1052/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

kumotaan puolustusvoimista 23 päivänä huhtikuuta 1975 annetun asetuksen (274/75) 40§:n 4 momentti, 53 sekä 58§,

muutetaan asetuksen 28§:n 3 momentti, 6 luvun otsikko, 38 ja 39§, 40§:n 1 momentin 1 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 41§:n 1-3 momentti, 42-44§, 45§:n 1 momentti, 46-49, 49 a ja 50§, 7 luvun otsikko, 51, 52, 54-57, 58 a sekä 59-63§,

sellaisina kuin niistä ovat 28§:n 3 momentti 17 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa asetuksessa (522/83), 41§:n 1-3 momentti 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa asetuksessa (55/82), 43§ osittain muutettuna 25 päivänä helmikuuta 1983 annetulla asetuksella (202/83), 44§ osittain muutettuna 14 päivänä helmikuuta 1986 annetulla asetuksella (161/86), 46§ 24 päivänä helmikuuta 1978 annetussa asetuksessa (156/78), 49§ muutettuna mainituilla 25 päivänä helmikuuta 1983 ja 14 päivänä helmikuuta 1986 annetuilla asetuksilla sekä 8 päivänä heinäkuuta 1983 ja 12 päivänä lokakuuta 1984 annetuilla asetuksilla (627/83 ja 700/84), 49 a§ mainitussa 25 päivänä helmikuuta 1983 annetussa asetuksessa, 50 ja 51§ mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa asetuksessa ja 51§ osittain muutettuna 30 päivänä maaliskuuta 1984 annetulla asetuksella (269/84) sekä mainituilla 25 päivänä helmikuuta 1983, 8 päivänä heinäkuuta 1983 ja 14 päivänä helmikuuta 1986 annetuilla asetuksilla, 52§ osittain muutettuna mainitulla 14 päivänä helmikuuta 1986 annetulla asetuksella, 56§ muutettuna 9 päivänä helmikuuta 1979 annetulla asetuksella (166/79) sekä mainitulla 12 päivänä lokakuuta 1984 annetulla asetuksella, 57§ muutettuna mainituilla 25 päivänä tammikuuta 1982 ja 14 päivänä helmikuuta 1986 annetuilla asetuksilla, 58 a§ 16 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (970/83) sekä 61§ osittain muutettuna 22 päivänä lokakuuta 1976 annetulla asetuksella (856/76), sekä

lisätään asetukseen uusi 38 a, 59 a, 63 a sekä 63 b§ seuraavasti:

28 §

Asessori ratkaisee puolustusvoimien virkamiehen palkkausta koskevan asian. Pääesikunnan alainen nimittävä viranomainen ratkaisee kuitenkin virkaatoimittavalle virkamiehelle maksettavaa kiinteään palkkaukseen kuuluvaa peruspalkkaa, kalliinpaikanlisää ja syrjäseutulisää koskevan asian, mikäli viran palkkaus on käytettävissä.

6 luku

Virat ja niiden kelpoisuusvaatimukset

38 §

Puolustusvoimissa voi olla peruspalkkaisia ja sopimuspalkkaisia virkoja.

Puolustusvoimissa voi lisäksi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Puolustusvoimien virkojen jaon vahvistaa puolustusvoimain komentajan esityksestä puolustusministeriö.

38 a §

Puolustusvoimissa on:

1) puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin, kapteenin, kapteeniluutnantin, yliluutnantin ja luutnantin virkoja sekä erikoisluokan ja 1-6 luokan toimiupseerin virkoja sekä värvätyn virkoja;

2) puolustusvoimien pääinsinöörin, sotilasyli-insinöörin ja sotilasinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, sotilasylilääkärin ja sotilaslääkärin, puolustusvoimien ylihammaslääkärin ja sotilashammaslääkärin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, sotilasylieläinlääkärin ja sotilaseläinlääkärin, kenttäpiispan, kenttärovastin ja sotilaspastorin, sotilasyliteknikon ja sotilasteknikon, talouspäällikön ja taloudenhoitajan sekä ylikapellimestarin ja kapellimestarin virkoja; sekä

3) asessorin, tutkimusjohtajan, osastonjohtajan, osastopäällikön, sotilassairaalan ylilääkärin, apteekinjohtajan, sota-arkiston hoitajan, sotilassairaalan apulaisylilääkärin, erikoislääkärin, osastonlääkärin, erikoistutkijan, räjähdysainetarkastajan, toimistopäällikön, kirjastonjohtajan, matemaatikon, tutkijan, museonhoitajan, proviisorin, sotilaslakimiehen, tiedotussihteerin, ylihoitajan, ylietsivän, kamreerin, meteorologin, psykologin, suunnittelijan, vanhemman lehtorin, arkistonhoitajan, kielenkääntäjän, muonitustarkastajan, rakennuspäällikön, valmennuspäällikön, päävalmentajan, kirjastonhoitajan, sosiaalipäällikön, nuoremman lehtorin, osastosihteerin, osastonhoitajan, palopäällikön, rakennusmestarin, farmaseutin, rikostutkijan, teknikon, tietokoneenhoitajan, työntutkijan, apulaisosastonhoitajan, konemestarin, konepäällikön, sihteerin, sosiaalikuraattorin, terveydenhoitajan, yliemännän, laboratoriomestarin, laboratorioteknikon, palomestarin, piirtäjän, sähköyliasentajan, valokuvateknikon, vanhemman asentajan, emännän, erikoissairaanhoitajan, lääkintävoimistelijan, sosiaalihoitajan, sähköasentajan, varastomestarin, alikonemestarin, asentajan, etsivän, keskusasentajan, laboratoriohoitajan, operaattorin, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, toimistonhoitajan, toimistosihteerin, varastonhoitajan, viestittäjien valvojan, koneenhoitajan, laborantin, palomiehen, puhelinasentajan, tavarantarkastajan, työnjohtajan, kirjastoamanuenssin, vanhemman vahtimestarin, atk-kirjoittajan, autonkuljettajan, kirjastoapulaisen, korjausmiehen, kuulontutkijan, laboratorioapulaisen, lennonvarmennussähköttäjän, lämmittäjän, lääkintävahtimestarin, siivoustyönohjaajan, talonmies-lämmittäjän, vahtimestarin, valokuvalaborantin, apuhoitajan, apu- ja vartiomiehen, hammashoitajan, toimistovirkailijan, tutkimusapulaisen, varastomiehen, viestittäjän, konekirjoittajan, kuntohoitajan, kylvettäjän, pesijän, vaatevarastonhoitajan, keittäjän, ompelijan, siivoojan, osastoavustajan, ruokala-apulaisen, sairaala-apulaisen ja välinehuoltajan virkoja.

Sotilasvirkoja ovat 1 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitetut virat.

39 §

Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän täyttää yleiset kelpoisuusvaatimukset valtion virkaan ja että hän terveytensä puolesta on virkaan sopiva. Sen lisäksi häneltä vaaditaan jäljempänä säädetty kelpoisuus.

40 §

Kelpoisuusvaatimuksena upseerin virkoihin vaaditaan:

1) luutnantilta upseerin tutkinto; ja


Lisäksi vaaditaan majurilta, komentajakapteenilta, everstiluutnantilta ja komentajalta aselajinsa upseereille vahvistettu jatkokoulutus sekä everstiltä, kommodorilta ja sitä ylemmältä upseerilta yleisesikuntaupseerin tutkinto.

Puolustusvoimain komentajalta ja pääesikunnan päälliköltä vaaditaan kelpoisuus kenraaliluutnantin tai vara-amiraalin virkaan.


41 §

Kelpoisuusvaatimuksena toimiupseerin virkoihin vaaditaan:

1) erikoisluokan toimiupseerilta ja 1-3 luokan toimiupseerilta ylempi toimiupseerin virkatutkinto ja erikoisluokan toimiupseerilta sekä 1 ja 2 luokan toimiupseerilta lisäksi virkaan vahvistettu jatkokoulutus; sekä

2) 4-6 luokan toimiupseerilta alempi toimiupseerin virkatutkinto.

Ylempi toimiupseerin virkatutkinto voidaan korvata asianomaiseen tehtävään soveltuvalla muulla koulutuksella ja 3 luokan toimiupseerin virkaan myös erikseen vahvistetulla jatkokoulutuksella.

Toimiupseerilta vaaditaan lisäksi, että hän ennen nimitystään on palvellut vakinaisena tai virkaatoimittavana tätä virkaa lähinnä alemmassa toimiupseerin virassa yhteensä vähintään kaksi vuotta.


42 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilasinsinöörin virkoihin vaaditaan:

1) puolustusvoimien pääinsinööriltä diplomi-insinöörin tutkinto ja insinöörieverstiluutnantin tai insinöörikomentajan taikka vastaava upseerin arvo sekä vähintään viiden vuoden palvelus puolustusvoimissa insinöörinä tai upseerina teknillisissä tehtävissä;

2) sotilasyli-insinööriltä ja 1 luokan sotilasinsinööriltä diplomi-insinöörin tutkinto ja reservin upseerin koulutus sekä perehtyneisyyttä puolustusvoimien insinöörin tehtäviin; sekä

3) muulta sotilasinsinööriltä insinöörin tutkinto ja reservin upseerin koulutus.

43 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilaslääkärin virkoihin vaaditaan:

1) puolustusvoimien ylilääkäriltä, että hän on laillistettu lääkäri ja että hänellä on lääkintäeverstiluutnantin tai lääkintäkomentajan arvo sekä vähintään viiden vuoden palvelus lääkärin tehtävissä puolustusvoimissa;

2) sotilasylilääkäriltä ja sotilaslääkäriltä, että hän on laillistettu lääkäri ja että hänellä on reservin upseerin koulutus sekä lisäksi sotilasylilääkäriltä perehtyneisyyttä puolustusvoimien lääkärin tehtäviin;

3) puolustusvoimien ylihammaslääkäriltä, että hän on laillistettu hammaslääkäri ja että hänellä on lääkintämajurin tai lääkintäkomentajakapteenin arvo sekä vähintään viiden vuoden palvelus hammaslääkärin tehtävissä puolustusvoimissa; sekä

4) sotilashammaslääkäriltä, että hän on laillistettu hammaslääkäri ja että hänellä on reservin upseerin koulutus.

44 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilaseläinlääkärin virkoihin vaaditaan:

1) puolustusvoimien ylieläinlääkäriltä, että hän on laillistettu eläinlääkäri ja että hänellä on eläinlääkintämajurin arvo sekä vähintään viiden vuoden palvelus eläinlääkärin tehtävissä puolustusvoimissa; ja

2) sotilasylieläinlääkäriltä ja sotilaseläinlääkäriltä, että hän on laillistettu eläinlääkäri ja että hänellä on reservin upseerin koulutus sekä lisäksi sotilasylieläinlääkäriltä ja pääesikunnan elintarvikehygieenikkona toimivalta sotilaseläinlääkäriltä perehtyneisyys elintarvikehygieniaan.

45 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilaspapin virkoihin vaaditaan:

1) kenttäpiispalta kelpoisuus sellaiseen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherran virkaan, johon on yhdistetty tuomiorovastin virka;

2) kenttärovastilta ja sotilaspastorilta kelpoisuus evankelis-luterilaisen kirkon kirkkoherran virkaan; sekä

3) ortodoksiselta sotilaspastorilta kelpoisuus ortodoksisen kirkkokunnan papin virkaan.


46 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilasteknikon virkoihin vaaditaan:

1) sotilasteknikolta virkaan soveltuva teknikon tutkinto ja reservin upseerin tai aliupseerin koulutus taikka ilmavoimien tarkastajan tai puolustusvoimien aseteknikon koulutus; ja

2) sotilasyliteknikolta virkaan soveltuva teknikon tutkinto ja reservin upseerin tai aliupseerin koulutus sekä lisäksi puolutusvoimien teknillisissä tehtävissä saavutettu kokemus taikka ilmavoimien tarkastajan tai puolustusvoimien aseteknikon koulutus sekä vähintään kymmenen vuoden palvelus sotilasteknikon tehtävissä puolustusvoimissa.

47 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilastaloudenhoitajan virkoihin vaaditaan:

1) taloudenhoitajalta merkonomin tutkinto ja reservin upseerin tai aliupseerin koulutus taikka yleisellä huoltolinjalla suoritettu ylempi toimiupseerin virkatutkinto; ja

2) talouspäälliköltä puolustusvoimien taloudenhoitajan virassa saavutettu hyvä perehtyneisyys puolustusvoimien taloudenhoitoon sekä lisäksi virkaan vahvistettu jatkokoulutus.

48 §

Kelpoisuusvaatimuksena sotilaskapellimestarin virkoihin vaaditaan ylikapellimestarilta ja kapellimestarilta sotilaskapellimestarin tutkinto ja reservin upseerin tai aliupseerin koulutus sekä lisäksi ylikapellimestarilta vähintään vuoden palvelus sotilassoittokunnan kapellimestarina.

49 §

Kelpoisuusvaatimuksena jäljempänä mainittuihin virkoihin vaaditaan sellaista taitoa, kykyä ja puolustushallinnon tuntemusta, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan:

1) asessorilta, hallinnollisen osaston toimistopäälliköltä ja sotilaslakimieheltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lisäksi asessorilta perehtyneisyys puolustusvoimien oikeudenhoitoon ja puolustushallintoon sekä toimistopäälliköltä perehtyneisyyttä puolustushallintoon;

2) tutkimusjohtajalta ja tutkimuskeskuksen osastonjohtajalta virkaan soveltuva tohtorin arvo sekä perehtyneisyys tutkimus- ja kokeilutyöhön ja sen johtamiseen;

3) sotilassairaalan ylilääkäriltä ja apulaisylilääkäriltä sekä erikoislääkäriltä ja osastonlääkäriltä, että hän on laillistettu lääkäri, sekä lisäksi erikoislääkärin oikeudet sillä lääketieteen alalla, jonka potilaita hän pääasiallisesti tulee hoitamaan;

4) apteekinjohtajalta ja proviisorilta, että hän on laillistettu proviisori, sekä farmaseutilta, että hän on laillistettu farmaseutti;

5) sota-arkiston hoitajalta virkaan soveltuva tohtorin arvo sekä hyvä arkistonhoidollinen kokemus ja arkistoalan tuntemus;

6) hankintaosaston osastopäälliköltä ja toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ekonomin tutkinto, perehtyneisyys materiaalitalouteen sekä osastopäälliköltä lisäksi maan talouselämän tuntemusta;

7) atk-laitoksen toimistopäälliköltä, virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja arvosana laudatur tietojenkäsittelyopissa, matematiikassa, sovelletussa matematiikassa tai fysiikassa taikka diplomi-insinöörin tutkinto ja teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan oppisuunnan tai vastaavan matematiikan oppimäärän suoritus;

8) sotilaspsykologian toimiston toimistopäälliköltä ja psykologilta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja arvosana laudatur psykologiassa sekä toimistopäälliköltä lisäksi kokemus psykologin tehtävissä;

9) käännöstoimiston toimistopäälliköltä ja kielenkääntäjältä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja arvosana laudatur englannin, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielessä sekä toimistopäälliköltä lisäksi hyvä perehtyneisyys käännöstoimintaan;

10) vanhemmalta lehtorilta filosofian kandidaatin tutkinto ja arvosana laudatur virkaan kuuluvassa pääaineessa;

11) kirjastonjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kirjastotieteen ja informatiikan laudatur arvosanan tasoa oleva tai vastaava kirjastoammatillinen koulutus sekä hyvä perehtyneisyys kirjasto- ja informaatiopalvelutyöhön, hallinnollista kokemusta ja kahden vieraan kielen tyydyttävä taito;

12) kirjastonhoitajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kirjastotieteen ja informatiikan cumlaude-approbatur arvosanan tasoa oleva tai vastaava kirjastoammatillinen koulutus sekä perehtyneisyyttä joko kirjasto- tai informaatiopalvelutyöhön tai kirjaston edustamiin aloihin ja kahden vieraan kielen tyydyttävä taito;

13) räjähdysainetarkastajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä räjähdysaineiden käsittelyä koskeviin kysymyksiin;

14) matemaatikolta filosofian kandidaatin tutkinto, pääaineena matematiikka tai fysiikka taikka virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto;

15) museonhoitajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä museoalan kokemus;

16) liikuntakasvatustoimiston toimistopäällikölta liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys liikuntakasvatukseen;

17) päävalmentajalta ja valmennuspäälliköltä liikuntakasvatuksen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys liikuntakasvatukseen;

18) erikoistutkijalta, tutkijalta ja suunnittelijalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

19) kamreerilta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tilinpitoon ja valtion tilijärjestelmään;

20) tiedotussihteeriltä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta tiedotusalan tehtävissä;

21) meteorologilta, osastosihteeriltä ja sosiaalipäälliköltä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto;

22) muonitustarkastajalta ja huoltokoulutuskeskuksen nuoremmalta lehtorilta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka kotitalousopettajan tai ravintotalouden opettajan tutkinto sekä käytännön kokemusta suurtalouden johtotehtävissä;

23) rakennuspäälliköltä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka virkaan soveltuva insinöörin tutkinto tai talonrakennuksen opintosuunnalla suoritettu teknikon tutkinto ja käytännössä hankittu hyvä perehtyneisyys alaan;

24) sosiaalikuraattorilta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva tutkinto ja yliopistollinen arvosana sosiaalipolitiikassa sekä käytännön perehtyneisyys sosiaalityöhön;

25) sosiaalihoitajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka sosiaalihuoltajan tai muu virkaan soveltuva tutkinto sekä käytännön perehtyneisyys sosiaalityöhön;

26) ylihoitajalta, osastonhoitajalta, apulaisosastonhoitajalta, erikoissairaanhoitajalta, sairaanhoitajalta, terveydenhoitajalta, lääkintävoimistelijalta, laboratoriohoitajalta, röntgenhoitajalta, apuhoitajalta, kuntohoitajalta, hammashoitajalta ja lääkintävahtimestarilta, että hänet on merkitty sairaanhoitotoimen harjoittajien luetteloon, sekä lisäksi ylihoitajalta sairaanhoitajajohtajan tai terveydenhuollon kandidaatin tutkinto ja vähintään kahden vuoden palvelus osastonhoitajana tai vastaavissa tehtävissä, osastonhoitajalta, apulaisosastonhoitajalta, erikoissairaanhoitajalta ja terveydenhoitajalta alansa erikoistutkinto tai lääkintöhallituksen pitämään terveydenhuoltohenkilöstön kortistoon merkitty vastaava pätevyys;

27) rakennusmestarilta, konepäälliköltä ja teknikolta virkaan soveltuva teknikon tutkinto;

28) yliemännältä ja emännältä kotitalousopettajan tai ravintotalouden opettajan tai suurtalousesimiehen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi koulutus sekä yliemännältä lisäksi käytännön kokemusta suurtalouden johtotehtävissä;

29) sihteeriltä ylioppilastutkinto tai merkonomin tutkinto;

30) laboratorioteknikolta virkaan soveltuva teknikon tutkinto tai virkaan soveltuva kouluasteen ammatillinen tutkinto sekä viiden vuoden työkokemus virkaa vastaavalla alalla;

31) laboratoriomestarilta ja laborantilta virkaan soveltuva kouluasteen ammatillinen tutkinto sekä laboratoriomestarilta lisäksi kolmen vuoden työkokemus virkaa vastaavalla alalla;

32) palopäälliköltä ja palomestarilta valtion palo-opiston palomestarin sekä palomieheltä palomiehen tutkinto;

33) ylietsivältä ja rikostutkijalta poliisialipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

34) etsivältä poliisimiehistön virkatutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

35) konemestarilta ja alikonemestarilta alikonemestarikurssin suorittaminen sekä vähintään kahden vuoden kokemus LVI-järjestelmien käyttö- ja huoltotehtävissä sekä esimiestehtävissä;

36) koneenhoitajalta virkaan soveltuva kouluasteen ammatillinen tutkinto ja kolme vuotta työkokemusta LVI-asentajan tai putkiasentajan tehtävissä taikka B-koneenhoitajakirjan pätevyys ja kuusi vuotta työkokemusta LVI-järjestelmien käyttö- ja huoltotehtävissä;

37) sähköyliasentajalta ja asentajalta virkaan soveltuva kouluasteen ammatillinen tutkinto tai ammattikasvatushallituksen hyväksymä muu vastaava ammattikurssi sekä sähköyliasentajalta lisäksi neljän vuoden työkokemus virkaa vastaavalla alalla; sekä

38) piirtäjältä virkaan soveltuva kouluasteen ammatillinen tutkinto.

Tutkimusjohtajalla on professorin ja sota-arkiston hoitajalla arkistoneuvoksen arvonimi.

49 a §

Muihin kuin 40-49§:ssä tarkoitettuihin virkoihin vaaditaan sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tilapäiseltä virkamieheltä vaaditaan vastaavan nimisiin virkoihin säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

Virkoihin ja tehtäviin tuottavat edelleen kelpoisuuden ne aikaisemmat tutkinnot, jotka vastaavat virkaan tai tehtävään nykyään vaadittavia tutkintoja.

50 §

Puolustusministeriö vahvistaa pääesikunnan esityksestä, mitä on pidettävä 40, 41 ja 47§:ssä tarkoitettuna korvaavana koulutuksena ja jatkokoulutuksena.

7 luku

Virkojen täyttäminen, tehtävään määrääminen ja virkavapauden myöntäminen

51 §

Puolustusvoimien virkoihin nimittää:

1) puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, puolustusvoimien pääinsinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, kenttäpiispan, asessorin, tutkimusjohtajan ja puolustusvoimien ylieläinlääkärin tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä;

2) muut kuin edellä mainitut upseerit tasavallan presidentti puolustusvoimain komentajan esittelystä;

3) puolustusvoimien ylihammaslääkärin, sotilassairaalan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin sekä erikoislääkärin ja osastonlääkärin, osastonjohtajan, sota-arkiston hoitajan, apteekinjohtajan, osastopäällikön, toimistopäällikön, räjähdysainetarkastajan ja rakennuspäällikön puolustusministeriö;

4) sotilasyli-insinöörin, sotilasinsinöörin, sotilasylilääkärin, sotilaslääkärin, sotilasylieläinlääkärin, sotilaseläinlääkärin, sotilashammaslääkärin, kenttärovastin, sotilaspastorin, ylikapellimestarin sekä erikoisluokan toimiupseerin puolustusvoimain komentaja;

5) sotilaslakimiehen, proviisorin, farmaseutin, kielenkääntäjän, lehtorin, kirjastonjohtajan, kirjastonhoitajan, matemaatikon, museonhoitajan, valmennuspäällikön, päävalmentajan, kamreerin, erikoistutkijan, tutkijan, suunnittelijan, tiedotussihteerin, meteorologin, osastosihteerin, sosiaalipäällikön, psykologin, muonitustarkastajan, yliemännän, rakennusmestarin, palopäällikön, palomestarin, konepäällikön, 1 ja 2 luokan toimiupseerin, sotilasyliteknikon, sotilasteknikon, talouspäällikön, taloudenhoitajan ja kapellimestarin pääesikunta;

6) 3, 4 ja 5 luokan toimiupseerin pääesikunta taikka sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta; sekä

7) muut virkamiehet pääesikunta taikka sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta, joukko-osaston tai erillisen joukkoyksikön komentaja, sotilaspiirin päällikkö taikka sotilaslaitoksen tai varikon päällikkö.

Tilapäisen virkamiehen ottaa sama viranomainen, joka nimittää vastaavan vakinaisen virkamiehen. Jollei vastaavaa vakinaista virkaa ole, ottaa tilapäisen virkamiehen, milloin kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, pääesikunta ja muussa tapauksessa 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

Työsopimussuhteisen henkilön ottaa työhön 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen tai tähän tehtävään määrätty virkamies.

52 §

Pääesikunta julistaa haettavaksi tutkimusjohtajan, osastonjohtajan, sotilassairaalan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin, erikoislääkärin, osastonlääkärin, apteekinjohtajan, sota-arkiston hoitajan, osastopäällikön, toimistopäällikön, lehtorin, kirjastonjohtajan, räjähdysainetarkastajan, matemaatikon, museonhoitajan, erikoistutkijan ja meteorologin virat.

Muut virat täytetään niitä haettavaksi julistamatta.

54 §

Virkavapaudesta päättää nimittävä viranomainen.

Enintään yhdeksi kuukaudeksi voi virkavapauden kuitenkin myöntää 51§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen sekä enintään kuudeksi kuukaudeksi tasavallan presidentin valtioneuvoston esityksestä nimittämälle virkamiehelle puolustusministeriö ja muulle tasavallan presidentin taikka puolustusministeriön tai puolustusvoimain komentajan nimittämälle virkamiehelle pääesikunta.

Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetussa laissa (514/84) tarkoitetun palveluksen ajan virkamies on virkavapaana virastaan.

55 §

Viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää samoin kuin avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan määrää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapautta.

Avoinna olevan luutnantin viran väliaikaisen hoitajan voi enintään vuoden ajaksi määrätä pääesikunta. Viransijaisen 54§:n 3 momentissa tarkoitetun virkavapauden ajaksi määrää nimittävä viranomainen, tasavallan presidentin valtioneuvoston esityksestä nimittämälle kuitenkin puolustusministeriö ja muulle tasavallan presidentin, puolustusministeriön tai puolustusvoimain komentajan nimittämälle pääesikunta.

56 §

Virkamiehen määrää tehtävään nimittävä viranomainen, kuitenkin siten, että:

1) everstiluutnantin ja komentajan tehtävään määrää puolustusvoimain komentaja;

2) majurin ja komentajakapteenin tehtävään määrää pääesikunnan päällikkö taikka sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien komentaja; sekä

3) kapteenin, kapteeniluutnantin, yliluutnantin ja luutnantin sekä toimiupseerin tehtävään määrää 51§:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu viranomainen.

Jos 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten tehtävään määrääminen edellyttää siirtymistä joukko-osastosta tai sitä vastaavasta hallintoyksiköstä toiseen, tekee tehtävään määräämisestä päätöksen upseerin osalta puolustusvoimain komentaja sekä toimiupseerin osalta pääesikunta taikka sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta.

Tasavallan presidentti määrää upseerin sotilasasiamiehen ja apulaissotilasasiamiehen sekä tasavallan presidentin adjutantin tehtävään puolustusvoimain komentajan esittelystä.

Milloin tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen sitä edellyttää, voidaan virkamies tilapäisesti määrätä muuhun kuin 8§:ssä ja 38§:n 3 momentissa tarkoitetun yksityiskohtaisen kokoonpanon mukaiseen tehtävään.

57 §

Virkamies on velvollinen eroamaan virastaan täytettyään 60 vuotta, paitsi:

1) puolustusvoimain komentaja täytettyään 65 vuotta;

2) everstiluutnantti, komentaja, majuri, komentajakapteeni, erikoisluokan toimiupseeri ja 1-5 luokan toimiupseeri sekä palomies täytettyään 55 vuotta;

3) kapteeni, kapteeniluutnantti, yliluutnantti, luutnantti ja 6 luokan toimiupseeri täytettyään 50 vuotta;

4) lentäjän koulutusta edellyttävään tehtävään määrätyistä sotilasviranhaltijoista kenraaliluutnantti ja kenraalimajuri täytettyään 55 vuotta, eversti täytettyään 52 vuotta, everstiluutnantti täytettyään 48 vuotta, majuri täytettyään 45 vuotta ja muut täytettyään 40 vuotta; sekä

5) asessori, tutkimusjohtaja, sotilassairaalan ylilääkäri ja apulaisylilääkäri, erikoislääkäri ja osastonlääkäri sekä lehtori, erikoistutkija ja meteorologi niin kuin valtion virkamiesten yleisestä eroamisiästä on laissa säädetty.

Puolustusministeriö vahvistaa puolustusvoimain komentajan esityksestä ne tehtävät, jotka edellyttävät lentäjän koulutusta.

8 luku

Täydentäviä säännöksiä

58 a §

Sotilasoikeudenhoidosta on voimassa mitä siitä on erikseen säädetty.

Niitä 51§:n 1 momentin 1 kohdassa mainittuja virkamiehiä, joihin ei sovelleta sotilasoikeudenkäyntilakia (326/83), syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa.

59 §

Puolustusvoimien virkamies on velvollinen siirtymään toiseen puolustusvoimien virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen palveluksen asianmukaista järjestelyä varten.

Jos siirtäminen toiseen virkaan tai määrääminen toiseen tehtävään aiheuttaa virkamiehelle palveluspaikkakunnan muutoksen, on asianomaiselle annettava asiaa koskevasta päätöksestä tieto vähintään kolme kuukautta aikaisemmin.

Puolustusvoimien virkamiehen siirtämisestä muuhun kuin puolustusvoimien virkaan tai tehtävään toisessa virastossa noudatetaan valtion virkamieslain (755/86) säännöksiä.

59 a §

Virkamiehen siirtämistä tai tehtävään määräämistä koskevaan 59§:n 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla eikä siitä saa tehdä oikaisuvaatimusta.

60 §

Jos sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palvelevan virkamiehen irtisanomisesta päättää pääesikunnan alainen viranomainen, on tämän alistettava irtisanomispäätös pääesikunnan vahvistettavaksi.

61 §

Sotilasasiamiehen ja apulaissotilasasiamiehen sekä heitä avustavan henkilökunnan palkkauksesta, paikalliskorotuksesta ja erinäisistä korvauksista sekä vuosilomasta on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä ulkomaanedustuksen virkamiesten osalta on säädetty tai määrätty. Siitä, miten heidät rinnastetaan ulkomaanedustuksen virkamiehiin, määrää puolustusministeriö.

62 §

Luutnantin viran väliaikaiseksi hoitajaksi voidaan ottaa reservin upseerin sekä 6 luokan toimiupseerin virkaan reservin aliupseerin koulutuksen saanut henkilö.

63 §

Virkamiehen ollessa estyneenä hoitamasta virkaan kuuluvia tehtäviä määrätään tehtävien hoitamisesta sijaisena asianomaisen hallintoyksikön työjärjestyksessä. Jos estyneenä oleminen kuitenkin kestää yli kolme kuukautta, antaa määräyksen tehtävään määräävä viranomainen.

Viransijaisen määräämisestä säädetään edellä 55§:ssä.

63 a §

Ryhtyessään puolustusvoimien palvelukseen virkamiehen ja työntekijän on viipymättä annettava kirjallinen vakuutus, ettei hän ilman asianmukaista lupaa ilmaise sivullisille eikä esimiehiään lukuun ottamatta muille puolustushallinnossa palveleville mitään puolustushallintoa koskevaa tai sen toimialaan kuuluvaa sellaista seikkaa, joka on ilmoitettu salaiseksi tai luottamukselliseksi tai joka luonteeltaan on sellainen taikka jota ei muutoin ole tarkoitettu julkisuutta tai sivullisia varten. Tämä vaitiolovelvollisuus ei lakkaa asianomaisen erottua puolustusvoimien palveluksesta.

63 b §

Sivutoimiluvan myöntää pääesikunta. Valtion virkamieslain 24§:n 3 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta on virkamiehen viipymättä ilmoitettava sille hallintoyksikölle, jossa hän palvelee.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Kunnes toisin säädetään, on värvätyn eroamisiästä voimassa, mitä puolustusministeriö on määrännyt.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 1 päivää tammikuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.