1203/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Valtion virkaehtosopimusasetus

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 2§:n 4 momentin ja 3§:n 3 momentin, sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä lokakuuta 1986 annetussa laissa (764/86), sekä 28§:n nojalla:

Valtion neuvotteluviranomainen

Valtion virkaehtosopimuslaissa tarkoitettuna valtion neuvotteluviranomaisena on valtiovarainministeriö.

Neuvottelukunta

Valtion virkaehtosopimuslain mukaista neuvottelutoimintaa sekä valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtoja ja työrauhaa koskevissa asioissa voidaan asettaa neuvottelukunta avustamaan valtion neuvotteluviranomaista.

Tiedonsaantioikeus

Valtion neuvotteluviranomaisella on oikeus saada viranomaisilta virkamiesten palvelussuhteen ehtoja koskevat sekä muut virkaehtosopimusten tekemistä ja työrauhan turvaamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Hallinnonalan neuvotteluviranomaisella on sama oikeus siltä osin kuin on tarpeellista sille valtion virkaehtosopimuslain nojalla annetun neuvottelumääräyksen toteuttamista ja sopimisoikeuden käyttämistä varten.

Määräykset ja ohjeet virkaehtosopimus- neuvottelujen käymisestä

Valtion neuvotteluviranomainen voi antaa hallinnonalan neuvotteluviranomaiselle määräyksiä ja ohjeita virkaehtosopimusneuvotteluiden käymisestä ja tarkentavan virkaehtosopimuksen tekemisestä sekä hallinnonalan neuvotteluviranomaiselle ja muullekin valtion viranomaiselle määräyksiä ja ohjeita virkaehtosopimusten valmistelua ja virkamiesten työrauhaa koskevissa asioissa.

Tarkentavan virkaehtosopimuksen aiheuttamat lisämenot

Valtion neuvotteluviranomainen voi oikeuttaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisen tekemään tarkentavan virkaehtosopimuksen vain, jos siitä valtiolle aiheutuvista lisämenoista on sovittu voimassa olevassa virkaehtosopimuksessa.

Tarkentavan virkaehtosopimuksen tarkastaminen

Hallinnonalan neuvotteluviranomaisen on toimitettava neuvottelutulos tai esitys tarkentavaksi virkaehtosopimukseksi valtion neuvotteluviranomaisen tarkastettavaksi. Sopimusta ei saa valtion puolesta allekirjoittaa, ellei valtion neuvotteluviranomainen ole hyväksynyt sitä.

Soveltamismääräykset ja -ohjeet

Valtion neuvotteluviranomainen antaa tarvittaessa määräykset ja ohjeet virkaehtosopimusten sekä valtion virkaehtosopimuslain 5§:n 2 momentissa tarkoitettujen valtioneuvoston päätösten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

Hallinnonalan neuvotteluviranomainen antaa tarvittaessa määräykset ja ohjeet tekemiensä tarkentavien virkaehtosopimusten sekä, valtion neuvotteluviranomaisen määräyksestä, omalta osaltaan taikka alaisensa hallinnon osalta muunkin virkaehtosopimuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

Paikallisneuvottelut käyvä viranomainen

Valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen mukaiset paikallisneuvottelut virkaehtosopimusten soveltamis- ja tulkintakysymyksistä käy valtion edustajana hallinnonalan neuvotteluviranomainen, ellei valtion neuvotteluviranomainen toisin määrää, tai, jos hallinnonalan neuvotteluviranomaista ei ole määrätty, valtion neuvotteluviranomaisen määräämä viranomainen.

Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkamiesten tulee valtion neuvotteluviranomaisen määräyksestä tai hallinnonalan neuvotteluviranomaisen omalta osaltaan tai alaisensa hallinnon osalta antamasta määräyksestä edustaa valtiota valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen mukaisissa virkaehtosopimuksista käytävissä neuvotteluissa ja niiden valmistelussa. Lisäksi heidän tulee edustaa valtiota valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen mukaisissa neuvotteluissa virkaehtosopimusten soveltamis- ja tulkintakysymyksistä sekä virkamiesten työrauhaa koskevissa asioissa. Heidän tulee muutoinkin toimia työnantajan edustajina.

Työnantajavirkamiehiä ovat työnantajavirkaan nimitetyt, siirretyt ja koeajaksi otetut sekä työnantajavirassa virkaatoimittavana palvelevat virkamiehet.

Työnantajavirkoja ovat seuraavat:

1) ministeriön osaston päällikön virka sekä sitä vastaavat ja ylemmät ministeriön virat;

2) ministeriön yleisen osaston taikka hallinto- tai keskusosaston tai näitä vastaavan ministeriön osaston apulaispäällikön virka;

3) keskusviraston, lukuunottamatta pääesikuntaa ja valtionrautateitä sekä posti- ja telelaitosta, ja lääninhallituksen ylijohtajan, osaston päällikön ja kollegion jäsenen virat sekä niitä vastaavat ja ylemmät virat;

4) kohdassa 3 sanotun keskusviraston ja lääninhallituksen yleisen osaston taikka hallinto-osaston tai näitä vastaavan osaston apulaispäällikön virka;

5) kohdissa 1-4 sanottujen ministeriöiden ja virastojen yleisen osaston, hallinto- tai keskusosaston tai hallintotoimiston tahi, ellei näitä ole, vastaavia tehtäviä hoitavien yksiköiden muutkin kuin kohdissa 1-4 tarkoitetut ylempää korkeakoulututkintoa kelpoisuusehtona edellyttävät esittelijän sekä sitä vastaavat ja ylemmät sellaiset virat, joiden haltijoiden pääasiallisena tehtävänä on valtion henkilöstöhallintoasioiden käsitteleminen;

6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuunottamatta tasavallan presidentin kansliaa, tuomioistuimia, syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, YK:n yhteydessä toimivaa kriminaalipoliittista instituuttia, vankeinhoitolaitosta, rekisteritoimistoja, paikallispoliisia, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia, veroroimistoja, luterilaista ja ortodoksista kirkkoa, valtion audiovisuaalista keskusta, valtion korkeakoulutasoa alempia oppilaitoksia, näkövammaisten kirjastoa, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta, Suomen elokuva-arkistoa, elokuvien tarkastusta, Neuvostoliittoinstituuttia, valtion ammatillisia oppilaitoksia, valtion maatalouskemian laitosta, valtion siementarkastuslaitosta, valtion maatalousteknologian tutkimuslaitosta, valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitosta, valtion maitotalouden tutkimuslaitosta, valtion hevosjalostuslaitosta, maanmittaustoimistoja, valtionrautateitä, posti- ja telelaitosta, valtion koulukoteja, valtion päihdehuollon toimintayksiköitä, valtion mielisairaaloita ja työvoima-asiain paikallishallintoa; sekä

7) piirihallinnon piirien päällikön virat, lukuunottamatta luotsi-, merenkulku- ja työsuojelupiirejä.

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:

1) Valtioneuvoston kanslia: käännöstoimiston toimistopäällikkö;

2) oikeuskanslerinvirasto: apulaisoikeuskansleri ja kansliapäällikkö sekä osastopäällikkönä toimiva esittelijäneuvos;

3) ulkoasiainministeriö: edustustojen tarkastajan virka ja taloustoimiston päällikkö;

4) ulkomaanedustus: edustuston päällikön virka;

5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston tuomioistuintoimiston hallitusneuvos sekä vankeinhoito-osaston hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkönä ja valvonta- ja koulutustoimiston vankeinhoidon ylitarkastaja, toimistopäällikkö;

6) ylimmät tuomioistuimet: kansliapäällikkö;

7) hovioikeudet: sihteeri;

8) raastuvanoikeudet ja maistraatit: hallintopäällikkö, sihteeri ja maistraatinsihteeri;

9) ulosottovirastot: johtava kaupunginvouti;

10) vankeinhoitolaitos: johtaja, koulutuskeskuksen johtaja ja vankimielisairaalan ylilääkäri;

11) sisäasiainministeriö: poliisiylitarkastaja sekä hallitusneuvos, toimistopäällikkönä, vanhempi hallitussihteeri, toimistopäällikkönä ja kamreeri, toimistopäällikkönä;

12) lääninhallitukset: lääninkamreeri ja poliisitarkastaja;

13) väestörekisterikeskus: hallinto-osaston osastopäällikkö;

14) paikallispoliisi: Helsingin, Turun ja Tampereen poliisilaitoksen poliisimestari ja apulaispoliisimestari sekä hallinto-osaston johtaja ja Espoon ja Vantaan nimismies;

15) keskusrikospoliisi: apulaispäällikkö ja yleisen toimiston päällikkö;

16) suojelupoliisi: apulaispäällikkö;

17) liikkuva poliisi: apulaispäällikkö;

18) poliisikoulutus: poliisiopiston johtaja;

19) rajavartiolaitos: rajavartiolaitoksen päällikkö ja apulaispäällikkö, osaston päällikkö, hallinto-osaston toimistopäällikkö ja erillisen toimiston päällikkö;

20) puolustusvoimat: puolustusvoimain komentaja, pääesikunnan päällikkö, yleisesikuntapäällikön, komentopäällikön ja komento-osaston päällikön virat, asessori sekä hallinnollisen toimiston päällikön, 3 momentin 5) kohdassa tarkoitettuja asioita käsittelevän komento-osaston toimistoesiupseerin ja merivoimien, ilmavoimien ja sotilasläänin komentajien virat;

21) valtiovarainministeriö: toimiston päällikön virka sekä sitä vastaavat ja ylemmät virat, neuvotteleva virkamies, koulutuspäällikkö, budjettineuvos, hallitusneuvos, lainsäädäntöneuvos, rahoitusneuvos, vanhemmat ja nuoremmat budjetti- ja hallitussihteerit ja ylitarkastaja sekä palkkaosaston virkamiesten virat;

22) valtiontalouden tarkastusvirasto: osastopäällikkö ja kansliatoimiston päällikkö;

23) lääninverovirastot: verotusosaston osastopäällikkö;

24) verotoimistot: veroviraston verojohtaja;

25) tullilaitos: laboratorionjohtaja, henkilöstötoimiston, yleisen toimiston ja tietojenkäsittelytoimiston päällikkö sekä tullijohtaja;

26) Suomen rahapaja: toimistopäällikkö;

27) tilastokeskus: johtaja, tuotantopäällikkö ja hallintopäällikkö sekä 3 momentin 5) kohdassa tarkoitettuja asioita käsittelevä lakimies;

28) piirirakennustoimistot: hallintopäällikkö;

29) valtionhallinnon kehittämiskeskus: johtaja;

30) valtion painatuskeskus: johtaja;

31) luterilainen kirkko: lainoppinut asessori;

32) ortodoksinen kirkko: asessori;

33) korkeakoulut: rehtorina toimiva professori, hallintojohtaja, kvestori, palkkatoimiston päällikkö sekä hallintotoimiston tai vastaavan toimiston päällikkö;

34) taidekorkeakoulut ja kuvataideakatemia: rehtori ja rehtorina toimivan opettajan virka, hallintojohtaja ja sihteeri;

35) ammattikasvatushallitus: suunnittelu- ja kehittämisosaston apulaisosastopäällikkö;

36) valtion ammatilliset oppilaitokset: keskusammattikoulun rehtori, Helsingin teknillisen oppilaitoksen rehtori ja hallintopäällikkö;

37) Suomen Akatemia ja tieteen tukeminen: tieteen keskustoimikunnan puheenjohtajan virka sekä hallintojohtaja ja hallintotoimiston päällikkö;

38) arkistolaitos: arkistoneuvos, asessori ja hallintotoimiston päällikkö sekä maakunta-arkistonhoitaja;

39) museovirasto: osastonjohtaja ja asessori;

40) riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: toimistopäällikkö;

41) metsähallitus: hallintojohtaja, metsäneuvos, piirikuntapäällikkö, asianvalvoja, järjestelytoimiston päällikkö, luonnonsuojelualuetoimiston päällikkö;

42) maatalouden tutkimuskeskus: hallintotoimiston päällikkö;

43) metsäntutkimuslaitos: hallintojohtaja ja hallintotoimiston päällikkö;

44) liikenneministeriö: toimiston päällikön virat sekä yleisen osaston hallitusneuvos ja hallitussihteeri;

45) tie- ja vesirakennushallitus: talousosaston tilitoimiston päällikkö;

46) vesitiet: kanavapäällikkö;

47) autorekisterikeskus: osastopäällikkö ja hallinnollisen toimiston päällikkö;

48) ilmailuhallinto: lentoaseman päällikkö (keskuslentoasema);

49) ilmatieteen laitos: osastopäällikkö, hallintotoimiston päällikkö;

50) valtionrautatiet: pääjohtaja, ylijohtaja, johtaja, rautatiehallituksen yksikön ja henkilöstöyksikön palvelussuhderyhmän päällikön sekä liikennetarkastajan tai vastaavan esittelijän virka, rautatiepiirin päällikkö ja rautatiepiirin hallintoryhmän päällikön virka sekä konepajan ja varastokeskuksen päällikön virka;

51) posti- ja telelaitos: pääjohtaja, johtaja, postiylijohtaja, teleylijohtaja, hallintoylijohtaja, talousylijohtaja, hallinto-osaston 3 momentin 5) kohdassa tarkoitettuja asioita käsittelevän virkamiehen virka, palvelussuhdeasiainyksikön päällikkö, postitoimien hallinnon tukiyksikön päällikkö, telehallinnon tukiyksikön päällikkö, erityisyksikön päällikkö, piiripäällikkö, piiri-insinööri ja puhelinpiirin päällikkö;

52) kauppa- ja teollisuusministeriö: neuvotteleva virkamies;

53) teknillinen tarkastuskeskus: johtaja ja hallintotoimiston päällikkö;

54) geologian tutkimuskeskus: hallintojohtaja ja hallintotoimiston päällikkö;

55) valtion teknillinen tutkimuskeskus: hallintojohtaja, tutkimusjohtaja, toimistopäällikkö ja laboratorionjohtaja;

56) teknologian kehittämiskeskus: hallintojohtaja;

57) merentutkimuslaitos: toimistopäällikkö;

58) matkailun edistämiskeskus: osastopäällikkö;

59) valtion hankintakeskus: johtaja;

60) työsuojeluhallitus: metsä- ja maataloustoimiston päällikkö;

61) työneuvosto: korkeampipalkkainen sihteeri;

62) tapaturmavirasto: johtaja ja osastopäällikkö;

63) kansanterveyslaitos: johtaja, yleisen osaston osastonjohtaja ja hallintotoimiston päällikkö;

64) säteilyturvakeskus: yleisen osaston osastopäällikkö ja apulaisosastopäällikkö sekä hallintotoimiston toimistopäällikkö;

65) työvoimaministeriö: taloustoimiston päällikkö;

66) ympäristöministeriö: taloustoimiston päällikkö; sekä

67) vesi- ja ympäristöhallitus: tutkimuslaitoksen johtaja.

10 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan 2 päivänä heinäkuuta 1971 annettu valtion virkaehtosopimus (577/71) myöhempine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän asetuksen 9§:ssä tarkoitettujen työnantajavirkamiesten palkkauksista on voimassa mitä siitä on säädetty, määrätty tai sovittu, kunnes valtiovarainministeriö valtion virkaehtosopimuslain 2§:n 4 momentin (764/86) nojalla toisin määrää.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.