1205/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus työriitojen sovittelusta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain (420/62) nojalla:

Valtakunnansovittelijain toimisto

Valtakunnansovittelijain toimistossa voi kahden valtakunnansovittelijan viran lisäksi olla sihteerin, osastosihteerin, toimistosihteerin ja konekirjoittajan virkoja sekä muita virkoja. Lisäksi toimistossa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

Kelpoisuusvaatimuksena valtakunnansovittelijain toimiston virkoihin on:

1) valtakunnansovittelijan virkaan ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys työlainsäädäntöön ja työmarkkinoihin;

2) sihteerin virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys työlainsäädäntöön;

3) osastosihteerin virkaan ylioppilastutkinto tai soveltuva ammatillisessa koulutuksessa suoritettu opistotason tutkinto; sekä

4) muihin virkoihin virkaan soveltuva koulutus.

Valtakunnansovittelijat nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Valtakunnansovittelijain toimiston muun henkilökunnan nimittää tai ottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Piirisovittelijat

Piirisovittelijoita on kuusi. Kunkin sovittelijan toimialueena on yksi seuraavista piireistä:

I piiri, joka käsittää Uudenmaan ja Kymen läänit;

II piiri, joka käsittää Turun ja Porin läänin;

III piiri, joka käsittää Hämeen ja Keski-Suomen läänit;

IV piiri, joka käsittää Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänit;

V piiri, joka käsittää Vaasan, Oulun ja Lapin läänit; sekä

VI piiri, joka käsittää Ahvenanmaan maakunnan.

Milloin katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, piirisovittelija voidaan määrätä toimimaan kahden tai useamman piirin sovittelijana.

Piirisovittelijalta vaaditaan, että hänellä on aikaisemmalla toiminnallaan osoittama sellainen taito ja kyky, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Piirisovittelijat määrää valtioneuvosto tehtäviinsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Tilapäinen sovittelija ja sovittelu- lautakunta

Valtakunnansovittelijain toimiston esimieheksi määrätyn valtakunnansovittelijan ennen työriidan sovittelun alkamista tai asianomaisen sovittelutehtävää hoitavan sovittelijan sovittelun kuluessa tekemän esityksen perusteella sovittelua hoitamaan voidaan määrätä tilapäinen sovittelija tai sovittelulautakunta.

Tilapäisen sovittelijan sekä sovittelulautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet määrää sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtakunnansovittelija samoin kuin piirisovittelija voidaan määrätä toimimaan sovittelulautakunnan puheenjohtajana tai jäsenenä sekä piirisovittelija tilapäisenä sovittelijana oman piirinsä ulkopuolella.

Erinäisiä säännöksiä

Valtakunnansovittelijoiden on annettava tilapäisille sovittelijoille ja sovittelulautakunnalle näiden mahdollisesti tarvitsemaa apua sovittelutehtävien suorittamisessa.

10§

Piirisovittelijoiden on lähetettävä valtakunnansovittelijain toimistolle tarpeelliseksi katsotut tiedot sovittelutoimintaansa liittyvistä seikoista.

11§

Valtakunnansovittelijain toimistossa pidetään rekisteriä työ- ja virkaehtosopimuksista. Rekisterin on sisällettävä tiedot työ- ja virkaehtosopimusten irtisanomis- ja päättymisajoista sekä tarpeen mukaan muustakin sisällöstä.

12§

Piirisovittelijalle maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön määräämä kuukausipalkkio. Suorittamistaan sovittelutehtävistä maksetaan piirisovittelijalle samoin kuin tilapäiselle sovittelijalle sekä sovittelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle palkkiota, päivärahaa ja matkakustannusten korvausta sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö määrää.

Voimaantulo
13§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, ja sillä kumotaan työriitojen sovittelusta 30 päivänä joulukuuta 1970 annettu asetus (909/70) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Asetuksen 2§:ssä säädettyjen kelpoisuusvaatimusten estämättä tämän asetuksen voimaan tullessa virassa tai toimessa oleva henkilö on edelleen kelpoinen valtakunnansovittelijain toimiston samannimisiin virkoihin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.