1163/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta

Opetusministerin esittelystä säädetään rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta 23 päivänä tammikuuta 1970 annetun lain (45/70) 4§:n nojalla:

Tehtävät
1 §

Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos

1) harjoittaa pysyvän rauhan aikaansaamiseen sekä konfliktien ratkaisemiseen liittyvää tutkimusta;

2) tarjoaa alansa asiantuntijapalveluja;

3) harjoittaa toimialaansa koskevaa julkaisutoimintaa;

4) tekee toimialansa asioissa aloitteita ja antaa lausuntoja; sekä

5) pitää yhteyttä toimialansa kotimaisiin sekä ulkomaisiin laitoksiin ja edistää muutoin yhteistyötä toimialallaan.

Hallinto
2 §

Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksessa on johtajan virka. Lisäksi laitoksessa on erikoistutkijan ja tutkimusassistentin virkoja sekä amanuenssin virka. Erikoistutkijat ja tutkimusassistentit nimitetään virkaansa määräajaksi enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Laitoksessa voi olla myös muita virkoja, tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

3 §

Laitoksen johtokunnan asettaa valtioneuvosto enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta valtioneuvoston nimittämää jäsentä. Lisäksi johtokunnan jäsenenä on laitoksen johtaja. Vähintään puolet johtokunnan jäsenistä tulee olla alansa toimivia tutkijoita. Rauhan- ja konfliktintutkimusta suorittavien laitosten ja maan eri korkeakoulujen tulee olla tasapuolisesti edustettuina. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Sama henkilö voidaan määrätä johtokuntaan enintään kolmeksi perättäiseksi toimikaudeksi. Jos johtokunnan jäsen jättää tehtävänsä kesken toimikauden, on hänen tilalleen määrättävä uusi henkilö siksi ajaksi, jonka tehtävänsä jättänyt jäsen olisi vielä kuulunut johtokuntaan. Tällaista jäsenyyttä ei kuitenkaan lasketa mainittuun kolmeen toimikauteen.

Opetusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, milloin kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Jos johtokunnassa ilmaantuu erimielisyyksiä asian ratkaisusta, päätetään asia äänestyksellä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

5 §

Johtokunnan tehtävänä on edistää maan rauhan- ja konfliktintutkimusta sekä ohjata ja valvoa laitoksen toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) vahvistaa laitoksen työjärjestys;

2) tehdä esitykset laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi;

3) myöntää apurahat tutkimukseen;

4) vahvistaa laitoksen vuotuinen toimintasuunnitelma;

5) vahvistaa laitoksen tutkimuspoliittinen ohjelma huomioon ottaen koko maan rauhantutkimus; sekä

6) päättää muut periaatteelliset, tärkeät ja laajakantoiset asiat.

6 §

Johtajan tulee johtaa, valvoa ja kehittää laitoksen tutkimusta ja toimintaa sekä huolehtia johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta.

Tarkemmat määräykset virkamiesten ratkaistaviin kuuluvista asioista annetaan laitoksen työjärjestyksessä.

Johtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, jonka muu virkamies työjärjestyksen mukaan muuten saisi ratkaista.

Johtajan ollessa estyneenä toimii sijaisena johtokunnan määräämä muu laitoksen virkamies.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
7 §

Kelpoisuusvaatimuksena laitoksen virkoihin on:

1) johtajalla tohtorin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys rauhan- ja konfliktintutkimukseen; ja

2) erikoistutkijalla, amanuenssilla ja tutkimusassistentilla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Muun henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista päättää johtokunta.

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena laitoksen virkoihin on aikaisemmalla toiminnalla tai muutoin osoitettu sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Virkojen täyttäminen
8 §

Johtajan nimittää opetusministeriö johtokunnan esityksestä. Muut virkamiehet, joilta vaaditaan korkeakoulussa suoritettu tutkinto, nimittää johtokunta. Muut virkamiehet ottaa johtaja.

Työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa johtaja.

9 §

Johtajalle virkavapauden myöntää opetusministeriö. Virkavapautta laitoksen muille virkamiehille myöntää johtaja. Yli vuoden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää kuitenkin nimittävä viranomainen.

Viran väliaikaisen hoitajan ottaa sama viranomainen, joka päättää virkavapauden myöntämisestä.

Erinäisiä säännöksiä
10 §

Laitoksen edellisen vuoden toiminnasta on johtajan annettava kertomus opetusministeriölle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

11 §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksesta 28 päivänä elokuuta 1970 annettu asetus (571/70) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.