liitto ry:lle 2 540 000
43.Pienen ja keskisuuren teollisuuden kehittämishankkeiden tukeminen (siirtomääräraha) 5 300 000
47.Valtionavustus eräisiin pienten ja keskisuurten yritysten neuvonta- ja koulutushankkeisiin 1 000 000
48.Liikevaihtoveron huojennusta vastaavat avustukset kunnille ja kiinteistöyrityksille (siirtomääräraha) 29 000 000
49.Neste Oy:n maakaasuverkon ensimmäisen laajennusvaiheen rahoittamislainojen korkotuki (arviomääräraha) 40 000 000
60.Siirto valtiontakausrahastoon (arviomääräraha) 20 000 000
88.Osakehankinnat (siirtomääräraha) 407 000 000
90.Valvilla Oy:n tukeminen (arviomääräraha) 29 000 000
51. Tuotantotoiminnan alueellinen edistäminen (850) 548 037 000
21.Malminetsintää ja malmiesiintymien hyödyntämistä palveleva geologinen ja tekninen tutkimus kehitysalueilla 3 000 000
41.Kehitysalueluottojen korkotuki (arviomääräraha) 25 000
42.Avustus Kemira Oy:n turveammoniakkitehtaan rakentamislainojen korkokustannuksiin (siirtomääräraha) 13 000 000
43.Avustus Kemira Oy:lle nitroselluloosatuotannon uudistamiseksi Vihtavuoren tehtailla 18 000 000
45.Eräiden kehitysalueilla sijaitsevien hankkeiden korkotuki (arviomääräraha) 19 700 000
46.Vaikeuksissa olevien teollisuusalueiden tukikokeilut (siirtomääräraha) 4 000 000
48.Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) 138 312 000
49.Kehitysalueiden tuotantotoiminnan tukeminen ja pienyritystoiminnan tuki (arviomääräraha) 350 000 000
88.Osallistuminen kehitysyhtiöiden osakkeiden merkitsemiseen (siirtomääräraha) 2 000 000
55. Energiatalous (860) 182 015 000
09.Neuvottelukunnat 165 000
21.Eräät energiahuollon tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatoiminnan menot (siirtomääräraha) 73 800 000
27.Energiatiedotus ja neuvontatoiminta 6 050 000
40.Investointiavustukset kotimaisen energian tuotannon ja energiansäästön edistämiseen (arviomääräraha) 50 000 000
41.Avustukset maaseudun sähköistämiseen (siirtomääräraha) 12 000 000
42.Avustukset energiataloudellisen tutkimuksen ja koetoiminnan edistämiseen (siirtomääräraha) 30 500 000
45.Energiansäästöinvestointien, kotimaisten polttoaineiden tuotanto- ja käyttöinvestointien sekä maakaasun jakelu- ja käyttöinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 8 500 000
46.Avustukset turve- ja puuraaka-ainevarojen hyväksikäytön edistämiseen 1 000 000
61. Kotimaankaupan edistäminen (870) 12 700 000
40.Haja-asutusalueiden vähittäiskaupan korkotuki (arviomääräraha) 3 200 000
41.Haja-asutusalueiden vähittäiskaupan investointiavustus (arviomääräraha) 4 500 000
42.Valtionavustus haja-asutusalueiden kauppapalvelujen saavutettavuuden turvaamiseksi (arviomääräraha) 5 000 000
80. Matkailun edistämiskeskus (870) 65 673 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 16 114 000
09.Matkailuasiain neuvottelukunta 21 000
21.Eräät matkailun edistämistoiminnan menot 29 245 000
27.Matkailutoimistojen muut kulutusmenot (arviomääräraha) 10 242 000
29.Muut kulutusmenot 3 791 000
40.Valtionavustus matkailun edistämistoimintaan 5 800 000
70.Kaluston hankkiminen 460 000
85. Ulkomaankaupan edistäminen (880) 290 660 000
29.Muut kulutusmenot 1 550 000
40.Valtionavustus viennin edistämiseen (siirtomääräraha) 139 000 000
41.Valtionavustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille 11 910 000
45.Valtionavustus Suomen Ulkomaankauppaliitto r.y:lle 15 800 000
46.Valtionavustus pienille ja keskisuurille yrityksille uuden vientihenkilöstön palkkaamiseen (siirtomääräraha) 3 400 000
47.Korkotuki Suomen Vientiluotto Oy:lle (arviomääräraha) 66 000 000
60.Siirrot rahastoihin (arviomääräraha) 1 000 000
84.Lainat viennin edistämiseen (siirtomääräraha) 52 000 000
90. Valtion hankintakeskus (050)
21.Käyttömenot (arviomääräraha) 53 725 000
Käyttömenot (21):53 725 000
70.Koneiden ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 6 000 000
72.Vuokralle annettavien ajoneuvojen hankinta 10 000 000
Sijoitusmenot (70-72):16 000 000
99. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut menot (810) 18 923 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 400 000
09.Neuvottelu- ja toimikunnat (arviomääräraha) 1 142 000
26.Kansainvälinen yhteistyö (arviomääräraha) 17 320 000
95.Maanomistajien osuus puolustusmaksuista (arviomääräraha) 61 000

Pääluokka 33

33. SOSIAALI-JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA. 31 623 165 400
01. Sosiaali- ja terveysministeriö (400) 50 710 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 32 050 000
09.Pysyvät neuvottelu- ja toimikunnat 4 100 000
21.Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5 120 000
29.Muut kulutusmenot 8 340 000
70.Kaluston hankkiminen 1 100 000
03. Työsuojeluhallinto (400) 61 093 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 45 896 000
09.Pysyvät neuvottelu- ja toimikunnat 287 000
22.Kehittämistoiminta 940 000
25.Kansainvälinen yhteistyö 470 000
29.Muut kulutusmenot 12 550 000
70.Kaluston hankkiminen 950 000
06. Työterveyslaitos (450) 107 500 000
50.Valtionapu työterveyslaitoksen menoihin 107 500 000
07. Työsuojelun muut menot (400) 1 055 000
22.Työturvallisuustoimenpiteiden laiminlyömisestä johtuvat toimenpiteet (arviomääräraha) 15 000
51.Avustus työsuojelun tiedotustoimintaa varten 140 000
56.Valtionapu työsuojelukoulutukseen 900 000
10. Työttömyysturvalautakunta (400) 4 129 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 3 099 000
29.Muut kulutusmenot 1 000 000
70.Kaluston hankkiminen 30 000
11. Tarkastuslautakunta (090) 2 910 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 2 710 000
29.Muut kulutusmenot 200 000
12. Työneuvosto (400) 684 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 613 000
29.Muut kulutusmenot 71 000
14. Tapaturmavirasto (400) 36 315 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 25 805 000
29.Muut kulutusmenot 10 240 000
70.Kaluston hankkiminen 270 000
15. Perhekustannusten tasaus (410) 3 616 600 000
30.Valtionosuus kunnille lasten kotona tapahtuvan hoidon tukemiseen (arviomääräraha) 540 000 000
51.Aitiysavustus (arviomääräraha) 44 600 000
52.Lapsilisät (arviomääräraha) 3 014 000 000
53.Avustus sairaan lapsen kuntoutuksesta tai sairaanhoidosta lapsen vanhemmille (siirtomääräraha) 18 000 000
Pääluokka 33
16. Yleinen perhe-eläke (410) 236 000 000
50.Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) 236 000 000
17. Työttömyysturva (410) 2 646 000 000
50.Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) 1 083 000 000
51.Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) 1 563 000 000
18. Sairausvakuutus (410) 1 380 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 380 000 000
19. Eläkevakuutus (410) 3 597 700 000
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) 72 000 000
51.Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 422 600 000
52.Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 283 100 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 1 820 000 000
20. Tapaturmavakuutus (410) 33 508 000
53. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) 33 508 000
21. Rintamaveteraanieläkkeet (410) 1 063 000 000
52.Rintamasotilaseläkkeet ja asumistuki (arviomääräraha) 798 000 000
53.Rintamaveteraanien varhaiseläke (arviomääräraha) 265 000 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot (410) 1 701 110 000
50.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) 1 495 500 000
51.Valtionavustus sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha) 3 000 000
55.Valtion korvaus sotainvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 97 610 000
56.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha) 5 000 000
59.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha) 100 000 000
23. Muu sodista kärsineiden turva (410) 19 324 000
30.Valtion korvaus siirtoväen huoltoon (arviomääräraha) 17 400 000
37.Valtion korvaus sotaorpojen työhuollon kustannuksiin (arviomääräraha) 80 000
51.Sotaeläkkeet (arviomääräraha) 864 000
53.Valtionavustus eräille veteraanijärjestöille 880 000
54.Pakolaishuollon avustaminen (arviomääräraha) 100 000
27. Kunnallinen toimeentuloturva (410) 531 320 000
30.Valtionosuus kunnille toimeentuloturvan kustannuksiin (arviomääräraha) 531 270 000
38.Valtionosuuden ja valtion korvauksen loppuerät kunnille eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 50 000
28. Muu toimeentuloturva (410) 113 600 000
51.Invalidiraha (arviomääräraha) 102 500 000
56.Asevelvollisten kotiuttamisraha (arviomääräraha) 11 100 000
29. Pakolaishuolto (410) 27 400 000
61.Pakolaishuolto (arviomääräraha) 27 400 000
30. Sosiaalihallitus (400) 36 085 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 20 720 000
09.Pysyvät neuvottelu- ja toimikunnat 105 000
22.Kehittämistoiminta 2 300 000
25.Kansainvälinen yhteistyö 450 000
29.Muut kulutusmenot 12 000 000
70.Kaluston hankkiminen 510 000
31. Sosiaalihuollon täydennyskoulutus (250) 2 270 000
28.Sosiaalihuollon jatko- ja täydennyskoulutus 2 100 000
50.Opintoapurahat sosiaalihuollon ulkomaista jatko- ja täydennyskoulutusta varten 170 000
32. Kuntien järjestämät sosiaalipalvelut (420) 5 229 429 000
30.Valtionosuus kunnille sosiaalipalvelujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 5 136 545 000
31.Valtionosuus kunnille sosiaalipalvelujen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 86 300 000
32.Valtion korvaus kunnille eräiden kehitysvammaisten huollosta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 500 000
36.Valtionavustus pääkaupunkiseudun kunnille eräiden päiväkotihankkeiden kustannuksiin (arviomääräraha) 3 184 000
38.Valtionosuuden loppuerät kunnille sosiaalipalvelujen eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 500 000
39.Valtionosuuden loppuerät kunnille sosiaalipalvelujen eräisiin perustamiskustannuksiin 2 400 000
33. Yksityisten yhteisöjen sosiaalipalvelut (420) 41 050 000
51.Valtionavustus yksityisten sosiaalihuollon palvelujen tuottajien käyttökustannuksiin 40 900 000
58.Valtionavun ja valtion korvauksen loppuerät yksityisten sosiaalipalvelujen eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 150 000
40. Valtion koulukodit (420) 56 421 400
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 32 641 400
29.Muut kulutusmenot 12 100 000
70.Kaluston hankkiminen 1 550 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 10 130 000
53. Valtion päihdehuollon toimintayksiköt (420) 27 554 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 16 271 000
29.Muut kulutusmenot 9 190 000
70.Kaluston hankkiminen 600 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 1 493 000
Pääluokka 33
57. Lomatoiminta (420) 883 832 000
30. Valtionosuus kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen ja pienyrittäjien vuosilomajärjestelmän hallintomenoihin (arviomääräraha) 29 200 000
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien vuosilomalomituksen kustannuksiin (arviomääräraha) 568 000 000
41.Valtion korvaus maatalousyrittäjien sijaisapulomituksen kustannuksiin (arviomääräraha) 226 000 000
42.Valtion korvaus pienyrittäjien vuosilomajärjestelmän kustannuksiin (arviomääräraha) 22 032 000
43.Valtion korvaus maatalousyrittäjien viikkovapaatoiminnan kustannuksiin (arviomääräraha) 37 000 000
51.Valtionapu lomatoimintaan 1 600 000
60. Lääkintöhallitus (400) 47 315 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 25 325 000
09.Pysyvät neuvottelu- ja toimikunnat 1 220 000
22.Kehittämistoiminta 3 600 000
25.Kansainvälinen yhteistyö 2 400 000
26.Farmakopea 140 000
29.Muut kulutusmenot 14 130 000
70.Kaluston hankkiminen 500 000
63. Valtion mielisairaalat (480) 84 220 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 63 984 000
29.Muut kulutusmenot 15 886 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 1 150 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 3 200 000
65. Kansanterveyslaitos (450) 134 152 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 50 802 000
21.Eräät valvonta- ja tutkimustoiminnan menot (siirtomääräraha) 5 300 000
22.Eräät tutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) 19 300 000
28.Yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet ja tutkimusaineet (arviomääräraha) 13 500 000
29.Muut kulutusmenot (arviomääräraha) 23 500 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 7 900 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 13 850 000
66. Lääkelaboratorio (450) 11 645 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 4 145 000
29.Muut kulutusmenot 1 550 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 1 150 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 4 800 000
68. Säteilyturvakeskus (450) 54 344 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 28 124 000
21.Eräät valvonta- ja tutkimustoiminnan menot (siirtomääräraha) 5 700 000
29.Muut kulutusmenot 13 570 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 3 950 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 3 000 000
69. Terveydenhuollon täydennyskoulutus (250) 3 615 000
28.Terveydenhuollon jatko- ja täydennyskoulutus 3 030 000
50.Opintoapurahat terveydenhuoltoalan ulkomaista jatko- ja täydennyskoulutusta varten 585 000
73. Terveyskasvatus ja -valvonta (470) 16 390 000
21.Terveyskasvatus ja tupakoinnin vähentäminen 11 110 000
23.Terveysvalvonta 1 280 000
24.Tartuntatautien valvonta (arviomääräraha) 4 000 000
77. Kuntien järjestämä ympäristöterveydenhuolto (460) 163 400 000
30.Valtionosuus kunnille ympäristöterveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 162 800 000
31.Valtionosuus kunnille ympäristöterveydenhuollon perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 600 000
78. Kuntien järjestämä kansanterveystyö (470) 4 055 521 000
30.Valtionosuus kunnille kansanterveystyön käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 3 968 799 000
31.Valtionosuus kunnille kansanterveystyön perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 74 600 000
36.Valtionavustus pääkaupunkiseudun kunnille eräiden terveyskeskushankkeiden kustannuksiin (arviomääräraha) 622 000
38.Valtionosuuden ja valtion korvauksen loppuerät kunnille kansanterveystyön eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 500 000
39.Valtionosuuden loppuerät kunnille kansanterveystyön eräisiin perustamiskustannuksiin 11 000 000
79. Kuntien järjestämä erikoissairaanhoito (480) 5 025 418 000
30.Valtionosuus kunnille erikoissairaanhoidon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 4 535 418 000
31.Valtionosuus kunnille erikoissairaanhoidon perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) 108 700 000
32.Valtion maksuosuus yliopistollisten keskussairaaloiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 320 000 000
33.Valtion maksuosuus yliopistollisten keskussairaaloiden kustannuksiin (arviomääräraha) 21 700 000
34.Valtion korvaus erikoissairaanhoitolaitoksille mielentilatutkimuspotilaiden sekä valtion täydellisessä huollossa olevien potilaiden hoitoon (arviomääräraha) 13 000 000
35.Valtionavustus kunnille erikoissairaanhoidon kustannuksiin 2 100 000
38.Valtionosuuden ja valtion korvauksen loppuerät kunnille erikoissairaanhoidon eräisiin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 2 500 000
39.Valtionosuuden loppuerät kunnille erikoisairaanhoidon eräisiin perustamiskustannuksiin 22 000 000
Pääluokka 33
81. Yksityisten yhteisöjen erikoissairaanhoito (480) 6 000 000
51.Valtionavustus yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien käyttökustannuksiin 1 000 000
52.Valtionavustus yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien perustamiskustannuksiin 5 000 000
87. Päihdehaittojen ehkäiseminen (420) 2 210 000
20.Päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen (arviomääräraha) 2 210 000
88. Kunnallinen alkoholitarkastus (420) 7 155 000
30.Valtionosuus kunnille alkoholitarkastajien toiminnasta aiheutuviin käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 7 155 000
89. Raittiustyö (420) 43 416 000
30.Valtionosuus kunnille raittiustyöhön (arviomääräraha) 29 416 000
31.Valtionosuus kunnille raittiustyötä tekevien palkkausmenoihin (arviomääräraha) 14 000 000
92. Kansanterveyden edistäminen (470) 104 108 000
50.Avustus yksityisille yhteisöille kansanterveystyön kustannuksiin (arviomääräraha) 104 108 000
93. Eräiden sosiaalipalvelujen avustaminen (420) 260 594 000
50.Avustus yksityisille yhteisöille lasten ja nuorten huollon kustannuksiin (arviomääräraha) 50 252 000
51.Avustus yksityisille yhteisöille vanhusten huollon kustannuksiin (arviomääräraha) 69 242 000
52.Avustus yksityisille yhteisöille vammaisten huollon kustannuksiin (arviomääräraha) 124 000 000
53.Muut avustukset yleishyödyllisille yhteisöille (arviomääräraha) 17 100 000
94. Lomanviettomahdollisuuksien edistäminen (420) 67 538 000
50.Avustus yksityisille yhteisöille lomatoiminnan kustannuksiin (arviomääräraha) 67 538 000
95. Suuronnettomuuksiin varautuminen (110) 2 901 000
50.Avustus yksityisille yhteisöille suuronnettomuuksiin varautumisesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) 2 901 000
98. Eräät sosiaalipalvelut (420) 5 768 000
51.Valtion osuus merimiespalvelutoimiston menoista (arviomääräraha) 2 000 000
52. Valtion osuus työnantajille eräisiin merimiesten matkakustannuksiin (arviomääräraha) 3 500 000
53.Valtionavustus merenkulkijoiden puhelinmaksuihin 268 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut menot (400) 20 856 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 663 000
25.Kansainvälinen yhteistyö 4 800 000
28.Eräät koulutustoiminnan ja asiantuntijapalvelujen menot 730 000
40.Käsi- ja opaskirjojen laatiminen (siirtomääräraha) 38 000
67.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) 14 625 000
Pääluokka 34
34. TYÖVOIMAMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 187 553 000
01. Työvoimaministeriö (610) 80 549 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 32 383 000
09.Neuvottelu- ja toimikunnat 433 000
22.Työvoimapoliittiset tutkimukset (siirtomääräraha) 2 583 000
23.Työvoimahallinnon henkilöstön korkeakoulutasoinen jatkokoulutus (siirtomääräraha) 450 000
27.Automaattinen tietojenkäsittely 20 400 000
29.Muut kulutusmenot 22 000 000
51.Kansainvälisen harjoittelun menot 1 200 000
70.Kaluston hankkiminen 1 100 000
06. Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto (620) 305 052 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 217 144 000
09.Neuvottelu- ja toimikunnat 4 958 000
29.Muut kulutusmenot 57 700 000
63.Ammatinvalinnanohjauksen erityismenot 8 750 000
70.Kaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 16 500 000
08. Työvoimaopisto (610) 2 032 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 773 000
29.Muut kulutusmenot 1 169 000
70.Kaluston hankkiminen 90 000
20. Työvoiman liikkuvuuden edistäminen (620) 22 000 000
50.Työvoiman alueellisen liikkuvuuden edistäminen (arviomääräraha). 2 000 000
50. Työllisyyden hoito (630) 2 662 150 000
02.Palkkaukset (arviomääräraha) 369 000 000
30.Valtionosuus kunnille ja kuntainliitoille työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha) 761 000 000
50.Työllisyyskoulutuksen koulutus- ja erityistuki (arviomääräraha) 384 300 000
61.Valtionapu työttömyyden lieventämiseen (arviomääräraha) 540 000 000
62.Työllisyysperusteinen valtionapu investointeihin (siirtomääräraha) 200 000 000
64.Vajaakuntoisten työhön sijoittamisen erityismenot 17 850 000
77.Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (arviomääräraha) 390 000
89. Palkkaturva (410) 110 100 000
49.Eräiden palkkasaataviin rinnastettavien saamisten turvaaminen toimeksiantajan konkurssissa 100 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha) 110 000 000
99. Työvoimaministeriön hallinnonalan muut menot (610) 5 670 000
08.Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 170 000
23.Siviilipalvelusmiesten työllistäminen (arviomääräraha) 3 600 000
25.Kansainvälinen yhteistyö 1 900 000
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 561 734 700
01. Ympäristöministeriö (510) 43 039 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 30 890 000
29.Muut kulutusmenot 10 749 000
70.Kaluston hankkiminen 1 400 000
11. Ympäristönsuojelun yleinen edistäminen (520) 42 800 000
26.Ympäristötutkimukset ja -selvitykset (siirtomääräraha) 11 700 000
27.Happamoitumistutkimus (siirtomääräraha) 5 300 000
32.Valtionosuus kunnille ympäristönsuojelun käyttökustannuksiin (arviomääräraha) 22 900 000
50.Valtionavustukset valtakunnallisille ympäristön- ja luonnonsuojelujärjestöille 2 250 000
62.Saariston ympäristönhoitoavustukset (siirtomääräraha) 650 000
12. Jätehuolto ja ilmansuojelu (520) 51 600 000
23.Suunnittelu ja valvonta 1 100 000
37.Valtionosuus kunnille ilmansuojelun toimenpiteisiin 1 000 000
42.Teollisuuden ja energiahuollon ilmansuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 6 500 000
46.Ongelmajätteiden kuljetustuki (siirtomääräraha) 900 000
61.Saaristo- ja tunturialueiden jätehuollon tukeminen 1 100 000
62.Jätehuollon ja jätteiden hyödyntämisen edistäminen (siirtomääräraha) 19 000 000
63.Jätteiden hyödyntämisen edistämisinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 3 000 000
64.Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (arviomääräraha) 16 000 000
65.Jätteiden yleisten käsittelypaikkojen perustamis- ja kunnostamisinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 3 000 000
15. Luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö (520) 87 434 000
21.Luonnonsuojelun yleismenot (siirtomääräraha) 1 400 000
22.Luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito 5 854 000
30.Korvaukset kunnille suojelualueista aiheutuvista metsäverotulojen menetyksistä (arviomääräraha) 2 400 000
31.Valtionavustus kunnille ulkoilureittien perustamiseen (siirtomääräraha) 630 000
32.Avustukset virkistysalueiden hankintaan (siirtomääräraha) 3 000 000
41.Korvaukset suojelualueiden perustamisesta (siirtomääräraha) 3 000 000
42.Rauhoitettujen harvinaisten eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 200 000
43.Maa-aineslain mukaiset korvaukset (siirtomääräraha) 1 000 000
44.Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (siirtomääräraha) 10 000 000
70.Luonnonsuojelualueiden kalustohankinnat (siirtomääräraha) 1 320 000
74.Luonnonsuojelualueiden talonrakennustyöt (siirtomääräraha) 6 830 000
75.Urho Kekkosen kansallispuiston perustamiseen liittyvät kompensaatioinvestoinnit (siirtomääräraha) 4 800 000
88.Maan hankkiminen luonnonsuojelutarkoituksiin (siirtomääräraha 47 000 000
25. Vesi- ja ympäristöhallinto (560) 281 971 000
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 155 661 000
21.Vesiensuojelumaksuilla rahoitettava vesiensuojelutoiminta (siirtomääräraha) 1 250 000
23.Vesien suunnittelu ja valvonta sekä katselmustoimitukset (siirtomääräraha) 3 200 000
24.Tutkimus (siirtomääräraha) 2 100 000
27.Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta (arviomääräraha) 2 500 000
28.Maksullisten tilaustöiden erillismenot (arviomääräraha) 300 000
29.Muut kulutusmenot 48 660 000
30.Yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointien korkotuki (arviomääräraha) 4 500 000
31.Avustukset yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteisiin (siirtomääräraha) 8 500 000
40.Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien korkotuki(arviomääräraha) 7 000 000
41.Avustukset maatilatalouden vesiensuojelutoimenpiteisiin (siirtomääräraha) 1 500 000
70.Kaluston ja laitteiden hankkiminen (siirtomääräraha) 10 200 000
71.Öljyntorjuntakaluston hankkiminen (siirtomääräraha) 13 000 000
74.Talonrakennukset (siirtomääräraha) 8 500 000
77.Vesistö- ja ympäristönsuojelutyöt (siirtomääräraha) 15 100 000
30. Kaavoitus- ja rakennustoimi (530) 99 200 000
21.Kaavoitus- ja rakennustoimen tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha) 8 900 000
23.Kiinteistötietojärjestelmän kehittäminen 1 900 000
30.Valtionosuus rakennustarkastajien palkkaamiseen (arviomääräraha) 24 400 000
31.Valtionosuus rakennuskaavoitukseen 18 100 000
32.Avustukset korjausneuvojien ja aluearkkitehtien palkkauksiin 13 500 000
33.Valtionosuus seutukaavoituksen kustannuksiin 20 500 000
34.Valtionavustukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden rakennusten säilyttämiseen (siirtomääräraha) 5 200 000
36.Maa-aineslain mukaiset valtionavustukset kunnille 700 000
38.Avustukset rakennussuojelukustannuksiin 4 000 000
62.Valtionavustus koerakentamiseen ja kokeilutoimintaan (siirtomääräraha) 2 000 000
40. Asuntohallitus (540) 36 315 700
01.Palkkaukset (arviomääräraha) 24 415 700
29.Muut kulutusmenot 11 200 000
70.Kaluston hankkiminen 700 000
45. Asuntotoimi (540) 3 908 700 000
22.Asuntotutkimus (siirtomääräraha) 4 200 000
30.Kuntien maanostolainojen korkotuki (arviomääräraha) 300 000
32.Avustukset kunnille vuokra-asuntojen hankkimista varten tai muuhun asuntotuotantolain 5 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden asunto-olojen parantamiseen (siirtomääräraha) 5 000 000
33.Avustukset kunnille asunnottomien asunto-olojen parantamiseen (siirtomääräraha) 15 000 000
35.Korvaukset kunnille asumistukiasiain hoitamisesta (arviomääräraha) 13 500 000
51.Valtionavustus vuokratalojen omapääomaosuuteen (siirtomääräraha) 24 600 000
52.Avustukset asuntoalan järjestöille 1 600 000
53.Oman asunnon hankintaan myönnettyjen lainojen korkotuki (arviomääräraha) 280 000 000
54.Asumistuki (arviomääräraha) 615 000 000
56.Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha) 30 000 000
62.Lämmityslaitoshankkeisiin myönnettyjen lainojen korkotuki (arviomääräraha) 19 500 000
63.Vuokra-asuntolainojen korkotuki (arviomääräraha) 35 000 000
64.Avustukset taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille 10 000 000
83.Asunto- ja perusparannuslainat 2 800 000 000
84.Asuntolainat asuntolainoitettujen vuokra- ja asunto-osuuskunta-asuntojen omaksilunastamista varten (siirtomääräraha) 10 000 000
85.Asuntolaina Y-säätiölle ja kunnille (siirtomääräraha) 45 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot (510) 10 675 000
08. Komiteat ja asiantuntijat (arviomääräraha) 550 000
09. Pysyvät neuvottelu- ja toimikunnat 1 450 000
24. Kansainvälinen yhteistyö 7 000 000
26. Ympäristöministeriön hallinnonalan jatko- ja täydennyskoulutus 1 650 000
50. Eräät valtionavut 25 000
Pääluokka 36
36. VALTIONVELKA 5 397 555 000
01. Kotimaisen velan korko (910) 2 777 000 000
90.Kotimaisen velan korko (arviomääräraha) 2 777 000 000
03. Ulkomaisen velan korko (910) 2 341 000 000
90.Ulkomaisen velan korko (arviomääräraha) 2 341 000 000
06. Valtionvelan kuoletukset (910)
90.Nettokuoletukset (arviomääräraha)
09. Muut menot valtionvelasta (910) 279 555 000
21.Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha) 262 845 000
90.Kotimaisen velan indeksikorotus (arviomääräraha) 16 710 000
Menojen kokonaismäärä: 113 814 732 600

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.