1105/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1987

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksen muuttamisesta

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 päivänä syyskuuta 1977 annetun asetuksen (702/77) 32§:n nojalla korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan päättänyt

kumota 22 päivänä tammikuuta 1979 vahvistetun työjärjestyksensä (86/79) 12§:n 2 momentin ja 30§:n 2 momentin, jolloin sanottujen pykälien nykyiset 3 momentit siirtyvät 2 momenteiksi,

muuttaa työjärjestyksensä 3§:n 2 ja 3 momentin, 7§:n 2 momentin, 10§:n 2 momentin, 25-27§:n ja 34§:n 1 momentin, niistä 26§:n sellaisena kuin se on 9 päivänä helmikuuta 1981 annetussa päätöksessä (183/81), sekä

lisätä työjärjestykseensä uuden 25 a§:n seuraavasti:

3 §

Istuntoluetteloon merkitään kussakin istunnossa läsnä olevat jäsenet sekä kunkin esittelyn tarkastava jäsen ja esittelijä.

Presidentti määrää jäsenten tarkastusvuorojen lukumäärän istuntoluettelon kestoajaksi. Sen mukaisesti laaditun istuntoluettelon hyväksyy jaoston puheenjohtaja.

7 §

Esittelymuistio toimitetaan viimeistään viikkoa ennen istuntopäivää istuntoon osallistuville jäsenille. Samalla asiakirjat on annettava tarkastavalle jäsenelle.

10 §

Esittelylistaan tehdään merkintä kunkin asian kohdalle siinä tehdystä ratkaisusta tai niistä muista toimenpiteistä, joihin on päätetty ryhtyä. Jos asiassa on äänestetty tai esittelijä on ilmoittanut eriävän mielipiteen, on siitäkin tehtävä merkintä. Esittelylistan allekirjoittaa esittelijä.


25 §

Kirjaajan tehtävänä on:

1. vastaanottaa ja merkitä diaareihin korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneet asiakirjat korkeimman hallinto-oikeuden diaarikaavan mukaisesti,

2. antaa diaari- ja lainvoimaisuustodistukset, ja

3. hoitaa muut hänelle annetut tehtävät.

25 a §

Apulaiskirjaajan tehtävänä on:

1. huolehtia toimituskirjojen ja muiden asiakirjojen postitse lähettämisestä ja leimaamisesta määrättyä leimaveroa vastaavasti,

2. huolehtia, että 1. kohdassa tarkoitetut ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle tulevat muut maksut peritään asianmukaisesti, ja

3. hoitaa muut hänelle annetut tehtävät.

26 §

Lähettäjän tehtävänä on:

1. lainkäyttöasioissa huolehtia toimitusluettelon pitämisestä sekä päiväyksen ja taltionumeron merkitsemisestä taltion luonnokseen, taltioon, toimituskirjoihin ja niiden jäljennöksiin sekä toimitusluetteloon ja diaariin,

2. lähettää korkeimman hallinto-oikeuden kirjeet,

3. huolehtia, että toimituskirjat ovat asianomaisten saatavissa ja luovutetaan heille leimattuna määrättyä leimaveroa vastaavasti,

4. säilyttää taltiot ja niiden luonnokset, kirjejäljennökset sekä diaarit siihen saakka kunnes ne toimitetaan arkistoitaviksi,

5. huolehtia jäljennösten oikeaksi todistamisesta ja antamisesta, ja

6. hoitaa muut hänelle annetut tehtävät.

27 §

Osastosihteerien tehtävänä on kansliapäällikön vahvistaman työnjaon mukaan:

1. hankkia selitykset, vastineet ja lausunnot lainkäyttöasioissa,

2. varata asianomaisille tilaisuus asiakirjojen täydentämiseen,

3. avustaa asioiden valmistelussa,

4. avustaa taloussuunnitelman sekä tulo- ja menoarvioehdotuksen valmistelussa ja suorittaa muut taloushallintoon liittyvät tehtävät,

5. valvoa arkiston hoitoa,

6. allekirjoittaa nimikirjan otteet, ja

7. hoitaa muut heille annetut tehtävät.

34 §

Presidentti antaa tämän työjärjestyksen soveltamisesta tarkempia määräyksiä, jotka julkaistaan pysyväismääräyksinä.Työjärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, ja sitä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen ratkaistavissa asioissa.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1987

Korkeimman hallinto-oikeuden Presidentti
Antti Suviranta

Kansliapäällikkö
Ismo Talikka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.