1092/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (530/78) 1§:n 2 momentti, 7§:n 1 momentti, 9§ ja 19§, sekä

lisätään 2§:ään uusi 3 momentti, uusi 36 a§, sekä 44 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Kasvatustieteellisiä opintoja ovat:

1) aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot;

2) ammatillisten oppilaitosten ruotsinkielinen opettajankoulutus;

3) muu kasvatustieteellinen koulutus, johon kuuluvat erilliset erityisopettajan opinnot, erilliset opinto-ohjaajan opinnot, erilliset kasvatustieteiden opinnot ja kasvatusalan täydennyskoulutuksen opinnot; sekä

4) korkeakoulussa järjestettävä lastentarhanopettajan tutkintoon johtava koulutus, josta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

2 §

Ammatillisten oppilaitosten ruotsinkieliseen opettajankoulutukseen kuuluvat opinnot voidaan suorittaa Åbo Akademi -nimisen ylipiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, joka järjestää koulutuksen yhteistyössä ammatillisten opettajankoulutuslaitosten ja muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa siten kuin tutkintosäännössä määrätään ja asianomaisten oppilaitosten kanssa sovitaan.

7 §

Koulutusohjelma koostuu yleisopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka ajoitetaan siten, että ne ovat tarpeellisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Yleisopintojen laajuus on vähintään 15 opintoviikkoa.


9 §

Yleisopintojen tavoitteena on:

1) perehdyttää opiskelija korkeakoululaitokseen ja opintojensa suunnitteluun;

2) perehdyttää opiskelija tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä luoda monitieteinen teoreettinen ja metodologinen perusta koulutusohjelmille; sekä

3) perehdyttää opiskelija viestinnän perusteisiin ja antaa hänelle 10 §:ssä tarkoitettu kielitaito.

19 §

Luokanopettajan koulutusohjelmaan sisältyy opetettavien aineiden perusopintoja ja erikoistumisopintoja.

Perusopinnoissa, joiden laajuus on noin 35 opintoviikkoa, opiskelijalle annetaan opetusopillinen ja aineenhallinnallinen perusvalmius peruskoulun ala-asteella opetettavissa aineissa vieraita kieliä ja, jollei ruotsinkielisen koulutuksen osalta tutkintosäännössä toisin määrätä, toista kotimaista kieltä lukuun ottamatta.

Erikoistumisopinnot, joiden laajuus on yhteensä 30 opintoviikkoa, suoritetaan kahdessa aineessa, joista toinen voi olla myös alkuopetus, erityisopetus tai puhe- ja ilmaisukasvatus. Opettajankoulutusyksikön luvalla voidaan kuitenkin suorittaa vähintään 35 opintoviikon laajuiset erikoistumisopinnot yhdessä peruskoulussa opetettavassa aineessa. Erikoistumisopinnot määrätään tutkintosäännössä. Erikoistumisopintojen järjestämisestä huolehtivat ne korkeakoulun yksiköt, jotka pääasiallisesti vastaavat asianomaisten tieteen- ja opinalojen opetuksesta ja tutkimuksesta.

36 a §

Ammatillisten oppilaitosten ruotsinkieliseen opettajankoulutukseen sisältyy yleispedagogisia opintoja, ammattipedagogisia opintoja ja opetusharjoittelua.

Koulutusvastuun jaon perusteista, koulutuksen tavoitteista, sisällöstä ja järjestelyistä sekä koulutukseen hyväksymisen perusteista määrätään tutkintosäännössä.

44 §

Åbo Akademi -nimisen yliopiston osalta opetusministeriö vahvistaa lisäksi tutkintosäännön määräykset, jotka koskevat 2§:n 3 momentissa ja 36 a§:n 2 momentissa mainittuja asioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.