1162/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä elokuuta 1985 annetun poliisiasetuksen (737/85) 41, 43, 45, 54, 63 ja 72§,

sellaisina kuin niistä ovat 43§ osittain muutettuna 22 päivänä elokuuta 1986 annetulla asetuksella (635/86) ja 63§ osittain muutettuna 17 päivänä tammikuuta 1986 annetulla asetuksella (47/86),

muutetaan 12§:n 2 momentin 2, 4 ja 5 kohta sekä 3 momentti, 16§:n 1 momentin johdantolause ja 1, 2 ja 4 kohta, 17, 18 ja 22§, 26§:n 2 momentti, 27§:n 2 momentti, 29§:n 2 momentti, 33§:n 1 momentin johdantolause sekä 2 ja 3 kohta sekä 2 momentti, 34§:n 2 momentti, 36§:n 2 momentin 1 ja 2 kohta, 38§:n 1 ja 3 momentti, 47§:n 2 momentti, 49 ja 51§, 8 luvun otsikko, 52§:n 2 ja 3 momentti, 53, 55 ja 56§, 9 luvun otsikko, 58§:n 2-4 momentti, 59§:n 2 momentti, 60 ja 61§, 10 luvun otsikko, 64§, 66§:n 1 ja 2 momentit, 68§:n 3 momentti sekä 71 ja 73§,

sellaisina kuin niistä ovat, 16§:n 1 momentin 4 kohta ja 58§:n 3 momentti 30 päivänä tammikuuta 1987 annetussa asetuksessa (78/87), 51§ osittain muutettuna mainituilla 22 päivänä elokuuta 1986 ja 30 päivänä tammikuuta 1987 annetuilla asetuksilla, 52 ja 53§ osittain muutettuina viimeksi mainitulla asetuksella, 55 ja 61§ osittain muutettuina mainitulla 17 päivänä tammikuuta 1986 annetulla asetuksella, 66§:n 1 ja 2 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa ja 73§ mainitussa 22 päivänä elokuuta 1986 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 9§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

9 §

Sisäasiainiministeriö päättää paikallispoliisiin perustettujen virkojen sijoittamisesta jollei siitä ole virkaa perustettaessa erikseen säädetty.

12 §

Poliisipiirin ohjesäännössä voidaan:


2) määrätä virkamiesten ja virkamiesryhmien tehtävistä;


4) antaa poliisipiirin päällikön ratkaistaviksi säädettyjä asioita poliisipiirin muun virkamiehen ratkaistaviksi; sekä

5) määrätä poliisipiirin virkamiesten sijaisuuksista heidän ollessaan estyneitä; poliisipiirin päällikön sijaisuudesta voi yksittäistapauksessa määrätä myös lääninhallitus.

Ohjesäännön määräyksiä virkamiesten tai virkamiesryhmien virkatehtävistä voidaan täydentää poliisipiirin työjärjestyksellä, jonka vahvistaa poliisipiirin päällikkö.

16 §

Keskusrikospoliisin tulee poliisilaissa sille säädetyn tehtävän toteuttamiseksi

1) seurata rikollisuutta ja kehittää rikostutkintaa;

2) suorittaa sen tutkittaviksi säädettyjen tai määrättyjen rikosten ja muiden asioiden tutkinta;


4) huolehtia sille säädetyistä tai määrätyistä poliisin tietojärjestelmää ja rekistereitä koskevista tehtävistä;


17 §

Keskusrikospoliisissa on osastoja, toimistoja, rikoslaboratorio ja Ahvenanmaan yksikkö.

18 §

Sisäasiainministeriö vahvistaa keskusrikospoliisin aluetoimistojen sijaintipaikat ja toimialueet.

22 §

Suojelupoliisin palveluksessa olevan on annettava kirjallinen vaitiololupaus sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään.

26 §

Jos liikkuvan poliisin virkamies siirron tai 70§:ssä tarkoitetun sijoittamisen johdosta joutuu muuttamaan uudelle sijoituspaikkakunnalle, saadaan hänelle suorittaa sisäasiainministeriön harkinnan mukaan korvausta muuton aiheuttamien henkilö- ja tavarakuljetuksien kustannuksista ja muistakin tarpeellisista, muutosta johtuneista kustannuksista.

27 §

Poliisioppilaitoksiin voidaan sisäasiainministeriön suostumuksella ottaa koulututettaviksi muitakin kuin poliisin virkamiehiä.

29 §

Poliisioppilaitosten johtajilla ja apulaisjohtajilla on läsnäolo-oikeus ja puhevalta johtokunnan kokouksessa.

33 §

Poliisikoulutukseen voidaan hyväksyä henkilö, joka on:


2) suorittanut vähintään kouluasteen ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän taikka ylioppilastutkinnon;


3) elämäntavoiltaan, terveydentilaltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan poliisin virkaan sopiva;


Edellä 1 momentin 4 ja 5 kohdassa mainitut vaatimukset eivät koske naisia eivätkä henkilöitä, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus. Valintalautakunta voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia 1 momentin 2, 5 ja 6 kohdassa mainituista vaatimuksista.

34 §

Jos kokelaskurssin suorittanut sitoumusaikana eroaa 1 momentissa tarkoitetusta virasta muutoin kuin sairauden tai muun hänestä riippumattoman syyn vuoksi taikka jos hänet irtisanotaan valtion virkamieslain (755/86) 47§:n 1 momentin 7 kohdan nojalla, hänen on korvattava koulutuksestaan valtiolle aiheutuneet kulut, jollei sisäasiainministeriö erityisistä syistä myönnä vapautusta korvausvelvollisuudesta tai osasta siitä.

36 §

Poliisimiehiä ovat:

1) poliisipäällystöön kuuluvat poliisiylijohtaja, poliisiylitarkastaja, sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisitoimiston ylitarkastaja ja tarkastaja, poliisitarkastaja, apulaispoliisitarkastaja, lääninkomisario, nimismies, apulaisnimismies, poliisimestari, apulaispoliisimestari, hallinto-osaston johtaja, kansliaosaston johtaja, passiosaston johtaja, ulkomaalaistoimiston toimistonjohtaja, osoitetoimiston toimistonjohtaja, passitoimiston toimistonjohtaja, ajokortti- ja ajoneuvotoimiston toimistonjohtaja, keskusrikospoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö, keskusrikospoliisin yleiseen osastoon kuuluvien toimistojen toimistopäälliköt sekä sormenjälkitoimiston apulaistoimistopäällikkö, tutkintatoimiston toimistopäällikkö, suojelupoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö sekä suojelupoliisin osastopäällikkö, ylitarkastaja ja tarkastaja, liikkuvan poliisin päällikkö ja apulaispäällikkö, poliisiopiston johtaja, poliisikoulun johtaja, poliisikoiralaitoksen johtaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario ja komisario.

2) poliisialipäällystöön kuuluvat rikosylikonstaapeli, ylikonstaapeli ja ylietsivä; sekä


38 §

Paikallispoliisin virkamiehellä on velvollisuus toimia siinä poliisipiirissä sekä sillä virantoimitus- ja yhteistoiminta-alueella, johon hänet on sijoitettu tai jossa hänet on määrätty toimimaan (toimialue).


Poliisin virkamies voidaan komentaa toimialueensa ulkopuolelle poliisitoimeen kuuluvaa tai sitä edistävää tehtävää varten.

47 §

Sisäasiainministeriöllä, lääninhallituksella ja poliisipiirin päälliköllä on oikeus, milloin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voimassa pitäminen sitä vaatii, tilapäisesti määrätä poliisin henkilöstöön kuuluva virkamies vapaa-aikanaan tai vuosilomalla ollessaan toimintavalmiuteen taikka saapumaan palvelukseen.

49 §

Poliisimiehen on virassaan ja yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, ettei poliisin arvo siitä kärsi.

51 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tämän lisäksi vaaditaan:

1) paikallispoliisin

a)nimismieheltä sekä Helsingin, Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Kotkan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rauman, Savonlinnan, Tampereen, Turun ja Vaasan poliisilaitoksen poliisimestarilta oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin;

b)Helsingin, Tampereen ja Turun poliisilaitoksen apulaispoliisimestarilta tehtävien laadun mukaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen tai poliisipäällystön virkatutkinto taikka varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

c)muulta kuin edellä tarkoitetulta poliisimestarilta ja apulaispoliisimestarilta poliisipäällystön virkatutkinto taikka varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

d)apulaisnimismieheltä, kansliaosaston johtajalta sekä Helsingin, Tampereen ja Turun poliisilaitoksen hallinto-osaston johtajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

e)passiosaston johtajalta varanotaarin tutkinto;

f)toimistonjohtajalta poliisipäällystön virkatutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto;

g)talous- ja suunnitteluosaston johtajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

h)suunnittelijalta tehtävien laadun mukaan joko korkeakoulututkinto taikka opistotason tutkinto ja perehtyneisyys automaattiseen tietojenkäsittelyyn;

i)apulaissihteeriltä poliisipäällystön virkatutkinto tai korkeakoulututkinto taikka opistotason tutkinto;

j)urheiluohjaajalta virkaan soveltuva koulutus;

k)automestarilta teknillisen koulun autoteknillisen opintosuunnan tutkinto;

l)asentajalta soveltuva ammatillinen koulutus;

m)osastopäälliköltä ja ulosottoapulaiselta mitä ulosottotoimesta annetussa asetuksessa (158/85) on säädetty;

n)toimistopäälliköltä korkeakoulututkinto;

2) keskusrikospoliisin

a)päälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin;

b)apulaispäälliköltä ja rikosylitarkastajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

c)hallintotoimiston toimistopäälliköltä korkeakoulututkinto;

d)muulta kuin hallintotoimiston toimistopäälliköltä poliisipäällystön virkatutkinto taikka varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

e)hallintotoimiston apulaistoimistopäälliköltä virkaan soveltuva opistotason tutkinto;

f)sormenjälkitoimiston apulaistoimistopäälliköltä poliisipäällystön virkatutkinto taikka varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

g)rikoskemistiltä, paloinsinööriltä ja tutkijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

h)erikoissuunnittelijalta korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

i)tietokoneenhoitajalta ja tekniseltä tutkijalta tehtävien edellyttämä koulutus ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

3) suojelupoliisin

a)päälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys hallintotehtäviin;

b)apulaispäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

c)osastopäälliköltä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

d)ylitarkastajalta ja tarkastajalta poliisipäällystön virkatutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto;

e)apulaistarkastajalta virkaan soveltuva tutkinto sekä tehtävien edellyttämä vieraiden kielten taito;

f)ylietsivältä poliisialipäällystön virkatutkinto tai varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

g)etsivältä poliisimiehistön virkatutkinto;

h)kielenkääntäjältä korkeakoulututkinto tai diplomikielenkääntäjän tutkinto sekä tehtävien edellyttämä vieraiden kielten taito;

i)viestiohjaajalta virkaan soveltuva teknillinen koulutus ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

4) liikkuvan poliisin

a)päälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin;

b)apulaispäälliköltä poliisipäällystön virkatutkinto taikka varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

5) poliisiopiston

a)johtajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin;

b)yliopettajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

6) poliisikoulun

a)johtajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin;

b)opettajalta, äidinkielen opettajalta sekä psykologilta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

c)oikeustieteellisten aineiden opettajalta oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

d)kurssisihteeriltä korkeakoulututkinto taikka opistotason tutkinto;

7) poliisikoiralaitoksen

a)johtajalta poliisipäällystön virkatutkinto tai korkeakoulututkinto taikka opistotason tutkinto;

b)kouluttajalta poliisimiehistön virkatutkinto;

8) poliisiasevarikon

a)päälliköltä teknillinen koulutus ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

b)asemestarilta virkaan soveltuva teknillinen koulutus ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

9) muulta poliisivarikon päälliköltä virkaan soveltuva opistotason tutkinto;

10) apulaisjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

11) rikosylikomisariolta, ylikomisariolta, rikoskomisariolta ja komisariolta poliisipäällystön virkatutkinto taikka varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

12) rikostarkastajalta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

13) rikosylikonstaapelilta ja ylikonstaapelilta poliisialipäällystön virkatutkinto tai varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

14) vanhemmalta rikoskonstaapelilta ja vanhemmalta konstaapelilta poliisimiehistön virkatutkinto;

15) nuoremmalta konstaapelilta poliisikokelaskurssi;

16) kamreerilta ja taloudenhoitajalta korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

17) muulta viestiohjaajalta sekä apulaisviestiohjaajalta ja radiosähköttäjältä radiovirkailijan yleinen pätevyystutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto;

18) osastosihteeriltä tehtäviin soveltuva tutkinto;

19) liikunnanopettajalta korkeakoulututkinto;

20) tutkimusavustajalta, tutkimusapulaiselta ja laborantilta tehtävien edellyttämä koulutus ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin.

8 luku

Virkojen täyttäminen

52 §

Valtioneuvosto nimittää lääninhallituksen esityksestä Helsingin poliisilaitoksen poliisimestarin, keskusrikospoliisin esityksestä keskusrikospoliisin apulaispäällikön, suojelupoliisin esityksestä suojelupoliisin osastopäällikön sekä liikkuvan poliisin päällikön ja poliisiopiston johtajan yksikön annettua asiasta lausunnon.

Sisäasiainministeriö nimittää poliisikoulun johtajan, poliisikoiralaitoksen johtajan ja poliisivarikon päällikön yksikön annettua asiasta lausunnon sekä lääninhallituksen esityksestä Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisimestarin, keskusrikospoliisin esityksestä keskusrikospoliisin toimistopäällikön ja rikosylitarkastajan, suojelupoliisin esityksestä suojelupoliisin ylitarkastajan, liikkuvan poliisin esityksestä liikkuvan poliisin apulaispäällikön ja poliisiopiston esityksestä poliisiopiston apulaisjohtajan.

53 §

Nimismiehen ja muun kuin 52§:n 2 momentissa tarkoitetun poliisimestarin nimittää lääninhallitus.

Apulaisnimismiehen ja muun kuin 52§:n 3 momentissa tarkoitetun apulaispoliisimestarin sekä paikallispoliisin rikostarkastajan, osastonjohtajan, rikosylikomisarion, ylikomisarion, toimistopäällikön, toimistonjohtajan, apulaistoimistonjohtajan, kamreerin, taloudenhoitajan, rikoskomisarion, komisarion, automestarin ja viestiohjaajan nimittää lääninhallitus poliisipiirin päällikön esityksestä.

55 §

Poliisilaitos, nimismies, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, poliisiopisto, poliisikoulu, poliisikoiralaitos ja poliisivarikko nimittävät tai ottavat muut kuin 52 ja 53§:ssä mainitut alaisensa virkamiehet sekä ottavat työsuhteessa olevan henkilökunnan.

56 §

Vanhemman rikoskonstaapelin, vanhemman konstaapelin ja nuoremman konstaapelin virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta.

9 luku

Vuosiloman vahvistaminen, virkavapauden myöntäminen sekä eroamisikä

58 §

Valtioneuvosto myöntää virkavapauden 52§:n 1 momentissa tarkoitetulle virkamiehelle ja sisäasiainministeriö 52§:n 2 ja 3 momentissa mainitulle virkamiehelle.

Sisäasiainministeriö myöntää kuitenkin virkavapauden tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle silloin kun kyse on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, tai kun kyse on muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden.

Lääninhallitus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi ja poliisiopisto myöntävät virkavapauden myös sisäasiainministeriön sekä poliisilaitos ja nimismies myös lääninhallituksen nimittämälle alaiselleen virkamiehelle silloin kun kyse on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, tai kun kyse on muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden.

59 §

Avoimen viran hoitamisesta väliaikaisesti määrää nimittävä viranomainen. Niihin virkoihin, joihin tasavallan presidentti nimittää, määrää viran väliaikaisen hoitajan kuitenkin valtioneuvosto. Niihin virkoihin, joihin valtioneuvosto nimittää, määrää viran väliaikaisen hoitajan sisäasiainministeriö.

60 §

Lääninhallitus irtisanoo valtion virkamieslain 47§:n 1 momentin 7 kohdan nojalla poliisilaitoksen ja nimismiehen nimittämän virkamiehen. Muutoin virkamiehen irtisanoo nimittävä viranomainen.

61 §

Poliisialipäällystöön ja poliisimiehistöön kuuluva virkamies on velvollinen eroamaan virastaan täyttäessään 60 vuotta.

Keskusrikospoliisin, suojelupoliisin, liikkuvan poliisin, poliisiopiston, poliisikoulun ja poliisikoiralaitoksen poliisipäällystöön kuuluva sekä paikallispoliisin poliisipäällystöön kuuluva virkamies, nimismiestä ja apulaisnimismiestä lukuun ottamatta, on velvollinen eroamaan virastaan täyttäessään 63 vuotta.

10 luku

Virkarikokset


64 §

Poliisimiehelle annetaan sisäasiainministeriön vahvistama virkamerkki. Muulle poliisin palveluksessa olevalle voidaan antaa sisäasiainministeriön vahvistama henkilökortti. Virkamerkki on pidettävä palveluksessa mukana ja tarvittaessa esitettävä.

66 §

Poliisiylijohtajalla, poliisiylitarkastajalla ja sisäasiainministeriön poliisitoimiston ylitarkastajalla sekä poliisitarkastajalla, apulaispoliisitarkastajalla, lääninkomisariolla, poliisipiirin päälliköllä, apulaisnimismiehellä, apulaispoliisimestarilla, poliisiopiston ja poliisikoulun johtajalla, ylikomisariolla ja komisariolla, paikallispoliisin järjestyspoliisitehtävissä toimivalla ja liikkuvan poliisin poliisimiehellä, poliisikoiralaitoksen ylikonstaapelilla, poliisikokelaalla, ylivartijavahtimestarilla ja vartijavahtimestarilla tulee olla virkapuku. Poliisikokelaalla ja muulla poliisioppilaitoksen oppilaalla voi olla virkapukuna oppilaspuku.

Edellä 1 momentissa mainituista virkamiehistä poliisikoulun johtaja, ylikomisario ja komisario, paikallispoliisin järjestyspoliisitehtävissä toimiva ja liikkuvan poliisin poliisimies, poliisikoiralaitoksen ylikonstaapeli, ylivartijavahtimestari ja vartijavahtimestari ovat velvollisia käyttämään virkapukua, jollei virkatehtävien laatu tai muut syyt toisin vaadi. Muut 1 momentissa mainitut virkamiehet käyttävät virkapukua tehtävien sitä edellyttäessä.


68 §

Asianomaiselle on annettava henkilökortti, jossa on mainittava toimialue ja valtuuksien laajuus. Henkilökortti on poliisitehtäviä suoritettaessa pidettävä mukana ja tarvittaessa esitettävä.

71 §

Sisäasiainministeriö voi määrätä poliisioppilaitosten oppilaita ja poliisikokelaita tilapäisesti muihinkin kuin koulutukseen kuuluviin poliisitehtäviin.

73 §

Sisäasiainministeriö antaa tarkemmat määräykset 12, 33, 65 ja 66§:n soveltamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.