1048/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 2 päivänä elokuuta 1946 työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun asetuksen (609/46) 10§:n 2 momentti,

muutetaan 4§:n 1 momentti, 10§:n 1 momentti ja 11§:n 1-5 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 11§:n 2 momentti 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetussa asetuksessa (187/82), 11§:n 3 momentti 22 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (220/85) ja 11§:n 4 ja 5 momentti 18 päivänä toukokuuta 1979 annetussa asetuksessa (483/79), sekä

lisätään 4§:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1 ja nykyinen 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi seuraavasti:

4 §

Työneuvostossa on lainoppineita sihteereitä sekä tarpeellinen määrä muita virkamiehiä. Ylemmän ja alemman palkkausluokan sihteerin nimittää sosiaali- ja terveysministeriö. Muut virkamiehet nimittää työneuvosto.

Sihteerit esittelevät työneuvoston käsiteltävät asiat.

Puheenjohtaja ja lakimiesjäsen voivat myös hoitaa määrätyn asian tai määrätynlaisten asiain esittelyt.

10 §

Ylemmän palkkausluokan sihteerin tehtävänä on:


11 §

Ylemmän ja alemman palkkausluokan sihteerin viran julistaa työneuvosto haettavaksi. Hakemusajan päätyttyä työneuvoston on toimitettava hakemuskirjat lausuntonsa ohella sosiaali- ja terveysministeriölle.

Kelpoisuusvaatimuksena työneuvoston ylemmän palkkausluokan sihteerin virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä työoikeuden tuntemus.

Työneuvoston alemman palkkausluokan sihteerin virkaan kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Kelpoisuusvaatimuksena työneuvoston muihin virkoihin on, että asianomainen toiminnallaan on osoittanut saavuttaneensa sellaisen kokemuksen, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Milloin kysymyksessä on sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen työneuvoston virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksessa sovituin edellytyksin oikeus taikka muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään yhden vuoden, virkavapauden myöntää työneuvosto. Yli vuoden kestävästä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta sihteerien osalta päättää sosiaali- ja terveysministeriö ja muiden virkamiesten osalta työneuvosto.

Jos sihteerin virka on tullut avoimeksi, sosiaali- ja terveysministeriö päättää viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta yli yhden vuoden ajaksi ja lyhyemmäksi ajaksi työneuvosto. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää sihteerin viran hoitamisesta myös yli yhden vuoden kestävän virkavapauden aikana ja työneuvosto lyhyemmän virkavapauden aikana. Työneuvoston muiden virkojen osalta viran väliaikaiseksi hoitajaksi tai viransijaiseksi ottamisesta päättää työneuvosto, joka ottaa myös tilapäiset virkamiehet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.