1200/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus eräiden valtion palveluksessa olevien osa-aikaisten ja sivutoimisten virkamiesten sekä tuntiopettajien vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään:

Tätä asetusta sovelletaan niihin valtion virkamiehiin, joiden työaika tasoittuu keskimäärin alle 20 tuntiin neljän viikon tai muun käytössä olevan tasoitusjakson aikana ja jotka ovat olleet lomanmääräytymisvuoden aikana valtion palveluksessa yhteensä vähintään kahdeksanatoista päivänä tai vähintään 35 tuntia ja joihin ei tämän palveluksen osalta sovelleta valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen (692/73) säännöksiä.

Lisäksi tätä asetusta sovelletaan 3§:ssä tarkoitettuihin yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden valtion oppilaitosten opetushenkilökuntaan siten kuin mainitussa pykälässä on säädetty.

Sellainen 1§:ssä mainittu virkamies, jolla ei ole päätointa valtiolla, saa vuosilomaa:

1) kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta;

2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hän on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä ollut välittömästi valtion palveluksessa vähintään yhden vuoden tai mikäli hänellä on päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta kaksitoista täyttä lomanmääräytymiskuukautta; ja

3) kolme arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä ennen lomakauden alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa tai tässä asetuksessa edellytettyä palvelusaikaa yhteensä vähintään viisitoista vuotta.

Täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan sellainen lomanmääräytymisvuoden kalenterikuukausi, jonka aikana 1§:ssä mainittu virkamies on ollut palveluksessa vähintään kahdeksanatoista päivänä. Jos tällainen virkamies on kuitenkin palvelussuhteensa mukaisesti palveluksessa niin harvoina päivinä, ettei hänelle tästä syystä kerry ainoatakaan kahdeksantoista päivää sisältävää lomanmääräytymiskuukautta tai tästä syystä vain osa kalenterikuukausista sisältää kahdeksantoista päivää, katsotaan edellä säädetystä poiketen täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana virkamies on ollut palveluksessa vähintään 35 tuntia.

Muutoin on 1 momentissa tarkoitettujen virkamiesten vuosiloman osalta noudatettava, mitä valtion päätoimisen virkamiehen vuosilomasta on säädetty, määrätty tai sovittu ellei toisin ole virkaehtosopimuksella sovittu.

Sellaiselle 1 momentissa tarkoitetulle virkamiehelle, joka palvelussuhteensa mukaisesti on lomanmääräytymisvuoden aikana valtion palveluksessa niin harvoina päivinä, että tästä syystä ei yhtään tai vain osa kalenterikuukausista on 2 momentin mukaisia täysiä lomanmääräytymiskuukausia, suoritetaan lomapalkan asemesta lomakorvauksena kahdeksan ja puoli prosenttia hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä tässä asetuksessa tarkoitetun palveluksen perusteella tulevasta palkasta. Mikäli tällainen virkamies on ollut lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä välittömästi valtion palveluksessa kyseisessä palvelussuhteessa vähintään yhden vuoden, suoritetaan hänelle lomapalkan asemesta lomakorvauksena yksitoista prosenttia hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä tässä asetuksessa tarkoitetun palveluksen perusteella tulevasta palkasta.

Sellaiselle 1§:ssä tarkoitetulle virkamiehelle, jolla on lisäksi valtion palveluksessa päätoimi, annetaan vapaata 1§:ssä tarkoitetusta sivutoimisesta palveluksesta siksi ajaksi, jona hänellä on vuosiloma päätoimestaan sekä maksetaan lomapalkan asemasta lomakorvauksena kahdeksan ja puoli prosenttia hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä tässä asetuksessa tarkoitetun palveluksen perusteella tulevasta palkasta. Mikäli tällainen virkamies on ollut lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä välittömästi valtion palveluksessa kyseisessä palvelussuhteessa vähintään yhden vuoden, suoritetaan hänelle lomapalkan asemesta lomakorvauksena yksitoista prosenttia hänelle lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä tässä asetuksessa tarkoitetun palveluksen perusteella tulevasta palkasta.

Yliopistojen ja korkeakoulujen, harjoittelukouluja lukuunottamatta, sivutoimisille tuntiopettajille maksetaan lomakorvausta 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaisesti. Muiden valtion oppilaitosten pää- ja sivutoimisille tuntiopettajille maksetaan lomakorvausta 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaisesti, milloin tuntipalkkio on sovittu tai määrätty suoritettavaksi kertatuntipalkkiona.

Muutoksenhausta ja aiheettomasti myönnetyn etuuden takaisinperimisestä on voimassa, mitä valtion virkamieslaissa (755/86) on säädetty.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtioon olevien henkilöiden vuosilomasta ja vuosilomakorvauksesta 31 päivänä elokuuta 1973 annettu asetus (693/73) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.