1078/1987

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 18 b §:n 1 momentin johdantolause ja 3 momentti, 53 § ja 60 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä helmikuuta 1983 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, sekä

lisätään 18 b §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa eduskunnan päätöksessä, uusi 2 a kohta ja työjärjestykseen uusi 53 a–53 c § seuraavasti:

18 b §

Erikoisvaliokunnan on otettava sinne lähetetyt asiat käsiteltäviksi yleensä seuraavassa järjestyksessä:


2 a) valtion tulo- ja menoarvioon ehdollisina otettuja ja tasavallan presidentin vahvistamatta jättämiä määrärahoja koskevat asiat;

Valiokunnan on käsiteltävä 1 momentin 1, 2 ja 2 a kohdassa tarkoitetut asiat kiireellisesti. Muut asiat valiokunta voi tarvittaessa ja ottaen huomioon 21 ja 22 §:n säännökset käsitellä muussakin kuin 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä.

53 §

Uusien vaalien jälkeen kokoontuvilla ensimmäisillä varsinaisilla valtiopäivillä puhemiesneuvoston tulee laatia eduskunnalle esiteltäväksi luettelo eduskunnan lepäämään jätettäviksi hyväksymistä lakiehdotuksista ja samalla saattaa eduskunnan päätettäväksi, mitkä niistä valtiopäiväjärjestyksen 74 §:n mukaan on katsottava rauenneiksi.

Puhemiesneuvoston tulee myös ehdottaa, mihin valiokuntaan on mietinnön antamista varten lähetettävä ne lepäämään jätettäviksi hyväksytyt s, joita eduskunta 1 momentissa säädetyllä tavalla ei ole päättänyt katsoa rauenneiksi.

53 a §

Niillä varsinaisilla valtiopäivillä, joihin eduskunta valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n 7 momentin mukaisesti on jättänyt lepäämään lakiehdotuksia, puhemiesneuvoston tulee laatia eduskunnalle esiteltäväksi luettelo eduskunnan niille valtiopäiville lepäämään jättämistä lakiehdotuksista ja samalla saattaa eduskunnan päätettäväksi, mitkä niistä valtiopäiväjärjestyksen 74 §:n mukaan on katsottava rauenneiksi.

Puhemiesneuvoston tulee myös ehdottaa, mihin valiokuntaan on mietinnön antamista varten lähetettävä ne lepäämään jätetyt lakiehdotukset, joita eduskunta 1 momentissa säädetyllä tavalla ei ole päättänyt katsoa rauenneiksi.

53 b §

Valtiopäiväjärjestyksen 84 §:ssä mainittu tasavallan presidentin ilmoitus on esiteltävä eduskunnalle tiedoksi.

Niillä varsinaisilla valtiopäivillä, joilla tasavallan presidentin vahvistamatta jättämän lain käsittely on valtiopäiväjärjestyksen 73 a §:n mukaan pantava vireille, puhemiesneuvoston on tehtävä eduskunnalle esiteltäväksi ehdotus siitä, onko vahvistamatta jätettynä eduskuntaan palautettu laki valtiopäiväjärjestyksen 74 §:n mukaan katsottava rauenneeksi.

Puhemiesneuvoston tulee myös ehdottaa, mihin valiokuntaan on mietinnön antamista varten lähetettävä vahvistamatta jätettynä eduskuntaan palautettu laki, jota eduskunta 2 momentissa säädetyllä tavalla ei ole päättänyt katsoa rauenneeksi.

53 c §

Valtiopäiväjärjestyksen 76 § : n 3 momentissa mainittu tasavallan presidentin ilmoitus on viipymättä esiteltävä eduskunnalle ja asia on jossakin lähinnä seuraavista täysistunnoista lähetettävä mietinnön antamista varten valtiovarainvaliokuntaan.

60 §

Eduskunnan täysistunnon pöytäkirjojen lisäksi julkaistaan painettuina pöytäkirjojen ruotsinkielinen supistelma sekä valtiopäiväasiakirjoissa hallituksen esitykset ja niiden peruuttamista koskevat kirjelmät, 53 ja 53 a §:ssä tarkoitettu puhemiesneuvoston laatima luettelo, 53 b §:ssä tarkoitetut tasavallan presidentin ilmoitus ja puhemiesneuvoston ehdotus, 53 c §:ssä tarkoitettu tasavallan presidentin ilmoitus, eduskunnan tarkastettaviksi saatetut asetukset ja valtioneuvoston ja ministeriön päätökset, kertomukset, valiokuntien mietinnöt ja lausunnot, eduskunnan vastaukset ja kirjelmät, eduskunta-aloitteet, kirjalliset kysymykset ja valtiopäiväpäätös.Nämä työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1987

Eduskunnan puolesta,
Matti Ahde, puhemies


Erkki Ketola, pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.