1179/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan kansanterveyslaitoksesta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetun asetuksen (116/82) 27§,

muutetaan 1§:n 1 momentin johdantokappale ja 13 kohta, 8§:n 4 ja 5 momentti, 22§, 23§:n edellä oleva väliotsikko, 23§:n johdantokappale sekä 4, 5 ja 7-10 kohta, 24§:n 1 ja 2 momentti, 25 ja 26§, 28§:n 2 momentti sekä 30 ja 32§,

niistä 8§:n 4 momentti, 23§:n 4 kohta, 24§:n 2 momentti ja 30§ sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (1006/84) ja 25§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 20 päivänä toukokuuta 1983 annetulla asetuksella (444/83), sekä

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 28 päivänä joulukuuta 1984 annetulla asetuksella ja 20 päivänä helmikuuta 1987 annetulla asetuksella (197/87), uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Kansanterveyslaitoksen tulee kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/81) 1§:ssä säädetyn tehtävän toteuttamiseksi:


13) suorittaa ne muut tehtävät, jotka laitokselle on muualla laissa tai asetuksessa annettu tai jotka sosiaali- ja terveysministeriö laitoksen toimialaan soveltuvina sille määrää.


8 §

Lisäksi kansanterveyslaitoksessa on erikoistutkijan, kemistin, kirjastonhoitajan, apulaislääkärin, atk-suunnittelijan, kamreerin, suunnittelijan, tutkijan, apulaistutkijan, farmaseutin, taloudenhoitajan, työterveyshoitajan, konemestarin, laboratoriomestarin, laboratorioteknikon, osastosihteerin, toimistosihteerin, kirjanpitäjän, mekaanikon, asentajan, työnjohtajan, toimistovirkailijan, tutkimusapulaisen, laboratorioapulaisen, vahtimestarin, konekirjoittajan ja siivoojan virkoja.

Tulo- ja menoarvion rajoissa kansanterveyslaitoksessa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Ylijohtajan, johtajan, osastonjohtajan, tutkimusprofessorin, laboratorionjohtajan ja ylilääkärin virat voivat olla sopimuspalkkaisia.


22 §

Ylijohtajan poissa ollessa ei ilman painavia syitä saa päättää sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka saattavat poiketa hänen toiminnassaan noudattamistaan periaatteista. Ylijohtajan poissa ollessa ei ilman hänen suostumustaan myöskään saa täyttää virkoja eikä tehdä esitystä avoinna olevan viran täyttämisestä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset, virkojen täyttäminen ja virkavapaus
23 §

Kelpoisuusvaatimuksena kansanterveyslaitoksen virkoihin vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan:


4) toimistopäälliköltä, että hänellä on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on perehtynyt toimiston toimialaan kuuluviin tehtäviin;

5) laboratorionjohtajalta, että hänellä on viran alaan liittyvä ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on perehtynyt laboratorion toimialaan kuuluviin tehtäviin;


7) erikoistutkijalta, suunnittelijalta ja tutkijalta, että hänellä on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

8) kirjastonhoitajalta, että hänellä on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kirjastonhoitajan koulutus;

9) atk-suunnittelijalta, että hänellä on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

10) kamreerilta, että hänellä on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä valtion hallintoon ja taloudenpitoon; sekä


24 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti kansanterveyslaitoksen johtokunnan annettua hakijoista lausunnon.

Johtajan nimittää valtioneuvosto. Osastopäällikön, tutkimusprofessorin, laboratorionjohtajan ja toimistopäällikön nimittää kansanterveyslaitoksen johtokunta. Muun viran täyttää ylijohtaja.


25 §

Kansanterveyslaitoksen ylijohtaja myöntää virkavapauden virkamiehelle silloin, kun kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, ja kun kysymys on muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden. Ylijohtajalle virkavapautta myöntää näissä tapauksissa sosiaali- ja terveysministeriö.

Yli vuoden kestävästä muusta kuin laissa tai asetuksessa säädetystä tai virkaehtosopimuksin sovitusta virkavapaudesta päättää nimittävä viranomainen. Ylijohtajan virkavapaudesta päättää kuitenkin tällaisessa tapauksessa valtioneuvosto ja johtajan virkavapaudesta sosiaali- ja terveysministeriö.

26 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se, jolle virkavapauden myöntäminen kuuluu.

28 §

Työjärjestyksen vahvistaa johtokunta.

30 §

Kansanterveyslaitoksen ylijohtajaa, johtajaa, osastonjohtajaa, tutkimusprofessoria ja ylilääkäriä syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

32 §

Kansanterveyslaitoksen virkamiehen ja työntekijän on kirjallisesti vakuutettava olevansa sivulliselle ilmaisematta, mitä hän laitoksessa tutkittavana olevista yksityistä henkilöä koskevista tai muista asian luonteen vuoksi salassa pidettävistä asioista on saanut tietoonsa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.>

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.