1090/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (529/78) 6§:n 1 momentti, 7§:n 1 momentti, 9§, 14§:n 2 momentti, 17§ sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa asetuksessa (421/82) sekä 18§:n 2 momentti; sekä

lisätään 10§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

6 §

Perustutkinnon laajuus on 160 opintoviikkoa, minkä lisäksi tutkintoon sisältyy harjoittelua. Perustutkintoon johtavat koulutusohjelmat suunnitellaan ja järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa neljässä ja puolessa vuodessa.


7 §

Koulutusohjelma koostuu yleisopinnoista, aineopinnoista, syventävistä opinnoista ja harjoittelusta, jotka ajoitetaan siten, että ne ovat tarpeellisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Yleisopintojen laajuus on vähintään 15 opintoviikkoa.


9 §

Yleisopintojen tavoitteena on:

1) perehdyttää opiskelija opiskeluympäristöön ja koulutuksen tavoitteisiin sekä antaa hänelle valmiuksia opintojen suunnitteluun;

2) antaa opiskelijalle yleiskuva koulutusohjelmaan kuuluvien tieteenalojen historiasta ja kehityksestä sekä asianomaisen alan taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä;

3) perehdyttää opiskelija koulutusohjelman kannalta tärkeimpien tieteenalojen perusteisiin;

4) perehdyttää opiskelija koulutusohjelman kannalta tärkeimpiin tiedonhankinta- ja tietojenkäsittelymenetelmiin; sekä

5) perehdyttää opiskelija tieteellisen viestinnän perusteisiin ja antaa hänelle 10§:ssä tarkoitettu kielitaito.

10 §

Yleisopintoihin sisältyvät kieliopinnot voidaan kokonaan tai osittain suorittaa osallistumalla asianomaisella kielellä järjestettyyn opetukseen tai muilla koulutusyksikön hyväksymillä opinnoilla edellyttäen, että 1 ja 2 momenttien mukaiset tavoitteet saavutetaan.

14 §

Opintojaksot ovat pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Yleisopinnot koostuvat kuitenkin pääsääntöisesti pakollisista tai vaihtoehtoisista opintojaksoista. Vapaasti valittavien opintojaksojen vähimmäis- ja enimmäislaajuudesta määrätään tutkintosäännössä.

17 §

Maatalous-metsätieteellisiä jatkotutkintoja suorittamaan voidaan ottaa henkilö,

1) joka on suorittanut maatalous-metsätieteiden kandidaatin tutkinnon tai elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnon tahi Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa virkatutkinnon taikka jotakin näistä vastaavan ulkomaisen tutkinnon; tai

2) joka on suorittanut tasoltaan 1-kohdassa mainittuja tutkintoja vastaavan kotimaisen tai ulkomaisen tutkinnon ja jolla koulutusyksikkö toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

18 §

Opinnoissa tohtorin tutkintoa varten opiskelijan tulee 1 momentissa mainitun lisäksi syvällisesti perehtyä omaan tutkimusalaansa sekä saavuttaa kyky itsenäisesti luoda uutta tieteellistä tietoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.