1149/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan patentti- ja rekisterihallituksesta 19 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (213/82) 41§:n 4 ja 5 momentti, 43§:n 2 momentti, 44§:n 2 ja 3 momentti, 45§:n 3-5 momentti sekä 49§,

näistä 41§:n 4 momentti sellaisena kuin se on 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa (143/87) ja 45§:n 3-5 momentti sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä toukokuuta 1985 annetussa asetuksessa (401/85),

muutetaan 4§:n 1 momentin 7 kohta, 17§:n 6 ja 7 momentti, 24§:n 1 momentin 2, 3 ja 5 kohta, 31§, 40§:n edellä oleva väliotsikko, 40§:n 1 momentin johdantolause sekä 13 ja 14 kohta, 41§:n 2 ja 3 momentti, 42§ ja 47§:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 17§:n 6 momentti ja 40§:n 1 momentin 13 ja 14 kohta mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 40§:n 1 momenttiin uusi 15 kohta seuraavasti:

4 §

Hallintotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:


7) virkarikoksia ja viraston virkamieslautakuntaa sekä kurinpitoasiamiestä, sekä


17 §

Lisäksi patentti- ja rekisterihallituksessa on apulaistoimistopäällikkö, vanhempi lakimies, yli-insinööri, neuvontainsinööri, vanhempia tutkijainsinöörejä, erikoistutkijoita, tutkijainsinöörejä, lakimiehiä, kielenkääntäjiä, kamreeri, kirjastopalveluinsinööri, osastosihteeri sekä muita virkamiehiä.

Patentti- ja rekisterihallitukseen voidaan lisäksi tulo- ja menoarvion rajoissa perustaa virkoja sekä ottaa tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

24 §

Patentti- ja rekisterihallituksen yleisistunnossa käsitellään asiat, jotka koskevat:


2) patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten nimittämistä ja irtisanomista, jos asia ei koske sellaista virkamiestä, jonka pääjohtaja nimittää,

3) virkaesityksen tekemistä avoinna olevan viran täyttämistä varten,


5) virkarikoksia ja viraston virkamieslautakuntaa sekä kurinpitoasiamiestä, sekä


31 §

Pääjohtajan poissa ollessa ei saa ilman pätevää syytä hänen suostumuksettaan ratkaista asiaa, jolla on periaatteellista kantavuutta, eikä täyttää virkoja taikka tehdä esitystä avoinna olevan viran täyttämisestä.

Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten kelpoisuusvaatimukset, virkojen täyttäminen sekä virkavapauden myöntäminen
40 §

Kelpoisuusvaatimuksena patentti- ja rekisterihallituksen virkoihin on asianomaisen aikaisemmalla toiminnallaan osoittama sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan:


13) kamreerilta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto,

14) kirjallisuuspalveluinsinööriltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai teknillisessä opistossa suoritettu insinöörin tutkinto ja perehtyneisyyttä kirjastotoimeen, sekä

15) osastosihteeriltä varanotaarin tutkinto tai muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto.

41 §

Osastopäällikön nimittää tasavallan presidentti patentti- ja rekisterihallituksen tehtyä virkaesityksen.

Toimistopäällikön, apulaistoimistopäällikön, vanhemman lakimiehen, yli-insinöörin, neuvontainsinöörin, vanhemman tutkijainsinöörin ja erikoistutkijan nimittää patentti- ja rekisterihallitus.


42 §

Pääjohtajalle, ylijohtajalle ja osastopäällikölle myöntää virkavapauden kauppa- ja teollisuusministeriö silloin, kun kysymys on >virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, tai >muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden.

Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden pääjohtajalle, ylijohtajalle ja osastopäällikölle myöntää valtioneuvosto.

Patentti- ja rekisterihallituksen nimittämille virkamiehille myöntää virkavapauden 1 momentissa mainituissa tapauksissa ylijohtaja. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden heille myöntää patentti- ja rekisterihallitus. Muille virkamiehille myöntää virkavapauden ylijohtaja.

47 §

Työjärjestyksen vahvistaa patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja kuultuaan asiasta ylijohtajaa ja osastopäälliköitä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.