1093/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 87 §:n 2 momentti, 108§:n 2 momentti ja 120§,

muutetaan 89, 91 ja 92§, 115§:n 5 momentti, 119 ja 124§, 139§:n 1, 2 ja 5 momentti ja 140§ sekä

lisätään asetukseen uusi 89 a, 89 b, 123 a, 124 a, 124 b, 124 c ja 126 a§ sekä 141§:n 1 momenttiin uusi 4 a kohta seuraavasti:

89 §

Jollei kunnanhallitus voi siirtää vakinaista opettajaa peruskoululain 56, 56 a ja 56 b§:ssä tarkoitetulla tavalla samassa kunnassa avoinna olevaan peruskoulun opettajanvirkaan, sen tulee ilmoittaa opettaja kouluhallitukselle toisen kunnan peruskoulun opettajanvirkaan siirtämistä varten. Painavasta syystä kunnanhallituksen tulee ilmoittaa kouluhallitukselle myös opettaja, jonka virka lakkautetaan ja joka sitä pyytää, siirrettäväksi toisen kunnan peruskoulun opettajanvirkaan, vaikka omassa kunnassa on peruskoulun opettajanvirka avoinna. Kunnanhallituksen tulee liittää ilmoitukseen kouluhallituksen määräämä selvitys opettajasta sekä sellaisista viroista, joihin opettaja voitaisiin omassa kunnassa siirtää.

Jollei kouluhallitus voi siirtää vakinaista opettajaa peruskoululain 56 ja 56 a§:ssä tarkoitetulla tavalla toiseen peruskoulun opettajanvirkaan, kouluhallituksen tulee ilmoittaa opettaja takaisin siihen kuntaan, josta ilmoitus opettajan siirtämiseksi on tehty, siirrettäväksi tämän kunnan muun oppilaitoksen virkaan taikka muuhun hänelle soveltuvaan virkaan. Jollei opettajaa voida siirtää viimeksi mainittuihinkaan virkoihin, kouluhallituksen tulee, saatuaan kunnalta tästä tiedon, ryhtyä toimenpiteisiin opettajan siirtämiseksi muuhun peruskoululain 56§:n 2 momentissa mainittuun virkaan.

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty opettajasta, on soveltuvin osin voimassa vakinaisesta rehtorista ja oppilaskodinhoitajasta.

Kouluhallitus ja ammattikasvatushallitus eivät saa siirtää viranhaltijaa kunnan tai kuntainliiton ylläpitämän oppilaitoksen virkaan ilman, että asianomainen kunnanhallitus tai liittohallitus on suostunut siirtämiseen.

89 a §

Viranhaltijaa ei saa siirtää sellaiseen virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksia hän ei täytä.

Mikäli avoinna olevaan kunnan, kuntainliiton tai valtion oppilaitoksen virkaan ei ole kuitenkaan voitu siirtää eikä nimittää kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöä, voi siirtävä viranomainen siirtää siihen viranhaltijan, joka ei täytä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta jonka se katsoo kykeneväksi hoitamaan virkaa, ja joka on antanut siirtämiseen suostumuksensa.

Viranhaltija, joka on 2 momentin nojalla siirretty virkaan, jonka kelpoisuusvaatimuksia hän ei täytä, on oikeutettu pysymään siinä asianomaista virkasuhdetta koskevien säännösten mukaisesti.

89 b §

Ennen kuin viranhaltijan siirtämisestä saman tai muun kunnan peruskoulun virkaan tehdään päätös, viranomaisen on varattava, mikäli siirrettävä viranhaltija sitä pyytää, asianomaiselle pääluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Siirtävän viranomaisen on ennen päätöksen tekemistä ilmoitettava viranhaltijalle mahdollisuudesta pyytää pääluottamusmiehen tai luot-tamusmiehen kuulemista.

91 §

Kun kouluhallitus on ilmoittannut valtiokonttorille peruskoulun viranhaltijan sijoitettavaksi valtion virkaan, valtiokonttorin tulee ryhtyä viranhaltijan sijoittamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Valtiokonttorilla on viranhaltijan sijoittamista varten oikeus ryhtyä soveltuvin osin samoihin toimenpiteisiin kuin valtion virkamiesten uudelleen sijoittamisesta annetussa asetuksessa (725/87) säädetään.

92 §

Peruskoulun virkojen lakkauttamista ja viranhaltijain toiseen virkaan siirtämistä ja nimittämistä sekä viranhaltijain jatko- ja täydennyskoulutusta sekä uudelleen koulutusta koskevissa asioissa toimii neuvoa antavana elimenä valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama neuvottelukunta.

115 §

Sivutoimen vastaanottamisesta ja pitämisestä on voimassa, mitä kunnan virkasäännössä määrätään.


119 §

Virkavapauden ja tehtävän suorittamisesta vapauttamisen hakemisesta, myöntämisestä sekä koululautakunnalle tämän vuoksi toimitettavista tiedoista ja selvityksistä on voimassa, mitä kunnan virkasäännössä määrätään.

123 a §

Ennen kuin viranhaltijan tai tuntiopettajan irtisanomisesta tai virantoimituksesta pidättämisestä tehdään päätös, koululautakunnan on varattava, mikäli viranhaltija tai tuntiopettaja sitä pyytää, asianomaiselle pääluottamusmiehelle tai luottamusmiehelle tilaisuus tulla kuulluksi. Viranhaltija tai tuntiopettaja voidaan kuitenkin asian laadun vuoksi pidättää virantoimituksesta jo ennen mainittua kuulemista.

Koululautakunnan on ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä ilmoitettava viranhaltijalle tai tuntiopettajalle mahdollisuudesta pyytää pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen kuulemista.

124 §

Irtisanoutumisen katsotaan tapahtuneen silloin, kun ilmoitus, jolla viranhaltija tai tuntiopettaja on irtisanoutunut virasta tai tehtävästä, on saapunut koululautakunnalle. Koululautakunnan katsotaan irtisanoneen viranhaltijan ja tuntiopettajan silloin, kun viranhaltija tai tuntiopettaja on saanut tiedon irtisanomispäätöksestä. Edellä mainituista ajankohdista luetaan myös irtisanomisaika.

124 a §

Peruskoululain 62 g §:ssä säädetyn erorahan ja toistuvan korvauksen myöntämisessä viranhaltijalle ja tuntiopettajalle noudatetaan soveltuvin osin, mitä eroraha-asetuksessa (726/87) valtion virkamiesten osalta säädetään ja sen nojalla määrätään.

Erorahaa ja toistuvaa korvausta myönnettäessä otetaan huomioon eroraha-asetuksessa tarkoitetun palveluksen lisäksi palvelus kansakoulun, peruskoulun, peruskoulua korvaavan ja vastaavan koulun, oppikoulun, iltaoppikoulun, lukion, sen iltalinjan sekä iltalukion rehtorina, opettajana, asuntolan- ja oppilaskodin hoitajana tai tuntiopettajana.

124 b §

Kouluhallitus ja ammattikasvatushallitus voivat peruskoululain 58 b§:ssä tarkoitetun viran vakinaisena haltijana olleen henkilön nimittämistä varten enintään lukuvuodeksi kerrallaan määrätä, että niiden alaisen yhden tai useamman kunnan taikka kuntainliiton oppilaitoksen tietynlaisia avoimia virkoja ei saa julistaa haettavaksi eikä täyttää pysyvästi eikä väliaikaisesti ilman kouluhallituksen tai ammattikasvatushallituksen lupaa.

126 a §

Korvausta peruskoululain 70 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kustannuksista haetaan siltä lääninhallitukselta, joka on määrännyt viranhaltijan tarkastuksiin tai tutkimuksiin.

Peruskoululain 91 §:ssä tarkoitettua muuttokustannusten korvausta haetaan kouluhallitukselta.

139 §

Kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen päätökseen haetaan muutosta sen mukaan kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

Viranhaltijan siirtämistä koskevaan kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Kouluhallituksen ja ammattikasvatushallituksen päätökseen, joka koskee peruskoulun viranhaltijan siirtämistä saman tai muun kunnan peruskoulun virkaan taikka peruskoululain 58 b§:ssä tarkoitetun viran vakinaisena haltijana olleen henkilön nimittämistä keskusviraston alaisen oppilaitoksen virkaan, saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Kouluhallituksen päätökseen, jolla on ratkaistu koululautakunnan päätöksestä tehty valitus, ei saa hakea muutosta valittamalla, paitsi jos päätös koskee peruskoulun viranhaltijan tai tuntiopettajan irtisanomista tai kurinpitoa.

140 §

Valituksesta huolimatta voidaan muu kuin viranhaltijan siirtämistä ja nimittämistä sekä viranhaltijan tai tuntiopettajan irtisanomista ja viranhaltijan, tuntiopettajan ja oppilaan kurinpitorangaistusta koskeva päätös panna täytäntöön, jollei muutoksenhaku päätöksen täytäntöönpanon johdosta käy hyödyttömäksi tai jollei se viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa. Jos päätös on alistettava valtion viranomaisen vahvistettavaksi, ei sitä saa panna täytäntöön ennen vahvistamista, ellei toisin ole säädetty.

141 §

Koululautakunnan päätökseen haetaan muutosta kunnanhallitukselta kunnallisvalituksin, jos päätös koskee:


4 a) viranhaltijalle tai tuntiopettajalle myönnettävää virkavapautta tai vapautusta tehtävän suorittamisesta;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.