1087/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus Ilmatieteen laitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan Ilmatieteen laitoksesta 15 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (200/85) 30, 32, 34 ja 39§ sekä

muutetaan 8§:n 2 momentti, 15§:n 4 kohta, 25§ ja sitä edeltävä otsikko, 26§ ja sitä edeltävä otsikko, 27-29§ sekä 31§:ää edeltävä otsikko seuraavasti:

8 §

Lisäksi laitoksessa on tutkimusprofessorin, erikoistutkijan, ylimeteorologin, meteorologin, esittelijän, kansainvälisten asioiden sihteerin, kirjastonhoitajan, kamreerin, taloussihteerin ja muita toiminnan edellyttämiä virkoja sekä tulo- ja menoarvion rajoissa tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

15 §

Laitoksen istunnossa käsitellään asiat, jotka koskevat:


4) Virkaan nimittämistä, siirtämistä toiseen virkaan, irtisanomista tai eroa taikka virkavapauden myöntämistä, milloin asian ratkaiseminen ei kuulu ylijohtajalle tai muulle virkamiehelle;


Virkojen kelpoisuusvaatimukset
25 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena laitoksen virkoihin on, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet virkaan soveltuvalta alalta sekä hyvä perehtyneisyys laitoksen toimialaan ja kokemusta hallinnollisissa tehtävissä;

2) osastopäälliköltä tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet virkaan soveltuvalta alalta sekä osastonsa toimialan hyvä tuntemus ja perehtyneisyys hallintotoimiin;

3) tutkimusprofessorilta tohtorintutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet virkaan soveltuvalta alalta ja ansiokasta toimintaa alansa tutkimus- ja kehittämistehtävissä;

4) hallintotoimiston toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä muulta toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimistonsa toimialaan;

5) ylimeteorologilta ja erikoistutkijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran toimialaan tai tutkimustehtäviin;

6) meteorologilta, esittelijältä ja kansainvälisten asioiden sihteeriltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

7) kirjastonhoitajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kirjastoammatillinen koulutus; sekä

8) kamreerilta ja taloussihteeriltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tahi ekonomin tai varanotaarin tutkinto ja perehtyneisyys taloushallinnollisiin tehtäviin.

Virkojen täyttäminen ja virkavapaus
26 §

Tasavallan presidentti nimittää ylijohtajan valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Tasavallan presidentti nimittää tutkimusprofessorin valtioneuvoston esityksestä ylijohtajan annettua asiassa lausunnon.

Valtioneuvosto nimittää osastopäällikön ylijohtajan annettua asiassa lausunnon.

27 §

Laitos nimittää toimistopäällikön, ylimeteorologin ja erikoistutkijan.

Ylijohtaja nimittää tai ottaa muun henkilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

28 §

Virkavapautta myöntää ylijohtajalle liikenneministeriö ja muille virkamiehille ylijohtaja, jollei jäljempänä tai työjärjestyksessä toisin määrätä.

Yli yhden vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon asianomaisella virkamiehellä on lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää kuitenkin ylijohtajalle ja tutkimusprofessorille valtioneuvosto sekä osastopäällikölle liikenneministeriö.

29 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana päättää tai viran ollessa avoinna määrää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapautta.

Virkavirheet
31 §


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.