1178/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä >muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1985 sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen (1117/85) 1§, 4§:n 1 momentti, 5§, 7§, 9§ ja 11§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

1 §

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, joka saa sotilasvammalain (404/48) mukaista päivärahaa tai elinkorkoa taikka joka on vaihtanut elinkorkonsa sitä vastaavaksi pääomaksi, korvataan sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään lääkärintarkastus, kuntouttaminen, laitoshuolto, osa-aikainen laitoshuolto sekä sosiaalihuoltolain (710/82) 17§:n 1 momentin 3 kohdan mukaiset kotipalvelut ja kansanterveyslain (66/72) 14§:n 1 momentin 2 kohdan mukainen koti-, päivä- tai yösairaanhoito.

4 §

Laitoshuolto ja osa-aikainen laitoshuolto korvataan vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka huoltamista kotona ei vamman tai sairauden aiheuttaman terveydentilan pitkällisen heikentymisen takia voida pitää kohtuullisena.


5 §

Lääkärintarkastuksen, kuntouttamisen, laitoshuollon ja osa-aikaisen laitoshuollon korvaamisen edellytyksenä on lisäksi:

1) että lääkärintarkastus, jollei sitä suoriteta sotilasvammalain nojalla korvattavan muun lääkärintarkastuksen yhteydessä tai paikallisen lääkärin luona, toimitetaan tapaturmaviraston osoittaman lääkärin luona tai tapaturmaviraston osoittamassa sairaalassa;

2) että kuntouttaminen annetaan lääninhallituksen hyväksymässä sairaanhoitolaitoksessa tai lääkärin valvonnan alaisessa muussa laitoksessa;

3) että laitoshuolto annetaan kansanterveyslaissa, kunnallisista yleissairaaloista annetussa laissa (561/65), yliopistollisista keskussairaaloista annetussa laissa (244/81), mielisairaslaissa (187/52), tuberkuloosilaissa (355/60) tai sosiaalihuoltolain 24§:ssä tarkoitetussa taikka lääninhallituksen erikseen sitä varten hyväksymässä laitoksessa; tai

4) että osa-aikainen laitoshuolto annetaan lääninhallituksen erikseen sitä varten hyväksymässä laitoksessa.

7 §

Laitoskuntoutuksen ja laitoshuollon sekä osa-aikaisen laitoshuollon korvaaminen muun kuin kunnan tai kuntainliiton järjestämän huollon osalta voidaan lopettaa:

1) jos vahingoittunut tai sairastunut jättää noudattamatta laitoksen johtajan tai lääkärin antamia kuntouttamista, osa-aikaista laitoshuoltoa tai laitoshuoltoa koskevia määräyksiä; tai

2) jos havaitaan, ettei kuntouttamista voida asianomaiselle tuloksellisesti antaa.

9 §

Koti-, päivä- tai yösairaanhoito sekä terveydenhuollon erityislakien nojalla vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 30 prosenttia, avohoitona järjestetty lääkinnällinen kuntoutus korvataan kunnalle ja kuntainliitolle sotilasvammalain 6 a§:n mukaisesti.

11 §

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle korvataan myös lääkärintarkastuksesta, kuntouttamisesta, laitoshuollosta ja osa-aikaisesta laitoshuollosta johtuvat matkakustannukset samoin kuin sotilasvammalain nojalla korvattavasta muustakin sairaanhoidosta aiheutuneet matkakustannukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.