1198/1987

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain (420/62) 2§ ja 20§:n 1 momentti,

näistä 2§ sellaisena kuin se on muutettuna 6 päivänä marraskuuta 1970 ja 24 päivänä lokakuuta 1986 annetuilla laeilla (668/70 ja 760/86), sekä

muutetaan 4§, 8§:n 1 momentti ja 20§:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat, 4§ muutettuna mainitulla 6 päivänä marraskuuta 1970 annetulla lailla ja 30 päivänä toukokuuta 1980 annetulla lailla (405/80) ja 8§:n 1 momentti mainitussa 6 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

4 §

Valtakunnansovittelijoilla on sosiaali- ja terveysministeriössä toimisto.

Milloin valtakunnansovittelijoita on kaksi, määrää valtioneuvosto toisen valtakunnansovittelijan toimimaan toimiston esimiehenä. Muilta osin valtakunnansovittelijoiden tehtävien jaon vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.

8 §

Jos työriidan johdosta aiotun työnseisauksen tai sen laajentamisen katsotaan sen laajuuden tai työalan laadun vuoksi kohdistuvan yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai huomattavasti vahingoittavan yleistä etua, sosiaali- ja terveysministeriö voi asianomaisen sovittelijan tai sovittelulautakunnan esityksestä riittävän ajan varaamiseksi sovittelua varten kieltää aiottuun työnseisaukseen tai sen laajentamiseen ryhtymisen tai sen toimeenpanon enintään 14 vuorokauden ajaksi työtaistelun ilmoitetusta alkamishetkestä lukien. Kun on kysymyksessä virkamiesten palvelussuhteen ehtoja koskeva työriita, ministeriö voi asianomaisen sovittelijan tai sovittelulautakunnan esityksestä erityisistä syistä kieltää työtaistelun lisäksi enintään 7 vuorokauden ajaksi. Kielto on annettava riitapuolille tiedoksi viimeistään kolme vuorokautta ennen aiotun työtaistelun alkamishetkeä tai, viimeksi mainitussa tapauksessa, ennen kieltoajan päättymistä.


20 §

Piirisovittelijan ja tilapäisen sovittelijan sekä sovittelulautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen palkkiot sekä sovittelutoiminnasta johtuvat muut kustannukset suoritetaan valtion varoista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 178/87
Sosiaalivaliok. miet. 26/87
Suuren valiok. miet. 147/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.