1141/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus valtiovarainministeriöstä

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) sekä asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä samana päivänä annetun lain (79/22) nojalla:

Ministeriön organisaatio
1 §

Valtiovarainministeriössä on:

yleinen osasto;

tulo- ja menoarvio-osasto;

vero-osasto;

kansantalousosasto;

palkkaosasto; sekä

järjestelyosasto.

Lisäksi ministeriössä on suunnittelusihteeristö ja hallintotoimisto.

2 §

Ministeriön osastot jakaantuvat toimistoihin ja lainvalmisteluyksikköön sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään. Toimistot voivat jakaantua jaostoihin ja muihin toimintayksiköihin siten kuin ministeriön työjärjestyksessä määrätään.

Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
3 §

Ministeriön alaisia ovat:

1)pankkitarkastusvirasto;

2)Suomen rahapaja;

3)tullihallitus;

4)rakennushallitus;

5)valtiokonttori;

6)valtiontalouden tarkastusvirasto;

7)verohallitus;

8)taloudellinen suunnittelukeskus;

9)valtion ravitsemiskeskus;

10)tilastokeskus;

11)valtion painatuskeskus;

12)valtion tietokonekeskus; sekä

13)Valtionhallinnon kehittämiskeskus.

Yleinen osasto
4 §

Yleisessä osastossa on:

1)yleinen toimisto;

2)rahalaitostoimisto; sekä

3)kansainvälisten asiain toimisto.

5 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)pankkeja, hypoteekkilaitoksia, luotto-osakeyhtiöitä, säästökassatoimintaa harjoittavia osuuskuntia ja rahastoyhtiöitä;

2)pankkitarkastusta ja pankkitarkastusvirastoa, pankkiiriliikkeitä, panttilainauslaitoksia ja niiden tarkastusta;

3) Suomen Pankkia;

4) valtion lainanottoa ja valtion velanhoitoa;

5) valuuttalainsäädäntöä ja rahajärjestelmää;

6) Kansainvälistä valuuttarahastoa, Kansainvälistä jälleenrakennuspankkia, Pohjoismaiden Investointipankkkia ja Länsipohjolan pohjoismaista kehittämisrahastoa sekä alueellisten kansainvälisten kehityspankkien toiminnan seurantaa;

7) kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaa rahoitus- ja pääomamarkkinakysymyksissä;

8) luvan antamista obligaatiolainan liikkeeseen laskemiseen sekä siihen liittyvän veronhuojennuksen myöntämistä;

9) valtiontakausta;

10) tulliverotusta, tasausveroa, varmuusvarastointimaksua, vienti- ja tuontitalletusta, tuonti- ja vientimaksuja ja muita maahan tuonnin ja maasta viennin yhteydessä kannettavia erityisveroja tai maksuja;

11) valmisteverotusta ja hinnanerokorvauksia;

12) markkinahäiriöitä ja polkumyyntiä;

13) tullihallintoa;

14) kansainvälistä tulliyhteistyötä;

15) Suomen rahapajaa;

16) Ahvenanmaan maakuntaan liittyviä finanssihallintoasioita;

17) valtionperintöjä;

18) indeksiehdon käytön rajoittamista;

19) lainsäädäntöä, joka ei kuulu ministeriön muun osaston käsiteltäviin;

20) ministeriön edustusta oikeusasioissa ja yhteisöissä, jollei asia kuulu ministeriön muun osaston käsiteltäviin; sekä

21) ministeriön kansainvälisten asioiden hoidon yhteensovittamista.

Tulo- ja menoarvio-osasto
6 §

Tulo- ja menoarvio-osastossa on:

1)yleinen toimisto;

2)finanssipoliittinen toimisto;

3)rakennus- ja kiinteistötoimisto; sekä

4)tutkimus- ja kehittämistoimisto.

7 §

Tulo- ja menoarvio-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) finanssipolitiikan tavoitteita, päälinjoja ja keinoja;

2) valtion pitkän ja keskipitkän ajan toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä niiden laadintaa;

3) valtion tulo- ja menoarvioesitystä;

4) valtion erityismenoarviota, lukuun ottamatta virkaluetteloa;

5) valtion pitkän ja keskipitkän ajan toiminta- ja taloussuunnitteluun sekä tulo- ja menoarvioon liittyvää selvitys- ja kehittämistoimintaa sekä määrärahojen alueellisen kohdentamisen selvittämistä;

6) valtion tulo- ja menoarvion soveltamista ja toteuttamisen valvontaa;

7) valtion maksuvalmiuden sekä määrärahojen käytön suunnittelua ja valvontaa sekä kassavarojen sijoittamista ja maksuvalmiuden turvaamiseksi tarvittavan lyhytaikaisen kotimaisen luoton ottamista;

8) valtion maksuliikettä;

9) valtion hallinnollista ja liikekirjanpitoa, muuta tilinpitoa ja tilinpäätöstä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikeyritysten suunnittelu- ja laskentajärjestelmiä;

10) valtionvelkaa, mikäli asia ei kuulu ministeriön muun osaston käsiteltäviin;

11) valtiolle perittävien maksujen yleisiä perusteita;

12) valtiovarainministeriön hallinnonalan tulo- ja menoarvioehdotusta sekä pitkän ja keskipitkän ajan toiminta- ja taloussuunnitelmia sekä ehdotusta valtiovarainministeriön osuudeksi valtiontalouden suunnitelmaan;

13) valtion suhdannerahastoa ja muita valtion rahastoja, mikäli ne eivät kuulu ministeriön muun osaston käsiteltäviin asioihin;

14) valtion tilien ja taloudenhoidon tarkastusta;

15) hallituksen kertomusta toimenpiteistä, joihin eduskunnan tekemät muistutukset valtiovarain hoidosta ja tilinpidosta ovat antaneet aihetta;

16) valtion rakennus- ja kiinteistöhallintoa;

17) rakennushallitusta;

18) valtiokonttoria; sekä

19) valtiontalouden tarkastusvirastoa.

Vero-osasto
8 §

Vero-osastossa on:

1) yleinen toimisto;

2) tutkimustoimisto;

3) kansainvälisten asiain toimisto; sekä

4) lainvalmisteluyksikkö.

9 §

Vero-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) veropoliittisia kysymyksiä talous- ja finanssipolitiikan suunnittelun ja toimenpidevaihtoehtojen yhteydessä;

2) verolainsäädäntöä, lukuun ottamatta tulli- ja valmisteverotusta koskevaa lainsäädäntöä;

3) kansainvälisten verosopimusten valmistelua ja muita kansainvälisiä veroasioita;

4) verohallitusta sekä muuta verohallintoa, mikäli niitä koskevia asioita ei ole erikseen säädetty muiden viranomaisten käsiteltäviksi;

5) muita kuin edellä tarkoitettuja veroihin ja veronluonteisiin maksuihin liittyviä kysymyksiä, mikäli niitä ei ole erikseen säädetty muiden viranomaisten käsiteltäviksi; sekä

6) tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä, jotka liittyvät 1-5 kohdassa mainittujen tehtävien hoitoon.

Kansantalousosasto
10 §

Kansantalousosastossa on:

1) suhdannetoimisto;

2) julkisen talouden toimisto;

3) talouspoliittinen toimisto;

4) kansainvälisten asiain toimisto; sekä

5) tutkimus- ja suunnittelutoimisto.

11 §

Kansantalousosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) koti- ja ulkomaisen suhdanne- ja muun taloudellisen kehityksen seuraamista, tutkimista ja ennustamista;

2) julkisen talouden kehitystä ja suunnittelua;

3) talouspolitiikan suunnittelua ja talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten selvittämistä;

4) taloudellisen kehityksen ja talouspolitiikan linjan sekä yhteiskuntapoliittisten suunnitelmien yhteensopeuttamista;

5) julkisen talouden rahoitusmarkkinavaikutuksia erityisesti finanssi- ja rahapolitiikan yhteensopeuttamisen kannalta;

6) lausuntojen antamista sellaisista valmisteilla olevista asioista, joilla on huomattavaa kansantaloudellista merkitystä;

7) kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyöelinten toimintaa kansantaloudellisissa ja talouspoliittisissa kysymyksissä;

8) kuntien yleistä kalleusluokitusta;

9) hallituksen kertomusta valtiovarain hoidosta ja tilasta;

10) taloudellisten katsausten ja ennusteiden julkaisemista sekä muuta taloudellista tiedotustoimintaa;

11) muita kansantalouden tasapainon, kehityksen ja suunnittelun kannalta keskeisiä kysymyksiä; sekä

12) taloudellista suunnittelukeskusta.

Palkkaosasto
12 §

Palkkaosastossa, joka toimii valtion työmarkkinalaitoksena, on:

1)yleinen toimisto;

2)virkamiespalkkatoimisto;

3)työntekijäinpalkkatoimisto;

4)valtionapupalkkatoimisto; sekä

5)tutkimustoimisto.

13 §

Palkkaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) osallistumista valtiotyönantajan edustajana tulo- ja työmarkkinapoliittiseen toimintaan;

2) valtion työnantajapolitiikan yleistä suunnittelua ja toteuttamista;

3) valtion henkilöstön oikeudellista asemaa ja virkamieslainsäädäntöä;

4) valtion virkaehtosopimuslainsäädäntöä ja yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslainsäädäntöä;

5) valtion virkaehtosopimustoimintaa;

6) valtion työehtosopimustoiminnan yleistä ohjausta ja valvontaa;

7) yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimustoimintaa;

8) valtion ja sen henkilöstön välisen yhteistoiminnan yleistä järjestelyä;

9) valtion virkamiesten palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja;

10) valtion työsopimussuhteisen henkilöstön periaatteellisia ja muutoin yleisluontoisia palvelussuhteen ehtoja ja periaatteellisesti merkittävien yksittäisten työsopimusten ehtoja sekä niiden soveltamisen valvontaa;

11) valtion muuta yleistä henkilöstöpolitiikkaa;

12) kunnallisten ja yksityisten valtionapua saavien yhteisöjen ja laitosten henkilöstön palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja sekä niihin liittyviä valtionapuperusteita;

13) valtion virastojen ja laitosten sekä toimiehtosopimusjärjestelmän piiriin kuuluvien yksityisten valtionapulaitosten työrauhan turvaamisen yleistä ohjausta;

14) virkojen sekä niiden nimien ja kelpoisuusehtojen yleistä järjestelyä sekä valtion virkaluetteloa;

15) valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräytymisperusteita sekä valtion henkilöstön luontoisetujen ja sosiaalisten etujen yleistä järjestämistä;

16) palvelussuhteen perusteella valtion varoista suoritettavien eläkkeiden, perhe-eläkkeiden ja ylimääräisten eläkkeiden yleistä järjestelyä;

17) komiteatyön palkkioperusteita;

18) oikeutta valtion virka-ansiomerkin saamiseen;

19) tilastointia sekä tutkimuksia ja selvityksiä, jotka liittyvät 1-18 kohdassa mainittujen asioiden käsittelemiseen; sekä

20) valtion ravitsemiskeskusta.

Järjestelyosasto
14 §

Järjestelyosastossa on:

1)organisaatiotoimisto;

2)rationalisointitoimisto;

3)tietohallintotoimisto; sekä

4)henkilöstötoimisto.

15 §

Järjestelyosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnon kehittämisen toimintalinjoja;

2) valtionhallinnon sekä valtionapua saavien yhteisöjen ja laitosten palvelukykyä, tehokkuutta ja tuottavuutta;

3) hallinnon yleistä organisointia sekä ohjaus- ja toimintajärjestelmien yleistä kehittämistä;

4) tietohallintoa ja tietotekniikan käyttöä;

5) rationalisointia ja standardointia;

6) valtion virastojen ja laitosten sekä valtionapua saavien yhteisöjen ja laitosten henkilöstön mitoitusta, hankintaa ja valintaa sekä käyttöä ja organisoinnin perusteita;

7) valtion henkilöstön koulutusta;

8) valtion materiaalihallintoa;

9) tilastotointa;

10) valtion komiteoita, lukuun ottamatta 13§:n 17 kohdassa mainittuja asioita; sekä

11) tilastokeskusta, valtion painatuskeskusta, valtion tietokonekeskusta ja Valtionhallinnon kehittämiskeskusta.

Suunnittelusihteeristö
16 §

Suunnittelusihteeristössä on:

1)elinkeinotukien tutkimustoimisto; sekä

2)tulonsiirtojen tutkimustoimisto.

17 §

Suunnittelusihteeristö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) valtion tukien ja tulonsiirtojen taloudellisten vaikutusten tutkimista ja selvittämistä;

2) sihteeristölle määrättyjä valtiontalouden suunnitteluun ja hoitoon liittyviä taloudellisia tutkimuksia ja selvityksiä; sekä

3) edellä mainituissa tehtävissä käytettävien menetelmien ja tietoaineistojen parantamista ja niiden käytön edistämistä hallinnossa.

Hallintotoimisto
18 §

Hallintotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa siltä osin kuin se ei tämän asetuksen mukaan kuulu osastoille tai suunnittelusihteeristölle;

2) ministeriön ulkoista tiedotustoimintaa, sisäistä tiedotusta ja tietopalvelua;

3) ministeriön tietohallinnon yleistä järjestämistä ja tietojärjestelmien yhteensovittamista;

4) ministeriön tilivirastotehtäviä;

5) ministeriön asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia; sekä

6) muita alivaltiosihteerin erikseen määrämiä tehtäviä.

Ministeriön virkamiehet
19 §

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri. Lisäksi ministeriössä on alivaltiosihteeri.

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, järjestelyosaston päällikkönä kuitenkin virastovaltuutettu. Suunnittelusihteeristön päällikkönä on suunnittelupäällikkö.

Apulaisosastopäällikkönä on yleisessä osastossa hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkönä, tulo- ja menoarvio-osastossa budjettineuvos, apulaisosastopäällikkönä, vero-osastossa lainsäädäntöjohtaja, apulaisosastopäällikkönä, kansantalousosastossa finanssineuvos, apulaisosastopäällikkönä sekä palkkaosastossa ja järjestelyosastossa apulaisosastopäälliköt.

Toimiston päällikkönä on, 20§:stä ilmenevin poikkeuksin, budjettineuvos, toimistopäällikkönä, finanssineuvos, toimistopäällikkönä, hallitusneuvos, toimistopäällikkönä tai toimistopäällikkö siten kuin 20§:ssä tarkemmin säädetään.

Lisäksi ministeriössä on koulutuspäällikkö, budjettineuvos, finanssineuvoksia, hallitusneuvoksia, lainsäädäntöneuvoksia, rahoitusneuvos, neuvottelevia virkamiehiä, vanhempia ja nuorempia budjettisihteereitä, vanhempia ja nuorempia finanssisihteereitä, vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä, erikoistutkijoita, ylitarkastajia, vanhempia tutkijoita, esittelijöitä, kamreeri, kirjaaja ja tarkastajia.

Ministeriössä on myös osastosihteereitä ja muita vakinaisia virkamiehiä. Lisäksi ministeriössä voi tulo- ja menoarvion rajoissa olla tilapäistä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

20 §

Yleisessä osastossa ovat yleisen toimiston ja kansainvälisten asiain toimiston päällikköinä hallitusneuvokset, toimistopäällikköinä ja rahalaitostoimiston päällikkönä hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkönä.

Tulo- ja menoarvio-osastossa ovat yleisen toimiston sekä rakennus- ja kiinteistötoimiston päällikköinä hallitusneuvokset, toimistopäällikköinä, finanssipoliittisen toimiston päällikkönä budjettineuvos, apulaisosastopäällikkönä ja tutkimus- ja kehittämistoimiston päällikkönä budjettineuvos, toimistopäällikkönä.

Vero-osastossa ovat yleisen toimiston ja kansainvälisten asiain toimiston päällikköinä hallitusneuvokset, toimistopäällikköinä, tutkimustoimiston päällikkönä finanssineuvos, toimistopäällikkönä ja lainvalmisteluyksikön päällikkönä lainsäädäntöjohtaja, apulaisosastopäällikkönä.

Kansantalousosastossa ovat toimistojen päällikköinä finanssineuvokset, toimistopäällikköinä.

Palkkaosastossa ovat yleisen toimiston, virkamiespalkkatoimiston, työntekijäinpalkkatoimiston ja valtionapupalkkatoimiston päällikköinä hallitusneuvokset, toimistopäällikköinä ja tutkimustoimiston päällikkönä finanssineuvos, toimistopäällikkönä.

Järjestelyosastossa on organisaatiotoimiston päällikkönä hallitusneuvos, toimistopäällikkönä ja rationalisointitoimiston, tietohallintotoimiston ja henkilöstötoimiston päällikköinä toimistopäälliköt.

Suunnittelusihteeristössä ovat toimistojen päällikköinä toimistopäälliköt.

21 §

Ministeri määrää 20§:n 1-7 momentin säännökset huomioon ottaen, minkä toimiston päällikkönä asianomaisen osaston finanssineuvokset, toimistopäällikköinä, hallitusneuvokset, toimistopäällikköinä ja toimistopäälliköt toimivat.

Ministeriön yhteisten virkojen sekä tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta osastoihin, suunnittelusihteeristöön ja hallintotoimistoon sekä valtion virkamieslain (755/86) 8§:ssä tarkoitetusta viran siirtämisestä määrää alivaltiosihteeri. Osastosihteerin ja sitä alempien virkojen sekä vastaavan tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta kuitenkin määrää hallintotoimiston päällikkö.

22 §

Yleisen osaston, vero-osaston ja kansantalousosaston päälliköillä on ylijohtajan arvonimi, tulo- ja menoarvio-osaston päälliköllä budjettipäällikön arvonimi ja palkkaosaston päälliköllä valtion työmarkkinajohtajan arvonimi. Palkkaosaston apulaisosastopäälliköllä on finanssineuvoksen arvonimi ja järjestelyosaston apulaisosastopäälliköllä apulaisvirastovaltuutetun arvonimi.

Yleisen osaston päällikkö ratkaisee 35§:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) valtuutusta edustaa ministeriötä tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, jollei jäljempänä muuta säädetä;

2) pankkien, rahastoyhtiöiden ja säästökassojen sääntöjen ja yhtiöjärjestysten vahvistamista sekä pankkitarkastusviraston toiminnasta johtuvien kustannusten perimistä;

3) tullilain 63§:n mukaan valtiovarainministeriön määräysvaltaan kuuluvia toimenpiteitä;

4) kotimarkkinahinnan ja maailmanmarkkinahinnan väliseen eroon perustuvien tuontimaksujen, valmisteverojen ja hinnanerokorvausmäärien muuttamista;

5) osaston toimialaan kuuluvia veronhuojennus- ja maksunlykkäyshakemuksia, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi tahi lykättäväksi pyydetty määrä on enintään 250 000 markkaa; sekä

6) valuuttakauppalupia.

38 §

Vero-osaston päällikkö ratkaisee 35§:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) niiden yhdistysten, laitosten ja säätiöiden nimeämistä, joille annetut lahjoitukset saadaan vähentää tulo- ja varallisuusverotuksessa, jollei ratkaisu poikkea ministeriössä aikaisemmin noudatetusta käytännöstä;

2) osaston toimialaan kuuluvia veronhuojennushakemuksia, milloin poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 250 000 markkaa;

3) tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 6§:n 2 momentissa valtiovarainministeriön ratkaistavaksi säädettyjä hakemuksia, milloin asiasta ei ole hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausuntoa;

4) investointivarauslain (1094/78) 10 ja 12§:ssä valtiovarainministeriön ratkaistavaksi säädettyjä hakemuksia; sekä

5) toisen valtion kanssa kaksinkertaisen verotuksen tai veronkierron välttämiseksi tehdyssä valtiosopimuksessa tarkoitettua valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvaa keskinäistä sopimusmenettelyä, ei kuitenkaan asioita, joissa on kysymys yli 250 000 markan määrän poistamisesta tai palauttamisesta.

39 §

Palkkaosaston päällikkö ratkaisee 35§:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) valtion henkilöstölle myönnettävää oikeutta lukea hyväkseen eläkettä varten palvelusaika sellaisessa palveluksessa, joka kuuluu valtion eläkejärjestelmään toisessa pohjoismaassa;

2) valtion virkaehtosopimuslain 5§:n 3 momentissa tarkoitettuja ajan hyväksi lukemista sekä luvan myöntämistä etuuden ja korvauksen suorittamiseen;

3) valtion tilapäisten virkamiesten palkkioiden perusteiden vahvistamista;

4) yksittäisten työsopimusten palkka- ja työehtojen vahvistamista sekä lausuntojen antamista työsopimusten palkka- ja työehdoista johtavassa asemassa olevien toimihenkilöiden palkkausten osalta;

5) työtuomioistuimesta annetun lain 11§:n 2 momentissa tarkoitettujen virkaehtosopimuksia koskevien neuvottelujen käymistä;

6) kanteen vireille panemista, vastineen antamista tai valtiovarainministeriön edustamista asiassa, jossa ministeriö on työtuomioistuimessa asianosaisena; sekä

7) työtuomioistuimesta annetun lain 13§:n 6 momentissa tarkoitettua hallinnonalan neuvotteluviranomaisen määräämistä toimimaan asianosaisena työtuomioistuimessa.

40 §

Palkkaosaston yleisen toimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) eläkkeen tai perhe-eläkkeen maksamista ulkomailla olevalle;

2) valtiovarainministeriön myönnettäviä hautausapuja ja lahjapalkkioita sekä lausunnon antamista niistä;

3) luvan antamista viran täyttämiseen tarjoamatta sitä lakkautuspalkalla olevalle sekä lakkautuspalkalla olevan sijoittamista virkaan;

4) poikkeuksen myöntämistä valtion työntekijäin terveydenhuollon ohjesäännön, valtion työmaiden huolto-ohjesäännön sekä valtion rakennustyömailla käytettävien siirrettävien työmaarakennusten hankinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen määräyksistä; sekä

5) niiden syrjäisten kohteiden määräämistä, joissa sijaitsevien valtion palvelussuhdeasuntojen vuokria määrättäessä käytetään valtioneuvoston vahvistamaa alempaa vuokratasoa.

41 §

Palkkaosaston virkamiespalkkatoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista kielitaidon, pikakirjoitustaidon ja nopeuden perusteella konekirjoittajille myönnettävistä lisäpalkkioista;

2) valtiovarainministeriön esittelystä asetetun komitean ja valtiovarainministeriön asettaman toimikunnan sihteerin työstä ja toimistotehtävistä maksettavan tuntipalkkion määräämistä muulle kuin valtion virkamiehelle sekä sanotun tuntipalkkion määräämistä muissakin tapauksissa silloin, kun palkkio esitetään vahvistettavaksi suuremmaksi kuin valtiovarainministeriön vahvistamat yleiset perusteet edellyttävät;

3) lausuntojen antamista virkamatkojen matkakustannusten korvauksista ja päivärahoista sekä oman auton käyttöoikeudesta virkamatkoilla;

4) lausuntojen antamista vuosilomista, työajoista ja työajan perusteella maksettavista korvauksista; sekä

5) lausuntojen antamista virkojen kelpoisuusvaatimuksista, nimistä ja virkajärjestelyistä sekä palkkausluokkiin sijoittelusta ja lisäpalkkioista.

42 §

Palkkaosaston työntekijäinpalkkatoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) voimassa olevien työehtosopimusten ja muiden niihin verrattavien määräysten soveltamista; sekä

2) yksittäisten työsopimusten palkka- ja työehtojen vahvistamista sekä lausuntojen antamista niistä, lukuun ottamatta johtavassa asemassa olevien toimihenkilöiden palkkausta.

43 §

Palkkaosaston valtionapupalkkatoimiston päällikkö ratkaisee valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat valtion avustusta saavien laitosten palveluksessa olevan henkilöstön palkkausta ja palvelussuhteen ehtoja koskevat asiat ja antaa niistä lausuntoja, jos ne kuuluvat muun ministeriön ratkaistaviin asioihin.

44 §

Järjestelyosaston organisaatiotoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat mietintöjen julkaisemista komiteanmietintöjen sarjassa.

45 §

Järjestelyosaston tietohallintotoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat lausuntojen antamista tietotekniikan hyödyntämistä koskevien tehtävien teettämisestä muualla kuin valtion tietokonekeskuksessa.

46 §

Hallintotoimiston päällikkö ratkaisee 35§:n 1 momentissa säädetyn lisäksi ne ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) ikälisiä;

2) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista;

3) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla;

4) kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista; sekä

5) tileistä poistoa.

47 § Osastojen, suunnittelusihteeristön ja hallintotoimiston käytettäväksi asetettuja varoja koskevat laskut hyväksyy osaston päällikkö, suunnittelupäällikkö, hallintotoimiston päällikkö tai heidän siihen tehtävään määräämänsä virkamies.

Ministeriön jakamattomista varoista maksettavat laskut hyväksyy valtiosihteeri, alivaltiosihteeri tai alivaltiosihteerin siihen tehtävään määräämä virkamies.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
48 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteerillä ja alivaltiosihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja muihin taloudellisiin kysymyksiin sekä valtion hallintoon;

2) yleisen osaston päälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin sekä verotuksen ja talouselämän tuntemusta;

3) tulo- ja menoarvio-osaston päälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja muihin taloudellisiin kysymyksiin;

4) vero-osaston päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys verolainsäädäntöön ja verotukseen sekä talouselämän tuntemusta;

5) kansantalousosaston päälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perusteelliset tiedot kansantaloustieteestä ja talouselämästä;

6) palkkaosaston päälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä julkiseen hallintoon ja työmarkkinakysymyksiin;

7) järjestelyosaston päälliköllä ja apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys valtion hallintoon;

8) suunnittelupäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys julkiseen talouteen;

9) yleisen osaston apulaisosastopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

10) vero-osaston apulaisosastopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys verolainsäädäntöön ja verotukseen sekä lainvalmistelutyöhön;

11) toimiston päälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hallitusneuvoksella, toimistopäällikkönä kuitenkin oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

12) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

13) koulutuspäälliköllä, budjettineuvoksella, finanssineuvoksella, rahoitusneuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, budjettisihteerillä, finanssisihteerillä, erikoistutkijalla, ylitarkastajalla, vanhemmalla tutkijalla ja esittelijällä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, lainsäädäntöneuvoksella edellisen lisäksi lainvalmistelutyössä tarvittavaa tutkimus- ja suunnittelutaitoa;

14) kamreerilla ja kirjaajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

15) tarkastajalla virkaan soveltuva opistotason tutkinto; sekä

16) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Virkojen täyttäminen ja muut virka- suhdetta koskevat säännökset
49 §

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osaston päällikön, suunnittelupäällikön, apulaisosastopäällikön, toimiston päällikön sekä hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Valtiosihteeri ja alivaltiosihteeri nimitetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

50 §

Koulutuspäällikön, budjettineuvoksen, finanssineuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, rahoitusneuvoksen ja neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.

Lainsäädäntöneuvos nimitetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lainsäädäntöneuvoksista tulee vähintään kahden kolmanneksen olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita.

51 §

Muista kuin 49-50§:ssä mainituista virkamiehistä nimittää ministeri tarkastajan ja tarkastajaa virka-asemaltaan ylemmän virkamiehen.

Muut vakinaiset virkamiehet nimittää hallintotoimiston päällikkö.

52 §

Tarkastajaa vastaavan ja tarkastajaa asemaltaan ylemmän tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa alivaltiosihteeri.

Muun tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa hallintotoimiston päällikkö.

53 §

Apulaisosastopäällikön ja sitä ylemmät virat täytetään haettavaksi julistamatta.

Toimiston päällikön ja sitä alempien virkojen hakuajan pituuden määrää alivaltiosihteeri, osastosihteerin ja sitä alempien virkojen kuitenkin hallintotoimiston päällikkö.

54 §

Virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla sekä tätä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää hallintotoimiston päällikkö.

55 §

Muuta kuin 54§:ssä tarkoitettua virkavapautta tai vastaavaa vapautusta myöntää:

1) tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle ministeri;

3) ministerin nimittämälle virkamiehelle alivaltiosihteeri;

4) hallintotoimiston päällikön nimittämälle virkamiehelle virkaan nimittäjä; sekä

5) tilapäiselle ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle se, joka on henkilöstön ottanut.

56 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka 55§:n mukaan myöntää virkavapauden.

57 §

Vuosilomat ja vuosiloma-ajat vahvistaa osaston päällikkö, suunnittelupäällikkö ja hallintotoimiston päällikkö. Heidän lomansa ja loma-aikansa vahvistaa kuitenkin alivaltiosihteeri.

Toimiston päällikkö voi toimistonsa osalta hyväksyä tai määrätä vähäisiä poikkeuksia osaston päällikön vahvistamaan vuosilomajärjestykseen ja myös vahvistaa vuosilomajärjestyksessä lomakauden ulkopuolella pidettäväksi merkittyjen lomapäivien ajankohdan.

58 §

Sivutoimiluvasta ja luvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää alivaltiosihteeri. Osastosihteerien ja heitä virka-asemaltaan alempien virkamiesten sekä vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön osalta päättää sivutoimia koskevista asioista kuitenkin hallintotoimiston päällikkö.

Erinäisiä säännöksiä
59 §

Järjestelyosastolla on oikeus saada valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liike- ja teollisuuslaitoksilta osaston tehtävien suorittamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

60 §

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 6§:ssä tarkoitetut luvat antaa asianomainen osaston päällikkö, suunnittelupäällikkö tai hallintotoimiston päällikkö silloin, kun asiakirja pääosaltaan kuuluu yhden yksikön toimialaan. Muissa tapauksissa luvat antaa alivaltiosihteeri.

Ministeriön työryhmämuistioiden osalta antaa 1 momentissa tarkoitetut luvat kuitenkin työryhmän asettaja.

61 §

Mikäli toisin ei ole säädetty, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty.

Voimaantulo
62 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sillä kumotaan valtiovarainministeriöstä 14 päivänä helmikuuta 1986 annettu asetus (144/86) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Aikaisemman asetuksen nojalla annettu työjärjestys ja virastodemokratiaohjesääntö ovat kuitenkin edelleen noudatettavina, kunnes valtiovarainministeriö toisin määrää.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

63 §

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 1 päivää tammikuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olevia kelpoisuusvaatimuksia.

Tämän asetuksen virkavapauden ja vastaavan vapautuksen myöntämistä koskevia säännöksiä sovellettaessa katsotaan virkaan nimittäjäksi tai tehtävään ottajaksi se viranomainen tai virkamies, jolle ratkaisuvalta tämän asetuksen mukaan kuuluu.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.