1109/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 5§:n 2 momentti, 5 b§:n 1 momentin johdantokappale, 7§, 8§:n 1 momentti, 9§:n 1 ja 2 momentti, 10§:n 1 momentti, 23§:n 2 momentti, 23 b§:n 1 momentti, 29 a§:n 1 momentti ja 30§:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5§:n 2 momentti ja 5 b§:n 1 momentin johdantokappale 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (661/85), 7§ muutettuna 2 päivänä joulukuuta 1966 ja 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetuilla laeilla (578/66 ja 496/73), 8§:n 1 momentti ja 10§:n 1 momentti 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1119/83), 9§:n 1 ja 2 momentti sekä 30§:n 3 momentti 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (479/85), 23§:n 2 momentti ja 23 b §:n 1 momentti 13 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa laissa (458/86) ja 29 a§:n 1 momentti 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (745/78), sekä

lisätään 59§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1967, 26 päivänä kesäkuuta 1981 ja 11 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla laeilla (591/67, 471/81 ja 32/85), uusi 6 momentti seuraavasti:

5 §

Mitä edellä on säädetty sairaanhoidon korvaamisesta, sovelletaan vastaavasti hammassairauksiin, jos kysymyksessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito. Hammashuollon korvaamisesta sairaanhoitona vuonna 1960 ja sen jälkeen syntyneille vakuutetuille säädetään 5 b§:ssä.


5 b §

Sairaanhoitona korvataan sen lisäksi, mitä 5§:n 2 momentissa on säädetty, vuonna 1960 ja sen jälkeen syntyneille vakuutetuille:


7 §

Lääkärin perimästä palkkiosta korvataan 60 prosenttia tai, jos peritty palkkio on suurempi kuin noudatettavaksi vahvistettu taksa edellyttää, 60 prosenttia taksan mukaisesta määrästä. Palkkiosta, jonka lääkäri on perinyt suorittamastaan laboratorio- tai röntgentutkimuksesta, suoritetaan korvaus kuitenkin 8§:n 1 momentin mukaisesti. Hammaslääkärin 5 b§:n 1 momentissa tarkoitetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta sekä ehkäisevästä hoidosta perimästä palkkiosta korvataan 90 prosenttia tai, jos peritty palkkio on suurempi kuin noudatettavaksi vahvistettu taksa edellyttää, 90 prosenttia taksan mukaisesta määrästä.

8 §

Edellä 5§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta lääkärin samalla kertaa määräämästä tutkimuksesta tai hoidosta johtuvista kustannuksista taikka, jos ne ylittävät noudatettavaksi vahvistetun taksan, tämän mukaisista määristä korvataan kolme neljännestä siltä osin kuin kustannukset tai taksan mukaiset määrät yhteensä ylittävät 30 markkaa. Mitä edellä on säädetty, sovelletaan myös silloin, kun lääkärin määräämän tutkimuksen on suorittanut tai hoidon antanut asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö. Asetuksella säädetään, missä laajuudessa samalla kertaa määrätyt tutkimus- ja hoitotoimenpiteet korvataan saman määräyksen perusteella sekä mitkä tutkimus- ja hoitotoimenpiteet katsotaan korvausta laskettaessa samalla kertaa määrätyiksi.


9 §

Edellä 5§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista lääkkeistä sekä 3 a kohdassa tarkoitetuista perusvoiteista korvataan puolet 30 markkaa ylittävältä osalta kutakin ostokertaa kohti. Vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon käytettävät lääkkeet korvataan kuitenkin kokonaan tai 90-prosenttisesti sen mukaan kuin valtioneuvoston päätöksellä määrätään. Korvaustasoa määrättäessä otetaan huomioon sairauden laatu sekä lääkkeen tarpeellisuus ja taloudellisuus. Valtioneuvoston päätöksellä määrätään, mitä on pidettävä vaikeana ja pitkäaikaisena sairautena.

Vaikean sairauden hoitoon tarpeellisista kliinisistä ravintovalmisteista korvataan puolet 30 markkaa ylittävältä osalta kutakin ostokertaa kohti tai 90 prosenttia sen mukaan kuin valtioneuvoston päätöksellä määrätään. Korvaustasoa määrättäessä otetaan huomioon valmisteiden tarpeellisuus ja taloudellisuus. Valtioneuvoston päätöksellä määrätään, mitä on pidettävä tässä momentissa tarkoitettuna vaikeana sairautena.


10 §

Vakuutetulle korvataan lääkäriin, sairaanhoitolaitokseen, laboratorioon, röntgenlaitokseen tai asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön luokse tehdyistä matkoista johtuvat matkakustannukset kokonaan siltä osin kuin ne yhdensuuntaista matkaa kohti ylittävät 25 markkaa (omavastuuosuus). Sama koskee lääkärin tai asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön potilaan luokse tehdyistä matkoista johtuneiden matkakustannusten korvaamista. Jos vakuutetun tämän pykälän mukaan maksettaviksi jäävät matkakustannukset saman kalenterivuoden aikana ylittävät 500 markkaa (vuotuinen omavastuuosuus), vuotuisen omavastuun ylittävä osa matkakustannuksista korvataan kokonaan.


23 §

Vanhempainrahaa suoritetaan 158 arkipäivältä äitiysrahakauden päättymisestä lukien lapsen äidille tai äidin suostumuksella lapsen isälle, joka on lapsen hoidon takia poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työstä. Vanhempainrahan suorittamisaikaa pidennetään 60 arkipäivällä silloin, kun lapsia on syntynyt samalla kertaa useampia kuin yksi.


23 b §

Jos lapsi syntyy kuolleena tai jos lapsi tai ottolapsi kuolee äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan suorittamisaikana:

1) äitiys- ja isyysrahaa suoritetaan suorittamiskauden loppuun; ja

2) vanhempainrahaa suoritetaan 12 arkipäivältä lapsen kuolinpäivän jälkeen, enintään kuitenkin vanhempainrahakauden loppuun; vanhempainrahaa suoritetaan pidennetyn vanhempainrahakauden loppuun, jos samalla kertaa syntyneistä lapsista elää vanhempainrahakauden alkaessa vähintään kaksi.


29 a §

Valtioneuvosto vahvistaa perusteet, joiden mukaan 29§:n 1-3 momentissa tarkoitetuista kustannuksista korvataan 55 prosenttia siten kuin kansaneläkelaitos tarkemmin määrää. Ennen perusteiden vahvistamista on työterveyshuoltolain 8§:ssä tarkoitetulle neuvottelukunnalle varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen asiasta.


30 §

Päivärahaa on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen sitä halutaan saada sekä äitiys- ja vanhempainrahaa viimeistään kahta kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa tai 21§:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kahden kuukauden kuluessa lapsen hoitoonottamisesta lukien. Korvausta sairauden tai raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu. Korvausta 10§:n 1 momentin mukaisista vuotuisen omavastuuosuuden ylittävävistä matkakustannuksista sekä lisäkorvausta 9§:n 3 momentin nojalla lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista on haettava kuuden kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus matkakorvaukseen tai lisäkorvaukseen on syntynyt. Muutoin etuus on menetetty. Jos päiväraha on myönnetty määräajaksi ja työkyvyttömyys jatkuu sen jälkeenkin, tulee vakuutetun saadakseen edelleen päivärahaa toimittaa siitä riittävä selvitys edellä mainitussa ajassa. Myöhästymisestä huolimatta etuus voidaan myöntää joko kokonaan tai osaksi, jos sen epäämistä on pidettävä kohtuuttomana.


59 §

Tämän lain 5 b§:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan perusteella suoritetut korvaukset korvataan sairausvakutuusrahastoon terveyskeskusta ylläpitävien kuntien tai kuntainliittojen varoista. Kunnan osuus määräytyy kunakin kuukautena sen asukkaille suoritettujen korvausten perusteella. Kansaneläkelaitos huolehtii sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään kuntien tai kuntainliittojen osuuksien laskutuksesta. Tästä kansaneläkelaitokselle aiheutuvat hallintokulut luetaan sen hallintokustannuksiksi. Kunnan tai kuntainliiton osuuden viivästyessä sen on maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sitä sovelletaan 2 momentissa säädetyin poikkeuksin niihin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Tämän lain 5§:n 2 momentti ja 5 b§:n 1 momentin johdantokappale tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

Lain 29§:n mukaisiin kustannuksiin sovelletaan aikaisemmin voimassa ollutta lakia, milloin työnantajan tilikausi on alkanut vuonna 1987 tai sitä ennen ja päättyy vuonna 1988. >Lain 23§:n 2 momenttia sekä 23 b§:n 1 momenttia sovelletaan raskauksiin, joissa synnytyksen on laskettu tapahtuvan 1 päivänä huhtikuuta 1988 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 129/87
Sosiaalivaliok. miet. 23/87
Suuren valiok. miet. 119/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.